1. #916
  81:26

  Reacties
  1.185
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Sajdah

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that when, the son of Adam recites the Ayat of Sajdah (prostration) and then falls down in prostration, the Satan goes into seclusion and weeps and says:
  Alas, (and in the narration of Abu Kuraib the words are: Woe unto me,) the son of Adam was commanded to prostrate, and he prostrated and Paradise was entitled to him and I was commanded to prostrate, but I refused and I am doomed to Hell.

  -
  Het is overgeleverd op het gezag van Abu Huraira dat wanneer de zoon van Adam de ayat van Sajdah reciteert (buiging) en dan neerstort in prostratie, de Satan in afzondering gaat en huilt en zegt:
  Helaas, (en in de vertelling van Abu Kuraib zijn de woorden: Wee mij,) de zoon van Adam werd geboden te knielen, en hij wierp zich neer en hij heeft recht op het Paradijs en mij werd geboden om te buigen, maar ik weigerde en ik ben gedoemd tot de hel.
  -

  (Sahih Muslim, Book 1, Hadith 151)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #917
  81:26

  Reacties
  1.185
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Shortening Prayers

  Narrated Ibn `Abbas:
  The Prophet (ﷺ) once stayed for nineteen days and prayed shortened prayers. So when we travelled (and stayed) for nineteen days, we used to shorten the prayer but if we travelled (and stayed) for a longer period we used to offer the full prayer.

  -
  Overgeleverd door Ibn `Abbas:
  De profeet (ﷺ) verbleef een keer voor negentien dagen en bad verkorte gebeden. Dus toen we negentien dagen reisden (en bleven), verkortten we het gebed, maar als we langere tijd reisden (en bleven), boden we altijd het volledige gebed aan.
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 18, Hadith 1)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #918
  81:26

  Reacties
  1.185
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Az-Zulm/Oppression

  Narrated Ibn `Umar:
  The Prophet (ﷺ) said, "Oppression will be a darkness on the Day of Resurrection."

  -
  Overgeleverd door Ibn `Umar:
  De Profeet (ﷺ) zei: "Onderdrukking zal een duisternis zijn op de Dag der Opstanding."
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 46, Hadith 8)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #919
  81:26

  Reacties
  1.185
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Remembrance of Allah

  Ibn Mas'ud (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "I met Ibrahim (ﷺ) on the Night of Ascension (Al-Asra), and he said to me: 'O Muhammad, convey my greetings to your Ummah, and tell them that Jannah has a vast plain of pure soil and sweet water. It is a plain levelled land. The plants grow there by uttering: Subhan-Allah, Al-hamdu lillah, La ilaha illallah and Allahu Akbar (Allah is free from imperfection; praise be to Allah; there is no true god except Allah; and Allah is Greatest)."

  -
  Ibn Mas'oed (Moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Ik ontmoette Ibrahim (ﷺ) in de Nacht van Ascentie (Al-Asra), en hij zei tegen mij: 'O Mohammed, breng mijn groeten over aan uw Ummah en vertel hen dat Jannah een uitgestrekte vlakte van zuivere grond en zoet water heeft. Het is een eenvoudig genivelleerd land, de planten groeien daar door te zeggen: Subhan-Allah, Al-hamdu lillah, La ilaha illallah en Allahu Akbar (Allah is vrij van imperfectie, lof zij Allah; er is geen ware God behalve Allah, en Allah is de Grootste). "
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1440, [at-Tirmidhi])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib