1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  241
  29-03-2001

  dou3aaaaaaaa...

  ÈÓã ãä áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÑÍãä Úáì ÇáÚÑÔ ÅÓÊæì

  åÐÇ ÇáÏÚÇÁ ãä ÊÌãíÚ ÃÏÚíÉ ÃÆãÉ ÇáÍÑã ÇáÔíÎ ÇáÔÑíã æÇáÓÏíÓ æÈÚÖ ÅÖÇÝÇÊí :

  æåÐå ßíÝíÉ ÇáÏÚÇÁ

  ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

  Çááåã ÅäÇ äÍãÏß æäÓÊÚíäß æäÓÊåÏíß

  ...æäÓÊÛÝÑß æäÊæÈ Åáíß...æäÄãä Èß æäÊæßá Úáíß...æäËäí Úáíß ÇáÎíÑ ßáå ...äÔßÑß æáÇ äßÝÑß ....æäÎáÚ æäÊÑß ãä íÝÌÑß ... Çááåã ÅíÇß äÚÈÏ ...æáß äÕáí æäÓÌÏ ...æÅáíß äÓÚì æäÍÝÏ

  ...äÑÌæ ÑÍãÊß æäÎÔì ÚÐÇÈß...Åä ÚÐÇÈß ÇáÌÏ ÈÇáßÝÇÑ ãáÍÞ ...

  Çááåã áß ÇáÍãÏ

  ÃäÊ ÑÈ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåä

  æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÚÒíÒ ÇáÍßíã

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÞæí ÇáÚÒíÒ

  æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÛÝæÑ ÇáÑÍíã

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÓãíÚ ÇáÈÕíÑ

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÃæá ÝáíÓ ÞÈáß ÔÆ

  Ýáß ÇáÍãÏÃäÊ ÇáÂÎÑ ÝáíÓ ÈÚÏß ÔÆ

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÙÇåÑ ÝáíÓ ÝæÞß ÔÆ

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÈÇØä ÝáíÓ Ïæäß ÔÆ

  Ýáß ÇáÍãÏ áß ÇáÍãÏ ßáå .....

  æÅáíß íÑÌÚ ÇáÃãÑ ßáå ....

  æÅáíß ÇáÎíÑ ßáå .....


  ÃäÊ äæÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåã

  æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ Þíã ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÍÞ ..

  æÞæáß ÍÞ ææÚÏß ÍÞ æáÞÇÆß ÍÞ ..

  æÇáÌäÉ ÍÞ æÇáäÈííæä ÍÞ æÇáäÇÑ ÍÞ æãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÍÞ ..


  Çááåã áß ÃÓáãäÇ ...

  æÈß ÂãäÇ ...

  æÚáíß ÊæßáäÇ ..

  æÅáíß ÃäÈäÇ ...

  æÈß ÎÇÕãäÇ ..

  æÅáíß ÍÇßãäÇ ...


  ÝÇÛÝÑ áäÇ ãÇ ÞÏãäÇ æãÇ ÂÎÑäÇ

  æãÇ ÃÓÑÑäÇ æãÇ ÃÚáäÇ

  æãÇ ÃäÊ ÃÚáã Èå ãäÇ íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ...

  Çááåã ÅäÇ äÓÃáß ÇáÌäÉ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá

  æäÚæÐ Èß ãä ÇáäÇÑ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá

  íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

  Çááåã ÅäÇ äÚæÐ Èß ãä ÌåÏ ÇáÈáÇÁ ..

  æÏÑß ÇáÔÞÇÁ ...

  æÓæÁ ÇáÞÖÇÁ ..

  æÔãÇÊÉ ÇáÃÚÏÇÁ ...

  íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

  Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ ..

  Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ßÑíã ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ

  íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

  Çááåã æÝÞ æáí ÃãÑäÇ áãÇ ÊÍÈ æÊÑÖì

  æÎÐ ÈäÇÕíÊå ááÈÑ æÇáÊÞæì ...

  Çááåã ÃÕáÍ áå ÈØÇäÊå íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã

  Çááåã áÇ ÊÝÑÞ ÌãÚäÇ åÐÇ ÅáÇ ÈÐäÈ ãÛÝæÑ ..

  æÓÚí ãÔßæÑ ...

  æÚãá ÕÇáÍ ãÊÞÈá ãÈÑæÑ ..

  ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ ..


  Çááåã ÃÕáÍ ÔÈÇÈ ÇáãÓáãíä

  Ýí ßá ÏåÑ æÍíä ...

  æÝí ßá æÞÊ æÃäíä ..

  Çááåã ÅÍÝÙ ÔÈÇÈäÇ ãä ÇáÊÞáíÏ æÇáÝÌæÑ

  æÈäÇÊäÇ ãä ÇáÊÈÑÌ æÇáÓÝæÑ ...

  ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ ...

  Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Ýí ßá ãßÇä ..

  Çááåã ÅäÕÑåã Ýí ßÔãíÑ æÇáÓæÏÇä ...


  Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ Ýí ÈíÊß ÈíÊ ÇáãÞÏÓ

  Çááåã ÔÊÊ ÃÓÑ ÇáÛÇÕÈíä ÇáÍÇÞÏíä

  Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáì ÞÇØÚí ÇáÓÈÊ ÇáßÇÝÑíä


  Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáíåã


  Çááåã ËÈÊ ÃÞÏÇãåã ..

  æÓÏÏ ÓåÇãåã ..

  æÃÚáí ÑÇíÊåã ..


  æÇÌÚá ßáãÊß ÇáÚáíÇ æßáãÉ ÇáÃÚÏÇÁ ÇáÓÝáì

  íÇ Þæí íÇ ÚÒíÒ


  Çááåã ÃÚÒ ÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä


  æÃÐá ÇáÔÑß æÇáãÔÑßíä


  æÏãÑ ÃÚÏÇÆß ÃÚÏÇÁ ÇáÏíä

  æÃÎÑ ÏÚæÇäÇ Ãä ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä ...

  ÃÎæßã

  Het licht dat in het oog straalt is eigenlijk het licht van het hart.Het licht dat het hart vult is het licht van God, dat zuiver is en heel anders dan het licht van intellect en zintuigen

 2. #2
  MVC Premium

  Reacties
  1.274
  08-02-2004

  MVC Premium MVC Premium

  Re: dou3aaaaaaaa...

  Origineel gepost door yassine23
  ÈÓã ãä áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÑÍãä Úáì ÇáÚÑÔ ÅÓÊæì

  åÐÇ ÇáÏÚÇÁ ãä ÊÌãíÚ ÃÏÚíÉ ÃÆãÉ ÇáÍÑã ÇáÔíÎ ÇáÔÑíã æÇáÓÏíÓ æÈÚÖ ÅÖÇÝÇÊí :

  æåÐå ßíÝíÉ ÇáÏÚÇÁ

  ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

  Çááåã ÅäÇ äÍãÏß æäÓÊÚíäß æäÓÊåÏíß

  ...æäÓÊÛÝÑß æäÊæÈ Åáíß...æäÄãä Èß æäÊæßá Úáíß...æäËäí Úáíß ÇáÎíÑ ßáå ...äÔßÑß æáÇ äßÝÑß ....æäÎáÚ æäÊÑß ãä íÝÌÑß ... Çááåã ÅíÇß äÚÈÏ ...æáß äÕáí æäÓÌÏ ...æÅáíß äÓÚì æäÍÝÏ

  ...äÑÌæ ÑÍãÊß æäÎÔì ÚÐÇÈß...Åä ÚÐÇÈß ÇáÌÏ ÈÇáßÝÇÑ ãáÍÞ ...

  Çááåã áß ÇáÍãÏ

  ÃäÊ ÑÈ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåä

  æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÚÒíÒ ÇáÍßíã

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÞæí ÇáÚÒíÒ

  æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÛÝæÑ ÇáÑÍíã

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÓãíÚ ÇáÈÕíÑ

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÃæá ÝáíÓ ÞÈáß ÔÆ

  Ýáß ÇáÍãÏÃäÊ ÇáÂÎÑ ÝáíÓ ÈÚÏß ÔÆ

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÙÇåÑ ÝáíÓ ÝæÞß ÔÆ

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÈÇØä ÝáíÓ Ïæäß ÔÆ

  Ýáß ÇáÍãÏ áß ÇáÍãÏ ßáå .....

  æÅáíß íÑÌÚ ÇáÃãÑ ßáå ....

  æÅáíß ÇáÎíÑ ßáå .....


  ÃäÊ äæÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåã

  æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ Þíã ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ

  Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÍÞ ..

  æÞæáß ÍÞ ææÚÏß ÍÞ æáÞÇÆß ÍÞ ..

  æÇáÌäÉ ÍÞ æÇáäÈííæä ÍÞ æÇáäÇÑ ÍÞ æãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÍÞ ..


  Çááåã áß ÃÓáãäÇ ...

  æÈß ÂãäÇ ...

  æÚáíß ÊæßáäÇ ..

  æÅáíß ÃäÈäÇ ...

  æÈß ÎÇÕãäÇ ..

  æÅáíß ÍÇßãäÇ ...


  ÝÇÛÝÑ áäÇ ãÇ ÞÏãäÇ æãÇ ÂÎÑäÇ

  æãÇ ÃÓÑÑäÇ æãÇ ÃÚáäÇ

  æãÇ ÃäÊ ÃÚáã Èå ãäÇ íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ...

  Çááåã ÅäÇ äÓÃáß ÇáÌäÉ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá

  æäÚæÐ Èß ãä ÇáäÇÑ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá

  íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

  Çááåã ÅäÇ äÚæÐ Èß ãä ÌåÏ ÇáÈáÇÁ ..

  æÏÑß ÇáÔÞÇÁ ...

  æÓæÁ ÇáÞÖÇÁ ..

  æÔãÇÊÉ ÇáÃÚÏÇÁ ...

  íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

  Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ ..

  Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ßÑíã ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ

  íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

  Çááåã æÝÞ æáí ÃãÑäÇ áãÇ ÊÍÈ æÊÑÖì

  æÎÐ ÈäÇÕíÊå ááÈÑ æÇáÊÞæì ...

  Çááåã ÃÕáÍ áå ÈØÇäÊå íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã

  Çááåã áÇ ÊÝÑÞ ÌãÚäÇ åÐÇ ÅáÇ ÈÐäÈ ãÛÝæÑ ..

  æÓÚí ãÔßæÑ ...

  æÚãá ÕÇáÍ ãÊÞÈá ãÈÑæÑ ..

  ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ ..


  Çááåã ÃÕáÍ ÔÈÇÈ ÇáãÓáãíä

  Ýí ßá ÏåÑ æÍíä ...

  æÝí ßá æÞÊ æÃäíä ..

  Çááåã ÅÍÝÙ ÔÈÇÈäÇ ãä ÇáÊÞáíÏ æÇáÝÌæÑ

  æÈäÇÊäÇ ãä ÇáÊÈÑÌ æÇáÓÝæÑ ...

  ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ ...

  Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Ýí ßá ãßÇä ..

  Çááåã ÅäÕÑåã Ýí ßÔãíÑ æÇáÓæÏÇä ...


  Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ Ýí ÈíÊß ÈíÊ ÇáãÞÏÓ

  Çááåã ÔÊÊ ÃÓÑ ÇáÛÇÕÈíä ÇáÍÇÞÏíä

  Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáì ÞÇØÚí ÇáÓÈÊ ÇáßÇÝÑíä


  Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáíåã


  Çááåã ËÈÊ ÃÞÏÇãåã ..

  æÓÏÏ ÓåÇãåã ..

  æÃÚáí ÑÇíÊåã ..


  æÇÌÚá ßáãÊß ÇáÚáíÇ æßáãÉ ÇáÃÚÏÇÁ ÇáÓÝáì

  íÇ Þæí íÇ ÚÒíÒ


  Çááåã ÃÚÒ ÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä


  æÃÐá ÇáÔÑß æÇáãÔÑßíä


  æÏãÑ ÃÚÏÇÆß ÃÚÏÇÁ ÇáÏíä

  æÃÎÑ ÏÚæÇäÇ Ãä ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä ...

  ÃÎæßã
  zoo is ie weer leesbaar, krijg anders last van mn ogen
  [GLOW=skyblue]سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Soub7anaka llahoemma wa bi7amdiek, Ashadoe an laa ilaaha illa Ant, Astaghfieroeka wa atoeboe ilaik.......
  [/GLOW]WWW.STEUNEENWEES.NL

 3. #3
  Touzinia

  Reacties
  662
  28-07-2004

  Amien rabbie alamien

  Heb je de vertaling erbij inch-allah????

 4. #4
  Gone ..

  Reacties
  663
  29-09-2003

  Allaahoemma amien

 5. #5
  MVC Lid

  Reacties
  51
  09-05-2004

  wat staat er geschreven?


  amin
  tamza tamsamane

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  160
  22-05-2004

  kunnen jullie niet eerst vragen wat er geschreven staat plaats van gelijk amien neer zetten het kan ook iets heel anders zijn