1. #1051
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Disease

  Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Urwa ibn az- Zubayr from A'isha that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, when he had a complaint, would recite the last three suras of Qur'an, over himself and blow. She said, "When his pain was great, I would recite it over him and wipe him with his right hand hoping for its blessing."

  -
  Yahya vertelde mij van Malik uit Ibn Shihab van Urwa ibn az-Zubayr van A'isha dat de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, wanneer hij een klacht zou hebben, de laatste drie soera's van de Koran zou reciteren, over zichzelf en zou blazen. Ze zei: "Toen zijn pijn groot was, zou ik het over hem reciteren en hem met zijn rechterhand afvegen in de hoop op zijn zegen."
  -

  (Muwatta Malik, Book 50, Hadith 1723)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #1052
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Ruqya

  Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Amra bint Abd ar-Rahman that Abu Bakr as-Siddiq visited A'isha while she had a [health] complaint and a jewish woman was making incantation (ruqya) for her. Abu Bakr said, "Do it (incantation) with the Book of Allah."

  -
  Yahya vertelde mij van Malik van Yahya ibn Said van Amra bint Abd ar-Rahman dat Abu Bakr as-Siddiq A'isha bezocht terwijl ze een [gezondheid] klacht had en een joodse vrouw bezwering (ruqya) voor haar maakte. Abu Bakr zei: "Doe het (bezwering) met het Boek van Allah."
  -

  (Muwatta Malik, Book 50, Hadith 1724)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #1053
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Disease

  Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam that a man received a wound in the time of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace. The blood clotted in the wound and the man called two men from the Banu Ammar tribe. They looked at it and claimed that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said to them, "Which of you is the better doctor?" They said, "Is there any good in medicine, Messenger of Allah?" Zayd claimed that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "The one who sent down the disease sent down the remedy."

  -
  Yahya vertelde mij van Malik van Zayd ibn Aslam dat een man een wond kreeg in de tijd van de Boodschapper van Allah, (moge Allah hem zegenen en vrede schenken). Het bloed klonterde in de wond en de man riep twee mannen van de Banu Ammar-stam. Ze keken ernaar en beweerden dat de Boodschapper van Allah, (moge Allah hem zegenen en vrede schenken), tegen hen zei: "Wie van jullie is de betere dokter?" Ze zeiden: "Is er iets goeds in de geneeskunde, Boodschapper van Allah?" Zayd beweerde dat de Boodschapper van Allah, (moge Allah hem zegenen en vrede schenken), zei: "Degene die de ziekte heeft nedergezonden, heeft de remedie neergezonden."
  -

  (Muwatta Malik, Book 50, Hadith 1725)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #1054
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Fever

  Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa from his father that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Fever is from the vehemence of the heat of Jahannam, so cool it with water."

  -
  Yahya vertelde mij van Malik van Hisham ibn Urwa van zijn vader dat de Boodschapper van Allah, (moge Allah hem zegenen en vrede schenken), zei: "Koorts komt door de heftigheid van de hitte van Jahannam, dus koel het met water."
  -

  (Muwatta Malik, Book 50, Hadith 1729)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #1055
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Visiting

  Yahya related to me from Malik that he had heard from Jabir ibn Abdullah that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "When a man visits an invalid, he plunges into mercy to the extent that when he sits with him, it settles in him," or the like of that.

  -
  Yahya vertelde mij van Malik dat hij van Jabir ibn Abdullah had gehoord dat de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, zei: "Wanneer een man een invalide bezoekt, stort hij zich in genade in de mate dat wanneer hij bij hem zit, het in hem vestigt", of iets dergelijks.
  -

  (Muwatta Malik, Book 50, Hadith 1731)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #1056
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Ghira

  Narrated Al-Mughira:
  Sa`d bin 'Ubada said, "If I saw a man with my wife, I would strike him (behead him) with the blade of my sword." This news reached Allah's Messenger (ﷺ) who then said, "You people are astonished at Sa`d's Ghira. By Allah, I have more Ghira than he, and Allah has more Ghira than I, and because of Allah's Ghira, He has made unlawful Shameful deeds and sins (illegal sexual intercourse etc.) done in open and in secret. And there is none who likes that the people should repent to Him and beg His pardon than Allah, and for this reason He sent the warners and the givers of good news. And there is none who likes to be praised more than Allah does, and for this reason, Allah promised to grant Paradise (to the doers of good)." `Abdul Malik said, "No person has more Ghira than Allah."

  -
  Overgeleverd door Al-Mughira:
  Sa`d bin 'Ubada zei: "Als ik een man met mijn vrouw zou zien, zou ik hem slaan (onthoofden) met het mes van mijn zwaard." Dit nieuws bereikte de Boodschapper van Allah (ﷺ), die toen zei: "Jullie mensen zijn verbaasd over Sa`d's jaloezie. Bij Allah, ik heb meer Ghira dan hij, en Allah heeft meer Ghira dan ik, en vanwege Allah's Ghira, heeft Hij schandelijke daden en zonden (illegale geslachtsgemeenschap etc.) gedaan in het openbaar en in het geheim, onwettig gemaakt. En er is niemand die graag wil dat de mensen zich tot Hem bekeren en smeken om vergeving dan Allah, en om deze reden stuurde Hij de waarschuwers en de gevers van goed nieuws. En er is niemand die graag meer geprezen wordt dan Allah dat doet, en daarom beloofde Allah het paradijs te schenken (aan de doeners van het goede). " `Abdul Malik zei: "Niemand heeft meer Ghira dan Allah."
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 97, Hadith 44)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #1057
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Prayer

  Narrated Abu Huraira:
  Allah's Messenger (ﷺ) said, "(A group of) angels stay with you at night and (another group of) angels by daytime, and both groups gather at the time of the 'Asr and Fajr prayers. Then those angels who have stayed with you overnight, ascend (to Heaven) and Allah asks them (about you) ---- and He knows everything about you. "In what state did you leave My slaves?' The angels reply, 'When we left them, they were praying, and when we reached them they were praying.' "

  -
  Abu Huraira overleverde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei, "(Een groep van) engelen blijven 's nachts bij je en (een andere groep van) engelen bij dag, en beide groepen verzamelen zich ten tijde van de 'Asr en Fajr gebeden. 'Dan zullen die engelen die 's nachts met jou gebleven zijn, opstijgen (naar de Hemel) en Allah vraagt hen (over jou) ---- en Hij weet alles over jou, "In welke staat heb je Mijn slaven verlaten?' De engelen antwoorden: 'Toen we hen verlieten, baden ze, en toen we hen bereikten, baden ze.' "
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 97, Hadith 56)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #1058
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Difficulty

  Narrated Ibn `Abbas:
  The Prophet (ﷺ) used to say at the time of difficulty, 'La ilaha il-lallah Al-`Alimul-Halim. La-ilaha illallah Rabul- Arsh-al-Azim, La ilaha-il-lallah Rabus-Samawati Rab-ul-Ard; wa Rab-ul-Arsh Al- Karim.'

  -
  Overgeleverd door Ibn ‘Abbas:
  De Profeet (ﷺ) had de gewoonte om tijdens moeilijke tijden te zeggen: 'La ilaha il-lallah Al-`Alimul-Halim. La-ilaha illallah Rabul- Arsh-al-Azim, La ilaha-il-lallah Rabus-Samawati Rab-ul-Ard; wa Rab-ul-Arsh Al- Karim.'
  -

  ‎لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

  Er is geen aanbidding waardig dan Allah de Alwetende, de Verdraagzame. Er is geen aanbidding waard dan Allah, de Heer van de Grote Troon. Er is geen aanbidding waard dan Allah, Heer van de hemelen en Heer van de aarde, en Heer van de Edele Troon.

  (Sahih Al-Bukhari, Book 97, Hadith 54)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #1059
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Pledge

  Narrated Jarir bin Abdullah:
  I gave the pledge of allegiance to Allah's Messenger (ﷺ) for the following:
  1. offer prayers perfectly
  2. pay the Zakat (obligatory charity)
  3. and be sincere and true to every Muslim.

  -
  Overgeleverd Jarir bin Abdullah:
  Ik gaf de eed van trouw aan de Boodschapper van Allah (ﷺ) voor het volgende:
  1. gebeden perfect aanbieden
  2. de Zakat (verplichte liefdadigheid) betalen
  3. oprecht en trouw tegen elke moslim zijn.
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 2, Hadith 50)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 10. #1060

 11. #1061
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Testimony

  Malik related to me that Umar ibn al-Khattab said, "The testimony of some one known to bear a grudge or to be unreliable is not accepted."

  -
  Malik vertelde mij dat Umar ibn al-Khattab zei: "De getuigenis van iemand waarvan bekend is dat hij wrok koestert of onbetrouwbaar is, wordt niet geaccepteerd."
  -

  (Muwatta Malik, Book 36, Hadith 1406)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 12. #1062
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Muslims

  On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) who said:
  The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said, “Do not envy one another, and do not inflate prices for one another, and do not hate one another, and do not turn away from one another, and do not undercut one another in trade, but [rather] be slaves of Allah and brothers [amongst yourselves]. A Muslim is the brother of a Muslim: he does not oppress him, nor does he fail him, nor does he lie to him, nor does he hold him in contempt. Taqwa (piety) is right here [and he pointed to his chest three times]. It is evil enough for a man to hold his brother Muslim in contempt. The whole of a Muslim is inviolable for another Muslim: his blood, his property, and his honour.” [Muslim]

  -
  Op gezag van Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei:
  De Boodschapper van Allah (vrede en zegenheden van Allah zij met hem) zei: "Wees niet jaloers op elkaar, en blaas de prijzen niet voor elkaar op, en haat elkaar niet, en keer je niet van elkaar af, en elkaar niet onderbieden in handel, maar wees [liever] slaven van Allah en broeders [onder elkaar]. Een moslim is de broer van een moslim: hij onderdrukt hem niet, hij faalt hem niet, noch liegt hij tegen hem, noch houdt hij hem in minachting. Taqwa (vroomheid) is precies hier [en hij wees drie keer naar zijn borst]. Het is slecht genoeg voor een man om zijn moslimbroer in minachting te houden. Het geheel van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn eigendom en zijn eer." [Muslim]
  -

  (40 Hadith Nawawi, Hadith 35)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 13. #1063
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Advice

  On the authority of Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him), who said:
  The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) took me by the shoulder and said, “Be in this world as though you were a stranger or a wayfarer.” And Ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to say, “In the evening do not expect [to live until] the morning, and in the morning do not expect [to live until] the evening. Take [advantage of] your health before times of sickness, and [take advantage of] your life before your death.” [Al-Bukhari]

  -
  Op gezag van Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei:
  De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) nam me bij de schouder en zei: "Wees in deze wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent." En Ibn Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) was gewoon om te zeggen: "Verwacht 's avonds niet [om tot de volgende ochtend te leven], en verwacht ‘s morgens [niet te leven tot] de avond. Neem [voordeel van] uw gezondheid vóór tijden van ziekte, en [profiteer van] uw leven vóór uw dood." [Al-Bukhari]
  -

  (40 Hadith Nawawi, Hadith 40)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 14. #1064
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Prayer

  Narrated `Abdullah bin `Umar:
  The reward of the congregational prayer is twenty seven times greater (than that of the prayer offered by a person alone).

  -
  Overgeleverd door 'Abdullah bin `Umar:
  De beloning van het gezamenlijke gebed is zevenentwintig maal groter (dan die van het gebed dat door een persoon alleen wordt aangeboden).
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 10, Hadith 46)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 15. #1065
  81:26

  Reacties
  1.772
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Virtues

  Abu Huraira reported Allah's Messenger (peace and blessings be upon him) as saying: The similitude of mine and that of my Ummah is that of a person who lit fire and there began to fall into it insects and moths. And I am there to hold you back, but you plunge into it.

  -
  Abu Huraira meldde dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: De gelijkenis van mij en die van mijn Ummah is die van een persoon die vuur ontstak en daar begonnen insecten en motten in te vallen. En ik ben er om je tegen te houden, maar je stort je erin.
  -

  (Sahih Muslim, Book 43, Hadith 18)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib