1. #1
  1984

  Reacties
  3.051
  06-04-2002

  Question Wisten jullie dit

  - De Islam, de religie der Waarheid, leert ons dat Palestina de plaats is waar de gehele mensheid wordt opgewekt op de Dag der Opstanding. Het is ook het thuisland van de ‘Zegevierende Groep’, die oprecht en standvastig in hun gehoorzaamheid zijn gebleven tot de Dag des Oordeels. Degenen die in dit land wonen, zullen op dezelfde manier worden beloond als degenen die gevochten hebben voor de Zaak van Allah, Verheven en Geprezen is Hij, zolang zij deze ontberingen ondergaan voor Zijn belang.

  - De Dag Des Oordeels volgens overleveringen op vrijdag valt de dag des oordeels volgens overleveringen na 3asr gebed begint

  - Jabir heeft overgeleverd dat de heilige Profeet (vzmh) zei: "Iedereen die op een vrijdag overdag of 'snachts sterft, zal gered worden van de bestraffing in het graf en op de Dag des Oordeels heeft hij als hij in zijn lichaam komt het teken van de martelaars."

  - Anas heeft overgeleverd dat De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Van de tekenen van het laatste uur is dat kennis zal verdwijnen en onwetendheid zal verschijnen.” [7] Hij (moge Allah tevreden met hem zijn) zei ook: “Inderdaad, iemaan zal terug gedreven worden naar al-Madina zoals een slang terug gaat in zijn hol.” [8] Degene die zich aan de soennah van De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vasthoudt in deze tijd, (wanneer de Oemmah corrupt is) en het met daden in praktijk brengt, en andere moslims hier naartoe wijst, zijn beloning zal meer zijn dan degene die dit in de begintijd van de Islam deed. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Hij zal de beloning van vijftig mannen krijgen.” De sahaabah vroegen: “Vijftig van hun?” Hij antwoordde: “Van jullie!” [9] De isnaad is Sahieh met de woorden: “Inderdaad; dagen van geduld zullen komen. Degenen die vasthouden in die tijd zullen op de weg zijn waar jullie op zijn en zij zullen de beloning van vijftig van jullie krijgen.

  - het wonder dat Mohammed, vrede zij met hem, heeft volbracht. Zijn stam, de Qoeraysh, vroegen hem een wonder te verrichten. Hij wees naar de maan, waarna deze in twee delen spleet terwijl zijn volk getuigde van dit incident. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft over dit wonder gezegd, wat vertaald het volgende betekent: “Het Uur is nabij en de maan is gespleten. En wanneer zij een Teken zien, dan wenden zij zich af, en zeggen: ‘voortdurende toverij." (54:1

  - En in een andere hadieth-sahieh overgeleverd door Abu Hurayrah, heeft Rasoeloellah (saw) gezegd: “Allah zal iedere honderd jaar iemand uit deze Ummah naar voren brengen die de soennah zal laten herleven.”

  - Als je je haar kamt, mag je die dan weggooien? En als je je nagels knipt, mag je die dan weggooien?

  De geleerde Sheikh Mohammed Ibn Saalih Al-‘Oteymien werd gevraagd of nagels die afgeknipt worden, bij het vuilnis weggegooid kunnen worden. Hij zei: ”Het is beter om het niet te doen”.
  Verder kreeg de Sheikh de vraag of het toegestaan was om het haar en de nagels te begraven, hij zei hierover: ”Geleerden hebben gezegd dat het begraven van nagels en haar beter is. Dit werd gedaan door een paar metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn). Het behoort niet tot een zonde om afgeknipt haar en nagels niet te verbergen. (zie fataawa al-Mar-ah Al moesliemah, boek 1, blz 244).
  En Allah weet het beste.

  - Als je wilt dat als je sterft in je slaap, dat je dan sterft als een gelovige, neem dan woedoe’ en ga op je rechter zijde liggen, zeg dan “Allahoema aslaamtoe nafsie ielayka, wawasjehtoe wasjhie ielayka, wa-fawwattoe amrie ielayka, wa-aldje’toe dha’rie ielayka, raghbattan wa-rahbattan ielayka, laa malja’ wa laa manja mienka iellah ielayka, aamentoe bikitabika al-laathie enzelta, wa binabi’jieka al-laathie arselta“.

  Al-Baraa’ ibn ‘Aazib verhaalt: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen mij: ‘Wanneer je naar bed gaat, neem dan woedoe’ zoals je voor de salaat doet, ga op je rechterkant liggen, en zeg: “Allahoema aslaamtoe nafsie ielayka, wawasjehtoe wasjhie ielayka, wa-fawwattoe amrie ielayka, wa-aldje’toe dha’rie ielayka, raghbattan wa-rahbattan ielayka, laa malja’ wa laa manja mienka iellah ielayka, aamentoe bikitabika al-laathie enzelta, wa binabi’jieka al-laathie arselta“ (O Allah, ik geef mijn ziel aan U over, en wendt mijn gezicht tot U. Ik geef mijn zaak aan U over, en wend mijn rug tot U, verlangend naar U en U vrezend. Er is geen toevluchtsoord of schuilplaats tegen U dan bij U. Ik geloof in Uw boek dat U hebt geopenbaard en in de profeet die U heeft gezonden).’
  Als je dan sterft, sterf je als gelovige. Laat deze woorden de laatste zijn die je ’s avonds zegt.” (Boekhaarie en Moeslim

  ( Dus broeders en zusters leer deze doe3a en zeg m elke nacht )

  - Aboe Hoerairah verhaalt dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs vergemakkelijkt.” (Moeslim)

  - Als je één derde van de Qor-aan wilt lezen in een paar seconde, reciteer dan Soerah 112 (al-Ikhlaas).

  - Aboe Hoerairah verhaalt dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Het reciteren van Soerah al-Ikhlaas staat gelijk aan (het reciteren van) één derde van de Qor-aan.” (Moeslim)

  - Als je wilt dat alle acht poorten van het Paradijs voor jou geopend zullen zijn, en dat jij het Paradijs kunt binnentreden door welke poort jij wilt, verricht dan woedoe’ zorgvuldig en zeg daarna “Asjadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wahdoehoe laa sjarieka lah, wa asjhadoe anna Mohammedan ‘abdoehoe wa rasoeloe”.

  - Als je wilt dat de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) ten gunste van jou spreekt, vraag dan de wasielah voor hem (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). En als je wilt dat je genade van Allah de Almachtige ontvangt, smeek dan genade af over de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).

  - ‘Abdoellah ibn ‘Amr al-‘aas verhaalt dat hij de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hoorde zeggen: “Wanneer jullie de moe’edhin de adhaan horen roepen, herhaal dan wat hij zegt, voeg dan Allah’s zegeningen (salawaat [1]) voor mij er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij vraagt, krijgt deze tienvoudig terug; smeek dan Allah om de wasielah voor mij, dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts één van de dienaren van Allah gegeven wordt, en ik hoop dat ik diegene ben. Wie de wasielah [2] voor mij vraagt krijgt hij zeker voorspraak.” (Moeslim)


  [1] ‘Allaahoemma sallie ‘alaa Mohammed wa ‘alaa aalie Mohammed, kamaa salayta ‘alaa Ibrahiem wa ‘alaa aalie Ibrahiem, innaka hamiedoem-majied. Allaahoema baarik ‘alaa Mohammed wa ‘alaa aalie Mohammed, kamaa baarakta ‘alaa Ibriehiem wa ‘alaa aalie Ibrahiem, innaka hamiedoem-madjied’. (O Allah, schenk Uw vrede aan Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U Uw vrede hebt geschonken aan Ibrahiem en de familie van Ibrahiem. U bent U bent waarlijk de Lofwaardige, de Glorievolle. O Allah, schenk Uw zegeningen aan Mohammed en aan de familie van Mohammed, zoals U Uw zegeningen hebt gegeven aan Ibrahiem en de familie van Ibrahiem. U bent waarlijk de Lofwaardige, de Glorievolle.

  [2] ‘Allaahuma Rabbie haadhihie da’wati-t-taammah wa-s-salaatie-l-qaa’imah, aatie Mohammedani-l-wasielata wa-l-fadielata wa-b’athhoe maqaaman mahmoedani-lladhie wa’adthoe’. (O Allah, Heer van onze volledige gebeden, schenk Mohammed zijn eeuwige rechten van voorspraak, aanzien en de hoogste plaats (in het Paradijs) door de zegening hiervan. En verhef hem tot het niveau dat U hem beloofd hebt).

  Als je wilt dat je zonden vergeven zullen worden, bid dan vijf keer per dag.
  Aboe Hoerairah verhaalt dat hij de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hoorde zeggen: “Vertel mij, als er bij een van jullie een rivier voor zijn deur zou lopen, en hij zou er vijf maal per dag een bad in nemen, zou er dan nog enig vuil op hem overblijven?” Zij zeiden: “Er zou geen vuil op hem overblijven.” Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Dit is een vergelijking met de vijf gebeden, Allah vergeeft onze zonden vanwege hen.” (Boekhaarie en Moeslim )

  Als je wilt dat Allah de Almachtige een huis in het Paradijs voor je bouwt, bid dan elke dag 12 vrijwillige raka’at.
  Oemm al-Moe’minien Oemm Habiebah, zij was dus een van de vrouwen van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), verhaalt dat zij de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hoorde zeggen: “Er is geen moslimdienaar die iedere dag twaalf vrijwillige raka’at voor Allah de Verhevene bidt, of Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.” Of: “wordt er voor hem een huis in het Paradijs gebouwd.” (Moeslim)


  Als je wilt dat al je zonden tussen de ene vrijdag en de andere vrijdag vergeven wordt, neem dan voor salaat al-joemmah een bad, gebruik parfum, ga rustig naar de moskee, bid vrijwillige gebeden en luister naar de preek van de Imaam

  De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Iemand die een bad neemt op vrijdag, zichzelf goed wast, olie of parfum gebruikt; en dan vroeg in de middag naar de moskee gaat en rustig en zonder te duwen of de mensen te storen plaats neemt; dan vrijwillige gebeden bidt zoveel als hij kan; dan stil luisterend naar de khoetbah, al zijn zonden tussen deze en de komende vrijdag zullen vergeven worden.” (Boekhaarie)

  Als je wilt dat je zonden van meer dan een jaar vergeven worden, vast dan op de dag van ‘Arafah [ De 9e dag van de Arabische maand Dzoel-Hiddjah, de maand van de hajj ].
  Aboe Qataadah verhaalt: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) werd gevraagd naar het vasten op de dag van ‘Arafah. Hij antwoordde: “dit zorgt voor vergeving (van de zonden die begaan zijn) in het vorige en het voorbijgegane gedeelte van het jaar.” (Moeslim)

 2. #2
  maita3naam awiee!!..

  Reacties
  1.032
  19-01-2003

  MVC Premium MVC Premium
  hey sallaam


  hey omar.. tbarkellah 3liek

  ik ben mina.. je nichie. en ik las .. dit en ik wist niet alles wat er in stond.. ik wil effe zeggen .. ik vind het echt goed van je.. masha allah...
  ga zo door want ik en vele anderen leren er zeker van..


  beslamm
  Ondertekening verwijderd door een Moderator
  Klik hier voor meer info

 3. #3
  1984

  Reacties
  3.051
  06-04-2002

  ewa mina alles goed..maar moet wel he kennis met elkaar delen..

 4. #4
  1984

  Reacties
  3.051
  06-04-2002

  Als je wilt dat al je zonden vergeven worden en dat je toestand is zoals na je geboorte (vrij van zonden), ga dan op bedevaart en bega geen zonden.

  Aboe Hoerairah verhaalt dat hij de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hoorde zeggen: “Wie de Hajj verricht zonder zich zedeloos te gedragen en zonder zonden te begaan terugkeert, keert terug (in een toestand) als op de dag dat zijn moeder hem baarde.” (Boekhaarie en Moeslim )

  Als je wilt dat je ogen beschermd worden tegen het Vuur van de Hel, huil dan uit vrees voor Allah de Almachtige, of houdt op de Weg van Allah de Genadevolle de wacht in de nacht.

  Ibn ‘Abbaas verhaalt dat hij de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hoorde zeggen: “De hel zal twee paar ogen niet aanraken: de ogen die tranen laten uit vrees voor Allah en de ogen die ’s nachts op de Weg van Allah de wacht houden.” (Tirmidzie)

  Als je het martelaarschap wilt verkrijgen, zoek het dan oprecht

  Anas verhaalt dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Wie volkomen oprecht het martelaarschap zoekt, verkrijgt het, zelfs al valt hij niet (in de strijd).” (Moeslim)

 5. #5
  Ayat el Kursie

  Reacties
  4.156
  23-02-2003

  MVC Premium MVC Premium
  MashAllah
  A'uzu billahi minashaitanir rajim
  Bismillahir Rahmanir Rahim Allahoe Laa ielaaha iellaa hoewa, Al hayyoe Al qayyoem. Laa ta'khodoho sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaaawaatie wa maa fiel ard. Men dhe elladhie yashfa3oe 3iendahoe iella bie'iednieh. Ya3lamoe maa bayna aydiehiem wamaa khalfahoem. Walaa yoe7ietoena bieshay'ien mien 3ielmiehie iella biemaa shaa'. Wassie3a korsieyyoehoe assamaawaatie wal ard, walaa ya'oedoehoe 7ifdoehoema, wa hoewa al 3aliyyoe al 3adhiem

  'Alhamdulilah.'

 6. #6
  tinifien

  Reacties
  258
  04-01-2004

  salaam moe alaikoem

  hey omar,ik vind het echt zeer boeiend !!
  ik wil graag weten van welke site je ze hebt,want ik wil het heel graag
  doorlezen en bestuderen insha allah

  wa sallam moe alaikoem

  Tinifien
  Nesh te3zibey Tinifien...

 7. #7
  1984

  Reacties
  3.051
  06-04-2002

  slaam oe3alaikom..

  ik heb ze van de site www.al-islaam.com ( ze hebben een maandblad is heel goed ik ga me binnenkort ook abboneren voor dat blad Wij Moslims )

  maar soef ik plaats binnenkort insha allah een paar sites waar nog meer info zoals dit te krijgen is...maar is spreek jullie nog insha allah

  beslamaa

 8. #8
  maita3naam awiee!!..

  Reacties
  1.032
  19-01-2003

  MVC Premium MVC Premium
  nogmaals.. echt goed van je... eh maar hoeveel kost het per maand.. dat blad.. volgens mij heb ik het eerder gelezen in de bieb.. sprak me zeker aan..

  thalla
  Ondertekening verwijderd door een Moderator
  Klik hier voor meer info

 9. #9
  1984

  Reacties
  3.051
  06-04-2002

  Het blad Wij moslims is 30 Euro per jaar
  en er is nog een andere blad tawheed volgens mij maar ik moet ff kijken....