1. #916
  81:26

  Reacties
  1.195
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Sajdah

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that when, the son of Adam recites the Ayat of Sajdah (prostration) and then falls down in prostration, the Satan goes into seclusion and weeps and says:
  Alas, (and in the narration of Abu Kuraib the words are: Woe unto me,) the son of Adam was commanded to prostrate, and he prostrated and Paradise was entitled to him and I was commanded to prostrate, but I refused and I am doomed to Hell.

  -
  Het is overgeleverd op het gezag van Abu Huraira dat wanneer de zoon van Adam de ayat van Sajdah reciteert (buiging) en dan neerstort in prostratie, de Satan in afzondering gaat en huilt en zegt:
  Helaas, (en in de vertelling van Abu Kuraib zijn de woorden: Wee mij,) de zoon van Adam werd geboden te knielen, en hij wierp zich neer en hij heeft recht op het Paradijs en mij werd geboden om te buigen, maar ik weigerde en ik ben gedoemd tot de hel.
  -

  (Sahih Muslim, Book 1, Hadith 151)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #917
  81:26

  Reacties
  1.195
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Shortening Prayers

  Narrated Ibn `Abbas:
  The Prophet (ﷺ) once stayed for nineteen days and prayed shortened prayers. So when we travelled (and stayed) for nineteen days, we used to shorten the prayer but if we travelled (and stayed) for a longer period we used to offer the full prayer.

  -
  Overgeleverd door Ibn `Abbas:
  De profeet (ﷺ) verbleef een keer voor negentien dagen en bad verkorte gebeden. Dus toen we negentien dagen reisden (en bleven), verkortten we het gebed, maar als we langere tijd reisden (en bleven), boden we altijd het volledige gebed aan.
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 18, Hadith 1)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #918
  81:26

  Reacties
  1.195
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Az-Zulm/Oppression

  Narrated Ibn `Umar:
  The Prophet (ﷺ) said, "Oppression will be a darkness on the Day of Resurrection."

  -
  Overgeleverd door Ibn `Umar:
  De Profeet (ﷺ) zei: "Onderdrukking zal een duisternis zijn op de Dag der Opstanding."
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 46, Hadith 8)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #919
  81:26

  Reacties
  1.195
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Remembrance of Allah

  Ibn Mas'ud (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "I met Ibrahim (ﷺ) on the Night of Ascension (Al-Asra), and he said to me: 'O Muhammad, convey my greetings to your Ummah, and tell them that Jannah has a vast plain of pure soil and sweet water. It is a plain levelled land. The plants grow there by uttering: Subhan-Allah, Al-hamdu lillah, La ilaha illallah and Allahu Akbar (Allah is free from imperfection; praise be to Allah; there is no true god except Allah; and Allah is Greatest)."

  -
  Ibn Mas'oed (Moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Ik ontmoette Ibrahim (ﷺ) in de Nacht van Ascentie (Al-Asra), en hij zei tegen mij: 'O Mohammed, breng mijn groeten over aan uw Ummah en vertel hen dat Jannah een uitgestrekte vlakte van zuivere grond en zoet water heeft. Het is een eenvoudig genivelleerd land, de planten groeien daar door te zeggen: Subhan-Allah, Al-hamdu lillah, La ilaha illallah en Allahu Akbar (Allah is vrij van imperfectie, lof zij Allah; er is geen ware God behalve Allah, en Allah is de Grootste). "
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1440, [at-Tirmidhi])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #920
  81:26

  Reacties
  1.195
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Evil Deeds

  It was narrated that ‘Aishah said: “The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said to me: ‘O ‘Aishah, beware of (evil) deeds that are regarded as insignificant, for they have a pursuer from Allah (i.e. accountability).”

  -
  Het is overgeleverd dat 'Aishah zei: "De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen mij: ‘O 'Aishah, pas op voor (slechte) daden die als onbeduidend worden beschouwd, want zij hebben een achtervolger van Allah (d.w.z. verantwoording). "
  -

  (Sunan Ibn Majah, Sahih Darussalam, Book 37, Hadith 4384)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #921
  81:26

  Reacties
  1.195
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Belief

  Narrated Ibn 'Umar:
  Allah's Messenger (ﷺ) said: "I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's Messenger (ﷺ), and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if they perform that, then they save their lives and property from me except for Islamic laws and then their reckoning (accounts) will be done by Allah."

  -
  Overgeleverd door Ibn 'Umar:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Ik ben (door Allah) bevolen om tegen het volk te vechten totdat zij getuigen dat niemand het recht heeft aanbeden te worden dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is (ﷺ) en om de gebeden perfect aan te bieden en de verplichte liefdadigheid te geven, dus als ze dat doen, dan redden ze hun leven en eigendom van mij behalve van de islamitische wetten en dan zal hun afrekening (verantwoording) door Allah worden gedaan."
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 2, Hadith 18)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #922
  81:26

  Reacties
  1.195
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Guidance

  Narrated Tariq:
  `Abdullah said, "The best talk is Allah's Book (Qur'an), and the best guidance is the guidance of Muhammad."

  -
  Overgeleverd door Tariq:
  `Abdullah zei: 'Het beste gesprek is het boek van Allah (Qur'an), en de beste begeleiding is de leiding van Mohammed.'
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 78, Hadith 125)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #923
  81:26

  Reacties
  1.195
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Signs

  Narrated `Abdullah:
  Regarding the Verse: "Indeed he (Muhammad) did see. Of the Signs of his Lord, The Greatest!" (53.18) That the Prophet (ﷺ) had seen a green carpet spread all over the horizon of the sky.

  -
  Overgeleverd 'Abdullah:
  Betreffende het vers: "Inderdaad, hij (Mohammed) zag het wel, van de Tekenen van zijn Heer, de Grootste." (53.18) Dat de profeet (ﷺ) een groen tapijt had gezien, verspreid over de hele horizon.
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 59, Hadith 44)


  Soera An-Najm (De Ster)
  53:18

  ‎لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَـتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

  He certainly saw of the greatest signs of his Lord.

  Voorzeker, hij heeft de grote Tekenen van zijn Heer gezien.
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #924
  81:26

  Reacties
  1.195
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about The Retaliation of the Oppressed Person/De vergelding van de Onderdrukte Persoon

  Narrated Aisha :
  Hind bint `Utba (Abu Sufyan's wife) came and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Abu Sufyan is a miser. Is there any harm if I spend something from his property for our children?" He said, there is no harm for you if you feed them from it justly and reasonably (with no extravagance).

  -
  Verteld door Aisha:
  Hind bint `Utba (de vrouw van Abu Sufyan) kwam en zei: “O Allah's Boodschapper (ﷺ)! Abu Sufyan is een vrek. Is er enige schade als ik iets uit zijn eigendom spendeer aan onze kinderen?” Hij zei, er is geen kwaad voor je als je ze er rechtvaardig en redelijk van voedt (zonder verkwisting).
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 46, Hadith 21)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib