1. #1
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  Qoraan memoriseren #2#

  Bismillaah,

  Assalaamoealeykoem,

  Vorige topic heb ik verwijderd aangezien het doel was bereikt. (info en tips, baarak Allaahoe feekoem) In deze topic wil ik graag teksten, ahadith etc plaatsen met de Wil van Allaah, over het belang van het Boek van Allaah. Voel je vrij om mee te plaatsen.

  Wa Salaam.

  Islaam – It just makes…. sense! 2. #2
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  Elf stelregels bij het memoriseren van de Koran

  Alle lof zij Allah.

  Tijdens het memoriseren van de Edele Koran zijn er een aantal stelregels die men hoort te hanteren. Wanneer men gebruikmaakt van deze richtsnoeren wordt het onthouden van de verzen vergemakkelijkt voor degene die zich hiervoor inzet.

  1. Leer met een zuivere intentie

  Het is verplicht om de intentie te zuiveren en het doel te verbeteren. Men dient het leren van de Koran en het vestigen van de aandacht hierop omwille van Allah, het behalen van het Paradijs en Zijn Welbehagen te laten zijn. De Verhevene zegt: “Aanbid daarom Allah, Hem zuiver aanbiddend. Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt.” (Azzumar, 2 en 3)
  Ook staat in de Hadieth Qudsie: “Voorwaar, Ik ben de meest onafhankelijke onder de deelgenoten van polytheïsme. Voorwaar, wie een daad verricht waarin hij iemand anders als een deelgenoot naast Mij toekent, voorwaar, Ik laat hem en zijn shirk.” (Muslim). Er is dus geen beloning voor degene die de Koran leest en memoriseert om gezien of gehoord te worden.

  2. Laat je begeleiden

  Men dient zijn uitspraak en recitatie te laten corrigeren. Dit kan slechts door te luisteren naar een bedreven recitant of iemand die de Koran uitstekend kent. De Koran wordt dan ook slechts overgenomen van een leraar. Zo heeft de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de Koran mondeling van Djibriel overgenomen en de metgezellen hebben het weer mondeling van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Zij hebben het van hem gehoord en de daaropvolgende generaties van deze gemeenschap hebben het weer van hen overgenomen.

  3. Bepaal een vast aantal van te leren verzen

  Degene die de Koran wenst te leren dient telkens de hoeveelheid die hij wenst te leren vast te stellen. Nadat hij de gewenste hoeveelheid heeft bepaald en de uitspraak heeft laten corrigeren, gaat hij herhalen. Het herhalen dient met een mooie intonatie te gebeuren, hierdoor wordt ten eerste verveling verdreven en ten tweede wordt het gememoriseerde gedeelte beter onthouden. Dit omdat het op een mooie wijze voordragen mooier in de oren klinkt, waardoor het memoriseren wordt ondersteund en de tong gewend raakt aan de intonatie, zodat hij fouten meteen opmerkt wanneer hij uit zijn ritme treedt. Dit zijn bijkomende zaken bij het feit dat de Profeet zei: “Hij behoort niet tot ons die niet zingt1 met de Koran.” (Al-Bukhaarie)

  4. Ga pas verder wanneer je daar klaar voor bent

  Het is niet correct voor degene die leert om aan een nieuw deel te beginnen, behalve wanneer hij het vorige deel dat hij besloten heeft te leren volledig heeft afgesloten en geleerd. Dit opdat hetgeen hij geleerd heeft volledig zal worden opgenomen in het geheugen.

  Wat helpt bij het memoriseren van het vastgestelde deel is dat de student er zijn bezigheid van maakt gedurende de dag en nacht. Dit kan door het te reciteren in de gebeden waarin zacht gereciteerd wordt en als hij een voorganger is, dan reciteert hij het luid. Ook tijdens de vrijwillige gebeden en bij het wachten op de verplichte gebeden kan men zijn tijd hieraan spenderen. Op deze manier wordt het memoriseren gemakkelijk voor hem en eenieder is in staat om dit te ondernemen, zelfs als men andere bezigheden heeft.

