1. #16
  Bijna Lid

  Reacties
  7.690
  01-10-2003

  Wa aleikoem salaam warahmatoe Allahi wa barakatoeh


  Boecharie rapporteerde, op gezag van Ibn 'Oman dat de profeet (vzmh) zei:
  "Onderscheid je van de polytheisten (musrikoen): laat de baard groeien en knip je snor bij."

  Het doel is zoals de hadith zegt, te verschillen van de polytheisten, in het bijzonder wordt hier op de Zoroasteraanhangers gedoeld. Dit waren aanbidders van vuur, en zij hadden de gewoonte om hun baarden hetzij te knippen, hetzij te scheren.
  Het bevel van de profeet om zich van het te onderscheiden was bedoeld om de moslims een eigen ontwikkeling te laten doorlopen en een eigen karakteristieke persoonlijkheid te laten ontwikkelen, zowel in het innerlijke gevoelsleven als in de uiterlijke verschijning, zowel qua inhoud als qua vorm.

  We kunnen drie meningen onderscheiden over het afscheren van de baard:
  1) Het is haram; dit is de mening van Ibn Taymiyyah
  2) Hat is Makroeh; de mening van Ayyad
  3) Het is Halal; dit is de mening van een aantal moderne geleerden.

  Misschien is de tweede gematigder mening, dat het makroeh is, dichter bij de werkelijkheid. Aangezien de reden om de baard te laten groeien, is: anders te zijn dan niet-moslims, is het vergelijkbaar met de kwestie van het haarverven om zich van christenen en joden te onderscheiden; en het is bekend dat sommige sahabah (metgezellen van de profeet) hun grijze haar niet verfden, hetgeen erop duidt, dat het eerder aanbevolen dan verplicht is.

  Het laten groeien van de baard kan op dezelfde manier bekeken worden, namelijk dat het aanbevolen en niet-verplicht is. Het afscheren ervan moet dus eerder als makroeh dan als Haram geclassificeerd worden. het is waar, dat van geen van de Sahabah bekend is dat hij zijn baard afschoor. Misschien was er geen noodzaak om hem af te scheren en misschien was het hun gewoonte om de baard te laten groeien.

  Aldus de grote geleerde Sjeikh Yoesoef El Qardawi  Ik hoop dat ik hiermee mijn uitspraak heb verheldert...

  Wa salaam,
  Safah

 2. #17
  MVC Lid

  Reacties
  201
  06-12-2003

  Onder de baard (in het Arabisch: lihyah) verstaan we: al het haar dat groeit op de wangen en de onderkaak. Tevens omvat het de haren onder de onderlip en onder de kin.

  Het Islamitisch oordeel over de baard

  Het laten staan van de baard is Waadjib (verplicht) voor alle mannen. Hiervoor is voldoende bewijs te vinden in de Soennah van de Profeet (vrede en zij met hem) en de cOelamaa’ van de Islam zijn het er unaniem over eens dat het laten staan van de baard verplicht is. Laat je niet misleiden door het achterwege laten van deze soennah door een aantal hedendaagse ‘geleerden’. Laat je ook niet misleiden door hun twijfelachtige fatwa’s, waarmee zij hun eigen (ongeoorloofde) daden ondersteunen en waarmee zij de mensen hen laten volgen in datgene wat verwerpelijk is. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie met een goede soennah begint (het initiatief neemt om een goede daad te verrichten), hem komt de beloning van deze (goede soennah) toe en (ook) de beloning van éénieder die deze (goede soennah, hem navolgend) verricht. En wie met een slechte soennah begint (het initiatief neemt om een slechte daad te verrichten), hem komt de zondelast van deze (slechte soennah) toe en (ook) de zondelast van éénieder die deze (slechte soennah, hem navolgend) verricht.” (Moeslim)

  En hij zei: “Voorwaar, Allah zal de kennis, nadat Hij die jullie heeft gegeven niet (in één keer) wegrukken, maar Hij zal haar (kennis) van hen wegnemen door het nemen (van de levens) van de cOelamaa’ en daarmee ook hun kennis. Daarna zullen slechts onwetende mensen overblijven. Zij zullen om fatwa’s (religieuze uitspraken) gevraagd worden, waarna zij fatwa’s zullen geven die gebaseerd zijn op hun eigen meningen, en daarmee dwalen zij af en doen zij anderen afdwalen.”

  (al-Boechari)  Een lijst van overtredingen als gevolg van het scheren van de baard
  Het scheren van de baard resulteert in het plegen van tal van overtredingen vanuit het oogpunt van de Islam bekeken. Hieronder zullen wij een aantal van deze overtredingen behandelen.

  1. Ongehoorzaamheid tegenover Allah

  Het scheren van de baard leidt tot ongehoorzaamheid tegenover Allah. De heerser van Jemen, die was aangesteld door de Perzische keizer Chosroes, stuurde twee boodschappers naar de Profeet (vrede zij met hem) om hem mee te nemen (naar Chosroes). Toen de twee boodschappers bij de Profeet (vrede zij met hem) kwamen viel het hem op dat zij hun baard hadden geschoren en hun snorren lang hadden laten groeien. De Profeet had er een afkeer van om naar hen te kijken (vanwege hun verschijning) en hij zei: “O wee jullie! Wie heeft jullie opgedragen om dit te doen?” Zij zeiden: “Onze heer! (zij refereerden daarmee naar Chosroes)” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei toen:

  “Wat betreft mijn Heer (Allah), verheven en gezegend is Hij, Hij heeft mij bevolen om mijn baard (met rust) te laten en mijn snor bij te knippen.” (Hassan verklaard door al-Albaani)

  2. Ongehoorzaamheid tegenover de Profeet (vrede zij met hem)

  Het scheren van de baard leidt tot ongehoorzaamheid tegenover de Profeet (vrede zij met hem). In vele overleveringen heeft de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de moslimmannen bevolen om hun baarden met rust te laten. Deze overleveringen dragen allen de volgende boodschap uit:

  “Knipt de snorren bij en laat de baarden (met rust)!” (al-Boechari en Moeslim)

  Elke moslim dient te weten dat het gehoorzamen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gelijk staat aan het gehoorzamen van Allah.

  Wie de Boodschapper gehoorzaamt heeft Allah zeker gehoorzaamd. (Soerat an-Nisaa’: 80)

  3. Afwijking van het uiterlijk en de leiding van de Profeet (vrede zij met hem)

  Het scheren van de baard leidt tot het afwijken van het uiterlijk en de Leiding van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Het is overgeleverd door Moeslim dat de Profeet (vrede zij met hem) een lange baard droeg. De moslim dient er naar te streven om het voorbeeld van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) te volgen. Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:

  “Voorzeker, jullie hebben in de Boodschapper van Allah een goed voorbeeld (dat jullie kunnen volgen).” (Soerat al-Ahzaab: 21)

  En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Waarlijk, de beste leiding is de Leiding van Mohammed.” (Moeslim)

  4. Afwijking van de weg van de gelovigen

  Het scheren van de baard leidt tot het afwijken van de weg van de gelovigen. Alle Profeten (vrede zij met hen allen), alle Metgezellen van de Profeet (Moge Allah tevreden zijn over hen), de grote cOelamaa’ en de oprechte vroegere moslim(mannen) van deze Oemmah lieten hun baarden staan. Er bestaan geen overleveringen dat ook maar één van hen ooit de baard scheerde. Dit is dus hun weg en Allah, verheven en gezegend is Hij, zegt wat als volgt vertaald kan worden:

  “En wie de Profeet tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen; Wij laten hem aanhangen datgene wat hij heeft aangehangen en Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is pàs een slechte bestemming!”
  (Soerat an-Nisaa’: 115)

  5. Imitatie van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders)

  Het scheren van de baard leidt tot het imiteren van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders). Dit komt duidelijk naar voren uit vele overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). De Profeet (vrede zij met hem) zei:

  “Knipt de snorren bij en laat de baarden groeien. Onderscheidt julliezelf van de Magiërs. (volgelingen van een godsdienst die vroeger in Perzië werd beleden)”
  (Moeslim)

  “Onderscheidt julliezelf van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders), knipt jullie snorren bij en laat jullie baarden staan.” (al-Boechari en Moeslim)

  Allah heeft ons bevolen om ons te onderscheiden van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders). Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

  “Volg niet de begeerten van degenen die niet weten. (over de Islam)” (Soerat al-Djaathiyah: 18)

  De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie een volk immiteert, hij behoort tot hen.” (Aboe Daawoed)
  en velen komen terug met zeeën vol slechte daden... En andere komen terug met zeeën vol goede daden... TOT WELKE GROEP BEHOORT U???

 3. #18
  MVC Lid

  Reacties
  201
  06-12-2003

  6. Wijziging van de Schepping van Allah zonder toestemming

  Met betrekking tot de vrouwen die de Schepping wijzigen, verklaarde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “Allah vervloekt de Naamisah (degene die de wenkbrauwen van anderen epileert) en de Moetanammisah (degene die haar wenkbrauwen laat epileren) en de Waasilah (degene die bij anderen nep- of andermanshaar invlecht) en de Moestawsilah (degene die haar haar laat invlechten met nep- of andermanshaar ).”

  Deze overlevering gaat specifiek over vrouwen, omdat zij normaal gesproken meer dan mannen zichzelf inspannen om hun natuurlijk uiterlijk te veranderen met het excuus zich zodoende op te maken. Deze waarschuwing geldt voor beide geslachten, omdat de voorwaarde voor het intreden van de vloek van Allah duidelijk is. Het scheren van de baard valt onder deze overlevering, omdat dit veel erger is dan het verwijderen van de wenkbrauwen (Nams) door vrouwen. Het betreft hier immers het gehoorzamen van de shaitan, hij zei:

  “En ik zal hen bevelen de Schepping van Allah te veranderen.” (Soerat an-Nisaa’: 119)

  7. Imitatie van vrouwen

  De baard maakt een duidelijk onderscheid tussen mannen en vrouwen. Het scheren van de baard doet dit onderscheid verdwijnen en het behoort dan ook tot het imiteren van vrouwen. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Moge Allah de mannen vervloeken die vrouwen imiteren en moge Allah de vrouwen vervloeken die mannen imiteren.” (al-Boechari)

  8. Strijdigheid met de Fitrah (natuurlijke aanleg van de mens)

  cAa’ieshah (moge Allah tevreden zijn over haar) overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: Tien (zaken) behoren tot de Fitrah; het bijknippen van de snor, het (met rust) laten van de baard...” (Moeslim)

  De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) leert ons ook dat ieder kind met fitrah geboren wordt en dat deze fitrah later wordt gewijzigd door (de opvoeding van) de ouders. (al-Boechari en Moeslim)


  De fitrah van vele moslims tegenwoordig is zo misvormd dat zij een gladgeschoren man aantrekkelijker en mannelijker vinden dan een man met baard. Dit is nu juist precies tegenstrijdig met datgene wat de Profeet (vrede zij met hem) in de bovenstaande overleveringen zegt. De oorspronkelijke fitrah, bij de geboorte van het kind, zal echter met het veranderen van de tijd nooit wijzigen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

  “De fitrah (natuurlijke aanleg) van Allah, waarmee Hij de mensen (oorspronkelijk) geschapen heeft. Er is geen verandering in de Schepping van Allah.” (Soerat ar-Roem: 30)


  Sommige mannen komen met als excuus voor het feit dat zij hun baard scheren, dat hun vrouwen er hen liever zonder zien. Net alsof zij op deze wereld zijn gezet om de vervormde begeerten en neigingen van hun vrouwen te volgen in plaats van de Verheven Bevelen van Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Weer anderen beweren dat het laten staan van hun baard leidt tot huidirritaties en jeuk. Dit kan echter nooit het gevolg zijn van het gehoorzamen van de pure fitrah, maar zal eerder het gevolg zijn van het onregelmatig reinigen en niet schoonhouden van de baard, zoals de Profeet (vrede zij met hem) dit de gelovigen opdroeg.

  Wat de cOelamaa’ en de Imaams zeggen

  Alle cOelamaa’ van de Salaf-us-Saalih (de oprechte voorgangers), waaronder ook de vier Imaams (Aboe Haniefah, Maaliek, Shaaficie en Ahmad (moge Allah hen genade schenken), zijn het er allen over eens dat het scheren van de baard haraam (verboden) is en dat het een verboden vorm van mutilatie (verminking) is, zoals dit ook is overgeleverd door cOmar ibn cAbdel-cAziz. Zij beschouwden degene die zijn baard scheerde als een verwijfde man en velen van hen (de oprechte voorgangers) accepteerden hen niet als getuige en stonden hen ook niet toe om voor te gaan in het gebed.

  beste zuster Safah83 ik hoop dat het nu duidelijk is dat het laten staan van de baard wel degelijk verplicht is
  ghair incha Allah


  Moge Allah ons leiden op het rechte Pad en ons standvastig maken in het volgen van de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem).

  wassalaamoe alaikoem warahmatoellahi wabarakatoeh
  en velen komen terug met zeeën vol slechte daden... En andere komen terug met zeeën vol goede daden... TOT WELKE GROEP BEHOORT U???