1. #976
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Judgment

  It was narrated from Shuraih that:
  He wrote to 'Umar, to ask him (a question), and 'Umar wrote back to him telling him: "Judge according to what is in the Book of Allah. If it is not (mentioned) in the Book of Allah, then (judge) according to the Sunnah of the Messenger of Allah . If it is not (mentioned) in the Book of Allah or the Sunnah of the Messenger of Allah , then pass judgment according to the way the righteous passed judgment. If it is not (mentioned) in the Book of Allah, or the Sunnah of the Messenger of Allah , and the righteous did not pass judgment concerning it, then if you wish, go ahead (and try to work it out by yourself) or if you wish, leave it. And I think that leaving it is better for you. And peace be upon you."

  -
  Het was overgeleverd door Shuraih dat:
  Hij schreef aan 'Umar, om hem een vraag te stellen, en ‘Umar schreef hem terug en zei hem: "Oordeel volgens wat er in het Boek van Allah staat. Als het niet (vermeld) is in het Boek van Allah, dan (oordeel) volgens de Sunnah van de Boodschapper van Allah . Als het niet (vermeld) wordt in het Boek van Allah of de Sunnah van de Boodschapper van Allah , geef dan een oordeel volgens de manier waarop de rechtvaardigen dat deden, als het niet (vermeld) is in het Boek van Allah, of de Sunnah van de Boodschapper van Allah , en de rechtvaardigen daarover geen oordeel velden, dan als u dat wenst, ga door (en probeer het zelf op te lossen) of als je dat wenst, laat het dan. En ik denk dat het laten daarvan beter voor je is. En vrede zij met jou. "
  -

  (Sunan an-Nasa’i, Sahih Darussalam, Book 49, Hadith 21)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #977
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Roads

  Narrated Abu Sa`id Al-Khudri : The Prophet (peace and blessings be upon him) said,
  “Beware! Avoid sitting on the roads (ways).” The people said, “There is no way out of it as these are our sitting places where we have talks.” The Prophet said, “If you must sit there, then observe the rights of the way.” They asked, “What are the rights of the way?” He said, “They are the lowering of your gazes (on seeing what is illegal to look at), refraining from harming people, returning greetings, advocating good and forbidding evil.”

  -
  Overgeleverd door Abu Sa`id Al-Khudri : De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei,
  "Pas op! Vermijd op de wegen te zitten (straten).” De mensen zeiden: “Er is geen uitweg omdat dit onze zitplaatsen zijn waar we praten.” De Profeet zei: “Als je daar moet zitten, observeer dan de rechten van de weg.” Ze vroegen, “Wat zijn de rechten van de weg?” Hij zei: “Ze zijn het verlagen van je blikken (op het zien van wat illegaal is om naar te kijken), afzien van het schaden van mensen, teruggroeten, het goede pleiten en kwaad verbieden.”
  -

  (Sahih al-Bukhari, Vol. 3, Book 46, Hadith 26)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #978
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Greeting

  Narrated Abu Huraira : The Prophet (peace and blessings be upon him) said, “The young should greet the old, the passer by should greet the sitting one, and the small group of persons should greet the large group of persons.”

  -
  Overgeleverd door Abu Huraira : De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "De jongeren moeten de ouderen begroeten, de voorbijganger moet de zittende begroeten en de kleine groep personen moet de grote groep personen begroeten.”
  -

  (Sahih al-Bukhari, Vol.8, Book 79, Hadith 5)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #979
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Love

  Mu'adh binJabal narrated that the Messenger of Allah said:
  "Allah, the Mighty and Sublime, said: 'Those who love each other for the sake of My Majesty shall be upon podiums of light, and they will be admired by the Prophets and the martyrs.'"

  -
  Mu'adh binJabal verhaalde dat de Boodschapper van Allah zei:
  "Allah, de Machtige en Verhevene, zei: 'Degenen die elkaar liefhebben terwille van Mijn Majesteit zullen op podiums van licht zijn, en zij zullen bewonderd worden door de Profeten en de martelaren.'"
  -

  (Jami’ at-Tirmidhi, Sahih Darussalam, Book 36, Hadith 87)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #980
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Mosques

  Narrated Ibn `Umar:
  The Prophet said, "Allow women to go to the Mosques at night."

  -
  Overgeleverd door Ibn `Umar:
  De profeet zei: "Sta vrouwen toe om 's nachts naar de moskeeën te gaan."
  -

  (Sahih al-Bukhari, Vol. 2, Book 13, Hadith 22)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #981
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Prayer at Night

  Narrated Ibn `Umar:
  One of the wives of `Umar (bin Al-Khattab) used to offer the Fajr and the `Isha' prayer in congregation in the Mosque. She was asked why she had come out for the prayer as she knew that `Umar disliked it, and he has great ghaira (self-respect). She replied, "What prevents him from stopping me from this act?" The other replied, "The statement of Allah's Messenger (ﷺ) : 'Do not stop Allah's women-slaves from going to Allah's Mosques' prevents him."

  -
  Overgeleverd door Ibn `Umar:
  Een van de echtgenotes van 'Umar (bin Al-Khattab) bood het Fajr en het `Isha'-gebed gemeenschappelijk in de moskee aan. Ze werd gevraagd waarom ze naar het gebed was gegaan, daar ze wist dat 'Umar het niet leuk vond, en hij heeft geweldige ghaira (zelfrespect). Ze antwoordde: "Wat weerhoudt hem ervan om mij van deze daad te weerhouden?" De andere antwoordde: “De verklaring van de Boodschapper van Allah (ﷺ): "Houd de vrouw-slaven van Allah niet tegen om naar Allah's Moskeeën te gaan", verhindert hem.”
  -

  (Sahih al-Bukhari, Vol. 2, Book 13, Hadith 23)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #982
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Supplication

  Al-Mughirah bin Shu'bah (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) used to say at the conclusion of prayer: "La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku, wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal-jaddi, minkal-jaddu (there is no true god except Allah. He is One and He has no partner with Him, His is the sovereignty and His is the praise, and He is Omnipotent. O Allah! None can deny that which You bestow and none can bestow that which You hold back; and the greatness of the great will be of no avail to them against You)."

  -
  Al-Mughirah bin Shu'bah (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei aan het einde van het gebed: "La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku, wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir. Allahumma la mani'a lima a 'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal-jaddi, minkal-jaddu (er is geen ware god behalve Allah. Hij is Eén en Hij heeft geen partner met Hem, Zijn is de soevereiniteit en voor Hem is de lofprijzing en hij is Almachtig. O Allah, niemand kan dat wat U schenkt ontkennen/tegenhouden en niemand kan datgene schenken wat U tegenhoudt, en de grootheid van de grote zal hen niets baten tegen U). "
  -

  ‎لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير‏.‏ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد‏

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1416, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #983
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Remembrance of Allah

  It has been reported that 'Abdullah bin Zubair (May Allah be pleased with them) used to recite after Taslim at the conclusion of every Salat (prayer):
  "La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul- mulku, wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallahu, wa la na'budu illa iyyahu, Lahun-ni'matu, wa lahul-fadlu, wa lahuth-thana'ul-hasan. La ilaha ilallahu, mukhlisina, lahud-dina, wa lau karihal-kafirun (there is no true god except Allah; He is One. To Him belongs the dominion and to Him is all praise, and He is Powerful over all things. There is no power and might except with (the help of) Allah. There is no God but Allah and we worship none except Him, to Him belongs the bounty and to Him belongs the grace, and to Him belongs all excellent praise; there is no deity but Allah. We reserve our devotion exclusively for Him though the disbelievers may detest it)." Ibn Az-Zubair said: The Messenger of Allah (ﷺ) used to celebrate Allah's Greatness in those terms after every Salat (prayer).

  -
  Er is overgeleverd dat 'Abdullah bin Zubair (moge Allah tevreden met hen zijn) altijd na Taslim bij het afsluiten van elke Salat (gebed) zei:
  "La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku, wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallahu, wa la na'budu illa iyyahu, Lahun- ni'matu, wa lahul-fadlu, wa lahuth-thana'ul-hasan. La ilaha ilallahu, mukhlisina, lahud-dina, wa lau karihal-kafirun (er is geen ware god behalve Allah; Hij is Eén. Aan Hem behoort de heerschappij en tot Hem is alle lof, en Hij is Krachtig over alle dingen, er is geen kracht en macht behalve met (de hulp van) Allah. Er is geen God behalve Allah en wij aanbidden niemand behalve Hem, Hem behoort de milddadigheid en aan Hem behoort de genade, en aan Hem behoort alle voortreffelijke lof, er is geen godheid dan Allah. We behouden onze toewijding exclusief voor Hem hoewel de ongelovigen er een afkeer van hebben)." Ibn Az-Zubair zei: De Boodschapper van Allah (ﷺ) vierde in deze bewoordingen Allah's Grootheid na elke Salat (gebed).
  -

  ‎لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ‏.‏ لا حول ولا قوة إلا بالله ،لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل وله الثناء الحسن‏.‏ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1417, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #984
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Remembrance of Allah

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said, "He who recites after every prayer: Subhan-Allah (Allah is free from imperfection) thirty-three times; Al-hamdu lillah (praise be to Allah) thirty-three times; Allahu Akbar (Allah is Greatest) thirty-three times; and completes the hundred with: La ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir (there is no true god except Allah. He is One and He has no partner with Him. His is the sovereignty and His is the praise, and He is Omnipotent), will have all his sins pardoned even if they may be as large as the foam on the surface of the sea."

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Hij die na elk gebed reciteert: Subhan-Allah (Allah is vrij van imperfectie) drieëndertig keer; Al-hamdu lillah (lof zij Allah) drieëndertig keer; Allahu Akbar ( Allah is Grootste) drieëndertig keer, en voltooit de honderd met: La ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir (er is geen ware god behalve Allah. Hij is Eén en Hij heeft geen partner met Hem, van Hem is de soevereiniteit en van Hem is de lofprijzing, en Hij is Almachtig), zal al zijn zonden vergeven hebben, zelfs als ze zo groot zijn als het schuim op de oppervlakte van de zee."
  -

  ‎لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1419, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 10. #985
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about The Mu’adh-dhin

  It was narrated that Abu Hurairah said: “I heard the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) himself say: ‘The Mu’adh-dhin’s sins will be forgiven as far as his voice reaches, and every wet and dry thing will pray for forgiveness for him. For the one who attends the prayer, twenty-five Hasanat (good deeds) will be recorded, and it will be expiation (for sins committed) between them (the two prayers).'”

  -
  Er werd overgeleverd dat Abu Hurairah zei: "Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zeggen: 'De zonden van de Mu’adh-dhin zullen worden vergeven voor zover zijn stem reikt, en elk nat en droog ding zal om vergiffenis voor hem bidden. Voor degene die het gebed bijwoont, zullen vijfentwintig Hasanat (goede daden) worden vastgelegd, en het is een vergeving (voor zonden begaan) tussen hen (de twee gebeden). '"
  -

  (Sunan Ibn Majah, Hasan Darussalam, Vol. 1, Book 3, Hadith 19)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 11. #986
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Performing Prayer

  It was narrated from Abu Hurairah that:
  The Prophet said: "A muslim does not regularly attend the mosques to perform prayer and remember Allah, but Allah feels happy with him just as the family of one who is absent feels happy when he comes back to them."

  -
  Het was overgeleverd door Abu Hurairah dat:
  De Profeet zei: "Een moslim bezoekt de moskeeën niet regelmatig om gebed uit te voeren en Allah te gedenken, maar Allah voelt zich gelukkig met hem net zoals de familie van iemand die afwezig is, zich gelukkig voelt wanneer hij bij hen terugkomt."
  -

  (Sunan Ibn Majah, Sahih Darussalam, Book 4, Hadith 66)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 12. #987
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Seeking Refuge

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said, "When anyone of you has done his Tashahhud during Salat (prayer), he should seek refuge in Allah against four things and say: "Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi jahannam, wa min 'adhabil-qabr, wa min fitnatil-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnatil-masihid-dajjal (O Allah! I seek refuge in You from the torment of Hell, from the torment of the grave, from the trials of life and death, and from the mischief of Al-Masih Ad-Dajjal (Antichrist)."

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Wanneer iemand van jullie zijn Tashahhud gedaan heeft tijdens Salat (gebed), moet hij zijn toevlucht zoeken in Allah tegen vier dingen en zeggen: “Allahoemma inni a'udhu bika min 'adhabi jahannam, wa min 'adhabil-qabr, wa min fitnatil-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnatil-masihid-dajjal (O Allah! Ik zoek toevlucht bij U tegen de kwelling van de hel, tegen de marteling van het graf, tegen de beproevingen van het leven en dood, en van het onheil van Al-Masih Ad-Dajjal (Antichrist).”
  -

  ‎اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1423, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 13. #988
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Supplication

  'Ali (May Allah be pleased with him) reported:
  When the Messenger of Allah (ﷺ) was in Salat (prayer), he used to supplicate towards the end of prayer after Tashahhud and before the concluding salutations: "Allahum-maghfir li ma qaddamtu wa ma akh-khartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma asraftu, wa ma Anta a'lamu bihi minni. Antal-Muqqadimu, wa Antal-Mu'akh-khiru. La ilaha illa Anta (O Allah! Forgive my former and latter sins, which I have done secretly and those which I have done openly, and that I have wronged others, and those defaults of mine about which You have better knowledge than I have. You Alone can send whomever You will to Jannah, and You Alone can send whomever You will to Hell-fire. None has the right to be worshipped but You."

  -
  'Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  Toen de Boodschapper van Allah (ﷺ) in Salat was (gebed) smeekte hij tegen het einde van het gebed na Tashahhud en vóór de afsluitende begroetingen: "Allahum-maghfir li ma qaddamtu wa ma akh-khartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma asraftu, wa ma Anta a'lamu bihi minni. Antal-Muqqadimu, wa Antal-Mu'akh-khiru. La ilaha illa Anta (O Allah! Vergeef mijn vorige en laatste zonden, die ik heb gedaan in het geheim en diegene die ik openlijk heb gedaan, en dat ik anderen onrecht gedaan heb, en de gebreken van mij waarover U betere kennis hebt dan ik. U alleen kunt iedereen die U wilt naar Jannah sturen, en alleen U kunt wie U wilt sturen naar het Hellevuur. Niemand heeft het recht aanbeden te worden dan U.'
  -

  ‎اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1424, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 14. #989
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Prayer

  'Aishah (May Allah be pleased with her) reported:
  The Prophet (ﷺ) used to recite frequently in his bowing and prostration: "Subhanak- Allahumma, Rabbana wa bihamdika. Allahum-maghfir li (O Allah! You are free from imperfection and I begin with praising You. Forgive my sins)."

  -
  'Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde:
  De Profeet (ﷺ) zei vaak bij zijn buiging en knieling: "Subhanak - Allahumma, Rabbana wa bihamdika. Allahum-maghfir li (O Allah! U bent vrij van onvolmaaktheid en ik begin met het prijzen van U. Vergeef mijn zonden)."
  -

  ‎سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1425, [Al-Bukhari and Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 15. #990
  81:26

  Reacties
  1.636
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Glorifying Allah

  'Aishah (May Allah be pleased with her) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) used to recite in his bowing and prostration: "Subbuhun Quddusun, Rabbul-mala'ikati war-ruh [You are the Most Glorious. The Most Holy. You the Rubb of the angels and of Jibril].

  -
  'Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei in zijn buiging en prostratie: "Subbuhun Quddusun, Rabbul-mala'ikati war-ruh [U bent de meest Glorierijke. De Allerheiligste. U, de Rubb van de engelen en van Jibril].
  -

  ‎سبوح قدوس رب الملائكة والروح‏

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1426, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

Stap nu over!