  5. Gebruik één exemplaar van de Koran

  Wat zeker helpt bij het memoriseren, is dat degene die memoriseert een specifiek exemplaar voor zichzelf neemt en deze absoluut niet inruilt voor een ander, omdat een mens onthoudt door te kijken en te luisteren. Dus het karakteristiek van de verzen en de plek daarvan in de Koran wordt opgeslagen in het geheugen doordat men leest en kijkt in de Koran. Als degene die memoriseert zijn exemplaar van de Koran waaruit hij leert verandert of uit verschillende exemplaren leert waarin de positie van de verzen van elkaar verschillen, dan wordt zijn memorisatie geruïneerd en moeilijker voor hem.

  6. Begrijp de betekenis van de verzen

  Het begrijpen van de betekenis van de verzen is de weg die bewandeld moet worden om te leren. Tot de voornaamste zaken die het memoriseren ondersteunen, behoort het begrijpen van de verzen die men geleerd heeft en weten welk samenhang zij hebben met elkaar. Daarom is het van belang dat degene die leert de uitleg van bepaalde verzen en hoofdstukken die hij kent, leest. Hij dient bij het lezen van de uitleg zijn aandacht erbij te houden, zodat het eenvoudiger wordt om de verzen naar boven te halen. Hij dient echter bij het leren niet te vertrouwen op het begrijpen. Integendeel, hij dient (veelvuldig) te herhalen, opdat het leren gemakkelijker wordt.

  7. Memoriseer hoofdstuk voor hoofdstuk

  Nadat men een hoofdstuk uit de Koran heeft gememoriseerd, is het niet gepast dat degene die leert, overgaat tot het leren van een ander hoofdstuk, totdat hij het geleerde hoofdstuk volledig — van begin tot eind — kent. Zijn tong dient met alle gemak te reciteren, zonder dat hij diep moet nadenken om zich de verzen te herinneren.

  8. Toets je memorisatie bij een ander

  Degene die de Koran memoriseert, dient datgene wat hij heeft geleerd niet alleen aan zichzelf hoorbaar te maken, maar hij dient tevens zijn memorisatie te toetsen bij iemand die ook bezig is met het leren van de Koran of aan iemand anders die hem kan volgen door in de Koran te kijken. Degene die naar hem luistert, dient bedreven te zijn in het reciteren, teneinde hij hem op eventuele fouten die hij maakt kan wijzen, zoals fouten in de uitspraak of wanneer hem iets ontgaat.

  .


  Islaam – It just makes…. sense! 3. #3
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  Regelmatig komt het voor dat iemand die zelfstandig leert een hoofdstuk fout heeft geleerd en er niet bij stilstaat, zelfs niet wanneer hij in de Koran kijkt. Het komt vaak voor dat men leest en daarna pas kijkt, waardoor degene die wenst te leren (te laat) in de Koran kijkt en zijn eigen fouten die hij gedurende het reciteren heeft gemaakt niet kan terugvinden. Vandaar dat het laten horen van de Koran aan een andere persoon een goed middel is om de fouten te achterhalen.

  9. Blijf altijd herhalen

  De Koran verschilt van het memoriseren van andere zaken zoals poëzie of proza, omdat de Koran snel kan worden vergeten (als men het niet herhaalt). De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel ligt, hij (de Koran) is sneller (geneigd) weg (te lopen) dan een kameel die vastgebonden is aan haar touwen.” (Al-Bukhaarie en Muslim)

  De recitant kan het herhalen slechts voor korte tijd in de steek laten en hetgeen hij geleerd heeft vergeet hij dan heel snel. Daarom is het noodzakelijk dat men altijd herhaalt en men wakker dient te blijven om datgene wat men geleerd heeft van de Koran te herhalen. Door het continu herhalen zal hetgeen geleerd is, bewaard blijven. Vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) in dit verband zegt: “Waarlijk, de gelijkenis van de bezitter van de Koran is als de bezitter van een kameel die vastgebonden is. Als hij erop toeziet, zal hij het vasthouden en als hij het loslaat, zal het weggaan.” (Al-Bukhaarie en Muslim)
  Dit betekent dat degene die de Koran leert immer dagelijks een gedeelte dient te herhalen. Minimaal een djuz’2 en maximaal tien djuz’, vanwege de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Degene die de Koran (uit)leest in minder dan drie (dagen) heeft het (de inhoud en de betekenissen ervan) niet begrepen.”3 (Al-Bukhaarie en Muslim)

  10. Schenk aandacht aan verzen die op elkaar lijken

  In de Edele Koran bevinden zich verzen die in betekenis en bewoording op elkaar lijken. Allah zegt: “Allah heeft het Beste Woord neergezonden in een Boek, op elkaar lijkende, herhalende (gedeelten). De huid van degenen die hun Heer vrezen, huivert erdoor, daarna worden hun huid en hun harten zacht door het gedenken van Allah.” (Azzumar, 23)

  Het is dus zaak dat degene die de Koran goed leest tevens speciale aandacht schenkt aan de verzen die op elkaar lijken. En doelen wij op datgene wat in bewoordingen op elkaar lijkt. Naargelang de aandacht die hij schenkt aan dit soort verzen wordt zijn memorisatie beter.

  11. Benut je jonge jaren

  Degene die daadwerkelijk succesvol is, is degene die door Allah in staat gesteld is om te profiteren van de gouden jaren waarin het leren gemakkelijk is. Deze leeftijd is van vijf tot ongeveer drieëntwintig jaar. Een persoon die zich tussen deze leeftijden bevindt, kan heel goed leren. Voor zijn vijfde is hij hiertoe niet in staat en na zijn drieëntwintigste neemt het vermogen om te leren af en het begrip neemt toe. Daarom is het zo dat de jongeren die zich tussen deze leeftijden bevinden hiervan dienen te profiteren door het Boek van Allah te leren. Zij zijn in staat om gemakkelijk en snel te leren en moeilijker te vergeten, in tegenstelling tot degenen die na deze gouden jaren gaan leren. En de volgende uitspraak is dan ook juist: “Het leren op jonge leeftijd is alsof men graveert op een steen, maar leren op oudere leeftijd is als graveren op water.”

  Tot slot:Onze plicht tegenover de Koran

  Het is onze plicht tegenover het Boek van Allah dat we het op een goede manier leren. Dit dient gepaard te gaan met het volgen van zijn leiding, door het als wetboek van ons leven te maken, als verlichting voor onze harten en als bloei voor onze zielen. Hopelijk zullen de genoemde regels een fundament vormen voor degene die het Boek van Allah oprecht en op een goede manier wenst te leren.
  En Allah weet het beste en de gebeden zij met onze Profeet Mohammed.

  Sheikh Mohammed Saalih Al-Munajjid
  1.Met zingen wordt hier bedoeld het op een juiste en mooie wijze reciteren van de Koran, waarbij men rekening houdt met de juiste uitspraak van de letters en zijn mooiste stem naar bovenhaalt.
  2.Een djuz’ is een gedeelte uit de Koran dat bestaat uit 1/30 deel van de Koran. Tien djuz’ is dus 1/3 deel van de Koran.
  3.Uit deze overlevering valt op te maken dat het lezen van de Koran gepaard dient te gaan met het overpeinzen van de verzen en de betekenissen ervan. Tevens geeft deze overlevering aan dat degene die de Koran in minder dan drie dagen uitleest minder zal stilstaan bij de betekenissen en de kans kleiner is dat hij geraakt wordt door de zoetheid van de Koran. Deze overlevering geeft niet aan dat het verboden is om de Koran in minder dan drie dagen uit te lezen, maar geeft aan dat er diverse manieren zijn om de Koran te reciteren. De beste manier is dus dat men grote delen herhaalt en tegelijkertijd de betekenissen en leerstellingen opzoekt


  Islaam – It just makes…. sense! 4. #4
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  Bismillaah, The Qur'an ("Qor-Ann") is a Message from Allah to humanity. It was transmitted to us in a chain starting from Allah Himself to the Angel Gabriel to the Prophet Muhammad. This message was given to the Prophet in pieces over a period spanning approximately 23 years (610 CE to 632 CE). The Prophet was 40 years old when the Qur'an began to be revealed to him, and he was 63 when the revelation was completed. The language of the original message was Arabic, but it has been translated into many other languages.

  The Qur'an is one of the two sources which form the basis of Islam. The second source is the Sunnah of the Prophet . What makes the Qur'an different from the Sunnah is primarily its form. Unlike the Sunnah, the Qur'an is literally the Word of Allah, whereas the Sunnah was inspired by Allah but the wording and actions are the Prophet's. The Qur'an has not been expressed using any human's words. Its wording is letter for letter fixed by no one but Allah.

  Prophet Muhammad was the final Messenger of Allah to humanity, and therefore the Qur'an is the last Message which Allah has sent to us. Its predecessors such as the Torah, Psalms, and Gospels have all been superseded. It is an obligation and blessing for all who hear of the Qur'an and Islam to investigate it and evaluate it for themselves. Allah has guaranteed that He will protect the Qur'an from human tampering, and today's readers can find exact copies of it all over the world. The Qur'an of today is the same as the Qur'an revealed to Muhammad 1400 years ago.

  Islaam – It just makes…. sense! 5. #5
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  Vraag:

  Ik heb een zusje dat 5½ jaar oud is en ik wil haar leren de Koran te memoriseren. Waar en hoe moet ik hiermee beginnen?

  Antwoord:

  Alle lof zij Allah.

  Kinderen opvoeden om de Islam vanaf jongs af aan te volgen, hun het Boek van Allah te leren memoriseren en hun de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) te onderwijzen, wordt als een zeer belangrijke zaak gezien. Vooral in deze tijd. Maar het is iets waar vele mensen nalatig in zijn tegenover hun kinderen en degenen die onder hun hoede staan. Zij (de kinderen) worden afgeleid door zaken die hen geen voordeel zullen brengen in het Hiernamaals en zelfs kunnen schaden. Bovendien laat het hen emotioneel gehecht raken aan personen die het niet verdienen om te worden genoemd. Laat staan als rolmodel worden genomen. Zoals acteurs, sporters en zangers.

  We waarderen de vraag van onze zuster. Wij vragen Allah om haar standvastig te maken, haar en anderen te helpen in deze kwestie en haar beloning voor te schrijven op de Dag des Oordeels. Wat kan er beter zijn dan het ontmoeten van je Heer met een verslag vol goede daden, waaronder het leiden van anderen tot het verrichten van het goede of delen in het tot stand brengen van het goede?

  Wat betreft de kleine zuster en haar te leren de Koran te memoriseren, adviseren we onze zuster om het volgende te doen:

  Begin met wat het makkelijkste is om te lezen en te onthouden. Namelijk met Soerat al-Faatihah en daarna met de laatste Djoez’ (cAmma), beginnend vanaf het einde (dus vanaf Soerat an-Naas). Met iets makkelijks beginnen helpt iemand om verder te gaan naar moeilijkere stof. Bovendien zal ze hier meer behoefte aan hebben (de Koran memoriseren) wanneer ze begint met het leren van het gebed.
  De hoeveelheid die dagelijks uit het hoofd geleerd wordt, dient klein te zijn, zodat ze in staat is om het te memoriseren en het makkelijk wordt om ook hetgeen erna te onthouden. De hoeveelheid verschilt per kind en hangt af van zijn of haar intelligentie en geheugen.
  Herhaal regelmatig zodat dat wat ze gememoriseerd heeft, vast blijft (in haar geheugen). Laat geen dag voorbij gaan zonder iets nieuws te memoriseren en het oude te herhalen.
  Stimuleer haar door haar elke keer een prijs te geven als ze bijvoorbeeld een Djoez’ goed heeft gememoriseerd.
  Probeer aan haar voor te lezen, waarna zij herhaalt. Dit is meestal de eerste fase van memorisatie. Onderwijs hoe zij moet lezen. Zo zal het gemakkelijk voor haar zijn om zelf de Koran te lezen op momenten wanneer haar zus of leraar afwezig is.
  Laat haar wennen om datgene wat ze gememoriseerd heeft te reciteren in haar verplichte of vrijwillige gebeden, wanneer zij de leeftijd bereikt waarop het gebed van haar vereist is en ze het begrijpt.
  Laat haar gewend raken om te luisteren naar wat ze heeft gememoriseerd heeft, op tape of computer. Zo kan ze zowel een goede uitspraak als een goede recitatie horen en kan ze datgene wat ze heeft geleerd beoordelen en erop voortbouwen.
  Kies een goed moment uit voor memorisatie, wanneer er weinig afleiding is. Zoals na Fadjr of tussen Maghrib en cIshaa’. Vermijd momenten waarop ze honger heeft, moe of slaperig is.
  Prijs haar voor de buren en familieleden voor wat ze heeft gememoriseerd om haar aan te moedigen en om hen aan te moedigen hetzelfde te doen. Bid tegelijkertijd voor haar bescherming bij Allah uit angst voor het boze oog en jaloezie.
  Het is essentieel voor haar om één stijl van Moes-haf te hebben zonder verandering hierin, zodat de lay-out van de verzen in haar geheugen geprent worden.
  Moedig haar aan om wat ze gememoriseerd heeft op te schrijven, zodat ze kan combineren tussen leren schrijven en het versterken van wat ze heeft gememoriseerd.
  En Allah is de Bron van alle kracht.

  Islamqa.com

  Islaam – It just makes…. sense! 6. #6
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  Aboe Hoerairah (radia Allaahu 3anhu) vertelde dat de boodschapper van Allaah (salla Allaahoe aleyhie wa salaam) zei:

  "Alles heeft een eer, de eer van de Qoraan is hoofdstuk al-Baqarah. In dit hoofdstuk is een vers, en dat vers is de Heer van de Qoraan; ayaat el-Koersie".

  (Overgeleverd door Tirmdihi)

  Islaam – It just makes…. sense! 7. #7
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  Othmaan (radia Allaahu 3anhu) vertelde dat de boodschapper van Allaah (salla Allaahoe aleyhie wa salaam) zei:

  "De beste van jullie zijn zij, die de Qoraan leren en het onderwijzen".

  (Overgeleverd door Bukhari, Aboe Dawoud, Tirmidhi en Ibn Majah)

  Islaam – It just makes…. sense! 8. #8
  MVC Lid

  Reacties
  11
  10-09-2011

  Met de hulp van Allah de Almachtige heb ik de Koran op jonge leeftijd gememoriseerd, maar t was verre van een gemakkelijke taak, want het eist veel tijd, doorzettingsvermogen en ook talent.

 9. #9
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  Allaahoema baarek, wat goed dat je de Qoraan hebt gememoriseerd. Moge Allaah ons ook de mogelijkheid schenken om Zijn Boek te memoriseren -Ameen-

  Islaam – It just makes…. sense! 10. #10
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003


  Het oordeel over het memoriseren van de Koran


  Vraag:

  Is het verplicht om de Koran te memoriseren?

  Antwoord:

  Het memoriseren van de Koran is Fardh Kifaayah[1]. Het is niet verplicht voor ieder individu van de gemeenschap. Het memoriseren van de Koran behoort tot de beste manieren om toenadering te zoeken tot Allah. Hierin zit een geweldige deugd als de moslim handelt naar hetgeen hierin staat (de Koran) en haar Voorschriften en Wetten niet overtreedt.

  En tot Allah behoort het succes. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet (vrede zij met hem), zijn familie en metgezellen.

  Permanente commissie voor het geven van fataawaa
  (Fataawa cOelamaa' al-Balad il-Haraam, blz. 582)
  --------------------------------------------------------------------------------  [1] Dit houdt in dat het verplicht is voor de oemmah (gemeenschap). Wanneer er individuen binnen de oemmah zijn die deze taak reeds op zich hebben genomen, vervalt de verplichting voor de rest van de oemmah.


  Islaam – It just makes…. sense! 11. #11
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003


  Het memoriseren van de Koran


  “De Koran zal op de Dag des Opstanding komen en (de Koran) zal zeggen: “O Heer, versier hem.” Er zal aan hem een kroon van eer gegeven worden om te dragen. Daarna zal het (de Koran) zeggen: “O Heer, geef hem meer.” Dan zal hem een kledingstuk van eer gegeven worden. Hierop zal het (de Koran) zeggen: “O Heer, wees tevreden met hem.” Allah zal tevreden met hem zijn. En dan zal er tegen hem gezegd worden: “Reciteer en ga vooruit in status en voor iedere ayah zal je een hasanat meer krijgen.”

  Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Tirmidhi. De hadith is sahih hasan verklaard door Tirmidhi en hasan door Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn).

  Islaam – It just makes…. sense! 12. #12
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  Door de nobele Shaykh

  al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

  - moge Allah hem genadig zijn -

  Vraag: Zou u mij kunnen wijzen op een manier die mij zal helpen bij het memoriseren van het Boek van Allah?


  Antwoord: Wij adviseren jou om zo goed mogelijk bezig te zijn met het memoriseren, er veel aandacht aan te besteden, en de geschikte tijden uit te kiezen voor het memoriseren. Dit kan het einde van de nacht zijn, de tijd na het Fadjr-gebed, tijdens de nachturen of tijdens de andere tijden waarbij je tot rust bent gekomen, zodat je in staat zal zijn om te memoriseren. En wij adviseren jou om een goede vriend uit te zoeken die jou zal helpen bij het memoriseren en leren. Ook adviseren wij jou om Allah te vragen jou te doen slagen en jou te helpen. Stel je nederig op jegens Hem, opdat Hij jou zal helpen, zal doen slagen, en zal beschermen tegen de oorzaken van het afhaken. Allah zal degene helpen die Hem oprecht om hulp vraagt, en Hij zal zijn zaak voor hem vergemakkelijken.  Bron: Madjmoe' Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi'ah Deel 6
  Vertaald vanuit het Arabisch door: Een zuster

  Islaam – It just makes…. sense! 13. #13
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003


  Islaam – It just makes…. sense! 14. #14
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  De beste manier om de Qor-aan te memoriseren

  Door de nobele Shaykh

  al-Imaam Aboe ‘Abdillaah Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien

  - moge Allah hem genadig zijn -


  Vraag: Wat is volgens u de beste manier om de Edele Qor-aan te memoriseren? En is het toegestaan om alleen een bepaalde Djoez(1), bijvoorbeeld de 26e Djoez, te lezen, zodat ik deze kan memoriseren, waarbij ik de rest van de Qor-aan laat?


  Antwoord: De ideaalste manier om de Edele Qor-aan uit het hoofd te leren is dat je deze uit je hoofd leert terwijl je nog jong bent. Het is voor iemand die jong is namelijk gemakkelijk om te memoriseren, en daarna niet meer. Er zijn twee voordelen verbonden aan het leren van de Qor-aan op jonge leeftijd. Het eerste voordeel is dat men het makkelijk kan memoriseren en het tweede voordeel is dat hetgeen gememoriseerd is, goed gememoriseerd blijft, zonder dat men dit vergeet. Dit heeft betrekking op de leeftijd waarin het het beste is om de Qor-aan te memoriseren.

  Wat de tijd betreft; het is het beste om aan het begin van de dag, nadat je het Fadjr-gebed hebt gebeden, de Qor-aan te lezen om deze te memoriseren.

  Wat de manier van memoriseren betreft; de mensen verschillen hierin. Er zijn mensen die bijvoorbeeld vijf regels lezen en deze uit het hoofd leren, waarna zij deze steeds herhalen totdat het goed in hun hoofd zit. Vervolgens gaan zij over naar de volgende vijf regels etc., en telkens als zij klaar zijn met vijf regels, gaan zij over op het memoriseren van wat daarna komt. Er zijn ook mensen die een hele bladzijde lezen en herhalen, waarna zij deze memoriseren. En er zijn mensen die meer dan dit nemen. De manier van het memoriseren hangt in ieder geval af van de persoon zelf. Hij weet van zichzelf wat het gemakkelijkste voor hem is.

  Het is ook toegestaan om een bepaalde Djoez te leren die in het midden van de Qor-aan staat. Dit is niet erg, maar probeer je best te doen om bij het begin van de Qor-aan te beginnen, opdat je deze in zijn geheel uit het hoofd zult leren.


  Bron: Fataawa Noer ‘alad-Darb
  Vertaald vanuit het Arabisch door: Een zuster

  Islaam – It just makes…. sense! 15. #15
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.443
  16-12-2003

  Gouden tips:

  1. In een groep: het leren in een groepje is bevordelijker en werkt motiverend.
  2. Juiste omgeving: kies een goede schone en rustgevende omgeving om daar te hifdh te doen.
  3. Dezelfde moshaf: Het leren vanuit een moshaf is prettiger en versneld het onthouden.
  4. Een vaste planning: kies telkens de zelfde dag uit om te memoriseren.
  5. Het aantal verzen: Probeer korte stukken uit het hoofd te leren. Te veel hooi op je vork kan leiden dat je gaat stoppen.
  6. Op een correcte wijze leren, leer een stuk correct voordat je verder gaat.
  7. Recent geleerde stuk herhalen.
  8. Verspreid het leren over de dag uit.
  9. Leren en begrijpen, het begrijpen van een vers vergemakkelijkt het leren en memoriseren.
  10. Juiste leestempo, lees de verzen rustig en duidelijk.

  Islaam – It just makes…. sense!