1. #91
  ١٩&#1640

  Reacties
  54
  26-08-2004

  Imam Ahmed overleverde in zijn boek Az-Zuhd, dat ‘Ubayy Ibn Ka’b heeft gezegd: “Hou je vast aan het rechte pas en de Sunnah”.

  En ook Imam Daarimi overleverde van Imaam az-Zihri, dat deze zei: ‘Onze eerdere geleerden waren gewend te zeggen: ‘Vasthouden aan de Sunnah is de redding’.

  Al-Khateeb al-Baghdadi overleverde dat de Imaam van Medina, Abu Abdillah Maalik Ibn Anas heeft gezegd: ‘De Sunnah is als de ark van Noeh; degene die er aan boord gaan, worden gered en dgenen die aan wal blijven, worden vernietigd!’

  Imaam Abu Uthman as-Sabooni overleverde dat Imaam az-Zuhri heeft gezegd: ‘Het onderwijzen van een Sunnah is beter dan een 200 jaar durende aanbidding.’

  En Imaam as-Sabooni overleverde dat Imaam Aboe’Ubayd al Qasim Ibn Sallam heeft gezegd: ‘Hou vast aan de Sunnah, want waarlijk degene die zich vasthoudt aan de Sunnah, is als degene die een brandende steenkool vasthoudt. Het vastklemmen aan de Sunnah, vandaag de dag, is naar mijn mening beter dan het strijden met zwaarden voor de zaak van Allaah!”

  En [dan te bedenken] dat dit werd gezegd in de tijd van Aboe ‘Ubayd al Qasim Ibn Sallaam. Wat te zeggen als hij ons tijdperk zou zien? De uitspraak van Imam Aboe ‘Ubayd werd gedaan in de beste eeuw. Wat als hij ons tijdperk zou zien? Dit tijdperk, waarin we de Dag des Oordeels naderen en Allaah weet het beste wanneer deze Dag des Oordeels zal aanbreken.

  En weet mijn broeders, dat de mensen van Ahlus Sunnah van elkaar houden! Het behaagt hen om elkaar te vergezellen. Zij zijn genadig tegenover elkaar.

 2. #92
  ١٩&#1640

  Reacties
  54
  26-08-2004

  Zij herinneren zich wat de Profeet (salla Allaahoe alayhi wa sallam) heeft opgemerkt waarbij hij de vreemdelingen beschreef en voor hen smeekbedes verrichte. Imaam Muslim heeft overgeleverd via de hadeeth van Abu Hureirah en Ibn Omar (radija Allaahoe ‘anhoem) dat de Profeet (salla Allaahoe alayhi wa sallam) heeft gezegd: “Islaam is vreemd begonnen en het zal weer terugkeren zo als het is begonnen: vreemd!”. En in de hadeeth van Abu Hureirah (radija Allaahoe ‘anhoe) heeft de profeet (salla Allaahoe alayhi wa sallam) gezegd: ‘Dus blijdschap en geluk voor de vreemdelingen! Geluk voor de vreemdelingen!’

  In deze hadeeth dient de erkentelijkheid en de eer van Ahlus Sunnah van twee kanten te worden bekeken. Het eerste is dat hij hen vergeleek met de voorgangers (de metgezellen). Dit is al voldoende voor hen dat Ahlus Sunnah door de Profeet (salla Allaahoe alayhi wa sallam) worden vergeleken met de metgezellen ten tijde van hun oproep. Ten tweede verrichte de Profeet (salla Allaahoe alayhi wa sallam) smeekbeden voor hen door te zeggen: ‘blijdschap en geluk voor de vreemdelingen’. Hiermee wordt bedoeld dat zij in een prachtige en gelukkige staat zullen verkeren in het Paradijs. Ik vraag Allaah om jou en mij tot de vreemdelingen te laten behoren! Ahlus Sunnah voelen deze vervreemding en houden daarom van elkaar!

  Imaam Abu ‘Uthman As Sabooni, mijn broeders, heeft in zijn boek: ‘Het geloof van de Selef, de metgezellen van hadeeth’ gezegd dat zijn tijd een tijd van vervreemding is. De Profeet (salla Allaahoe alayhi wa sallam) vermeldde tevens dat het vasthouden aan zijn religie in de tijd gelijkstond an de beloning van de metgezellen van de Profeet (salla Allaahoe alayhi wa sallam). Abu Uthman as Sabooni benadrukte dat dit al gold voor zijn tijdperk, welke plaatsvond gedurende de 5e eeuw.

  Hoe zal het dan zijn met ons tijdperk mijn broeders?
  Bij Allaah, wij hebben er meer recht op dat dat tijdperk op de onze slaat. Ik vraag Allaag om ons te laten behoren tot diegenen (de vreemdelingen)!

 3. #93
  ١٩&#1640

  Reacties
  54
  26-08-2004

  Imaam Al Laalaka’i overleverde tevens dat Imaam Sufyan ath-Thawri heeft gezegd: “Als jij een persoon ziet die behoort tot Ahlus Sunnah, ofwel in het oosten ofwel in het westen, geef hem dan mijn Salaam en verricht voor hem een smeekbede! Er zijn namelijk weinig over van Ahlus Sunnah in dit tijdperk.’

  Dus als je een broeder in deze tijd van vervreemding ziet, verricht voor hem een smeekbede. Indien je iets in je hart voelt tegen hem, dan behoor je dit te verachten en ervoor weg te lopen! Keer je rug naar de vervloekte shaytaan toe, die Ahlus Sunnah zo graag wil verdelen, zoals niemand anders [naast hem] dat wil.

  Einde videofragment.

 4. #94
  ١٩&#1640

  Reacties
  54
  26-08-2004

  Het volgende is mijn aanvulling

  Voor degene van onder mijn moslimsbroeders en/of zusters, die met behulp van de tong een aanval (willen) plegen op de personen die van as-Sunnah houden en deze willen praktiseren, vraag Allaah Soubhana wa ta’alaa dan of Hij je hart wil verzachten en jou Leiding schenkt.

  En voor degene die zich van Zijn Tekenen hebben afgewend en niet geloven in de Waarheid die Hij aan ons heeft neergezonden, wil ik de volgende woorden van Allaah Soubhana wa ta’alaa aanhalen als bewijsvoering:

  “And those who have been given knowledge see that what is revealed to you (O Muhammad) from your Lord is the truth”. (Saba’, 34:6)

  “And We created not the heavens and the earth, and all that is between them, for mere play” (Ad-Dukhan, 44:38)

  “And We created not the heavens and the earth and all that is between them without purpose!” (Sad, 38:27)

  “Does man think that he will left Suda [neglected without being punished or rewarded for the obligatory duties enjoined by his Lord (Allah) on him]?” (Al-Qiyamah, 75:36)

  “Did you think that We had created you in play (without any purpose), and that you would not be brought back to Us?” So Exalted be Allah, the True King.” (Al-Mu’minun, 23:115-116)

  “Or do those who earn evil deeds think that We shall hold them equal with those who believe (in the Oneness of Allaah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, in their present life and after their death? Worst is the judgment that they make.” (Al-Jathiyah, 45:21)

 5. #95
  Cadimoon!

  Reacties
  520
  08-12-2005

  De profeet Salallaahou aleeyi wa sellem heeft gezegd: Allaah de Verhevene heeft gezegd: O kind van Adam! Zolang je tot Mij bidt en zolang je smeekt, zal Ik je wat je ook gedaan mag hebben zonder meer vergeven. O kind van Adam! Al zouden je zonden tot aan de wolken in de hemel reiken en je zou Mij om vergeving vragen dan zal ik je vergeven. O kind van Adam! Al zou je met zoveel zonden aankomen dat je er nagenoeg de gehele aarde mee kan vullen zonder naast Mij iemand te dienen, dan zal ik je een vergeving van gelijke omvang schenken.

  (overgeleverd door Tirmidhi, en als één van de extra hadiths opgenomen in de 40 hadith van Nawawi)


  Masha-Allaah!
  Een kleine groep. Zij zijn diegenen die ambities koesteren voor de Moslim Ummah. En een nog kleinere groep binnen deze groep. Zij zijn diegenen die hun persoonlijke wereldlijke interesses opofferen ten gunste van deze ambities.En een nog kleinere groep van deze elite. Zij zijn diegenen die hun ziel en bloed opofferen om zege te brengen voor deze ambities en overtuigingen.Dus, zij zijn een kleine groep in een kleine groep binnen een kleine groep." [Shahied Sheikh Abdullah Azzam rahimahu'Allaah]

 6. #96
  ١٩&#1640

  Reacties
  54
  26-08-2004

  Na'am..Al hamdulillah! Moge Allaah ons daartoe laten behoren.

  De Profeet heeft gezegd: ”De joden zullen zich opsplitsen in éénenzeventig groeperingen, de christenen zullen zich opsplitsen in tweeënzeventig groeperingen en mijn Oemmah (gemeenschap) zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zijn in het Hellevuur behalve één.” Daarop vroegen de mensen en metgezellen: ”En wie is die (ene) groep dan O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: ”Degenen die zijn op datgene waarop ik en mijn metgezellen vandaag de dag op zijn