1. #931
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Food

  Abu Hurairah reported: Messenger of Allah (sallallaahu ’alayhi wa sallam) never found fault with food. If he had inclination to eating it, he would eat; and if he disliked it, he would leave it.

  -
  Abu Hurairah meldde: Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa sallam) vond nooit fouten in voedsel. Als hij de neiging had om het te eten, zou hij eten; en als hij het niet lekker vond, zou hij het laten.
  -

  (Bukhari and Muslim)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #932
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Patiently Enduring

  Narrated `Abdullah:
  Once the Prophet (ﷺ) distributed something (among his followers). A man said, "This distribution has not been done (with justice) seeking Allah's Countenance." I went to the Prophet (ﷺ) and told him (of that). He became so angry that I saw the signs of anger on his face. Then he said, "May Allah bestow His Mercy on Moses, for he was harmed more (in a worse manner) than this; yet he endured patiently."

  -
  Overgeleverd door 'Abdullah:
  Nadat de Profeet (ﷺ) iets had verspreid (onder zijn volgelingen) zei een man: "Deze verdeling is niet gedaan (met gerechtigheid) op zoek naar Allah's Aangezicht." Ik ging naar de Profeet (ﷺ) en vertelde hem (daarover). Hij werd zo boos dat ik de tekenen van woede zag op zijn gezicht. Toen zei hij: "Moge Allah Zijn genade schenken aan Mozes, want hij werd meer (op een slechtere manier) geschaad dan dit, maar toch verdroeg hij het geduldig."
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 60, Hadith 78)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #933
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Awaiting Prayer

  It was narrated from Abu Hurairah that:
  The Prophet said: "A muslim does not regularly attend the mosques to perform prayer and remember Allah, but Allah feels happy with him just as the family of one who is absent feels happy when he comes back to them."

  -
  Het was overgeleverd door Abu Hurairah dat:
  De profeet zei: "Een moslim bezoekt de moskeeën niet regelmatig om gebed uit te voeren en Allah te gedenken, maar Allah voelt zich gelukkig met hem net zoals de familie van iemand die afwezig is, zich gelukkig voelt wanneer hij bij hen terugkomt."
  -

  (Sunan Ibn Majah, Sahih Darussalam, Book 4, Hadith 66)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #934
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Prayer at Night

  Narrated Samura bin Jundab:
  The Prophet (ﷺ) said in his narration of a dream that he saw, "He whose head was being crushed with a stone was one who learnt the Qur'an but never acted on it, and slept ignoring the compulsory prayers."

  -
  Overgeleverd door Samura bin Jundab:
  De Profeet (ﷺ) zei in zijn verhaal over een droom die hij zag: "Hij wiens hoofd werd verpletterd met een steen was iemand die de Koran leerde maar er nooit naar handelde en sliep, de verplichte gebeden negerend."
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 19, Hadith 24)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #935
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Prayer

  It was narrated that Abu Mas’ud (RA) said: “The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: ‘The prayer is not valid if a man does not bring his backbone to rest while bowing and prostrating.'”

  -
  Er werd overgeleverd dat Abu Mas'ud zei: "De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: 'Het gebed is niet geldig als een man zijn ruggengraat niet tot rust brengt terwijl hij buigt en werpt.'"
  -

  (Sunan an-Nasa’i, Sahih Darussalam, Book 11, Hadith 152)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #936
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Subhan’Allah

  Sa'd bin Abu Waqqas (May Allah be pleased with him) reported:
  We were with the Messenger of Allah (ﷺ) when he asked, "Is anyone of you unable to earn a thousand good deeds?" One of those present asked: "How can one earn thousand good deeds in a day?" He (ﷺ) replied, "By saying: Subhan Allah a hundred times, then one thousand good deeds will be recorded for him or one thousand sins will be blotted out from his record."

  -
  Sa'd bin Abu Waqqas (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  We waren bij de Boodschapper van Allah (ﷺ) toen hij vroeg: "Is iemand van jullie niet in staat om duizend goede daden te verdienen?" Een van de aanwezigen vroeg: "Hoe kun je duizend goede daden per dag verdienen?" Hij (ﷺ) antwoordde: "Door te zeggen: Subhan Allah honderd keer, dan zullen duizend goede daden voor hem worden vastgelegd of zullen duizend zonden worden uitgewist uit zijn verslag."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1431, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #937
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Invoking Allah

  Narrated Anas : While the Prophet (peace and blessings be upon him) was delivering the Khutba on a Friday, a man stood up and said, “O, Allah’s Apostle! The livestock and the sheep are dying, so pray to Allah for rain.” So he (the Prophet) raised both his hands and invoked Allah (for it).

  -
  Overgeleverd door Anas : Terwijl de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de Khutba op vrijdag bracht, stond een man op en zei: "O, apostel van Allah! Het vee en de schapen sterven, dus bid tot Allah voor regen." Dus hief hij (de Profeet) zijn beide handen op en riep Allah (daarvoor) aan.
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 11, Hadith 56)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #938
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Two Lights

  Ibn 'Abbas (May Allah be pleased with them) reported:
  While Jibril (Gabriel) was sitting with the Messenger of Allah (ﷺ), he heard a sound above him. He lifted his head, and said: "This is a gate which has been opened in heaven today. It was never opened before." Then an angel descended through it, he said: "This is an angel who has come down to earth. He never came down before." He sent greetings and said: "Rejoice with two lights given to you. Such lights were not given to any Prophet before you. These (lights) are: Fatihah-til-Kitab (Surat Al-Fatihah), and the concluding Ayat of Surat Al-Baqarah. You will never recite a word from them without being given the blessings it contains."

  -
  Ibn 'Abbas (moge Allah tevreden met hen zijn) meldde:
  Terwijl Jibril (Gabriel) bij de Boodschapper van Allah (ﷺ) zat, hoorde hij een geluid boven hem. Hij tilde zijn hoofd op en zei: "Dit is een poort die vandaag in de hemel is geopend, het is nooit eerder geopend." Toen daalde er een engel doorheen, hij zei: "Dit is een engel die naar de aarde is gekomen, hij kwam nooit eerder naar beneden." Hij stuurde groeten en zei: "Verheug u met twee lichten die aan u zijn gegeven." Dergelijke lichten werden niet aan een Profeet vóór u gegeven. Deze (lichten) zijn: Fatihah-til-Kitab (Soera Al-Fatihah) en de afsluitende Ayat van Surat Al-Baqarah, je zult nooit een woord daarvan reciteren zonder de zegeningen te ontvangen die het bevat.'
  -

  (Sahih Muslim, Book 6, Hadith 305)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #939
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Cursing

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) said:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said: "It does not befit a Siddiq (righteous Muslim) to frequently curse others."

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Het past niet bij een Siddiq (rechtschapen moslim) om anderen vaak te vervloeken."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 18, Hadith 1552, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 10. #940
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Paradise and Hell

  Anas bin Malik narrated that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: “Whoever asks Allah (peace and blessings be upon him) Paradise three times, Paradise says: ‘O Allah, admit him into Paradise’, and whoever seeks refuge from the Fire three times, the Fire says: ‘O Allah, save him from the Fire.'”

  -
  Anas bin Malik verhaalde dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Degene die Allah (vrede en zegeningen zij met hem) het Paradijs drie keer vraagt, het Paradijs zegt: 'O Allah, erken hem in het Paradijs', en wie dan ook drie keer toevlucht zoekt van het Vuur, het Vuur zegt: 'O Allah, red hem van het Vuur.' "
  -

  (Jami` at-Tirmidhi, Sahih Darussalam, Book 38, Hadith 2772)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 11. #941
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Jannah

  Jabir (May Allah be pleased with him) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said, "The inhabitants of Jannah will eat and drink therein, but they will not have to pass excrement, to blow their noses or to urinate. Their food will be digested producing belch which will give out a smell like that of musk. They will be inspired to declare the freedom of Allah from imperfection and proclaim His Greatness as easily as you breathe."

  -
  Jabir (Moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "De inwoners van Jannah zullen er eten en drinken, maar ze zullen geen uitwerpselen hoeven te passeren, hun neuzen moeten blazen of moeten plassen. Hun voedsel zal verteerd worden door een oprisping te produceren die een geur zal verspreiden zoals die van musk. Ze zullen geïnspireerd worden om de vrijheid van Allah van onvolmaaktheid te verklaren en Zijn Grootheid te verkondigen, net zo makkelijk als jij ademt. "
  -

  (Riyas as-Salihin, Book 20, Hadith 1880, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 12. #942
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Quran

  Ibn `Abbas (May Allah be pleased with them) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said, "He who does not memorize any part from the Qur'an he is like the ruined house.''

  -
  Ibn `Abbas (moge Allah tevreden met hen zijn) meldde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Hij die geen enkel deel van de Koran memoriseert is als het verwoeste huis. ''
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 9, Hadith 1000, [At-Tirmidhi])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 13. #943
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Surat Al-Kahf

  Abud-Darda' (May Allah be pleased with him) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said: "Whoever commits to memory the first ten Ayat of the Surat Al-Kahf, will be protected from (the trial of) Ad-Dajjal (Antichrist)."

  In another narration, the Messenger of Allah (ﷺ) said: "(Whoever commits to memory) the last ten Ayat of Surat Al-Kahf, he will be protected from (the trial of) Ad-Dajjal (Antichrist)."

  -
  Abud-Darda '(moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Degene die de eerste tien Ayat van de Surah Al-Kahf memoriseert, zal beschermd worden tegen (de beproeving van) Ad-Dajjal (Antichrist)."

  In een andere overlevering zei de Boodschapper van Allah (ﷺ): "(Degene die) de laatste tien Ayat van Surat Al-Kahf (memoriseert), hij zal worden beschermd tegen (de beproeving van) Ad-Dajjal (Antichrist)."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 9, Hadith 1021, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 14. #944
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Allah

  On the authority of Zayd ibn Khalid al-Juhaniyy (may Allah be pleased with him), who said:
  The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) led the morning prayer for us at al-Hudaybiyah following rainfall during the night. When the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him) finished, he faced the people and said to them: Do you know what your Lord has said? They said: Allah and his Messenger know best. He said: This morning one of my servants became a believer in Me and one a disbeliever. As for him who said: We have been given rain by virtue of Allah and His mercy, that one is a believer in Me, a disbeliever in the stars (2); and as for him who said: We have been given rain by such-and-such a star, that one is a disbeliever in Me, a believer in the stars.
  (2) The pre-Islamic Arabs believed that rain was brought about by the movement of stars. This Hadith draws attention to the fact that whatever be the direct cause of such natural phenomena as rain, it is Allah the Almighty who is the Disposer of all things. It was related by al-Bukhari (also by Malik and an-Nasa'i).

  -
  Op gezag van Zayd ibn Khalid al-Juhaniyy (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei:
  De Boodschapper van Allah (zegeningen en vrede van Allah zij met hem) leidde het ochtendgebed voor ons in al-Hudaybiyah na regenval gedurende de nacht. Toen de Profeet (zegeningen en vrede van Allah zij met hem) klaar was, keek hij de mensen aan en zei tegen hen: Weet u wat uw Heer heeft gezegd? Ze zeiden: Allah en zijn boodschapper weten het beste. Hij zei: Vanmorgen werd een van mijn dienaren een gelovige in Mij en een een ongelovige. Wat betreft hij die zei: We hebben regen gekregen door Allah en Zijn genade, diegene is een gelovige in Mij, een ongelovige in de sterren (2); en wat betreft hij die zei: We hebben regen gekregen door die en die ster, die is een ongelovige in Mij, een gelovige in de sterren. (2) De pre-islamitische Arabieren geloofden dat regen werd veroorzaakt door de beweging van sterren. Deze Hadith vestigt de aandacht op het feit dat wat ook de directe oorzaak is van zulke natuurverschijnselen als regen, het is Allah de Almachtige die de Beschermer van alle dingen is. Het was overgeleverd door al-Bukhari (ook door Malik en an-Nasa'i).
  -

  (Hadith Qudsi, Hadith 3)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 15. #945
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Charity

  Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said:
  "Charity does not diminish wealth, Allah does not increase a man in anything for his pardoning (others) but in honor, and none humbles himself for Allah but Allah raises him."

  -
  Abu Hurairah overleverde dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
  "Liefdadigheid doet rijkdom niet afnemen, Allah verhoogt niemand in iets voor zijn vergeving (van anderen) dan in eer, en niemand vernedert zichzelf voor Allah, maar Allah heft hem op."
  -

  (Jami` at-Tirmidhi, Sahih Darussalam, Book 27, Hadith 135)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib