1. #976
  81:26

  Reacties
  1.313
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Judgment

  It was narrated from Shuraih that:
  He wrote to 'Umar, to ask him (a question), and 'Umar wrote back to him telling him: "Judge according to what is in the Book of Allah. If it is not (mentioned) in the Book of Allah, then (judge) according to the Sunnah of the Messenger of Allah . If it is not (mentioned) in the Book of Allah or the Sunnah of the Messenger of Allah , then pass judgment according to the way the righteous passed judgment. If it is not (mentioned) in the Book of Allah, or the Sunnah of the Messenger of Allah , and the righteous did not pass judgment concerning it, then if you wish, go ahead (and try to work it out by yourself) or if you wish, leave it. And I think that leaving it is better for you. And peace be upon you."

  -
  Het was overgeleverd door Shuraih dat:
  Hij schreef aan 'Umar, om hem een vraag te stellen, en ‘Umar schreef hem terug en zei hem: "Oordeel volgens wat er in het Boek van Allah staat. Als het niet (vermeld) is in het Boek van Allah, dan (oordeel) volgens de Sunnah van de Boodschapper van Allah . Als het niet (vermeld) wordt in het Boek van Allah of de Sunnah van de Boodschapper van Allah , geef dan een oordeel volgens de manier waarop de rechtvaardigen dat deden, als het niet (vermeld) is in het Boek van Allah, of de Sunnah van de Boodschapper van Allah , en de rechtvaardigen daarover geen oordeel velden, dan als u dat wenst, ga door (en probeer het zelf op te lossen) of als je dat wenst, laat het dan. En ik denk dat het laten daarvan beter voor je is. En vrede zij met jou. "
  -

  (Sunan an-Nasa’i, Sahih Darussalam, Book 49, Hadith 21)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #977
  81:26

  Reacties
  1.313
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Roads

  Narrated Abu Sa`id Al-Khudri : The Prophet (peace and blessings be upon him) said,
  “Beware! Avoid sitting on the roads (ways).” The people said, “There is no way out of it as these are our sitting places where we have talks.” The Prophet said, “If you must sit there, then observe the rights of the way.” They asked, “What are the rights of the way?” He said, “They are the lowering of your gazes (on seeing what is illegal to look at), refraining from harming people, returning greetings, advocating good and forbidding evil.”

  -
  Overgeleverd door Abu Sa`id Al-Khudri : De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei,
  "Pas op! Vermijd op de wegen te zitten (straten).” De mensen zeiden: “Er is geen uitweg omdat dit onze zitplaatsen zijn waar we praten.” De Profeet zei: “Als je daar moet zitten, observeer dan de rechten van de weg.” Ze vroegen, “Wat zijn de rechten van de weg?” Hij zei: “Ze zijn het verlagen van je blikken (op het zien van wat illegaal is om naar te kijken), afzien van het schaden van mensen, teruggroeten, het goede pleiten en kwaad verbieden.”
  -

  (Sahih al-Bukhari, Vol. 3, Book 46, Hadith 26)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #978
  81:26

  Reacties
  1.313
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Greeting

  Narrated Abu Huraira : The Prophet (peace and blessings be upon him) said, “The young should greet the old, the passer by should greet the sitting one, and the small group of persons should greet the large group of persons.”

  -
  Overgeleverd door Abu Huraira : De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "De jongeren moeten de ouderen begroeten, de voorbijganger moet de zittende begroeten en de kleine groep personen moet de grote groep personen begroeten.”
  -

  (Sahih al-Bukhari, Vol.8, Book 79, Hadith 5)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #979
  81:26

  Reacties
  1.313
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Love

  Mu'adh binJabal narrated that the Messenger of Allah said:
  "Allah, the Mighty and Sublime, said: 'Those who love each other for the sake of My Majesty shall be upon podiums of light, and they will be admired by the Prophets and the martyrs.'"

  -
  Mu'adh binJabal verhaalde dat de Boodschapper van Allah zei:
  "Allah, de Machtige en Verhevene, zei: 'Degenen die elkaar liefhebben terwille van Mijn Majesteit zullen op podiums van licht zijn, en zij zullen bewonderd worden door de Profeten en de martelaren.'"
  -

  (Jami’ at-Tirmidhi, Sahih Darussalam, Book 36, Hadith 87)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #980
  81:26

  Reacties
  1.313
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Mosques

  Narrated Ibn `Umar:
  The Prophet said, "Allow women to go to the Mosques at night."

  -
  Overgeleverd door Ibn `Umar:
  De profeet zei: "Sta vrouwen toe om 's nachts naar de moskeeën te gaan."
  -

  (Sahih al-Bukhari, Vol. 2, Book 13, Hadith 22)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #981
  81:26

  Reacties
  1.313
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Prayer at Night

  Narrated Ibn `Umar:
  One of the wives of `Umar (bin Al-Khattab) used to offer the Fajr and the `Isha' prayer in congregation in the Mosque. She was asked why she had come out for the prayer as she knew that `Umar disliked it, and he has great ghaira (self-respect). She replied, "What prevents him from stopping me from this act?" The other replied, "The statement of Allah's Messenger (ﷺ) : 'Do not stop Allah's women-slaves from going to Allah's Mosques' prevents him."

  -
  Overgeleverd door Ibn `Umar:
  Een van de echtgenotes van 'Umar (bin Al-Khattab) bood het Fajr en het `Isha'-gebed gemeenschappelijk in de moskee aan. Ze werd gevraagd waarom ze naar het gebed was gegaan, daar ze wist dat 'Umar het niet leuk vond, en hij heeft geweldige ghaira (zelfrespect). Ze antwoordde: "Wat weerhoudt hem ervan om mij van deze daad te weerhouden?" De andere antwoordde: “De verklaring van de Boodschapper van Allah (ﷺ): "Houd de vrouw-slaven van Allah niet tegen om naar Allah's Moskeeën te gaan", verhindert hem.”
  -

  (Sahih al-Bukhari, Vol. 2, Book 13, Hadith 23)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #982
  81:26

  Reacties
  1.313
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Supplication

  Al-Mughirah bin Shu'bah (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) used to say at the conclusion of prayer: "La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku, wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal-jaddi, minkal-jaddu (there is no true god except Allah. He is One and He has no partner with Him, His is the sovereignty and His is the praise, and He is Omnipotent. O Allah! None can deny that which You bestow and none can bestow that which You hold back; and the greatness of the great will be of no avail to them against You)."

  -
  Al-Mughirah bin Shu'bah (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei aan het einde van het gebed: "La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku, wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir. Allahumma la mani'a lima a 'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal-jaddi, minkal-jaddu (er is geen ware god behalve Allah. Hij is Eén en Hij heeft geen partner met Hem, Zijn is de soevereiniteit en voor Hem is de lofprijzing en hij is Almachtig. O Allah, niemand kan dat wat U schenkt ontkennen/tegenhouden en niemand kan datgene schenken wat U tegenhoudt, en de grootheid van de grote zal hen niets baten tegen U). "
  -

  ‎لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير‏.‏ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد‏

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1416, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #983
  81:26

  Reacties
  1.313
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Remembrance of Allah

  It has been reported that 'Abdullah bin Zubair (May Allah be pleased with them) used to recite after Taslim at the conclusion of every Salat (prayer):
  "La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul- mulku, wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallahu, wa la na'budu illa iyyahu, Lahun-ni'matu, wa lahul-fadlu, wa lahuth-thana'ul-hasan. La ilaha ilallahu, mukhlisina, lahud-dina, wa lau karihal-kafirun (there is no true god except Allah; He is One. To Him belongs the dominion and to Him is all praise, and He is Powerful over all things. There is no power and might except with (the help of) Allah. There is no God but Allah and we worship none except Him, to Him belongs the bounty and to Him belongs the grace, and to Him belongs all excellent praise; there is no deity but Allah. We reserve our devotion exclusively for Him though the disbelievers may detest it)." Ibn Az-Zubair said: The Messenger of Allah (ﷺ) used to celebrate Allah's Greatness in those terms after every Salat (prayer).

  -
  Er is overgeleverd dat 'Abdullah bin Zubair (moge Allah tevreden met hen zijn) altijd na Taslim bij het afsluiten van elke Salat (gebed) zei:
  "La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku, wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallahu, wa la na'budu illa iyyahu, Lahun- ni'matu, wa lahul-fadlu, wa lahuth-thana'ul-hasan. La ilaha ilallahu, mukhlisina, lahud-dina, wa lau karihal-kafirun (er is geen ware god behalve Allah; Hij is Eén. Aan Hem behoort de heerschappij en tot Hem is alle lof, en Hij is Krachtig over alle dingen, er is geen kracht en macht behalve met (de hulp van) Allah. Er is geen God behalve Allah en wij aanbidden niemand behalve Hem, Hem behoort de milddadigheid en aan Hem behoort de genade, en aan Hem behoort alle voortreffelijke lof, er is geen godheid dan Allah. We behouden onze toewijding exclusief voor Hem hoewel de ongelovigen er een afkeer van hebben)." Ibn Az-Zubair zei: De Boodschapper van Allah (ﷺ) vierde in deze bewoordingen Allah's Grootheid na elke Salat (gebed).
  -

  ‎لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ‏.‏ لا حول ولا قوة إلا بالله ،لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل وله الثناء الحسن‏.‏ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1417, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #984
  81:26

  Reacties
  1.313
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Remembrance of Allah

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said, "He who recites after every prayer: Subhan-Allah (Allah is free from imperfection) thirty-three times; Al-hamdu lillah (praise be to Allah) thirty-three times; Allahu Akbar (Allah is Greatest) thirty-three times; and completes the hundred with: La ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir (there is no true god except Allah. He is One and He has no partner with Him. His is the sovereignty and His is the praise, and He is Omnipotent), will have all his sins pardoned even if they may be as large as the foam on the surface of the sea."

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Hij die na elk gebed reciteert: Subhan-Allah (Allah is vrij van imperfectie) drieëndertig keer; Al-hamdu lillah (lof zij Allah) drieëndertig keer; Allahu Akbar ( Allah is Grootste) drieëndertig keer, en voltooit de honderd met: La ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shai'in Qadir (er is geen ware god behalve Allah. Hij is Eén en Hij heeft geen partner met Hem, van Hem is de soevereiniteit en van Hem is de lofprijzing, en Hij is Almachtig), zal al zijn zonden vergeven hebben, zelfs als ze zo groot zijn als het schuim op de oppervlakte van de zee."
  -

  ‎لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1419, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib