1. #1156
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Deeds

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "Hasten to do good deeds before you are overtaken by one of the seven afflictions." Then (giving a warning) he said, "Are you waiting for such poverty which will make you unmindful of devotion; or prosperity which will make you corrupt, or disease as will disable you, or such senility as will make you mentally unstable, or sudden death, or Ad-Dajjal who is the worst expected absent, or the Hour, and the Hour will be most grievous and most bitter".

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Haast je om goede daden te verrichten voordat je wordt overvallen door een van de zeven zaken." Toen (waarschuwend) zei hij: "Wacht je op zulke armoede die je je toewijding zal doen vergeten, of welvaart die je corrupt zal maken, of ziekte die je zal uitschakelen, of zulke seniliteit die je geestelijk onstabiel zal maken, of de plotselinge dood, of Ad-Dajjal die de ergste verwachte afwezige is, of het Uur, en het Uur zal het zwaarst en het bitterst zijn.'
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 93, [At-Tirmidhi])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #1157
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Jannah

  Rabi'ah bin Ka'b Al-Aslami (May Allah be pleased with him (a servant of the Messenger of Allah and also one of the people of As-Suffah) said:
  I used to spend my night in the company of Messenger of Allah (ﷺ) and used to put up water for his ablutions. One day he said to me, "Ask something of me." I said: "I request for your companionship in Jannah". He inquired, "Is there anything else?" I said, "That is all." He said, "Then help me in your request by multiplying your prostrations".

  -
  Rabi'ah bin Ka'b Al-Aslami (Moge Allah tevreden met hem zijn (een dienaar van de Boodschapper van Allah en ook een van de mensen van As-Suffah) zei:
  Ik bracht mijn nacht door in het gezelschap van de Boodschapper van Allah (ﷺ) en ik zette water op voor zijn wassingen. Op een dag zei hij tegen mij: "Vraag iets van mij." Ik zei: "Ik verzoek om je gezelschap in Jannah". Hij vroeg: "Is er nog iets anders?" Ik zei: "Dat is alles." Hij zei: "Help me dan in je verzoek door je buigingen te vermenigvuldigen".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 106, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #1158
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Deeds

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "Should I not direct you to something by which Allah obliterates the sins and elevates (your) ranks." They said: "Yes, O Messenger of Allah". He said, "Performing Wudu' properly, even in difficulty, frequently going to the mosque, and waiting eagerly for the next Salat (prayer) after a Salat is over; indeed, that is Ar- Ribat".

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Zal ik u niet leiden naar iets waardoor Allah de zonden vernietigt en (uw) rangen verheft." Ze zeiden: "Ja, O Boodschapper van Allah". Hij zei: "Wudu op de juiste manier uitvoeren, zelfs in moeilijkheden, vaak naar de moskee gaan, en gretig wachten op de volgende Salat (gebed) nadat een Salat voorbij is, inderdaad, dat is Ar Ribat".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 131, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #1159
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Charity

  Abu Musa Al-Ash'ari (May Allah be pleased with him) reported:
  The Prophet (ﷺ) said, "Giving in charity is an obligation upon every Muslim". It was said (to him): "What about one who does not find (the means) to do so?" He (ﷺ) said, "Let him work with his hands, thus doing benefit to himself and give in charity." It was said to him: "What if he does not have (the means) to do so?" He (ﷺ) said, "Then let him assist the needy, the aggrieved." It was said: "What about if he cannot even do this?" He (ﷺ) said, "Then he should enjoin good." He was asked: "What if he cannot do that?" He (the Prophet (ﷺ)) said, "He should then abstain from evil, for verily, that is a charity from him".

  -
  Abu Musa Al-Ash'ari (Moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De Profeet (ﷺ) zei: "Het geven van liefdadigheid is een verplichting voor elke moslim". Er werd (tegen hem) gezegd: "Hoe zit het met iemand die niet (de middelen) vindt om dit te doen?" Hij (ﷺ) zei: "Laat hem werken met zijn handen, en dus voordeel aan zichzelf doende en geef in liefdadigheid." Er werd tegen hem gezegd: "Wat als hij niet de middelen heeft om dat te doen?" Hij (ﷺ) zei: "Laat hem dan de behoeftigen helpen, de benadeelden." Er werd gezegd: "Hoe zit het als hij dit niet eens kan doen?" Hij (ﷺ) zei: "Dan moet hij het goede bevelen." Hij werd gevraagd: "Wat als hij dat niet kan?" Hij (de Profeet (ﷺ)) zei: "Hij moet zich dan van het kwade onthouden, want dat is waarlijk een liefdadigheid van hem".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 141, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #1160
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Deeds

  Aishah (May Allah be pleased with her) reported:
  The Prophet (ﷺ) came in when a woman was sitting beside me. He asked me, "Who is she?" I said: "She is the one whose performance of Salat (prayer) has become the talk of the town." Addressing her, he (ﷺ) said, "(What is this!) You are required to take upon yourselves only what you can carry out easily. By Allah, Allah does not withhold His Mercy and forgiveness of you until you neglect and give up (good works). Allah likes the deeds best which a worshipper can carry out constantly".

  -
  Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde:
  De profeet (ﷺ) kwam binnen toen een vrouw naast me zat. Hij vroeg me: "Wie is zij?" Ik zei: "Zij is degene wiens uitvoering van Salat (gebed) het gesprek van de stad is geworden." Toen hij haar toesprak, zei hij (ﷺ) : "(Wat is dit!) Je bent verplicht om alleen aan te nemen wat je gemakkelijk kunt uitvoeren. Bij Allah, Allah onthoudt Zijn genade en vergeving van jou niet totdat je (goede werken) verwaarloost en opgeeft. Allah houdt van de daden die een aanbidder constant kan uitvoeren".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 142, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #1161
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Worship

  Anas (May Allah be pleased with him) reported:
  Three men came to the houses of the wives of the Prophet (ﷺ) to inquire about the worship of the Prophet (ﷺ). When they were informed, they considered their worship insignificant and said: "Where are we in comparison with the Prophet (ﷺ) while Allah has forgiven his past sins and future sins". One of them said: "As for me, I shall offer Salat all night long." Another said: "I shall observe Saum (fasting) continuously and shall not break it". Another said: "I shall abstain from women and shall never marry". The Prophet (ﷺ) came to them and said, "Are you the people who said such and such things? By Allah, I fear Allah more than you do, and I am most obedient and dutiful among you to Him, but still I observe fast and break it; perform Salat and sleep at night and take wives. So whoever turns away from my Sunnah does not belong to me".

  -
  Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  Drie mannen kwamen naar de huizen van de vrouwen van de profeet (ﷺ) om te informeren naar de aanbidding van de profeet (ﷺ). Toen ze werden geïnformeerd, beschouwden ze hun aanbidding als onbeduidend en zeiden ze: "Waar zijn we in vergelijking met de Profeet (ﷺ) terwijl Allah zijn zonden en toekomstige zonden heeft vergeven". Een van hen zei: "Wat mij betreft, ik zal Salat de hele nacht aanbieden." Een ander zei: "Ik zal Saum (vasten) voortdurend observeren en zal het niet breken". Een ander zei: "Ik zal me onthouden van vrouwen en zal nooit trouwen". De profeet (ﷺ) kwam naar hen toe en zei: "Zijn jullie de mensen die zulke dingen zeggen? Bij Allah, ik vrees Allah meer dan jullie, en ik ben de meest gehoorzame en plichtsgetrouwe onder jullie aan Hem, maar toch vast ik en verbreek het, voer Salat uit en slaap 's nachts en neem echtgenotes. Dus wie zich van mijn Soennah afkeert, is niet van mij ".
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 146, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib