1. #1066
  81:26

  Reacties
  1.521
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Begging

  Narrated Abdullah ibn Umar : The Prophet (peace and blessings be upon him) said: If anyone seeks protection in Allah’s name, grant him protection; if anyone begs in Allah’s name, give him something; if anyone gives you an invitation, accept it; and if anyone does you a kindness, recompense him; but if you have not the means to do so, pray for him until you feel that you have compensated him.

  -
  Overgeleverd door Abdullah ibn Umar : De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: als iemand bescherming zoekt in de naam van Allah, schenk hem dan bescherming; als iemand in Allah's naam smeekt, geef hem dan iets; als iemand je een uitnodiging geeft, accepteer het dan; en indien iemand iets vriendelijks doet voor je, beloon hem; maar als je de middelen niet hebt om dat te doen, bid dan voor hem totdat je voelt dat je hem hebt gecompenseerd.
  -

  (Sunan Abi Dawud, Sahih Al-Albani, Book 9, Hadith 117)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #1067
  81:26

  Reacties
  1.521
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Quran

  Narrated Humaid:
  I heard Muawiya bin Abi Sufyan delivering a sermon. He said, "I heard the Prophet (ﷺ) saying, "If Allah wants to do a favor to somebody, He bestows on him, the gift of understanding the Qur'an and Sunna. I am but a distributor, and Allah is the Giver. The state of this nation will remain good till the Hour is established, or till Allah's Order comes."

  -
  Overgeleverd door Humaid:
  Ik hoorde Muawiya bin Abi Sufyan een preek geven. Hij zei: "Ik hoorde de Profeet (ﷺ) zeggen: "Als Allah iemand een gunst wil bewijzen, schenkt Hij hem de gave van het begrijpen van de Koran en Soenna. Ik ben maar een distributeur en Allah is de Gever. De toestand van deze natie zal goed blijven totdat het Uur is vastgesteld, of totdat Allah's Bevel komt."
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 96, Hadith 43)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #1068
  81:26

  Reacties
  1.521
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Believers

  Abu Huraira reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:
  A strong believer is better and is more lovable to Allah than a weak believer, and there is good in everyone, (but) cherish that which gives you benefit (in the Hereafter) and seek help from Allah and do not lose heart, and if anything (in the form of trouble) comes to you, don't say: If I had not done that, it would not have happened so and so, but say: Allah did that what He had ordained to do and your "if" opens the (gate) for the Satan.

  -
  Abu Huraira meldde dat de boodschapper van Allah (ﷺ) als volgt zei:
  Een sterke gelovige is beter en is meer beminnelijk jegens Allah dan een zwakke gelovige, en er is goed in iedereen, (maar) koester datgene wat jou voordeel oplevert (in het Hiernamaals) en zoek hulp bij Allah en wees niet ontmoedigd, en als iets (in de vorm van problemen) naar je toe komt, zeg niet: als ik dat niet had gedaan, zou het niet zo en zo zijn gebeurd, maar zeg: Allah deed wat Hij had voorbestemd om te doen en jouw "als" opent de (poort) voor de satan.
  -

  ‎قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

  (Sahih Muslim, Book 46, Hadith 52)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #1069
  81:26

  Reacties
  1.521
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Al-Qadr

  Aishah narrated that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "Six are cursed, being cursed by Allah and by every Prophet that came: The one who adds to Allah's Book, the one who denies Allah's Qadar, the one who rules with tyranny by which he honors whom Allah has debased, and he dishonors whom Allah has honored, and the one who legalizes what Allah forbade, and the one from my family who legalizes what Allah forbade, and the abandoner of my Sunnah."

  -
  Aishah verhaalde dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Zes zijn vervloekt, vervloekt door Allah en door elke Profeet die kwam: Degene die toevoegt aan Allah's Boek, degene die Allah's Qadar ontkend, degene die met tirannie regeert waarmee hij eert wie Allah heeft vernederd, en hij onteert wie Allah heeft geëerd, en degene die legaliseert wat Allah verboden heeft, en degene van mijn familie die legaliseert wat Allah verboden heeft, en de verlater van mijn Sunnah."
  -

  (Jami’ at-Tirmidhi, Hasan Darussalam, Book 32, Hadith 2307)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #1070
  81:26

  Reacties
  1.521
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Divine Decree

  Jabir bin 'Abdullah narrated that the Messenger of Allah said:
  'A slave (of Allah) shall not believe until he believes in Al-Qadar, its good and its bad, such that he knows that what struck him would not have missed him, and that what missed him would not have struck him."

  -
  Jabir bin 'Abdullah heeft verteld dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd:
  'Een slaaf (van Allah) zal niet geloven totdat hij in Al-Qadar gelooft, het goede en het slechte ervan, zo, dat hij weet dat wat hem trof hem niet gemist zou hebben, en dat wat hem miste hem niet zou hebben getroffen.'
  -

  (Jami’ at-Tirmidhi, Hasan Darussalam, Book 32, Hadith 2294)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

Stap nu over!