1. #31
  *Rosa,inter amicos*.

  Reacties
  38.711
  19-01-2011

  ^^^


  Discussies:

  Volgens Abu Umama [Radhiya Allahu ‘anhu] heeft de Profeet [SallAllahu ‘alayhi wa selam] gezegd: “Geen enkel volk is afgedwaald nadat ze leiding gekregen hadden, enkel nadat ze zich hadden overgegeven aan discussies!”

  [Hadeeth hassan, overgeleverd door At-Tirmidhi nr. 3253. Ibn Madjah nr. 48. Ahmad in Al-Musnad 5/252. Haakim in Al-Mustadrak die haar authentiek gekwalificeerd heeft, bevestigd door Adh-Dhahabi, hassan gekwalificeerd door Al-Albaani in de Saheeh van Ibn Madjah]


 2. #32
  *Rosa,inter amicos*.

  Reacties
  38.711
  19-01-2011

  ^^^

  Citaat Geplaatst door Arab-ELLA Bekijk reactie
  Mensen en djins die voor de Hel zijn geschapen:

  "En voorzeker, Wij hebben velen van de djin`s en de mensen voor de Hel geschapen. Zij bezitten harten waarmee zij niet begrijpen en zij bezitten ogen waarmee zij niet zien en zij bezitten oren waarmee zij niet horen, zij zijn degenen die als het vee zijn. Zij dwalen zelfs nog erger. Zij zijn degenen die de achtelozen zijn!" Q. 7:179 .  Al 'Irbaad Ibn Saariyah heeft overgeleverd dat Rasuuloellaah (s.a.s.) heeft gezegd:

  "Denkt een van jullie, achterover geleund op zijn bank, dat Allaah alleen in de Qur'aan vermeld heeft wat verboden is? Ik zeg jullie, Wallaahi, dat ik voor dingen gewaarschuwd heb, dingen verboden en geboden heb die net zo belangrijk zijn als wat in de Qur'aan staat, zo niet belangrijker!!"

  Abu Dawoed, kitaab al Giraaj wa'l imaarah wa'l fay.
  De Profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei:

  "Als Allah subhanahu watahala iets goeds wil doen voor een persoon, laat Hij hem het geloof begrijpen, en natuurlijk wordt kennis verkregen door te leren!"

  (Boekhaarie, 1/67).  Aboe Horayra ‘Abder-Rahman Ibn Sachr(Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd:Ik hoorde de Boodschapper van Allah(Allahs zegen en vrede zij met hem)zeggen:

  ‘Jullie moeten je ver houden van datgene wat ik jullie verbied.Verricht zo veel mogelijk als jullie kunnen van datgenewat ik jullie opgedragen heb. Door hun vele vragen en meningsverschillen met hun Profeten zijn degenen die voor jullie leefden, te gronde gegaan!'

  Overgeleverd door Buchari en Moslim

  Volgens Thabit ibn Ad-Dahaak [Radhiya Allahu ‘anhu] heeft de Boodschapper van Allah [SallAllahu ‘alayhi wa salam] gezegd:

  “Degene die een gelovige uitmaakt voor ongelovige is alsof hij hem heeft gedood!” [Saheeh Bukhari nr. 6047].

  HADITH 28


  Aboe Nadjih al-Irbad ibn Sariya (Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd:

  'De Boodschapper van Allah preekte eens op een zodanige manier, dat onze harten van vrees trilden en de tranen ons in de ogen sprongen. Wij zeiden: 'O Boodschapper van Allah! Dit lijkt veel op een afscheidstoespraak. Geef ons daarom raad !'

  Hij 1 zei : 'Ik geef jullie het advies om vrees 2 voor Allah, de Almachtige, de Verhevene, te koesteren. Gehoorzaam en luister naar jullie leider, zelfs wanneer een slaaf jullie leider wordt. Waarlijk, diegene van jullie die lang zal leven, zal veel meningsverschillen zien. Je moet je dus aan mijn soenna 3 houden en aan de soenna van de rechtgeleide Kaliefen 4 ; klamp je daar stevig aan vast 5 ! Pas op voor nieuwe toevoegingen 6 , want iedere toevoeging is een innovatie en iedere innovatie is een dwaling en iedere dwaling leidt naar het Hellevuur'!'

  Overgeleverd door Aboe Dawoed en Tirmidie, die gezegd heeft dat het een goede en betrouwbare hadieth is.

  1 De Profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem)
  2 In het Arabisch: ‘taqwa'
  3 De oorspronkelijke betekenis is ‘weg' of ‘te volgen pad'.In de Islam wordt het als een technische term gebruikt voor het gehele doen en laten van de Profeet (Allahs zegen en vreden zij met hem) en zijn Metgezellen (Allahs welbehagen zij met hen), zoals het aan ons is overgeleverd.
  4 De titel ‘rechtgeleide Kaliefen' is gegeven aan de eerste vier Kaliefen in de Islam.
  5 Letterlijk: Bijt je daar met je tanden aan vast.
  6 Bedoeld wordt elke ongeoorloofde toevoeging aan de geloofspraktijk. Het slaat dus niet op neutrale gewoontes,etc.
 3. #33
  Offline.

  Reacties
  3.538
  19-03-2012

  Afspraak, simpele vraag..

  “Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah.”(Soerat an-Nisaa’: 80)

  “Neen, bij jouw Heer! Zij geloven niet (in Allah) totdat zij jou (O Mohammed)laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan)volledig.” (Soerat an-Nisaa’: 65)

  Hoe gehoorzaam jij onze Profeet sallallahu 'alaihi wassalaam en hoe handel je naar zijn uitspraken zonder de ahadith?

 4. #34
  Offline.

  Reacties
  3.538
  19-03-2012

  Citaat Geplaatst door Afspraak Bekijk reactie
  Gewoon de koran erbij pakken. En die aya waar jij het over hebt (4:80). Die geeft aan dat wie de profeet gehoorzaamt , die gehoorzaamt God.

  Dus iets wat God niet heeft gezegd , kan de profeet niet gezegd hebben. Aangezien hadith etc niet de woord van God is , kan het ook niet de woord van de profeet zijn.

  Daardoor hoor je hadith en soenna te verwerpen.

  Hoe kun je nou de profeet gehoorzamen als de profeet al is overleden? De profeet/gezant heeft de koran verkondigd aan de mensheid. Dat was tevens ook zijn taak. Ik kan vandaag dankzij die verkondiging , de koran lezen.
  Precies. Jij leefde niet in die tijd, dus hoe handel je naar zijn uitspraken? En de sahaba van onze profeet, die wél in die tijd leefden en die de uitspraken van onze profeet gehoord hebben?

 5. #35
  Offline.

  Reacties
  3.538
  19-03-2012

  Surah Al-Fatiha. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

  In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle
  Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
  De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
  De Heerser op de Dag des Oordeels.
  U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.
  Leid ons op het rechte pad.
  Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden.

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
  الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
  مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
  اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ


  Bismillahi r-rahmaani r-rahiem
  Alhamdoelillahi rabbi l-3aalamien
  Ar-rahmaani r-rahiem
  Maliki yawmi d-dien
  Iyyaaka na3boedoe wa iyyaaka nasta3ien
  Ahdinaa s-siraata l-moestaqiem
  Siraatalladhiena an-3amta 3alayhim ghayri l-maghdoebi 3alayhim wallaa d-daalien

 6. #36
  Offline.

  Reacties
  3.538
  19-03-2012

  “Iedereen die mij gehoorzaamt, gehoorzaamt Allah; en iedereen die ongehoorzaam is jegens mij, is ongehoorzaam jegens Allah; en iedereen die gehoorzaam is jegens de leider die ik aanstel, gehoorzaamt mij; en eenieder die ongehoorzaam is jegens hem, is ongehoorzaam jegens mij.” Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Bukharie.

 7. #37
  *Rosa,inter amicos*.

  Reacties
  38.711
  19-01-2011

  ^^^


  Hij is het, Die u het Boek heeft nedergezonden;

  Er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn. Maar degenen in wier hart dwaling is, volgen die, welke zinnebeeldig (bedoeld) zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg! En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen, die vast gegrondvest zijn in kennis, die zeggen: "Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer"; en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben!

  Surah Aal-Imran (3).

  .

 8. #38
  Offline.

  Reacties
  3.538
  19-03-2012

  Surah Al Baqarah, vers 186: "En Wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij spreekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen."

 9. #39
  Offline.

  Reacties
  3.538
  19-03-2012

  “O mijn Heer! De gevangenis is mij liever dan datgene waar zij mij naar uitnodigt en als U hun list niet van mij afwendt, zal ik zeker tot hen neigen, en zal ik tot de onwetenden behoren.” (Surah Yusuf, 12:33)

 10. #40
  *Rosa,inter amicos*.

  Reacties
  38.711
  19-01-2011


  Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Waarlijk degenen die zeggen: ,,Onze Heer is Allah.” en die vervolgens standvastig zijn; er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren. Zij zijn de bewoners van het Paradijs, daarin zullen zij eeuwig verblijven als een beloning voor wat zij pleegden te doen.” (Soerat al-Ahqaaf: 13-14)

  Aboe cAmrah Soefyaan bin cAbd Allah overlevert dat hij het volgende zei: “O Boodschapper van Allah, doe mij een uitspraak over de Islam, waarna ik niemand daarover hoef te vragen.” Hij antwoordde: “Zeg: ,,Ik geloof in Allah en houdt je hieraan vervolgens vast.” (Moeslim) Aboe Bakr as-Siddieq zei over het zinsdeel ‘en die vervolgens standvastig zijn’: “Het betekent dat je geen deelgenoten toekent aan Allah.” Aboel cAaliyah zei dat het betekent: “Ervoor zorgen dat iemands geloof en daden volledig en oprecht voor Allah zijn.” En Qataadah zei: “Standvastig zijn in het gehoorzamen van Allah.”

  Ibn Radjab zei: “De basis voor standvastigheid is; standvastigheid van het hart in het belijden van de eenheid van Allah.” Wanneer het hart standvastig en oprecht is en kennis heeft van Allah; dit houdt in dat het vrees, ontzag en liefde heeft voor Hem, dan zullen de ledematen volgen in het gehoorzamen van Allah. Dit omdat het hart de koning is van de ledematen en de ledematen de onderdanen zijn van het hart. Als de koning dus oprecht is, dan zijn de onderdanen ook oprecht. Na het hart is de tong het belangrijkste lichaamsdeel die verantwoordelijk is voor standvastigheid. De tong vertaalt immers datgene wat in het hart zit!

  De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Iemands Imaan (geloof) zal niet standvastig zijn totdat zijn hart standvastig is. En zijn hart zal niet standvastig zijn totdat zijn tong standvastig is.” (Ahmad) En hij zei: “Wanneer de zoon van Adam (de mens) ’s ochtends opstaat, stellen de lichaamsdelen zich nederig op ten opzichte van de tong, zeggende: ,,Vrees Allah met betrekking tot ons, want wij zijn afhankelijk van jou. Als jij standvastig bent, zijn wij ook standvastig en als jij afdwaalt, dwalen wij ook af! ” (at-Tirmidhi)
  Allah zegt:

  “Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. En keert terug tot jullie Heer, en geef jullie over aan Hem, voordat de bestraffing tot jullie komt, waarna jullie niet geholpen worden. En volg op de beste wijze wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer, voordat de bestraffing onverwacht tot jullie komt, terwijl jullie het niet beseffen.” Zodat er voor geen ziel aanleiding zal zijn om te zeggen: “O wat heb ik een spijt omdat ik nalatig ben geweest (in mijn plicht) tegenover Allah, hoewel ik tot de spottenden behoorde.” Of zij zou zeggen: “Als Allah mij had geleidt, dan zou ik zeker tot de Moettaqoen hebben behoord!” Of zij zou zeggen, als zij de bestraffing ziet: “Had ik (nog) maar een kans, dan zou ik tot de weldoeners behoren!” Nee! Mijn Tekenen zijn reeds tot jou gekomen, maar jij loochende ze en jij was hoogmoedig en jij behoorde tot de ongelovigen!”

  (Soerat Az-Zoemar (39), aayah 53-59).

  Mensen en djins die voor de Hel zijn geschapen:

  "En voorzeker, Wij hebben velen van de djin`s en de mensen voor de Hel geschapen. Zij bezitten harten waarmee zij niet begrijpen en zij bezitten ogen waarmee zij niet zien en zij bezitten oren waarmee zij niet horen, zij zijn degenen die als het vee zijn. Zij dwalen zelfs nog erger! Zij zijn degenen die de achtelozen zijn!" Q. 7:179 .


  HADITH 24


  Volgens Aboe Dzarr al-Ghifari(Allahs welbehagen zij met hem) behoort volgens de profeet van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) tot hetgeen hij van zijn Heer, de Machtige en Verhevene, overgeleverd heeft, dat Hij 1 gezegd heeft:

  ‘O, Mijn dienaren! Ik heb voor Mijzelf onrechtvaardigheid beslist uitgesloten en heb dat ook aan jullie onder elkaar verboden. Behandelt elkaar dus niet onrechtvaardig.

  O,Mijn dienaren! Jullie dwalen allemaal, behalve degene die Ik geleid heb; vraagt Mij dus om leiding en Ik zal jullie leiden.O, Mijn dienaren! Jullie lijden allemaal honger,behalve degene die Ik gevoed heb; vraagt Mij dus om voedsel en Ik zal jullie voeden. O, Mijn dienaren! Jullie zijn allemaal naakt, behalve degene die Ik gekleed heb; vraagt Mij dus om kleding en Ik zal jullie kleden.O, Mijn dienaren! Jullie maken dag en nacht fouten en Ik vergeef alle zonden; vraagt Mij dus om vergiffenis en Ik zal jullie vergeven.

  O, Mijn dienaren! Jullie zijn niet in staat om Mij nadeel toe te brengen en jullie kunnen Mij dus ook geen nadeel berokkenen; jullie zijn niet in staat Mij van nut te zijn en jullie kunnen dus ook niet nuttig voor Mij zijn. O,Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn 1 net zo vroom zijn als de vroomste ziel onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn heerschappij toevoegen. O, Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn net zo laaghartig zijn als de meest laaghartige onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn heerschappij afdoen.O,Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn, allemaal op één open vlakte staan en zouden jullie je verlangen aan Mij kenbaar maken, dan zou Mijn bezit-al zou Ik iedereen geven wat hij verlangde-niet méér verminderen, dan dat wat een naald aan de zee onttrekt, wanneer zij daarin gedoopt wordt !2 .

  O, Mijn dienaren! Jullie daden zijn (uitsluitend) voor jullie rekening en daarnaar zullen jullie beloond worden. Laat daarom iemand die iets goeds ontvangt 3 Allah prijzen en laat degene die iets anders ontvangt, niemand anders dan zichzelf daar een verwijt van maken!'

  Overgeleverd door Moslim

  1 Er is hier sprake van een zogenaamde hadith qodsi (letterlijk: een heilige hadith).

  Dit is een hadith waarvan de inhoud door Allah aan de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem) geopenbaard is, maar waarvan de bewoording van de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem) zélf is. Een hadith qodsi maakt dus absoluut geen deel uit van de heilige Qor'an.

  1 Met een djinn wordt hier een bovenzintuiglijk wezen bedoelt, dat uit het element vuur is geschapen.
  2 Als je een naald in de zee doopt, dan verdwijnt daar slechts een minuskuul waterdruppeltje uit wat aan de naald blijft hangen als je de naald weer uit de zee haalt. Hiermee word vermindering van Allahs bezit vergeleken.
  3 Dat wil zeggen: in het hiernamaals  Volgens Anas [Radhiya Allahu ‘anhu] heeft de Boodschapper van Allah [sallAllahu ‘alayhi wa salam] gezegd:

  “Er komt een tijd waarin degene die zich geduldig aan zijn godsdienst vasthoudt zal zijn als iemand die een brandende steenkool vast heeft!”

  [Rechtsgeldige hadeeth bij At-Tirmidhi. Veel ahadeeth getuigen van zijn rechtsgeldigheid –shawaahid-. Zie Djaami’ Al-Usuul van Ibn Kathir 4/10 hadeeth nr. 7455]


  ^^^


  Hij is het, Die u het Boek heeft nedergezonden;

  Er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn. Maar degenen in wier hart dwaling is, volgen die, welke zinnebeeldig (bedoeld) zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg! En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen, die vast gegrondvest zijn in kennis, die zeggen: "Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer"; en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben!

  Surah Aal-Imran (3).

  .....^

 11. #41
  Offline.

  Reacties
  3.538
  19-03-2012

  "Zij willen het Licht van Allah doven met hun monden, maar Allah vervolmaakt Zijn Licht, ook al haten de ongelovigen het." (Surah As-Saf, 61:8)

 12. #42
  Offline.

  Reacties
  3.538
  19-03-2012

  “Al mijn volgelingen zullen het Paradijs binnengaan, behalve (degenen) die weigeren.”

  De metgezellen zeiden: ”O Boodschapper van Allah! Wie zal weigeren?” Hij zei:

  “Iedereen die mij gehoorzaamt zal het Paradijs binnengaan, en wie mij niet gehoorzaamt, is degene die weigert (het binnen te gaan).”


  Deze woorden werden overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Bukharie.

 13. #43
  Offline.

  Reacties
  3.538
  19-03-2012

  “De eerste groep van mijn gemeenschap die het Paradijs binnen zal treden, zullen zijn als een volle maan in de nacht. En degenen die na hen komen, zullen als de meest lichtgevende en schitterende ster van de hemel zijn.”

  Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

 14. #44
  Offline.

  Reacties
  3.538
  19-03-2012

  Laa ilaaha illallaah.

 15. #45
  Faisal

  Reacties
  19.742
  19-10-2010

  O Allah, ik vraag U op basis van mijn getuigenis dat U Allah bent, er is geen god dan U, de Enige, naar wie alle schepselen zich keren voor hulp, Die niet verwekt en niet verwekt is en er is niemand aan Hem gelijk
  Echte vriendschap kan niet sterven, oftewel, ben je nog steeds vrienden, oftewel, ben je het nooit geweest.