1. #1
  Aid Said

  Reacties
  7.587
  19-08-2006

  Post Voorbereiding Ramadan deel I

  Voorbereiding Ramadan deel I  Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. En vrede en zegeningen zij met de meest edele Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.

  Dit is een verhandeling die gericht is aan elke moslim die de maand Ramadan in staat van gezondheid en welzijn meemaakt, zodat hij deze maand volledig kan besteden aan het gehoorzamen van Allah. Wij hebben in deze verhandeling geprobeerd een aantal geloofszaken te belichten die in deze edele maand ambitie en enthousiasme zullen aanwakkeren bij de moslim om zijn Heer te aanbidden.

  Hoe dient Ramadan verwelkomd te worden?

  Deze edele maand dient met goede manieren verwelkomd te worden. Het is voor de moslim niet gewenst om deze profijtvolle tijd aan zich voorbij te laten gaan. Hij dient juist tot de eersten te behoren die wedijveren in de aanbidding van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “...En laten de wedijveraars hierom dan wedijveren.”
  (Soerat al-Moetaffifien: 26)

  Dus beste moslim, wees waakzaam en benut Ramadan optimaal door de volgende zaken in acht te nemen:

  Vraag Allah om jou de maand Ramadan door te laten brengen in een staat van gezondheid en welzijn.

  Roep Allah aan en vraag Hem jou in staat te stellen om de maand Ramadan in gezondheid en welzijn door te mogen brengen. Dit zodat jij Allah met volle overgave kan aanbidden middels het vasten, het gebed en het gedenken van Allah. Zo plachten de vrome voorgangers hun Heer aan te roepen om hen in staat te stellen de maand Ramadan mee te maken. Als Ramadan tot haar einde kwam, vroegen zij Allah nadien hun verrichtte daden van aanbidding te accepteren.

  Bij het zien van de nieuwe maan van de maand Ramadan, kan men in navolging van de Profeet (vrede zij met hem) het volgende zeggen: “Allahoemma ahhilhoe calainaa bil Yoemni wal Imaan was Salaamati wal Islaam. Rabbi wa RabboekAllah.”

  De vertaling hiervan is: “O Allah, laat het verschijnen van de nieuwe maan voor ons gepaard gaan met geluk, geloof, vrede en Islam. Mijn Heer en jouw Heer is Allah.”
  (Goed verklaard door al-Albaani)

  Wees Allah dankbaar dat je Ramadan mag meemaken.

  Imam an-Nawawi heeft in het hoofdstuk ‘al-Adhkaar’ (de gedenkingen) vermeld: “Weet dat het aanbevolen is dat wanneer bij iemand zich een zichtbare gunst voordoet of een zichtbaar kwaad verdwijnt, hij uit dank aan Allah zich ter aarde werpt of Hem prijst met datgene wat gepast is.”

  Dat Allah de mens leidt naar gehoorzaamheid en aanbidding, behoort tot de grootste gunsten die Hij Zijn dienaren kan schenken. Het feit dat de moslim de maand Ramadan in een staat van goede gezondheid door mag brengen, is eveneens een grote gunst op zich die dankbaarheid aan Allah verdient.

  Het vertonen van vreugde en blijdschap.
  Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen verblijdde met de komst van de maand Ramadan door te zeggen: “Ramadan is tot jullie gekomen, een gezegende maand. Allah heeft het voor jullie verplicht gesteld om (gedurende deze maand) te vasten. Tijdens (deze maand) zijn de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels zijn vastgeketend. Erin (in de maand Ramadan) is één nacht die beter is dan duizend maanden en wie van de goedheid ervan wordt ontnomen, wordt waarlijk (van iets groots) ontnomen.”
  (an-Nasaa' i)

  De vrome voorgangers, waaronder de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), plachten veel aandacht te besteden aan de maand Ramadan en verheugd te zijn met de komst ervan. De bekendmaking van de komst van Ramadan is een moment dat gekenmerkt wordt door vreugde, het goede en het neerdalen van Barmhartigheid van Allah op de moslims.

  Het goed indelen van de tijd in Ramadan.

  Jammer genoeg plannen veel mensen tijdens de Ramadan uiteenlopende zaken slechts ten behoeve van het wereldse leven. Alleen een enkeling denkt hierbij aan het Hiernamaals. Dit is het gevolg van het gebrek aan besef over de taak van een gelovige in dit wereldse leven. Daarnaast zijn velen onachtzaam over de kansen die hen geboden worden in deze maand om tot zelfreiniging en bezinning over te gaan.
  Tot het plannen van zaken voor het Hiernamaals behoort dat men de Ramadan besteedt in gehoorzaamheid en aanbidding van Allah. Zo kan iedere moslim bijvoorbeeld voor zichzelf een praktisch schema maken om de dagen en nachten van Ramadan met gehoorzaamheid aan Allah te vullen. Dit artikel kan dan ook als uitgangspunt hiervoor dienen.

  Het hebben van oprechte voornemens om de maand Ramadan optimaal te benutten en te vullen met goede daden.

  Wie oprecht is tegenover Allah, Allah zal oprecht zijn tegenover hem door hem te steunen in de gehoorzaamheid, en de wegen naar het goede voor hem te vergemakkelijken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Maar als zij oprecht zouden zijn tegenover Allah, dan zou dat beter voor hen zijn.”
  (Soerat Mohammed: 21)

  Kennis en begrip hebben van de voorschriften betreffende Ramadan.

  De gelovige dient Allah op basis van kennis te aanbidden. Er bestaat geen excuus voor onwetendheid als het gaat om de verplichtingen die Allah aan zijn dienaren heeft opgelegd. Een van deze verplichtingen is het vasten van de maand Ramadan. Er rust een taak op de moslim om kennis op te doen over zaken en voorschriften betreffende het vasten van de maand Ramadan. Dit dient te gebeuren vóór de komst ervan zodat het vasten geldig is en geaccepteerd zal worden door Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten.”
  (Soerat al-Anbiyaa' : 7)

  Het tonen van berouw en het verlaten van zonden.

  Wij dienen Ramadan te ontvangen door oprechte voornemens te hebben om zonden en misstappen te verlaten, oprecht berouw te tonen, op te houden met zondigen en hier nooit meer naar terug te keren. De maand Ramadan is namelijk de maand van berouw. Wie in deze maand geen berouw toont, zal dat waarschijnlijk nooit doen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Opdat jullie zullen welslagen."
  (Soerat an-Noer: 31)

  Kennis opdoen van de deugden van Ramadan.

  Wij kunnen ons mentaal voorbereiden door boeken en artikelen te lezen en lessen en lezingen te beluisteren die de deugden en voorschriften van het vasten verduidelijken. De Profeet (vrede zij met hem) verblijdde zijn metgezellen op de laatste dag van de maand Shacbaan met de komst van de maand Ramadan toen hij zei: “Ramadan is tot jullie gekomen…”

  Het zich op de beste manier voorbereiden op dacwah. (Islamitische predikatie)

  Dit kan door middel van het houden van een toespraak in de moskee. Ook kunnen er boekjes, folders (met betrekking tot de maand Ramadan) en cadeaus worden uitgedeeld aan de moskeegangers, maar ook aan de buurtbewoners. Zo kun je ook cd' s en boekjes in een envelop stoppen en deze als cadeau weggeven. Tot slot dien je de armen en de behoeftigen te gedenken en hen liefdadigheid te geven.

  We ontvangen Ramadan en beginnen met een schone lei, door:
  Terug te keren tot Allah, de Verhevene en oprecht berouw te tonen.
  De Profeet (vrede zij met hem) te gehoorzamen in zijn geboden en verboden.
  Het goede te betrachten en de banden te onderhouden met de ouders, naasten, verwanten, echtgenoten en de kinderen.
  Goed om te gaan met de mensen in de samenleving waarin jij je bevindt, zodat jij tot de vromen en de behulpzamen behoort. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder mensen zijn degenen die zich het meest dienstbaar opstellen tegenover anderen.”
  (Goed verklaard door al-Albaani)

  Op dezelfde wijze als een dorstig stuk grond de regen ontvangt, een zieke de dokter ontvangt en een persoon zijn dierbare ontvangt na langdurige afwezigheid, zo dient de moslim de maand Ramadan te verwelkomen.


  Link: http://www.al-yaqeen.com/nieuw/bibli...el.php?id=1095

  ''Soebh''aana llaahie al-'adhziem wa bieh'amdieh, soebh'aana llaahie llaahie l-'adhziem.''

 2. #2
  Aid Said

  Reacties
  7.587
  19-08-2006

  Post Voorbereiding op Ramadan deel II

  Voorbereiding op Ramadan deel II

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

  Hoe kan men zich motiveren om de maand Ramadan optimaal te benutten?

  Om de maand Ramadan optimaal te benutten wat betreft daden van aanbidding, dien je de volgende zaken in acht te nemen:

  Zuivere toewijding aan Allah tijdens het vasten.

  Een zuivere toewijding aan Allah is de kern van de aanbiddingen en de sleutel tot de aanhoudende goede daden en is een reden voor de Steun en Succes van Allah, de Heer der werelden. Hoe sterker de zuivere toewijding en oprechtheid voor Allah en de wil voor het goede, des te meer Allah de gelovige steunt, zoals Ibnoel Qayyim (moge Allah hem begenadigen) heeft gezegd. Zo heeft Allah ons bevolen om de daden van aanbidding enkel en alleen aan Hem toe te wijden en aan niemand anders. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere toewijding te aanbidden als zuivere monotheïsten.”
  (Soerat al-Bayyinah: 5)

  Je bewust maken van de verheven beloning die Allah klaar heeft staan voor de vastenden.

  De beloning voor de vastende is groot. Alleen Allah is op de hoogte van de grootheid van deze beloning. Allah zegt in een Hadieth Qoedsi: “Alle daden van de zoon van Aadam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor.”

  Wie maar een dag omwille van Allah vast, zal zeventig jaar van het Vuur verwijderd worden. Laat staan de hele maand vasten!

  Het vasten doet voorspraak voor de dienaar op de Dag des Oordeels, net zolang totdat de dienaar het Paradijs zal binnentreden.

  Het Paradijs kent een Poort die ar-Rayyaan heet. Hierdoor treden alleen de vastenden binnen.

  Vasten in de maand Ramadan doet alle voorgaande zonden wissen.

  In de maand Ramadan openen de Poorten van het Paradijs en sluiten de Poorten van de Hel.

  In de maand Ramadan worden de smeekbeden van de vastenden verhoord.

  Beste moslim en moslima, zorg dat jou deze beloning, die Allah speciaal klaar heeft gemaakt voor de vastenden, toekomt. Stroop je mouwen op, bereid je goed voor en ga hiermee actief aan de slag.
  Weten dat het vermeerderen van verschillende daden van aanbidding in de maand Ramadan tot de handelwijze van de Profeet (vrede zij met hem) behoort.

  De Profeet (vrede zij met hem) vermeerderde in deze heilige maand verschillende daden van aanbidding, zoals hij dat niet deed in de overige maanden. Wanneer je weet dat jouw Profeet dit heeft gedaan, dan zou hierdoor jouw motivatie om de Ramadan optimaal te benutten alleen maar moeten toenemen. Laat de Profeet (vrede zij met hem) dan ook een goed voorbeeld voor ons zijn in zijn manieren van aanbidding. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):

  “Waarlijk, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld.”
  (Soerat al-Ahzaab: 21)

  De moslim dient te beseffen welke zegeningen zich in deze maand bevinden.

  De zegening van het feit dat hij de daden van aanbidding intenser beleeft. Zo zie je dat het geloof van een dienaar in deze maand sterker wordt, zijn hart levendiger, hij constant het geloof gedenkt en sneller tot inkeer komt. Dit zijn concrete voorbeelden die iedere gelovige ervaart en er is geen twijfel over dat dit tot de Gunsten van Allah richtingen de vastenden behoort.

  De zegening van het toenemen van lichamelijke sterkte. Ondanks dat de vastenden zich onthouden van eten en drinken, voelt het alsof hun kracht toeneemt en hun incasseringsvermogen voor ontberingen groter wordt. Aan de andere kant schenkt Allah jou zegeningen in jouw kracht, waardoor je zonder moeite de vijf dagelijkse gebeden verricht met al haar aanbevolen gebeden, ondanks de honger en de dorst die je voelt.

  Zegeningen in de tijd. Heb je wel eens stilgestaan bij de zegeningen die jou in de Ramadan worden gegeven met betrekking tot de tijd? Je verricht daden binnen een dag waar je normaal gesproken, buiten de Ramadan, een week over doet. Profiteer daarom van de zegeningen van de Ramadan, de zegeningen van de Koran. Wees ervan bewust dat dit een steun voor jou is voor het gehoorzamen van de Barmhartige. Blijf dan ook standvastig in welke tijd en plaats je je ook maar mag bevinden.

  Je bewust zijn van de bijzonderheden van de maand Ramadan.

  Allah heeft de maand Ramadan verkozen boven de andere maanden door middel van vele bijzonderheden en deugden die zich hierin bevinden. Zoals:

  De mondgeur van een vastende is bij Allah beter dan de geur van muskus.

  De engelen vragen Allah vergiffenis voor de vastenden, totdat zij hun vasten verbreken.

  De Poorten van het Paradijs openen en de Poorten van de Hel sluiten.

  In deze maand bevindt zich Laylat ul-Qadr. Deze nacht is beter dan duizend maanden. Wie verstoken blijft van het verrichten van goede daden in deze nacht, is verstoken van al het goede.

  Iedere avond van deze maand bevrijdt Allah mensen die voor de Hel bestemd zijn.

  Realiseren dat Allah de beloning voor het vasten heeft voorbehoudeb aan Zichzelf, in tegenstelling tot de overige daden van aanbidding.

  Allah zegt in een Hadieth Qoedsi: “Alle daden van de zoon van Aadam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor.”

  Weten in hoeverre de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) en de vrome voorgangers zich hebben ingespannen in de gehoorzaamheid tijdens deze edele maand.

  De vrome metgezellen realiseerden zich de deugd van de Ramadan en zij spanden zich in voor het aanbidden van hun Heer.

  Weten dat het vasten voorspraak zal doen voor de vastende op de Dag des Oordeels.

  Dit is een andere bijzonderheid die ervoor zorgt dat je meer gehecht raakt aan het vasten en er waakzaam over bent. Het vasten zal dan een reden zijn voor het kwijtschelden van de zonden. Wat een gezelschap! Een gezelschap die in de meest moeilijke situatie voorspraak voor jou doet. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk te kennen gegeven dat het vasten op de Dag der Opstanding voorspraak zal doen voor de zijnen, zeggende: “Het vasten en de Koran zullen beiden voorspraak doen op de Dag der Opstanding. Het vasten zal zeggen: ,,O mijn Heer, ik heb hem overdag van het eten en lusten weerhouden. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen. En de Koran zal zeggen: ,,Ik heb hem ’s nachts weerhouden van het slapen. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen. Hij (vrede zij met hem) zei: ,,Allah zal hen dan beiden toestaan om voorspraak (voor hem) te doen.”
  (Authentiek bevonden door al-Albaani)

  Weten dat Ramadan de maand is van de Koran en geduld.

  Het vasten in de Ramadan en de nachten ervan biddend doorbrengen zijn reden voor vergeving van de zonden. Daarnaast is het vasten een uitkomst voor vele maatschappelijke, psychische, seksuele en gezondheidsproblemen.

  Dit was een opsomming van een aantal zaken die een gelovige moeten motiveren om de maand der zegeningen en genade optimaal te benutten. Pas op dat je niet tekort schiet in zulke tijden, waardoor je spijt zal krijgen op het moment dat spijt niet meer baat. En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En het Hiernamaals is zeker hoger in rang en groter als voorrecht.”
  (Soerat al-Israa’: 21)

  Tot slot vragen wij Allah om onze vasten en gebeden te accepteren. En onze laatste lofuiting luidt als volgt: Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Zegeningen en vrede zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en alle metgezellen. Waarlijk, U bent de Alhorende, de Alwetende.  link; http://www.al-yaqeen.com/nieuw/bibli...el.php?id=1096
  ''Soebh''aana llaahie al-'adhziem wa bieh'amdieh, soebh'aana llaahie llaahie l-'adhziem.''

 3. #3
  MVC Lid

  Reacties
  7
  12-04-2007

  Hallo allemaal,ben nederlandse vrouw,getrouwd geweest met marokkaanse man,we hebben samen een dochter van 14,die haar vader bijna nooit ziet,heel af en toe komt ie een keer langs,nu belde die van de week op naar mijn dochter en zei,je moet meedoen aan de ramadan,maar mijn dochter heeft nooit van hem geleerd te bidden,wat erg belangrijk is en ook van de islam weet ze weinig,ik heb altijd tegen hem gezegd dat mijn ex haar dat moet vertellen,maar heeft ie nooit gedaan,ook zijn familie heeft ze nog nooit gezien,wat vinden jullie hier nu van

 4. #4
  MVC Premium

  Reacties
  673
  10-10-2005

  MVC Premium MVC Premium
  Citaat Geplaatst door pluizebollie Bekijk reactie
  Hallo allemaal,ben nederlandse vrouw,getrouwd geweest met marokkaanse man,we hebben samen een dochter van 14,die haar vader bijna nooit ziet,heel af en toe komt ie een keer langs,nu belde die van de week op naar mijn dochter en zei,je moet meedoen aan de ramadan,maar mijn dochter heeft nooit van hem geleerd te bidden,wat erg belangrijk is en ook van de islam weet ze weinig,ik heb altijd tegen hem gezegd dat mijn ex haar dat moet vertellen,maar heeft ie nooit gedaan,ook zijn familie heeft ze nog nooit gezien,wat vinden jullie hier nu van
  De keuze is aan jouw dochter......... Vasten doe je niet voor je vader, dat doe je voor Allah.
  Als jouw ex wil dat jouw dochter gaat vasten, dan zal hij haar eerst eens moeten behandelen als zijn dochter, en haar vertellen over het geloof (is zij Moslim?) etc.
  En dan nog steeds is de keuze aan jouw dochter........

 5. #5
  Sexy Little Thug

  Reacties
  773
  19-11-2004

  Ik heb het uitgeprind hopelijk heb ik er wat aan.
  Dank je wel meid
  ¸,?¤?°`°?¤!!*?¤?,A Man Makes the Money.... Money Never Makes The Man°?¤?,¸¸,?¤?°

  ¸,?¤?°`°?¤!!*?¤?,Tranen Hebben Soms De Kracht Van Woorden..!¸,?¤?°`°?¤!!*?¤?,

  ¸,?¤?°`°?¤!!*?¤?,Een vrouw is als een diamant, ze zal enkel blijven blinken als er niet teveel handen aan zijn geweest¸,?¤?°`°?¤!!*?¤?,
  Klik dan

 6. #6
  Aid Said

  Reacties
  7.587
  19-08-2006

  Citaat Geplaatst door pluizebollie Bekijk reactie
  Hallo allemaal,ben nederlandse vrouw,getrouwd geweest met marokkaanse man,we hebben samen een dochter van 14,die haar vader bijna nooit ziet,heel af en toe komt ie een keer langs,nu belde die van de week op naar mijn dochter en zei,je moet meedoen aan de ramadan,maar mijn dochter heeft nooit van hem geleerd te bidden,wat erg belangrijk is en ook van de islam weet ze weinig,ik heb altijd tegen hem gezegd dat mijn ex haar dat moet vertellen,maar heeft ie nooit gedaan,ook zijn familie heeft ze nog nooit gezien,wat vinden jullie hier nu van
  Dag Mevrouw,

  Ik wil graag mijn mening geven over de situatie van u dochter en u ex. ik vind persoonlijk (als ik het zo lees) dat er een beetje een rommelige band ontstaat tussen vader en dochter. hierbij wil ik ook mededelen dat niets is moeten, want moeten is dwang. en als vader zou hij alles heel rustig aan moeten pakken en zijn dochter alles kan vertellen over zi jn religie maar dan op een goede manier op een rustgevende manier waarbi j de dochter wat van hem kan leren. en nogmaals er is niets moeten. en wat ik heel erg teleurstellend vind is dat de vader alles snel snel doet. en dit zi jn dochter niet eerder had kunnen vertellen.

  Maar goed het gaat om de dochter ik vind hierbij dat ze nu zelf oud is en zelf initiatief gaat nemen. alleen ik hoop dat ze de juiste besluit neemt en wat voor haar oke voelt. en als u dochter informatie wilt over ramdan dan kunt u mi j een pm sturen.

  met vriendeli jken groeten,

  BECOOL
  .
  ''Soebh''aana llaahie al-'adhziem wa bieh'amdieh, soebh'aana llaahie llaahie l-'adhziem.''

 7. #7
  Aid Said

  Reacties
  7.587
  19-08-2006

  Citaat Geplaatst door marocsarah Bekijk reactie
  Ik heb het uitgeprind hopelijk heb ik er wat aan.
  Dank je wel meid

  Niets te danken oegtie .
  ''Soebh''aana llaahie al-'adhziem wa bieh'amdieh, soebh'aana llaahie llaahie l-'adhziem.''

 8. #8
  MVC Lid

  Reacties
  7
  12-04-2007

  Dank je wel,erg aardig ik zal het tegen mijn dochter zeggen

 9. #9
  Aid Said

  Reacties
  7.587
  19-08-2006

  Citaat Geplaatst door pluizebollie Bekijk reactie
  Dank je wel,erg aardig ik zal het tegen mijn dochter zeggen
  Graag gedaan Mevrouw en veel succes .
  ''Soebh''aana llaahie al-'adhziem wa bieh'amdieh, soebh'aana llaahie llaahie l-'adhziem.''

 10. #10
  legally black

  Reacties
  44
  09-08-2005

  asalamoe3laikoem,

  mooi en duidelijk stuk!!! inshallah is het morgen ramadan, veel geluk en vrede voor iedereen in de wereld inshallah!!

  karima

 11. #11
  Aid Said

  Reacties
  7.587
  19-08-2006  Moge Allah ons vergeven voor onze zondes en ons sterk maken
  Kom terug tot broederschap,heb je ruzie met iemand,vergeef omwille van Allah,ruzie met je ouders,broers,zusters?Vraag vergeving voor elkaar
  aan Allah en vergeef elkaar zodat Allah Zijn zegeningen laat dalen
  op degenen die de familiebanden en de broeder/zuster banden versterkt.

  Denk even na over je zondes die je ooit hebt gedaan,waren ze het waard?
  Waarom kun je tijdens de Ramadan wel erop letten maar niet buiten
  de Ramadan?Is Allah alleen aanwezig tijdens de Ramadan of is Hij er altijd?
  Allah maakt je een belofte,hou je aan het gebed en doe het goede
  en Hij belooft je het Paradijs.

  Voor degenen die geld door verboden zaken verdienen, heeft Allah
  dat jou bevolen?Heeft Allah jou gezegt dat jij je kosten moet
  verdienen door het haram?
  1 hasnaat= meer waard dan 1000 euro
  Hoe rijk ben jij?
  1 zonde = meer schuld dan 1000 euro
  Hoe arm ben jij

  ?  Je raakt geirriteerd als iemand tegen je zegt,ga bidden..waarom bid je niet?
  Jou excuus is dat je lui bent,dat je het niet kan,dat je te moe bent
  als je thuis komt,dat je het vergeet,dat de shaytan jou tegenhoud?
  Hoe ga je zoiets tegen Allah vertellen?

  Bid met je ouders,je zusters,je broeders deze Ramadan samen,
  zodat je het went,en blijf het doen zodat Allah je er niet voor straft.

  Leer hier de wassing:
  http://www.risallah.com/islam/gebed.php?g=leer_woedoe

  Leer hier het gebed
  http://www.risallah.com/islam/gebed.php?g=leer_gebed

  .
  ''Soebh''aana llaahie al-'adhziem wa bieh'amdieh, soebh'aana llaahie llaahie l-'adhziem.''

 12. #12
  Aid Said

  Reacties
  7.587
  19-08-2006

  .


  Je doet mee aan de Ramadan,maar je hebt er geen zin in,je mist het
  eten,het drinken,je wordt moe,voor degene die roken je raakt gestrest,
  je vind dat jij je moet inhouden,bang om gezien te worden enzo.
  Maar als je wist wat de Ramadan precies inhield zou je smeken
  dat het elke maand de maand Ramadan was!

  lees hier meer over de Ramadan:
  http://www.risallah.com/islam/index.php?i=ramadan

  Je kunt wel alleen muziek luisteren maar zodra je koran hoort dan
  lijkt het of je doof wordt,mischien dat je de stem van de imam
  niet mooi vind,ik heb hier een aantal staan die Masallah zijn,
  probeer maar te luisteren en je zult zien dat je betoverd door wordt,
  de koran luisteren helpt om het hart sterker te maken,de duivels te
  verjagen,en je sterk te maken,niemand kan je aan!Allah is met je!


  http://www.speedyshare.com/752629514.html

  http://www.speedyshare.com/701905853.html

  http://www.speedyshare.com/746221548.html

  http://www.speedyshare.com/840404448.html

  http://www.speedyshare.com/444624251.html

  http://www.speedyshare.com/504616781.html

  Je bent droevig,wie dan alleen Allah kan jou helpen?
  Stel je bent verdrietig,een van je ouders is overleden,of beide,
  of iemand anders in je familie of naaste.
  Bid voor degene,doe doe3a want zij krijgen het te horen en weten
  precies van wie het is,en alleen jij kan degene ook nog helpen
  om het Paradijs te bereiken ookal is degene of zijn ze er niet meer.
  Het is Allah die jou helpt en hun,dus ook de doden kun je helpen.

  Denk is na over ""Voor"" de Ramadan?Hoeveel zondes heb je gepleegt
  en hoeveel goede daden heb jij gedaan?
  Hoeveel goeds heb jij gedaan en hoeveel slechts heb jij gedaan?
  Wat als jij er morgen niet meer zou zijn?Je hebt zondes gedaan
  en de Ramadan is niet voorbij en je bent vergeten berouw te tonen?
  Je wou over 10jr veranderen,maar het is telaat?
  Ooit nagedacht om zosnel mogelijk te veranderen?
  Je kunt heus wel jezelf blijven,maar je kunt grenzen trekken.


  Als laatste vraag ik iedereen om echt na te denken over je eigen
  leven,stel jezelf de vraag af waarom je wel in de Ramadan kunt
  veranderen maar daarbuiten niet,  moge Allah ons allemaal vergeven en naar het Paradijs brengen.

  Amin


  .
  ''Soebh''aana llaahie al-'adhziem wa bieh'amdieh, soebh'aana llaahie llaahie l-'adhziem.''

 13. #13
  Aid Said

  Reacties
  7.587
  19-08-2006

  Titel: De samenwerking tussen gelovigen

  Abu Mousa heeft overgeleverd: "De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: De gelovige vormt samen met een andere gelovige een soort bouwwerk, het ene deel steunt op het andere. Hij maakte een gebaar door zijn vingers in elkaar te schuiven.

  Overlevering: Al-Bucharie en Muslim  Volgens Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei de Boodschapper van Allah saws:

  - " Toen Allah (sob7anaho wata3ala) het Paradijs en de Hel schiep, stuurde Hij Jibriel naar het Paradijs en zei: " Ga het Paradijs bekijken en wat Ik erin voor zijn bewoners heb bereid."

  Hij ging erheen, en aanschouwde wat Allah reserveerde voor zijn bewoners, kwam terug en zei:

  - " Ik zweer bij Uw Almacht dat allen, die erover hebben gehoord, zullen hopen er binnen te treden!" Vervolgens beval Allah om het paradijs te omringen met penible obstakels en zei tegen Jibriel:

  - " Ga nog eens kijken wat Ik er geplaatst heb ter ere van hen, die er zullen zijn."

  Jibriel keerde er terug, en zag het Paradijs omringd door alles wat mishaagt! Hij kwam terug en zei:

  - " Ik zweer bij Uw Almacht, dat ik vrees dat niemand er kan binnengaan."

  Vervolgens stuurde Hij hem naar de hel.

  - "Ga," zei de Heer " de hel zien en wat Ik er de mensen heb bereid, die er zullen verblijven."De profeet zei: " Jibriel zag de hel. Hij zag dat deze in opeenstapelde lagen. Teruggekeerd zei hij:

  - " Ik zweer bij Uw Almacht en Uw Grootsheid dat niemand er zal ingaan, als men gehoord heeft wat er is."

  Allah beval de hel te omringen met alles wat verleidelijk is en zei tegen

  Jibriel:

  - " Keer nog een terug om opnieuw te zien wat Ik zijn bewoners heb bereid."

  Jibriel ging er vervolgens heen, zag de hel en kwam terug om te zeggen:

  - " Bij Uw Almacht, ik vrees dat niemand eraan zal ontkomen."

  Moeslim.
  .
  ''Soebh''aana llaahie al-'adhziem wa bieh'amdieh, soebh'aana llaahie llaahie l-'adhziem.''

 14. #14
  Aid Said

  Reacties
  7.587
  19-08-2006

  Post Het prachtige geduld

  Het prachtige geduld

  Het leven kan moeilijk zijn. Er zijn momenten dat de wateren beginnen te
  stromen en de boot begint te schommelen. Als dit gebeurt dan zijn dit
  momenten van beproevingen.

  Moslims geloven dat alles gebeurt met de toestemming van Allah de
  Almachtige; niets ontglipt aan Zijn Kennis en Zicht, en alles gebeurt
  met een bepaalde wijsheid die wij soms niet kunnen vatten. Allah de
  Verheven zegt:

  ''Er is niemand die een ramp overkomt, of deze gebeurt met het verlof
  van Allah. En wie in Allah gelooft: Hij zal diens hart leiden. En Allah
  is Alwetend over alle zaken.''

  [Soerat at-Taghaaboen (64), aayah 11]


  Hoe gaan we dus om met armoede, tegenspoeden, slecht nieuws,
  calamiteiten en verliezen? Zakken we dan in elkaar? Komen we dan in
  opstand tegen Allah's voorbeschikking (al-Qadr) en laten we onze tongen
  dingen uitspreken waar we later spijt van krijgen? Of zeggen we zoals de
  geweldige profeet Jacob (Ja'qoeb) ('Alayhi s-Salaam) zei- toen zijn
  geliefde zoon Yoesoef ('Alayhi s-Salaam) hem jaren werd afgenomen:

  ''Maar jullie hebben voor jezelf iets moois verzonnen. Daarom is geduld
  het best. En Allah is Degene Die om hulp wordt gevraagd bij wat jullie
  beschrijven.''

  [Soerat Yoesoef (12), aayah 18]


  Dat is een voorbeeld van prachtig geduld (Sabroen Djamiel), de soort die
  een persoon sterk kan houden, standvastig in zijn geloof en hem dichter
  bij Allah kan brengen. Het prachtige geduld plaatst een slot op de tong
  en staat het klagen over de Schepper ten opzichte van Zijn hulpeloze
  schepselen niet toe. En, het herinnert ons dat er zaken zijn die buiten
  ons eigen bevattingsvermogen reiken, dat Allah Alwijs is, aan Wie de
  heerschappij en uiteindelijke macht over alle dingen toebehoort.

  Ongeacht de omstandigeheden, zijn wij bevolen om ons altijd vast te
  houden aan de Schepper. Door dit te doen verkrijgen wij de Tevredenheid
  van Allah en we voelen dat we behoren tot degenen die geleid zijn, over
  wie Allah zegt:

  ''Maar geef verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die wanneer
  een ramp hen treft zeggen: ''(Innaa liLaahie wa innaa ilaihi raadji'oen)
  Voorwaar, aan Allah behoren wij, en voorwaar, tot Hem zullen wij
  terugkeren. Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer
  neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding
  ontvangen.''

  [Soerat al-Baqarah (2), aayah 156-157]


  Het niet begrijpen van wat ons overkomt of het moeilijk vinden om het
  aan te kunnen, is geen reden voor ons om onze beheersing te verliezen en
  de wijsheid van waarom Allah ons test te vergeten. We dienen veeleer
  altijd op onze tongen te passen, en vooral op momenten van onaangename
  verrassingen. We dienen voorzichtig te zijn zodat we onze Heer niet boos
  maken. We dienen te leren om onze weeklagen tot niemand anders te
  richten dan tot Hem, de Verhevene. De profeet Ya'qoeb ('Alayhi s-Salaam)
  zei:

  ''Voorwaar, alleen bij Allah klaag ik over mijn ellende en verdriet, en
  ik weet van Allah wat jullie niet weten.''

  [Soerat Yoesoef (12), aayah 86]


  En bij de dood van zijn zoon Ibraahiem zei onze geliefde boodschapper
  (Salla Laahou 'alayhi wa sallam):

  ''Voorwaar, de ogen vloeien tranen, het hart is verdrietig, maar wij
  zeggen slechts hetgeen wat onze Heer tevreden stelt, en wij, O
  Ibraahiem, zijn heel verdrietig vanwege jouw scheiding. ''

  [Overgeleverd door al-Boekhaarie]
  .
  ''Soebh''aana llaahie al-'adhziem wa bieh'amdieh, soebh'aana llaahie llaahie l-'adhziem.''

 15. #15
  Aid Said

  Reacties
  7.587
  19-08-2006

  Het is oke echt waar.

  Het is oké.. echt waar??  Welkom in de nieuwe wereld van psyche.

  En wat is dat? Nou, dat is, dat het oké is. Wat je ook voelt, wat je ook doet, het is allemaal in orde. Het is normaal.

  Als jij het gevoel hebt om jouw ouders te verlaten, omdat zij jouw blijkbaar niet begrijpen, dan is dat in orde, want wat weten zij nou over wat jij wilt. Als jij vindt dat jij verliefd bent op iemand van hetzelfde geslacht, dan is dat in orde. Je hoeft hier niet voor te schamen. En als jij intiem wilt worden met je vriend(in) om te kijken of dat de ware is, dan is het in orde zo elkaar zo beter te leren kennen. En als jij in een bar wilt zitten om een paar van die speciale brouwsels van de barkeerper achterover te slaan, dan is het in orde want een beetje alcohol kan geen kwaad, of toch wel?

  Dus, hier staan we vandaag de dag, waar plotseling alles oké blijkt te zijn en waar we ons helemaal niet voor hoeven te schamen. We kunnen trots zijn in het doen van wat we willen en wat onze lusten verlangen en vervolgens zeker weten dat er ergens in deze wereld tenminste een persoon jou zal steunen. Hij zal jou misschien niet volgen maar wel steunen, dat is zeker.

  Dus nu is het allemaal zeer gemakkelijk geworden. Neem wat je wilt, doe wat je wilt, want die persoon zal jou toch wel vertellen dat het oké is, en jij bent oké. Neem van die voordelen die je krijgt bij die spaarplannen van de bank? Films kijken die pornografie bevatten? Een aantal pakjes sigaretten roken? De hele avond door met een blondje dansen? Hey, het is allemaal in orde. Het is oké om je zo te voelen.

  Maar is dat echt zo?

  Want weet je, het is niet oké. Het was en zal nooit oké worden. Het is waar, wij zijn geen engelen die in tegenstelling tot ons geschapen zijn zonder grillen en verlangens. Maar Allah heeft vanwege Zijn Genade ons de mogelijkheid geschonken om tussen het goede en het slechte te kiezen. Wij kunnen onze eigen opinies vormen en datgene kiezen wat wij leuk vinden. Dus als alles oké zou zijn en er niet verwacht werd dat we onze vrije wil gebruiken, waarom hebben wij dan een vrije wil? Het is zo gemakkelijk om verkeerd te doen, want dat is in eerste instantie wat we willen doen.

  ''Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen om moeilijkheden (te overwinnen). Denkt hij dat niemand macht over hem heeft? Hij zegt:''Ik heb veel rijkdommen verkwist.'' Denkt hij dat niemand hem ziet? Hebben Wij hem niet twee ogen gegeven? En een tong en twee lippen? Hebben Wij hem dan niet de twee hoofdwegen (van het goede en het slechte) gewezen? (Soerat Al-Balad (90), aayah 4-10.

  Houd jezelf niet voor de gek door te zeggen dat spieken op een examen of een joint roken goed is. Wij hebben allemaal wel wat kwaads in ons. Het is niet oké voor ons om het domweg maar te accepteren en om verder te gaan met het leven. Dit moeten we terdege realiseren, want als je dat niet doet, dan dwaal je maar door het leven als een dronken pesoon die knock-out langs de stoeprand ligt. Hij heeft misschien zijn lol gekregen, maar die kater in de ochtend zadelt hem op met een niet-verzadigde, kwaad en zelfhatend gevoel.
  En dat is het punt waar we weten dat het niet oké was voor hem om te doen wat hij de voorgaande nacht heeft gedaan. En hij zal er altijd spijt van hebben. Maar als hij niet beter weet, dan zullen wij hem een paar nachten later weer in dezelfde straat in elkaar gekrompen tegenkomen. Dit hoeft echter niet jij te zijn. jij bent een moslim, en weet dat het niet oké is. Het is niet prettig wanneer jouw gedachten ergens naartoe gaan waar ze niet naartoe zouden moeten gaan, of jouw hormonen die zeer actief bezig zijn om jouw lichaam de verkeerde dingen te doen. Accepteer dat en neem daarover ook de verantwoordelijkheid. En doe er vervolgens iets aan.

  ''Noch degene die kwaad doet en daarna het kwade door goed vereffent; want waarlijk, Ik ben dan Vergevensgezind, Genadevol''Soerat An-Naml (27),aayah 11

  Wordt niet verleidt door het idee dat er geen goed tegen kwaad is; en dat dat allemaal een vaag gebied is. En dat de perceptie van mensen verandert, verandert niet aan het feit dat wat Allah h'alaal en toegestaan (ok&#233 heeft gemaakt altijd h'alaal zal blijven, en wat Allah h'araam en verboden heeft gemaakt altijd zo zal blijven.. niet oké. Dus als we onze ziekte niet toegeven, dan zullen we nooit de remedie vinden. Kijk naar jouw hart. Verhef je handen naar de hemel, laat tranen op de loop en geef toe dat het niet oké is. Vraag Allah om vergiffenis, probeer jezelf te veranderen en doe datgene wat goed is.

  En wanneer je dan de drempel van het Paradijs hebt bereikt?

  Gedenk dan, dat dat het punt is dat echt alles oké is.  Bron: Moslimblad (Wij Moslims, uitgeverij Momtazah)
  .
  ''Soebh''aana llaahie al-'adhziem wa bieh'amdieh, soebh'aana llaahie llaahie l-'adhziem.''