Bekijk volle/desktop versie : De etiquette van het huwelijk03-12-2005, 14:34
Alle lof is voor Allah, die in de duidelijke ayaat van zijn boek zei:

“En onder zijn tekenen is dit , dat voor jullie vrouwen schiep van onder jullie zelf, opdat jullie rust in hen kunnen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid geplaatst. Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor mensen die nadenken”(Soerat Ar roem:21)

moge de gebeden en vrede van Allah op zijn profeet Mohammed (Allah’s vrede en genade zij met hem) zijn die in een authentiekehadith zei: “Huw degenen die liefhebben en vruchtbaar zijn, want ik zal op de dag van qiyaamah oordeels) met de andere profeten wedijveren over het aantal van mijn volgelingen”

(Overgeleverd door Ahmad en Attabaraanie met hasan isnaad. Sahih verklaard van anas door ibn hibbaan)

Er is in de islam bepaalde etiketten die voor een iederdie trouwt geldt en een huwelijk wenst te voltrekken met een vrouw. De meeste moslims tegenwoordig, zelfs degenen die de ibaadah (aanbidding) van de islam uitoefenen, negeren of zijn totaalonwetend geworden over deze islamitische etiketten. Vandaar dat ik besloot deze nuttige verhandeling teschijven die deze kwestie duidelijk uitlegt, bij de gelegenheid van het huwelijk van iemand die mij dierbaar is. Ik hoop dat het een steun voor hem zal zijn en voor andere gelovige broeders die uitdragen wat het zegel der boodschappers (Allah’s vrede en genade zij met hem) heeft bepaalt op het gezag van de rabb van de werelden.


Ik heb dat gevolgd door bepaalde kwesties uit te leggen die belangrijk zijn voor een ieder die gaat trouwen waar in het bijzonder velevrouwen mee zijn getest.

Ik vraag Allah enige voordeel van deze verhandeling te brengen en dit werk, alleen voor zijn glorierijke te accepteren. Voorzeker hij is Rechtschapen, genadevol.


Het is bekend dat er vele etiketten zijn op het gebied van het huwelijk. Alles waar ik mij over bekommer in dit snel bijeen gebrachte werk is datgene dat authentiekvan de Soenna van de profeet Mohammed (Allah’s vrede en genade zij met hem) is afgeleid. Datgene dat onberispelijk van het standpuntvan zijn keten of overleveringenis en waar over geen twijfel bestaat in termen van zo een opbouwen betekenissen. Een ieder die deze informatie leest en volgt , zal op een duidelijk gevestigde basis in zijn geloof zijn en zal volledig vertrouwen in de bron en in de geldigheidvan zijn handelingenhebben.


Ik hoop voor diegenen dat Allah het uiteindelijke zegel van geluk op zijn leven plaatsen, in beloning voor het beginnen van zijn huwelijks leven met het volgen met de Soenna en diegenen onder zijn dienaren te maken wiens verklaring Hij in de koran heeft beschreven: “En degenen die zeggen: ‘onze rabb! Schenk aan ons van onze vrouwen en onze nageslacht die de trots voor onze ogen zullen zijn en maak ons leiders voor de moettaqien (de mensen die vroom en rechtschapen zijn)” (Soerat Al-Foerqaan: 74).


De uiteindelijke rangschikking van zaken is voor degenen die rechtschapen is zoals de Rabb van de werelden zei: “Voorzeker, de moetaqoen zullen temidden van schaduwen en bronnen zijn. En fruit zoals zij wensen. Eet en drink geriefelijk voor datgene dat jullie deden. Voorzeker, aldus belonenWij de mohsinoen (degenen die goed doen)”(shoerah al-moersalaat 41-44)

Hieronder volgen de etiketten:

Vriendelijkheid jegens je vrouw wanneer je tot haar wenst te komen.

Het is aan te beleven dat wanneer een man zijn vrouw in de huwelijksnacht benadert, haar vriendelijkheid te tonen, zoals haar iets te drinken aanbieden, enz. In de de hadith overgeleverd door Asma bint Yazid ibn as-sakan die zei: “ Ik verfraaide Aisha voor de boodschapper (Allah’s vrede en genade zij met hem), riep hem daarna te komen om haar ongesluierd te zien. Hij kwam, zat naast haar en bracht een grote beker melk waaruit hij dronk. Daarna bood hij het aan Aisha aan. Maar zij liet haar hoofd zakken en voelde zich verlegen. Ik berisptehaar en zei tegen haar : ‘neem van de hand van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem)’ Ze nam het vervolgens en dronk wat. Toen zei de profeet(Allah’s vrede en genade zij met hem) tegen haar: ‘geef wat aan jouw metgezellin.’ Op dat moment zei ik; ‘o boodschapper van Allah, neem het liever zelf en drink, en geef het dan uit jouw hand aan mij.’

Hij naam het, dronk wat en bood het toen aan mij aan. Ik ging zitten en zette hetop mijn knieën. Toen begon ik hetrond te draaien en volgde en volgde het met mijn lippen teneinde de plek te raken van waar de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) had gedronken. Daarna zei deprofeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) over sommige vrouwen die daar met mij waren : ‘geef hen wat’Maar zij zeiden: ‘Wij willen niet (hebben er geen trek in). De profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) zei: ‘combineer geen honger met jokken.’(Ahmad en Al-hoemaidi, Ahmad vermeldt het met twee isnaads).

Het plaatsen van je hand op je vrouw hoofd en voor haar doe’a doen. De echtgenoot moet, op het tijdstip van de huwelijksvoltrekking of daarvoor, zijn hand op haar voorhoofd plaatsen, de naam van Allah meest hoog noemen en voor Allah zegeningen bidden. Zoals in de verklaring van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem): "Wanneer iemand van jullie een vrouw huwt moet hij haar voorhoofd vasthouden, Allah meest hoog noemen en voor zijn zegening bidden en zeggen: ‘O Allah, ik vraag U voor het goede in haar en het goede waarmee U haar geschapen heeft en ik zoek toevlucht in U van het slechte in haar en het slechte waarmee U haar geschapen heeft ( Allahoemma innie as’aloeka min khyairiha wa khayrie maa djabaltahaaleihie wa a’oedhoebika min sharriha wa sharie maa djabaltaha aleihie). (Aboedawoed en anderen. Al-boechaarie in ‘Af’aaloel-ibaad, aboe dawoed, ibn Maadjah, al-haakim, al-baihaqie en aboe Ya’laa met hasan isnaad&hellip

Het bidden van man en vrouw samen.

Het is aan te bevelen voor de man en de vrouw om samen twee raka’at in hun huwelijksnacht te bidden. Dit is overgeleverd van de vroegere generaties van moslims, zoals in de volgende twee overleveringen:

Ten eerst:Op het gezag van Aboe Sa’ied Mawla Aloe Asyad die zei: “Ik trouwde terwijl ik een slaaf was. Ik nodigde een aantal van de metgezellen van deprofeet (Allahs vrede en genade zij met hem) uit, onder hen waren Ibn Mas’oed, Aboe Dharr en Hoedhaifa. Toen het gebed werd opgeroepen,stapte Aboe Dharr naar voren terwijl de anderen tegen hem zeiden: ‘nee!’ Hij zei: ‘Is dat zo?’ En zij zeiden ‘Ja.’ Vervolgens stapte ik naar voren en leidde het gebed hoewel ik een slaaf ( in bezit ) was. Zij onderwezen mij en zeiden” ‘Wanneer jouw vrouw tot jou komt, bid twee raka’at. Vraag daarna Allah voor het goede van datgene dat naar jou is gekomen en zoek toevlucht tot Hem van z’n slechtheid. Dan is het aan jou en jouw vrouw.” (IbnAbie Shaibah & Abdur-Razzaaq)

Ten tweede: Op het gezag van Shaqieq die zei: “Een man genaamd Aboe Hariez kwam en zei: Ik ben getrouwd met een jong meisje en ik ben bang dat zij mij zal verachten.’ Abdullah ibn Mas’oed zei tegen hem: ‘Waarlijk, nabijheid is van Allah, en haat is van shaytaan, die datgene verachtelijk wenst te maken wat Allah heeft toegestaan. Dus, als jouw vrouw naar jou komt, zeg haar twee raka’at achter jou te bidden.

” In een andere versie van het zelfde verhaal: “Abdullah ging door en zei: ‘O Allah geef Uw zegeningen aan mij in mijn vrouw en in haar in mij. ‘O Allah verenig ons zolang als U ons verenigt in goedheid, en laat ons uit elkaar gaan als U datgene naar ons stuurt dat beter is.” ibn Abie Shaibah & At-tabaraanie & Abdur-razaaq, Sahih)

04-12-2005, 18:32


jazaaki llaah

05-12-2005, 08:53
Wa Yazaak