Bekijk volle/desktop versie : somalieers massaal naar engeland waarom marokanen niet?Pagina's : [1] 2 3

28-01-2006, 20:28
waarom gaan marokanen niet weg, zijn wij dommer of luier dan somaliers, kan iemand mij dat uitleggen, ik zie ook alleen maar voordelen daar in engeland.

28-01-2006, 20:36


hahahaha Ik vind het wel een knappe vraag, net zoals in de rechtzaal "en, hoelang bent u al gestopt met het slaan van uw hond?"

28-01-2006, 20:37
D'r is niemand die je gaat tegenhouden als je echt naar Engeland wil...

En als de meeste Marokanen hier blijven, moet het zijn dat het hier zo slecht nog niet is. Trouwens, waar haal je dat vandaan dat Somaliërs naar Engeland trekken? In welke context stond dat? Want met wat er nu staat is er niet zo veel over te zeggen.

28-01-2006, 20:41
Somaliers op doorreis - Verhuisgedrag van Nederlandse Somaliers naar Engeland

September 2003
ISBN 90-73758-51-3

Het rapport is te bestellen bij de Wetenschapswinkel en digitaal in te zien (in PDF-formaat).


Samenvatting van het rapport

Vanaf eind jaren ’80, waarbij het piekjaar 1993 is, kwamen veel Somaliërs naar Nederland. Deze groep, gevlucht voor de burgeroorlog in het Oost-Afrikaanse land, bestaat vooral uit jonge mensen. Momenteel leven ruim 27.000 personen van Somalische herkomst in Nederland. De afgelopen jaren is divers onderzoek verricht naar de positie en visie van de grote groep Somaliërs, waarbij geconcludeerd wordt dat de groep te maken heeft met diverse problemen. Ze vertoont de typische vluchtelingenproblemen, zoals ontworteling en een gebrek aan toekomstperspectief in het land waarheen ze gevlucht zijn. Een aanzienlijk deel voelt zich niet thuis in Nederland. De groep heeft te maken met acculturatieproblemen. Dertigplussers beheersen de Nederlandse taal vaak onvoldoende, hebben zelden een Nederlandse opleiding, hebben geen werk of geen werk op oorspronkelijk niveau en de sociale contacten beperken zich voornamelijk tot de eigen groep. Religie en traditie spelen op allerlei maatschappelijke terreinen een belangrijke rol. Jongeren, voor wie er weinig voorbeeldfiguren zijn, zijn meer op de Nederlandse samenleving georiënteerd. Zij zijn taalvaardiger en hebben vaker Nederlandse vrienden. Contact met Nederlanders maakt hen bewust van cultuur- en geloofsverschillen. Toch spelen ook bij hen verschillende problemen als onderwijsuitval, criminaliteit, en generatieconflicten.

Naar aanleiding van diverse signalen omtrent verhuisgedrag en intentie om te verhuizen van een aanzienlijk groep Nederlandse Somaliërs richting Engeland, is onderzoek gedaan naar dit verschijnsel. Naar schatting van de doelgroep zelf vertrokken de afgelopen vijf jaar circa 10.000 Nederlandse Somaliërs naar Engeland en dan met name naar Birmingham, Leicester, Bristol en Londen. Het doel van dit onderzoek is het verhuisgedrag, redenen en attitudes ten opzichte van verhuizen van Nederlandse Somaliërs van Nederland naar Groot-Brittannië in beeld te brengen, waarbij de vraagstelling als volgt luidt: Hoe is het proces van verhuizen, wat gerelateerd wordt aan acculturatiestrategieën, te beschrijven in het perspectief van push- en pullfactoren?

Het onderzoek speelt zich af in Engeland (concentratiesteden Birmingham en Leicester) en in geheel Nederland. Aan (doorgemigreerde) Somaliërs met een Nederlands paspoort werd gevraagd naar redenen van verhuizing, welke door de ogen van de Somaliërs worden beschreven. Veel aandacht werd besteed aan het opbouwen van een netwerk met de Somalische gemeenschap, waarbij de combinatie Nederlandse onderzoeker van een universiteit én Nederlandse interviewer van Somalische herkomst zeer belangrijk was voor de betrouwbaarheid die het onderzoek opriep bij de doelgroep en het hoge responscijfer. 200 Vragenlijsten in de Nederlandse en Somalische taal, en groepsgesprekken werden afgenomen. Analyse van het onderzoeksmateriaal laat een gecompliceerd beeld zien. Redenen van migreren uit Nederland wijzen grofweg in een tweetal richtingen: economisch-sociaal-maatschappelijke deelname en cultuur-religieuze mogelijkheden. Een aanzienlijk aantal van de Somalische groep ervaart op beide dimensies een dusdanige dwang, begrenzing, en beperkte vrijheid in Nederland dat zij verhuisden naar Groot-Brittannië. De problemen en moeilijkheden waarmee de Somalische groep in Nederland te maken heeft, houden niet alleen verband met hun culturele bagage, vluchtgeschiedenis, traumatische ervaringen en het verwerkingsproces, maar ook de sociale, economische en culturele veranderingen in de nieuwe samenleving (de sociale context variabelen) hebben enorme invloed op de situatie van Somaliërs in Nederland.
Plannen voor retourmigratie naar Nederland zijn er nauwelijks bij de volwassen respondenten. Maar kinderen en jongeren die niet kunnen aarden in de islamitisch georiënteerde wijk waar het gezin nu woont in Engeland, willen vrijwel zonder uitzondering terug naar Nederland dat zij als hun vaderland zien.

Gesteld kan worden dat men het beklimmen van de economisch-sociaal-maatschappelijke Nederlandse ladder als zeer beperkt ervaart voor allochtonen, en de restricties en consequenties, o.a. op financieel gebied, hiervan veelvuldig ondervindt op diverse terreinen, zowel op gemeenschaps- als op gezinsniveau. Op het gebied van mogelijkheden voor arbeidsparticipatie en educatiemogelijkheden in Nederland ervaren met name Somalische mannen, die relatief hoog waren opgeleid in Somalië, een teleurstelling. Het Nederlandse allochtonenbeleid is volgens velen van de respondenten zo betuttelend, dat mensen niet gepusht worden tot zelfontplooiing en dat hen alle eigen initiatief tot opleiding en arbeidsdeelname wordt ontnomen. Vrouwen noemen het ontbreken van een sociaal netwerk; in Somalië wordt een kind niet alleen opgevoed door de ouders, maar spelen familieleden een belangrijke rol.
Afnemende tolerantie van autochtone Nederlanders ten opzichte van andere culturen en religies is een regelmatig terugkerend motief om te verhuizen naar elders. Deze ervaren vrijheidsbeperking op gebied van religie, normen en waarden, en cultuuroverdracht wordt geregeld in één adem genoemd met de beperking op de ontplooiing van de eigen (islamitische) identiteit en het gevoel in Nederland niet geheel zichzelf te kunnen zijn buitenshuis. Men heeft het idee dat buiten de privé-kring niet de mogelijkheid bestaat zich moslim te voelen en zich volgens de islamitische normen en waarden te gedragen. Nederland ervaart men als een land dat in theorie tolerantie hoog in het vaandel heeft, en dat op een groot aantal maatschappelijke vlakken vooruitstrevend is, maar niet wanneer het de allochtonenkwestie betreft. Deze ervaren assimilatie is een regelmatig geuite gedachte van de respondenten. De praktisering van het islamitische geloof en de mogelijkheid de kinderen op te laten groeien binnen de normen en waarden van de eigen cultuur, ook buitenshuis, stuit regelmatig op zoveel weerstand, dat voor een aanzienlijke meerderheid de wetenschap dat in Engeland een grote islamitische gemeenschap die volgens tradities leeft, een van de belangrijkste motieven van verhuizen is.
In Groot-Brittannië lijkt van een opgelegd integratiebeleid geen sprake, of tenminste zo ervaart de doelgroep dat. Dat wil zeggen dat minder de nadruk wordt gelegd op een op assimilatie gericht integratie- en inburgeringbeleid, maar meer op eigen verantwoordelijkheid en ideeën, en op competentie in plaats van op tekortkomingen. Het overnemen van taal, cultuur, normen en waarden, en omgangsvormen wordt niet, zoals in Nederland, als een voorgeschreven wet ervaren, en de mogelijkheid bestaat om naar etnische herkomst samen te leven in een wijk waar men ondersteuning en betrokkenheid ervaart van een omvangrijk Somalisch netwerk.

Het Nederlandse gereguleerde verzorgingsstelsel blijkt in strijd met de volksaard van Somaliërs. In landen, als Australië, de Verenigde Staten, en Groot-Brittannië, waar een meer economisch liberale samenleving bestaat, voelt de van oudsher nomadische doelgroep zich klaarblijkelijk meer thuis. Nederland, met haar tot in uitersten geregeld verzorgingsstelsel, blijkt niet bij uitstek geschikt voor alle migranten. Vanuit hun culturele achtergrond in combinatie met het hoge werkloosheidspercentage en financiële consequenties, lijken juist Somaliërs meer last van de verzorgende Nederlandse samenleving te hebben, in tegenstelling tot de Britse situatie waar de structurering van de economie minder gebonden is aan tal van regels en wetgeving, wat meer past bij de kenmerken – zoals eigen initiatiefname en sterk gericht op cultuurbehoud- van de groep Somaliërs.

Laatst gewijzigd: maandag 07 november 2005

28-01-2006, 20:43


nou er woonden best veel somaliers bij mij in de buurt en op school waren er ook best veel somaliers...ik denk dat ong. 80 % procent naar uk is gegaan

28-01-2006, 20:47
by ons ook man hier is t klein somaliie ..ine nsgede vol met se maar meeste verhuiisd naar uk hamdoulliilah ..

28-01-2006, 20:47
er leven 10 duizenden nederlandse somaliers in engeland. Er zijn grote gemeenschappen daar. De meeste zijn extreem hoog opgeleid maar hun capaciteit werd niet benut.

In engeland zijn ze voor zich zelf begonnen , allerlei winkeltjes enzo, dat gaat sneller en makkelijker in engeland. Bijvoorbeeld het krijgen van benodigde vergunningen duurt in nederland soms jaren, in engeland hooguit 3 maanden.

dus ze leven daar nu veel beter. Wel moet ik erbij zeggen dat ze allemaal vloeiend engels spreken

28-01-2006, 20:48
Dat is dus bewijs dat er toch veel Somaliers naar Engeland emigreren.

Ik had ook een Somalische vriendin vroeger dat is nu 6 jaartjes terug.
En ze woont nu in Birmingham en studeert aan de universiteit en ze wou me overhalen om daar te gaan wonen.
Maar me ouders zijn er negatief over dat is logisch.
Ik bedoel je hebt de nederlandse taal onder de knie en hebt een plekje gevonden waar je vrienden en kennisen hebt gemaakt.
Dat zal je niet zo snel verlaten en helemaal opnieuw beginnen.
Maar ja, mijn vraag luidt nu; Wie van jullie zou wel naar een ander land willen emigreren??

Groetjes

fatima

28-01-2006, 20:48
tazz engeland is na de klote als je dnket dat t daar meevalt...pfff

28-01-2006, 20:51

Citaat door wrattenzwijn:
er leven 10 duizenden nederlandse somaliers in engeland. Er zijn grote gemeenschappen daar. De meeste zijn extreem hoog opgeleid maar hun capaciteit werd niet benut.

In engeland zijn ze voor zich zelf begonnen , allerlei winkeltjes enzo, dat gaat sneller en makkelijker in engeland. Bijvoorbeeld het krijgen van benodigde vergunningen duurt in nederland soms jaren, in engeland hooguit 3 maanden.

dus ze leven daar nu veel beter. Wel moet ik erbij zeggen dat ze allemaal vloeiend engels spreken
Ze leven daar zeker beter! Ze hoeven ook niet zo lang te studeren als hier.
Verder weet ik niet of ze daar ook zo erg als hier gediscrimineerd worden en moeilijk doen over de islam...

28-01-2006, 20:53
Netwerk heeft van de week een uitzending gehad over dit onderwerp kijk hier om het programma te kunnen zien

http://netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=211135

28-01-2006, 20:54

Citaat door hafsa_asm:
tazz engeland is na de klote als je dnket dat t daar meevalt...pfff
Ik weet dat de merendeel v/d bevolking daar in armoede leeft. Maar ik zou daar niet willen wonen hoor!

28-01-2006, 20:58


Hier heb je meer aan.

[VIDEO]http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/nos/netwerk/sb.20060125.asf?start=0:6:59&end=1:0:0[/VIDEO]

28-01-2006, 20:59
Alleszins bedankt voor de toelichting bij het onderwerp!

Verhuizen naar het buitenland... tsja, het is een optie. Misschien later als ik afgestudeerd ben. Ik heb het hier tenslotte allemaal al zowat gezien, eens nieuwe horizonten verkennen lijkt me wel wat.

Maar in verband met het topic, ik weet niet of er een studie is gedaan naar Marokanen die uitwijken. Misschien hebben ze enkel naar de Somaliërs gekeken en zijn er ook veel Marokanen die uitwijken? Ik zou het niet weten om eerlijk te zijn. Wel een interessante studie.

28-01-2006, 20:59
Alleszins bedankt voor de toelichting bij het onderwerp!

Verhuizen naar het buitenland... tsja, het is een optie. Misschien later als ik afgestudeerd ben. Ik heb het hier tenslotte allemaal al zowat gezien, eens nieuwe horizonten verkennen lijkt me wel wat.

Maar in verband met het topic, ik weet niet of er een studie is gedaan naar Marokanen die uitwijken. Misschien hebben ze enkel naar de Somaliërs gekeken en zijn er ook veel Marokanen die uitwijken? Ik zou het niet weten om eerlijk te zijn. Wel een interessante studie.

Pagina's : [1] 2 3