1. #1156
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Jannah

  Rabi'ah bin Ka'b Al-Aslami (May Allah be pleased with him (a servant of the Messenger of Allah and also one of the people of As-Suffah) said:
  I used to spend my night in the company of Messenger of Allah (ﷺ) and used to put up water for his ablutions. One day he said to me, "Ask something of me." I said: "I request for your companionship in Jannah". He inquired, "Is there anything else?" I said, "That is all." He said, "Then help me in your request by multiplying your prostrations".

  -
  Rabi'ah bin Ka'b Al-Aslami (Moge Allah tevreden met hem zijn (een dienaar van de Boodschapper van Allah en ook een van de mensen van As-Suffah) zei:
  Ik bracht mijn nacht door in het gezelschap van de Boodschapper van Allah (ﷺ) en ik zette water op voor zijn wassingen. Op een dag zei hij tegen mij: "Vraag iets van mij." Ik zei: "Ik verzoek om je gezelschap in Jannah". Hij vroeg: "Is er nog iets anders?" Ik zei: "Dat is alles." Hij zei: "Help me dan in je verzoek door je buigingen te vermenigvuldigen".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 106, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #1157
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Deeds

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "Should I not direct you to something by which Allah obliterates the sins and elevates (your) ranks." They said: "Yes, O Messenger of Allah". He said, "Performing Wudu' properly, even in difficulty, frequently going to the mosque, and waiting eagerly for the next Salat (prayer) after a Salat is over; indeed, that is Ar- Ribat".

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Zal ik u niet leiden naar iets waardoor Allah de zonden vernietigt en (uw) rangen verheft." Ze zeiden: "Ja, O Boodschapper van Allah". Hij zei: "Wudu op de juiste manier uitvoeren, zelfs in moeilijkheden, vaak naar de moskee gaan, en gretig wachten op de volgende Salat (gebed) nadat een Salat voorbij is, inderdaad, dat is Ar Ribat".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 131, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #1158
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Charity

  Abu Musa Al-Ash'ari (May Allah be pleased with him) reported:
  The Prophet (ﷺ) said, "Giving in charity is an obligation upon every Muslim". It was said (to him): "What about one who does not find (the means) to do so?" He (ﷺ) said, "Let him work with his hands, thus doing benefit to himself and give in charity." It was said to him: "What if he does not have (the means) to do so?" He (ﷺ) said, "Then let him assist the needy, the aggrieved." It was said: "What about if he cannot even do this?" He (ﷺ) said, "Then he should enjoin good." He was asked: "What if he cannot do that?" He (the Prophet (ﷺ)) said, "He should then abstain from evil, for verily, that is a charity from him".

  -
  Abu Musa Al-Ash'ari (Moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De Profeet (ﷺ) zei: "Het geven van liefdadigheid is een verplichting voor elke moslim". Er werd (tegen hem) gezegd: "Hoe zit het met iemand die niet (de middelen) vindt om dit te doen?" Hij (ﷺ) zei: "Laat hem werken met zijn handen, en dus voordeel aan zichzelf doende en geef in liefdadigheid." Er werd tegen hem gezegd: "Wat als hij niet de middelen heeft om dat te doen?" Hij (ﷺ) zei: "Laat hem dan de behoeftigen helpen, de benadeelden." Er werd gezegd: "Hoe zit het als hij dit niet eens kan doen?" Hij (ﷺ) zei: "Dan moet hij het goede bevelen." Hij werd gevraagd: "Wat als hij dat niet kan?" Hij (de Profeet (ﷺ)) zei: "Hij moet zich dan van het kwade onthouden, want dat is waarlijk een liefdadigheid van hem".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 141, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #1159
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Deeds

  Aishah (May Allah be pleased with her) reported:
  The Prophet (ﷺ) came in when a woman was sitting beside me. He asked me, "Who is she?" I said: "She is the one whose performance of Salat (prayer) has become the talk of the town." Addressing her, he (ﷺ) said, "(What is this!) You are required to take upon yourselves only what you can carry out easily. By Allah, Allah does not withhold His Mercy and forgiveness of you until you neglect and give up (good works). Allah likes the deeds best which a worshipper can carry out constantly".

  -
  Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde:
  De profeet (ﷺ) kwam binnen toen een vrouw naast me zat. Hij vroeg me: "Wie is zij?" Ik zei: "Zij is degene wiens uitvoering van Salat (gebed) het gesprek van de stad is geworden." Toen hij haar toesprak, zei hij (ﷺ) : "(Wat is dit!) Je bent verplicht om alleen aan te nemen wat je gemakkelijk kunt uitvoeren. Bij Allah, Allah onthoudt Zijn genade en vergeving van jou niet totdat je (goede werken) verwaarloost en opgeeft. Allah houdt van de daden die een aanbidder constant kan uitvoeren".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 142, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #1160
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Worship

  Anas (May Allah be pleased with him) reported:
  Three men came to the houses of the wives of the Prophet (ﷺ) to inquire about the worship of the Prophet (ﷺ). When they were informed, they considered their worship insignificant and said: "Where are we in comparison with the Prophet (ﷺ) while Allah has forgiven his past sins and future sins". One of them said: "As for me, I shall offer Salat all night long." Another said: "I shall observe Saum (fasting) continuously and shall not break it". Another said: "I shall abstain from women and shall never marry". The Prophet (ﷺ) came to them and said, "Are you the people who said such and such things? By Allah, I fear Allah more than you do, and I am most obedient and dutiful among you to Him, but still I observe fast and break it; perform Salat and sleep at night and take wives. So whoever turns away from my Sunnah does not belong to me".

  -
  Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  Drie mannen kwamen naar de huizen van de vrouwen van de profeet (ﷺ) om te informeren naar de aanbidding van de profeet (ﷺ). Toen ze werden geïnformeerd, beschouwden ze hun aanbidding als onbeduidend en zeiden ze: "Waar zijn we in vergelijking met de Profeet (ﷺ) terwijl Allah zijn zonden en toekomstige zonden heeft vergeven". Een van hen zei: "Wat mij betreft, ik zal Salat de hele nacht aanbieden." Een ander zei: "Ik zal Saum (vasten) voortdurend observeren en zal het niet breken". Een ander zei: "Ik zal me onthouden van vrouwen en zal nooit trouwen". De profeet (ﷺ) kwam naar hen toe en zei: "Zijn jullie de mensen die zulke dingen zeggen? Bij Allah, ik vrees Allah meer dan jullie, en ik ben de meest gehoorzame en plichtsgetrouwe onder jullie aan Hem, maar toch vast ik en verbreek het, voer Salat uit en slaap 's nachts en neem echtgenotes. Dus wie zich van mijn Soennah afkeert, is niet van mij ".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 146, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #1161
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Duty

  Abu Juhaifah (May Allah be pleased with him) reported:
  The Prophet (ﷺ) made a bond of brotherhood between Salman and Abud-Darda'. Salman paid a visit to Abud-Darda' and found Umm Darda' (his wife) dressed in shabby clothes and asked her why she was in that state. She replied: "Your brother Abud-Darda' is not interested in (the luxuries of) this world." In the meantime Abud-Darda' came in and prepared a meal for Salman. Salman requested Abud-Darda' to eat (with him) but Abud-Darda' said: "I am fasting." Salman said: "I am not going to eat unless you eat." So, Abud-Darda' ate (with Salman). When it was night and (a part of the night passed), Abud-Darda' got up (to offer the night prayer) but Salman asked him to sleep and Abud-Darda' slept. After some time Abud-Darda' again got up but Salman asked him to sleep. When it was the last hours of the night, Salman asked him to get up and both of them offered (Tahajjud) prayer. Then Salman told Abud-Darda': "You owe a duty to your Rubb, you owe a duty to your body; you owe a duty to your family; so you should give to every one his due." Abud-Darda' came to the Prophet (ﷺ) and reported the whole story. Prophet (ﷺ) said, "Salman is right".

  -
  Abu Juhaifah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De profeet (ﷺ) had een band van broederschap gesloten tussen Salman en Abud-Darda'. Salman bracht een bezoek aan Abud-Darda' en vond Umm Darda' (zijn vrouw) gekleed in armoedige kleren en vroeg haar waarom ze in die staat was. Ze antwoordde: "Je broer Abud-Darda' is niet geïnteresseerd in (de luxe van) deze wereld." In de tussentijd kwam Abud-Darda' binnen en bereidde hij een maaltijd voor Salman. Salman verzocht Abud-Darda' om met hem te eten maar Abud-Darda' zei: "Ik ben aan het vasten." Salman zei: "Ik ga niet eten tenzij je eet." Dus Abud-Darda' at (met Salman). Toen het nacht was en (een deel van de nacht voorbij), stond Abud-Darda' op (om het nachtgebed aan te bieden) maar Salman vroeg hem te slapen en Abud-Darda' sliep. Na enige tijd stond Abud-Darda' opnieuw op, maar Salman vroeg hem om te slapen. Toen de laatste uren van de nacht aanbraken, vroeg Salman hem om op te staan ​​en beiden boden het (Tahajjud) gebed aan. Toen zei Salman tegen Abud-Darda': "Je bent een plicht jegens je Rubb verschuldigd, je bent een plicht jegens je lichaam verschuldigd, je bent een plicht jegens je familie verschuldigd; dus je moet iedereen geven wat hem toekomt. Abud-Darda' kwam naar de Profeet (ﷺ) en vertelde het hele verhaal. Profeet (ﷺ) zei: "Salman heeft gelijk".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 149, [Al-Bukhari])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #1162
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Vows

  Ibn 'Abbas (May Allah be pleased with them) reported:
  While the Prophet (ﷺ) was delivering Khutbah (religious talk), he noticed a man who was standing, so he asked about him and was told that he was Abu Israel who had taken a vow to remain standing and not sit, or go into the shade, or speak while observing fasting. Thereupon Messenger of Allah (ﷺ) said, "Tell him to speak, to go into the shade, to sit and to complete his fast".

  -
  Ibn 'Abbas (moge Allah tevreden met hen zijn) overleverde:
  Terwijl de Profeet (ﷺ) Khutbah (religieuze lezing) hield, merkte hij een man op die stond, dus vroeg hij naar hem en kreeg te horen dat hij Abu Israel was die een gelofte had afgelegd om te blijven staan en niet te gaan zitten, of in de schaduw te gaan, of te spreken tijdens het vasten. Daarop zei Boodschapper van Allah (ﷺ): "Zeg hem om te spreken, om in de schaduw te gaan, om te zitten en om zijn vasten te voltooien".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 152, [Al-Bukhari])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #1163
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Prayer

  'Aishah (May Allah be pleased with her) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "When one of you feels drowsy during prayer, let him lie down till drowsiness goes away from him, because when one of you performs prayers while feeling sleepy, he does not know whether he seeks forgiveness or abuses himself".

  -
  Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Wanneer een van jullie zich slaperig voelt tijdens het gebed, laat hem dan liggen totdat slaperigheid van hem weggaat, want wanneer een van jullie bidt terwijl hij zich slaperig voelt, weet hij niet of hij vergiffenis vraagt of zichzelf mishandelt".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 147, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #1164
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Deeds

  'Abdullah bin 'Amr bin Al-'as (May Allah be pleased with them) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said to me, "O Abdullah! Do not be like so-and-so. He used to get up at night for optional prayer but abandoned it later."

  -
  'Abdullah bin' Amr bin Al-'as (moge Allah tevreden met hen zijn) overleverde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei tegen mij: "O Abdullah, wees niet als die-en-die. Hij stond 's nachts op voor een optioneel gebed, maar verliet het later."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 154, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 10. #1165
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Misappropriation

  Khaulah bint 'Thamir (May Allah bepleased with her) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "Many people misappropriate (acquire wrongfully) Allah's Property (meaning Muslims' property). These people will be cast in Hell on the Day of Resurrection".

  -
  Khaulah bint 'Thamir (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Veel mensen verduisteren (verwerven onrechtmatig) het eigendom van Allah (dat betekent het bezit van moslims.) Deze mensen zullen in de hel worden geworpen op de Dag der Opstanding".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 221, [Al-Bukhari])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib