1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  138
  25-04-2003

  Vodoo (shour)

  Asalaam ou alaikoum,

  Ik had een vraagje aangezien de sihr voorkomt in de islam is mijn vraag of iemand mij kan helpen met info daarover. Ik ken iemand die heel erg ziek is doordat iemand het een en ander heeft gedaan. Dus ben hopeloos opzoek naar mensen die mij wat over kunnen vertellen.

  Als jullie iemand in nederland kennen die mensen geneest dan zou ik dat ook heel graag willen weten.

  Alvast bedankt.

  Nadoria
  Wees op je hoede voor je vijand maar 1000 maal meer voor je beste vriend!!

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  26
  13-03-2003

  Alikoum salam,
  Ik denk dat je hiervoor het beste naar de Imam kunt gaan, je hoort vaker dat men daar heen gaat als ze denken/weten dat iemand shur bij ze hebben gedaan...De imam reciteert dan koranteksten of schrijft een tekst waarmee je je moet baden geloof ik..., tenminste zoiets dergelijks heb ik wel eens gehoord...
  maar misschien kunnen anderen je beter advies geven wat betreft waar je het beste heen kunt gaan,...mij lijkt mijn advies het meest voor de hand liggende antwoord, maar je weet nooit welke adviesen je nog meer krijgt natuurlijk
  Beslama,

 3. #3
  ayat20

  Reacties
  8.811
  02-11-2002

  Veel koran luisteren / lezen!!! Soerat elbakarat vooral.Ook al kan hij er niet tegen.Allah om hulp vragen en bidden.Echt op tijd bidden!!!
  Dan zal hij genezen insha allah.En veel sabr hebben. (allah ma3a sabireen) Allah i3awan insh allah!!!
  Onze herinneringen aan onze trouwdag zijn als koekkruimels, je komt ze steeds weer tegen

  Die man heeft een sprookjeshuwelijk, als hij thuiskomt zit er een heks op de bank.

 4. #4
  Gone ..

  Reacties
  663
  29-09-2003

  Re: Vodoo (shour)

  Origineel gepost door Nadoria23
  Asalaam ou alaikoum,

  Ik had een vraagje aangezien de sihr voorkomt in de islam is mijn vraag of iemand mij kan helpen met info daarover. Ik ken iemand die heel erg ziek is doordat iemand het een en ander heeft gedaan. Dus ben hopeloos opzoek naar mensen die mij wat over kunnen vertellen.

  Als jullie iemand in nederland kennen die mensen geneest dan zou ik dat ook heel graag willen weten.

  Alvast bedankt.

  Nadoria
  Assalamoe alaikoem warahmatoellahi wabarakatoeh

  In de naam van Allah de Erbarmer de meest Barmhartige.

  Beste Zuster,

  Er zijn verschillende soorten manieren om zwarte magie te verwijderen:
  Door te vinden waar de magiër, de betovering heeft neergezet, zoals het gebruiken van de haren van desbetreffende persoon die geraakt is door magie en deze te plaatsen in een put..etc. Zoals overgeleverd is in de verzameling van de authentieke ahadith van moesliem dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) betoverd was door een professionele joodse magiër die labied ibn Al a'sam heet.(zie Allo'loe' wal mardjaan, kietaaboe assalaam hadith nt. 1416). Hij zette de betovering in een put die naderhand door Djibriel blootgesteld was aan de profeet die de metgezellen beval om het te vernietigen. Als hetgeen waarmee de betovering plaats heeft gevonden, gevonden wordt dient deze vernietigd; verbrand en/of begraven te worden.
  Wanneer de magiër die de betovering heeft verzorgd bekend is, dient men hem te bevelen om de magie die hij veroorzaakt heeft te verwijderen en anders wordt hij onthoofd. Wanneer hij de betovering verwijderd wordt hij toch onthoofd ook als hij berouw heeft getoond, dit wordt niet van hem aanvaard. Zoals Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) gedaan heeft, er is overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) gezegd heeft:"De straf van de magiër is een slag met de zwaard". Toen 'Hafsa de moeder van de gelovigen de vrouw van de profeet (Moge Allah tevreden met haar zijn) achterkwam dat één van haar werksters gebruik maakte van magie, had ze haar geëxecuteerd. In onze tijd kan niet iedereen een andere executeren, dit dient te geschieden door de gezaghebber.
  Reciteren van de Qor'aan, dit heeft een grote invloed om magie te verwijderen: dit houdt in dat er gereciteerd moet worden voor de geraakte persoon in zijn aanwezigheid of in een emmer water met Ayat Al koersie en de verzen die gebruikt worden om magie te verwijderen, waaronder een paar verzen uit soerat Al A'raaf, Yoenoes, Tha-ha, en daarbij Soerat al kafieroen, soerat al-ikhlas en al mo'awwidatayn. Degene die reciteert dient Allah te smeken om desbetreffende persoon die geraakt is door magie te genezen. Vooral de smeekgebed van de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem): "Allhoemma rabba annas adh-hebie al ba's washfie anta asshaafie, laa shiefaa'a iella shiefaa'oeka, shiefaa'an laa yoghaadieroe saqama" (O Allah Heer der mensen, verwijder de ziekte, en genees U bent de Genezer, er is geen genezing behalve Uw genezing, een genezing in plaats van de ziekte". Djbriel heeft de boodschapper van Allah (Allah's vrede zij met hem) genezen met de volgende smeekgebed:"Bismillahie orqieka mien ******e shay'ien yo'dhieka wa mien sharrie ******e nafsien aw 3aynie 7aasidien, allahoe yoshfieka, bismillahie orqika" En dat herhaalde hij drie keer. "In de naam van Allah genees ik jou tegen alle ziekten die jou overkomen. tegen alle jaloerse zielen en bozen ogen, Allah geneest jou, In de naam van Allah genees ik jou"

  Degene die voor de getroffene door magie de Qor'aan reciteert, dient Soerat Al ikhlas en Al mo'awwiedatayn drie keer te lezen daarbij ook de genoemde Qor'aan verzen en soera's moeten in water die vervolgens gedronken moet worden door desbetreffende persoon die geraakt is door magie. Met de rest van het water dient hij zich ermee te wassen, één of meerderen malen zolang het nodig is.

  Met Allah's hulp zal hiermee in shaa Allah het kwade verwijderd worden. Dit hebben verschillende geleerden genoemd en onder hen valt ook sheikh Abderrahman ibn Hassan (Moge Allah Zijn barmhartigheid op zijn ziel neerdalen) in zijn boek: "Fat'h Al madjied fie kietaab attawhied.
  De vierde mogelijkheid is dat de persoon die door magie geraakt is, 7 groene lotusboombladen moet nemen vervolgens dient hij deze fijn te malen en te mengen met water. Daarna dient men de eerder genoemde aya's, soerat en smeekbedes te reciteren in het water. Hij dient dan van het water te drinken en met de rest zichzelf te wassen. Dit helpt ook degene die getroffen is door de magie die de man onthoud van het geslachtsgemeenschap met zijn vrouw. De aya's die gelezen moeten worden in het water die gemengd is met cactusbladen voor degene die getroffen is door magie, of beïnvloedt door magie om geen geslachtsgemeenschap te kunnen hebben met zijn vrouw, zijn als volgt:
  Soerat al Fatiha .
  Het reciteren van Ayat Al koursi, aya 255 van soerat Al baqarah:" Allahoe Laa ielaaha iellaa hoewa, Al 'hayyoe Al qayyoem. Laa ta'khodoho sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaaawaatie wa maa fiel ard. Men dhe elladhie yashfa'oe 'iendahoe iella bie'iednieh. Ya'lamoe maa bayna aydiehiem wamaa khalfahoem. Walaa yoeh'ietoena bieshay'ien mien 'ielmiehie iella biemaa shaa'. Wassie'a korsieyyoehoe assamaawaatie wal ard, walaa ya'oedoehoe h'iehdoehoema, wa hoewa al 'aliyyoe al 'adhziem. Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen.Aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat achterhen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zetel strekt zich uit over Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Almachtige.(Al Baqarah:255).
  Het reciteren van Een paar verzen uit Soerat Al A'raaf en dat zijn de volgende:"Qaala ien koenta dji'ta bie-aayatien fa'tie biehaaa, ien koenta miena assaadiqieen. Fa alqaa 'assaahoe fa iedhaaa hia thoe'baanoen moebien. Wa naza'a yadahoe fa'iedaa hia baydaaa'oe liennaadhierien. Qaala al mala'oe mien qawmie fier'awna ienna haada lasieh'roen 'aliem. Wa djaaa'a asah'aratoe fier'awna qaaaloee ienna lanaa la adjran ien koenna nah'noe al ghaaliebien. Qaala na'am wa iennakoem lamiena al moeqarrabien. Qaaloe yaa moesaaa iemmaaa an toelqia wa iemmaaa an nakoena nah'noe al moelqieen. Qaala alqoe falammaaa alqaw sah'aroe a'yoena annaasie wastarhaboeehoem wa djaaa'oe biesieh'rien 'adhiem. Wa awh'aynaaa iellaa moeesaa an alqie 'asaaaka, fa iedaa hia talqafoe maa ya'fieqoen. Fawaqa'a alh'aqqoe wa bathala maa kaanoe ya'maloen. Fagholieboee hoenaalieka wanqalaboee ssaaghierien. Wa oelqieya ssah'aratoe saaadjiedien. Qaaloeee aamanna bierabbie al 'aalamien. Rabbie moeesaa wa haaroen. "Hij (fir'awn) zei:"Als jij met een teken bent gekomen, kom er dan mee, als jij tot de waarachtigen behoort.". Toen wierp hij (Moessa) zijn staf, en toen werd deze een duidelijke slang. En hij haalde zijn hand tevoorschijn, en toen werd deze witstralend voor de toeschouwers. De vooraanstaande van Fir'awn's volk zeiden:"voorwaar, dit is een kundige tovenaar! Hij wil jullie uit jullie land verdrijven!" (fir'awn vroeg"wat raden jullie aan?". Zij zeiden:"Geef hem en zijn broeder uitstel, in stuur verzamelaars naar de steden. Opdat zij alle vaardige tovenaars tot u brengen." En de tovenaars kwamen tot Fir'awn, zij zeiden:"voorwaar, is er voor ons zeker een beloning als wij de winnaars zijn." Hij (fir'awn) zei:"ja, en voorwaar, jullie zullen tot de nabijen behoren." Zij zeiden:"O Moessa, werp jij (eerst) of werpen wij?". Hij zei:"werpt" toen zij dan wierpen, betoverden zij de ogen van de mensen en joegen hen angst aan met geweldige tovenarij. En wij openbaarden aan Moessa:"werp jou staf!" en toen verslond deze wat zij met hun bedrog hadden gemaakt. Toen werd de waarheid tijdelijk, en bleek wat zij (de tovenaars) plachten te doen valsheid te zijn. Zij werden daar verslagen, en zij keerden vernederd terug. En de (tot inkeer gekomen) tovenaars wierpen zich (als in de salat) neer. Zij zeiden:"Wij geloven in de Heer der Werelden. De Heer van Moessa en Haroen." Soerat Al A'raaf aya 106-122.
  Het reciteren van een paar verzen uit Soerat Yoenoes en het zijn:"wa qaala fir'awnoe 'toenie bie******e saah'ierien 'aliem, falamma djaa'a assah'aratoe qaala lahoem moessaa alqoee maaa antoem moelqoen, falammaaa alqaw qaala moessa maa dji'toem biehie assieh'ra. ienna Allaha sayoebtieloehoe ienna Allaha laa yoesslieh'oe 'amala Almoefsiedien wa yoeh'ieqqoe Allah Alh'aqqa biekaliemaatiehie walaw karieha al moedjriemoen" "En fir'aun zei:"Brengt mij alle vakkundige tovenaars." Toen dan alle tovenaars waren gekomen, zei Moessa tot gen:"Werpt dat wat jullie (willen) werpen." Toen zij dan hadden geworpen, zei Moessa:"Wat jullie hebben gebracht is tovenarij, voorwaar, Allah zal het teniet doen. Voorwaar, Allah laat de werken van de verderfzaaiers niet voortbestaan." En Allah vestigt de Waarheid met Zijn woorden, ook al hebben de misdadigers er een afkeer van." Soerat Yoenoes, aya 79-82
  Het reciteren van de volgende verzen uit Soerat Tha-ha:"Qaaloe ya moeessaa iemmaaa an toelqia wa iemmaaa ana nakoena awwala men alqa. Qaaka bal alqo, fa iedha h'iebaaloehoem wa 'iessieyoehoem yogayyaloe ielayhie mien sih'riehiem annaha tas'a. fa-awdjasa fie nafsiehie giefatan moessa. Qolna laa tagaf iennaka anta al a'laa. Wa alqie maa fie yamienieka talqaf maa sana'oe iennamaa ssana'oe kaydoe saah'ier wa laa yoflieh'oe assaah'ieroe h'aytoe ataa" "Zij zeiden:"O Moessa, of jij werpt, of zijn wij het die het eerst werpen?" Hij zei:"Werpt maar." En toen scheen het hem toe dat hun touwen en hun staven zich door hun tovenarij voortbewogen. Toen voelde Moessa vrees in zich opkomen. Wij (Allah) zeiden:"Vrees niet! Voorwaar, jij zult de overhand krijgen. Werp neer wat in jouw rechterhand is, het zal wat zij wrochtten verslinden. Voorwaar, wat zij wrochtten is slechts een list van een tovenaar. En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet." Soerat Tha-ha aya 65-69.
  Soerat Al kafiroen:"Qol yaa ayyoeha Al kaafieroen. Laa a'boedoe maa ta'boedoen. Wa laa antoem 'aabiedoen maa a'boed. Wa laa anaa 'aabiedoen maa a'bbadtoem. Wa laa antoem 'aabiedoena ma a'boed. Lakoem dienoekoem wa lia dien. "Zeg (O Moahmmed):"O ongelovigen. Ik aanbid niet wat jullie aanbidden. En jullie zijn geen aanbidders van wat ik aanbid. En ik zal nooit een aanbidder worden van wat jullie aanbidden. En jullie zullen nooit aanbidders worden van wat ik aanbid. Daarom, voor jullie jullie godsdienst en voor mij mijn godsdienst." Soerat al kafieroen aya 1-6 Het reciteren van Soerat al okhlas en Al mo'awiedatayn (Soerat Al falaq en Annas) drie keer: "qol hoewa Allahoe ah'ad. Allahoe assamad. Lem Yalied wa lem yoelad. Wa lem yakoen lahoe koefoewan ah'ad" "Zeg:"Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet een is aan Hem gelijkwaardig."Soerat Al ikhlaas. "Qol a'oedhoe bierabbie Al falaq. Mien sharrie maa galaq. Wa mien sharrie ghaasiqien iedhaa waqab. Wa mien sharrie annafaathaatie fiel 'oqad. Wa mien sharrie h'aasiedien idha h'assad" Zeg:"Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt. En tegen het kwaad van hen die op knopen blazen. En tegen het kwaad van jaloerse wanneer deze jaloers is"Soerat Al falaq. "Qol A'oedhoe bierabbie annaas. Maliekie Annaas. Iellahie annaas. Mien sharrie alwaswaas al khannaas. Alladhie yoewaswisoe fie sodoorie annaas. Miena al djiennatie wannaas" "zeg:"Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. De koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar. Degene die in de harten van de mensen influistert. Van de Djinn's en de mensen. Soerat Annas.
  Het lezen van een paar smeekbeden, zie bij punt 3 Uit het boek, kietaab fatwa wa maqaalaat moetanawie'a van sheikh AbdelAziz ben baaz moge Allah Zijn barmhartigheid op zijn ziel neerdalen Blz 144


  En Allah en Zijn boodschapper weten het beste.

  Bron: www.Al-islaam.com

 5. #5
  Bijna Lid

  Reacties
  894
  15-09-2003

  ik ken wel iemand in marokko.

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  332
  17-05-2003

  selem3alikome broeders en zusters die de proberen om kenis te doen en dingen te leren moge allah hun hart vervullen met zijn liefde

  amien

  moge allah hun leiden

  amien

  ala hawla wa la qoewata illeh billeh

  kijk vodoo die gene die vodoo doet bij ieman dword 3x zo hard gestrafd in de hiernamaals na de dood

  lees veel koran heel veel bidt veel extra gebeden want alleen en alleen allah kan je helpen niemand behalve hij*swt)
  ALLAAAHOEMMA BIESMIEKA AMOETOE WA AHJAA

 7. #7
  boe!

  Reacties
  2.545
  12-09-2003

  MVC Premium MVC Premium
  ik had vraagje is diegene ook bezeten want me moeder die had ook voodoo en daardoor is ze bezeten geraakt maar er kwam een imam uit rotterdam en die heeft me moeder genezen hij vraagt niet omzoveeel geld wat je maar geeft is voldoende.
  hij is een paar keer op tv geweest omdat ze hem vroegen om in het ziekenhuis te werken
  maar als je informatie wilt kun je het ff aan mij vragen

 8. #8
  KONY

  Reacties
  3.386
  12-06-2003

  MVC Premium MVC Premium
  Origineel gepost door elmarocani
  Shirk is de grootste zonde die allah niet vergeeft.
  hmmmmm, we hebben het over shihr niet shirk

 9. #9
  MVC Premium

  Reacties
  1.317
  26-01-2003

  MVC Premium MVC Premium

  Re: Vodoo (shour)

  Origineel gepost door Nadoria23
  Asalaam ou alaikoum,

  Ik had een vraagje aangezien de sihr voorkomt in de islam is mijn vraag of iemand mij kan helpen met info daarover. Ik ken iemand die heel erg ziek is doordat iemand het een en ander heeft gedaan. Dus ben hopeloos opzoek naar mensen die mij wat over kunnen vertellen.

  Als jullie iemand in nederland kennen die mensen geneest dan zou ik dat ook heel graag willen weten.

  Alvast bedankt.

  Nadoria
  ik ken iemand die in amsterdam woont , mocht je geinterresserd zijn laat het me weten .

  wa salaam alaykoum

 10. #10
  Geen 18.

  Reacties
  4.081
  04-05-2003

  is het niet beter om naar de ima te gaan die uit de naam van zijn heer daden verricht........ik denk dat mensen die de voodooo verwijderen , die geen imaams zijn....hen meer gaat om het geld dan om allah swthl''s schepsels uit de klauwen van de duivel te redden.....wa allahoe al3am....als je er van uit gaat dat een persoon jou alleen kan helpen zonder allah swthl te verheerlijken en bedankoor die persoon..dan kan je het alleen maar shirk noemen...wa allahoe a3lam

  la hawla wala quwata illah billah 3alie al3athiemm...ik raad je aan om naar de imaam te gaan en de onzinnige gewoontes daar buiten te laten...moge allah ons basr geven en ons zegenen en ons insha allah behoeden voor het kwaad en ons jaaar rab al 3alamien belonen met janaat al firdous...allahoema amien

  wa salaam 3alaikoem

  oughkoem fi dien

 11. #11
  Geen 18.

  Reacties
  4.081
  04-05-2003

  basr=sabr

  Gair insha allah

 12. #12

 13. #13
  MVC Lid

  Reacties
  802
  22-07-2005

  Het probleem is: Moslims denken weer te "aards": je moet van alles doen (rituelen) om je te reinigen.

  Reiniging krijg je alleen door geloof in Jezus. Jezus deelt de heerlijkheid van God, waardoor Hij deel uitmaakt van Gods Wezen.

  Mensen genezen kunnen christenen door in Jezus naam machten te binden.

  De Geest van God krijg je alleen door in Jezus te geloven

  JEzus is op de 3 de dag opgestaan uit de dood. Hierdoor heeft
  Jezus heeft dus Satan (duistere machten) overwonnen. Daarnaast heeft hij laten zien hoe krachteloos Satan is. Satan kan hard schreeuwen, je aanklagen en veroordelen, maar geloof in Jezus is de >> enige << bescherming hiertegen.

  Geloof is heel belangrijk voor bescherming. Als je niet gelooft dat Jezus je beschermd, dan jaagt de Satan (via duistere machten) je angst aan en heeft Satan je in je greep.

  Mensen die christen zijn, hebben bescherming tegen machten van de duisternis, doordat ze de Geest van God hebben. Die bescherming is er alleen door GELOOF.

  Soms valt Satan ons ineens aan (depressie, negativisme, minderwaardigheidsgevoel). Het is dan zaak om de kracht van God (via Gods Geest) aan te roepen zodat je niet zondigt. Als je dan toch zondigt moet je gelijk JEzus vergeving over je afroepen. Dan heeft Satan geen "claim" op je en kan hij je niet beinvloeden (angst aanjagen, minderwaardigheid, zelfverachting, verachting van anderen)

  Als het beter met je gaat: moet je deze machten aanspreken.

  Christenen doen dan als volgt: In Jezus naam (dus niet op je eigen eer) gebiedt ik de macht van de duisternis die ....(heel concreet iets zeggen over de binding/beinvloeding)..... dit niet meer te doen. Deze macht bindt en keten ik in Jezus' naam

  Daarom kunnen mensen die in Jezus overwinning (en vergeving) geloven, deze machten binden en de effecten van hun vervloekingen ongedaan maken.

  Omdat deze machten veel sterker dan jij zijn, heb je absoluut Jezus nodig. Anders rommel je als een olifant in de porseleinkast van de geestelijke wereld (goede en kwade engelen). Net zoals oordelen: je weet dan niet wat je doet: je ben in de duisternis.


  Over de betekenis van Vergeving (voor een nieuw geloof) heb ik al uitgelegd: http://forums.marokko.nl/showthread...8&page=37&pp=15

 14. #14
  MVC Lid

  Reacties
  802
  22-07-2005

  Voor mensen (moslims) die problemen hebben met de drie-enige God.

  - De bijbel zegt: God is een. Er is maar 1 God: de God van Abraham, Isaak en Jakob.

  - De mens is geschapen naar het beeld van God. De mens is dus een soort "plattegrond" of afbeelding van God. God houdt daarom van de mens. Hij heeft de mens innig lief. De mens draagt dus eigenschappen van God in zich, ook al zijn die aangetast door de zonde

  - De mens is ook een drie-eenheid. De mens heeft niet alleen een ziel, maar ook geest en ziel. Dit zou je ook kunnen zien als drie-eenheid. De mens is ook een eenheid, maar een eenheid van ziel-lichaam-geest. Vergelijk Goddelijke eenheid: Vader-Zoon (God als een lichaam: Christus)-Heilige Geest (Geest van God)

 15. #15