1. #1126
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Honesty

  Narrated Ma'qil:
  I heard the Prophet (ﷺ) saying, "Any man whom Allah has given the authority of ruling some people and he does not look after them in an honest manner, will never feel even the smell of Paradise."

  -
  Overgeleverd door Ma'qil:
  Ik hoorde de Profeet (ﷺ) zeggen: "Iedere man die Allah het gezag heeft gegeven om over sommige mensen te regeren en hij zorgt niet voor hen op een eerlijke manier, zal nooit zelfs de geur van het Paradijs voelen."
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 93, Hadith 14)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #1127
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Advice

  Abu Dharr and Mu'adh bin Jabal (May Allah be pleased with them) reported that:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "Fear Allah wherever you are, do good deeds after doing bad ones, the former will wipe out the latter, and behave decently towards people".

  -
  Abu Dharr en Mu'adh bin Jabal (moge Allah tevreden met hen zijn) overleverden dat:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Vrees Allah waar je ook bent, doe goede daden na het doen van slechte, het eerste zal het laatste wegvegen, en gedraag je fatsoenlijk tegenover de mensen".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 61, [At-Tirmidhi])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #1128
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Actions

  Anas (May Allah be pleased with him) said:
  You indulge in (bad) actions which are more insignificant to you than a hair while we considered them at the time of Messenger of Allah (ﷺ) to be great destroying sins".

  -
  Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
  Jullie geven toe aan (slechte) acties die jullie minder belangrijk vinden dan een haar, terwijl wij ze in de tijd van de Boodschapper van Allah (ﷺ) beschouwden als grote vernietigende zonden".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 63, [Al-Bukhari])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #1129
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Islam

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "It is from the excellence of (a believer's) Islam that he should shun that which is of no concern to him".

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Het is van de uitmuntendheid van de islam (van een gelovige) dat hij moet schuwen wat hem niet interesseert".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 67, [At-Tirmidhi])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #1130
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Allah

  Ibn 'Abbas (May Allah be pleased with them) said:
  When (Prophet) Ibrahim (Abraham) was thrown into the fire, he said: "Allah (Alone) is sufficient for us, and, He is the Best Disposer of affairs." So did Messenger of Allah Muhammad (ﷺ) when he was told: "A great army of the pagans had gathered against you, so fear them". But this (warning) only increased him and the Muslims in Faith and they said: "Allah (Alone) is sufficient for us, and He is the Best Disposer of affairs (for us)".

  -
  Ibn 'Abbas (moge Allah tevreden met hen zijn) zei:
  Toen (Profeet) Ibrahim (Abraham) in het vuur werd geworpen, zei hij: "Allah (Alleen) is voldoende voor ons, en Hij is de Beste Beschermer van zaken." Dat deed de Boodschapper van Allah Muhammad (ﷺ) ook toen hem werd gezegd: "Een groot leger van heidenen heeft zich tegen u verzameld, wees dus bang voor hen". Maar dit (waarschuwing) deed hem en de moslims alleen maar toenemen in geloof en zij zeiden: "Allah (alleen) is voldoende voor ons, en Hij is de Beste Beschermer van zaken (voor ons)".
  -

  ‎حسبنا الله ونعم الوكيل

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 76, [Al-Bukhari])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #1131
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Deeds

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "Be prompt in doing good deeds (before you are overtaken) by turbulence which would be like a part of the dark night. A man would be a believer in the morning and turn to disbelief in the evening, or he would be a believer in the evening and turn disbeliever in the morning, and would sell his Faith for worldly goods."

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Wees prompt in het doen van goede daden (voordat je wordt overvallen) door turbulentie die als een deel van de donkere nacht zal zijn. Een man zou een gelovige zijn in de ochtend en zich tot ongeloof in de avond keren of hij zou een gelovige zijn in de avond en tot ongeloof keren in de ochtend, en hij zou zijn geloof verkopen voor wereldse goederen."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 87, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #1132
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Religion

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  The Prophet (ﷺ) said, "The religion (of Islam) is easy, and whoever makes the religion a rigour, it will overpower him. So, follow a middle course (in worship); if you can't do this, do something near to it and give glad tidings and seek help (of Allah) at morning and at dusk and some part of night".

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De Profeet (ﷺ) zei: "De religie (van de islam) is gemakkelijk en wie de religie streng maakt, het zal hem overmeesteren. Dus volg een middenweg (in aanbidding), als je dit niet kunt doen, doe dan iets er dichtbij en geef blijde tijdingen en zoek hulp (van Allah) in de ochtend en in de schemering en een deel van de nacht".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 145, [Al-Bukhari])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #1133
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Faith

  Ibn Mas'ud (May Allah be pleased with him) reported:
  The Prophet (ﷺ) said, "Ruined are those who insist on hardship in matters of the Faith." He repeated this three times.

  -
  Ibn Mas'oed (Moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De Profeet (ﷺ) zei: "Geruïneerd zijn zij die aandringen op moeilijkheid in zaken van het Geloof." Hij herhaalde dit drie keer.
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 144, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #1134
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Allegiance

  'Ubadah bin As-Samit (May Allah be pleased with him) reported:
  We swore allegiance to Messenger of Allah (ﷺ) to hear and obey; in time of difficulty and in prosperity, in hardship and in ease, to endure being discriminated against and not to dispute about rule with those in power, except in case of evident infidelity regarding which there is a proof from Allah. We swore allegiance to Messenger of Allah (ﷺ) to say what was right wherever we were, and not to fear from anyone's reproach.

  -
  'Ubadah bin As-Samit (Moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  We zwoeren trouw aan Boodschapper van Allah (ﷺ) om te horen en te gehoorzamen; in tijden van moeilijkheid en welvaart, in ontberingen en gemak, om discriminatie tegen ons te verduren en niet te twisten over heerschappij met degenen die aan de macht zijn, behalve in het geval van duidelijke ontrouw, waarover het bewijs van Allah komt. We zwoeren trouw aan de Boodschapper van Allah (ﷺ) om te zeggen wat juist was waar we ook waren, en om niet bang te zijn voor iemands verwijt.
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 186, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 10. #1135
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about The Prophet

  'Aishah (May Allah be pleased with her) reported:
  Whenever the Prophet (ﷺ) was given a choice between two matters, he would (always) choose the easier as long as it was not sinful to do so; but if it was sinful he was most strict in avoiding it. He never took revenge upon anybody for his own sake; but when Allah's Legal Bindings were outraged, he would take revenge for Allah's sake.

  -
  'Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde:
  Wanneer de Profeet (ﷺ) een keuze tussen twee zaken kreeg, zou hij (altijd) het gemakkelijkste kiezen zolang het niet zondig was om dit te doen; maar als het zondig was, was hij zeer strikt in het vermijden ervan. Hij nam nooit wraak op iemand omwille van hemzelf; maar wanneer Allah’s Heiligheid werd geschonden, nam hij wraak om Allah.
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 641, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 11. #1136
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is Forbearance

  'Aishah (May Allah be pleased with her) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said, "Allah is Forbearer and loves forbearance in all matters."

  -
  Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Allah is Verdraagzaam en houdt van verdraagzaamheid in alle zaken."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 633, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 12. #1137
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Hell

  Usamah bin Zaid (May Allah bepleased with them) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "A man will be brought on the Day of Resurrection and will be cast into Hell, and his intestines will pour forth and he will go round them as a donkey goes round a millstone. The inmates of Hell will gather round him and say: 'What has happened to you, O so-and-so? Were you not enjoining us to do good and forbidding us to do evil?' He will reply: 'I was enjoining you to do good, but was not doing it myself; and I was forbidding you to do evil, but was doing it myself".

  -
  Usamah bin Zaid (Moge Allah tevreden met hen zijn) overleverde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Een man zal op de Dag der Opstanding gebracht worden en zal in de hel geworpen worden, en zijn ingewanden zullen uitstorten en hij zal om hen heen gaan als een ezel rond een molensteen gaat. De bewoners van de hel zullen zich om hem heen verzamelen en zeggen: "Wat is er met u gebeurd, o deze en die? Beval u ons niet om goed te doen en verbood u ons niet om kwaad te doen?" Hij zal antwoorden: 'Ik beval je om goed te doen, maar deed het zelf niet, en ik verbood je om kwaad te doen, maar deed het zelf".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 198, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 13. #1138
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Qualities

  Ibn 'Abbas (May Allah be pleased with them) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said to Ashaj Abdul-Qais (May Allah be pleased with him), "You possess two qualities that Allah loves. These are clemency and tolerance."

  -
  Ibn 'Abbas (moge Allah tevreden met hen zijn) meldde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei tegen Ashaj Abdul-Qais (Moge Allah tevreden met hem zijn), "U bezit twee eigenschappen waar Allah van houdt. Dat zijn genade en verdraagzaamheid."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 632, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 14. #1139
  81:26

  Reacties
  1.708
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Gentleness

  Jarir bin 'Abdullah (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "He who is deprived of forbearance and gentleness is, in fact, deprived of all good."

  -
  Jarir bin 'Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Hij die beroofd is van verdraagzaamheid en zachtaardigheid is in feite beroofd van al het goede."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 638, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib