1. #1006
  81:26

  Reacties
  1.367
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Reward

  Ma'qil bin Yasar (May Allah be pleased with him) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said, "The reward of worship performed at a time of trials is equal in reward to an emigration to me."

  -
  Ma'qil bin Yasar (Moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "De beloning van aanbidding die wordt uitgevoerd in een tijd van beproevingen is gelijk in beloning aan een emigratie naar mij."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 12, Hadith 1366, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #1007
  81:26

  Reacties
  1.367
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Allah

  Narrated Jarir:
  Allah's Messenger (ﷺ) came out to us on the night of the full moon and said, "You will see your Lord on the Day of Resurrection as you see this (full moon) and you will have no difficulty in seeing Him."

  -
  Overgeleverd door Jarir:
  Allah's Boodschapper (ﷺ) kwam naar ons toe in de nacht van de volle maan en zei: "U zult uw Heer zien op de Dag der Opstanding zoals u dit ziet (volle maan) en u zult geen moeite hebben om Hem te zien."
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Vol. 9, Book 93, Hadith 531)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #1008
  81:26

  Reacties
  1.367
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Salat

  Abu Huraira reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said: He who blesses me once, Allah would bless him ten times.

  -
  Abu Huraira overleverde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) heeft gezegd: hij die mij een keer zegent, Allah zal hem tien keer zegenen.
  -

  (Sahih Muslim, Book 4, Hadith 74)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #1009
  81:26

  Reacties
  1.367
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Words

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  The Prophet (ﷺ) said, "A man utters a word pleasing to Allah without considering it of any significance for which Allah exalts his ranks (in Jannah); another one speaks a word displeasing to Allah without considering it of any importance, and for this reason he will sink down into Hell."

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  De Profeet (ﷺ) zei: "Een man spreekt een woord uit dat Allah tevreden maakt zonder het van enige betekenis te beschouwen waarvoor Allah zijn rang verheft (in Jannah), een ander spreekt een woord uit dat Allah ontevreden maakt zonder het van enig belang te beschouwen, en om deze reden zal hij wegzakken in de hel. "
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 18, Hadith 1515, [Al-Bukhari])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #1010
  81:26

  Reacties
  1.367
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Allah

  On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), who said that the Messenger of Allah (ﷺ) said:
  Allah (mighty and sublime be He) said: Whosoever shows enmity to someone devoted to Me, I shall be at war with him. My servant draws not near to Me with anything more loved by Me than the religious duties I have enjoined upon him, and My servant continues to draw near to Me with supererogatory works so that I shall love him. When I love him I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes and his foot with which he walks. Were he to ask [something] of Me, I would surely give it to him, and were he to ask Me for refuge, I would surely grant him it. I do not hesitate about anything as much as I hesitate about [seizing] the soul of My faithful servant: he hates death and I hate hurting him.
  It was related by al-Bukhari.

  -
  Op het gezag van Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei:
  Allah (machtig en verheven zij Hij) zei: Een ieder die vijandschap toont tegen iemand die Mij toegewijd is, Ik zal met hem in oorlog zijn. Mijn dienaar komt niet nader tot Mij met iets dat meer geliefd is door Mij dan de religieuze plichten die Ik hem heb bevolen, en Mijn dienaar blijft tot Mij naderen met extra werken zodat Ik hem zal liefhebben. Als Ik van hem houd, ben Ik zijn gehoor waarmee hij hoort, zijn zicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij slaat en zijn voet waarmee hij loopt. Als hij iets van Mij zou vragen, zou Ik het hem zeker geven en als hij Mij om toevlucht zou vragen, zou Ik hem dat zeker geven. Ik aarzel nergens zoveel over zoals Ik aarzel om [de ziel van mijn trouwe dienaar] te grijpen: hij heeft een hekel aan de dood en Ik haat het om hem pijn te doen.
  -

  Hadith Qudsi, Hadith 25
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #1011
  81:26

  Reacties
  1.367
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Believers

  On the authority of Abu Umamah (may Allah be pleased with him), who said that the Messenger of Allah (ﷺ) said:
  Allah (mighty and sublime be He) said: Truly of those devoted to Me the one I most favor is a believer who is of meager means and much given to prayer, who has been particular in the worship of his Lord and has obeyed Him inwardly1, who was obscure among people and not pointed out, and whose sustenance was just sufficient to provide for him yet he bore this patiently. Then the Prophet (ﷺ) shook his hand and said: Death will have come early to him, his mourners will have been few, his estate scant.
  1 i.e. he has not been ostentatious in his obedience.

  It was related by at-Tirmidhi (also by Ahmad ibn Hanbal and Ibn Majah). Its chain of authorities is sound.

  -
  Op gezag van Abu Umamah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei:
  Allah (machtig en subliem zij Hij) zei: Voorwaar, van hen die Mij toegewijd zijn, is degene die ik het meest de voorkeur geef een gelovige die van schamele middelen is en veel aan gebed doet, die specifiek is geweest in de aanbidding van zijn Heer en Hem innerlijk heeft gehoorzaamd*, die onbekend was onder de mensen en niet werd opgemerkt, en wiens levensonderhoud net genoeg was om voor hem te zorgen, maar hij droeg dit geduldig. Toen schudde de Profeet (ﷺ) zijn hand en zei: De dood zal vroeg aan hem zijn gekomen, zijn rouwenden zullen weinigen geweest zijn, zijn bezit schaars.
  * d.w.z. hij is niet opzichtig geweest in zijn gehoorzaamheid.
  -

  Hadith Qudsi, Hadith 26
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib