Bekijk volle/desktop versie : Interview met Saijtan (deel 3)17-04-2003, 21:21
Als dit mij ook niet lukt (zo niet verleid worden), dan blaas ik
tijdens de salaat (islamitisch gebed) in zijn neus, zodat hij gaat gapen.
Als hij zijn hand niet voor zijn mond doet, dan zal er een kleine duivel in
zijn mond binnengaan; die zijn wil voor wereldse dingen groter maakt.
(Materialistisch wordt, hierdoor kan hij niet met pure reine
gedachten aan het gebed deelnemen, de wereldse dingen zullen steeds in zijn
hoofd tollen).
"Hierna zal deze persoon ons blijven gehoorzamen. Naar ons luisteren
en doen wat wij zeggen.
Hierna ging hij verder: "Ik ga naar degenen die arm, hulploos en
zielig zijn en beveel ze om de salaat (islamitisch gebed) NIET te
verrichten; "De salaat is niet bestemd voor jullie; maar voor degenen die
rijkdom en welzijn hebben".
"Dan ga ik naar de zieken, en zeg; "Laat de salaat (islamitisch
gebed), want Allah zegt in Qor'aan, dat Hij geen ongemak wenst, voor de
zieken. Als je beter bent zal je veel kunnen bidden! "En zo zal hij het
gebed nalaten en zelfs ongelovig worden. Mocht hij aan deze ziekte
overlijden, dan zal hij Allah in Gazaab (woede) vinden.
Jaa (O), Mohammed, als er leugens in mijn woorden zijn, dan moge een
schorpioen mij steken. Als ik lieg, moge Allah as van mij maken.
Mohammed ben jij opgelucht over je oemmah (volgelingen) terwijl ik 1
zesde van hen uit het geloof heb gehaald?"
De profeet (s.a.w.) gaat verder met zijn vragen:
"Wie, is volgens jou de gelukkigste persoon?"
Iblies: "Dat zijn degenen, die de salaat (islamitisch gebed) bewust
nalaten".
De profeet (s.a.w.): "Wat houdt jou het meeste af van je werk?
Iblies: "Islamitische bijeenkomsten".
De profeet (s.a.w.): "Hoe eet jij?"
Iblies: "Met mijn linkerhand en mijn vingertoppen".
De profeet (s.a.w.): "Als de wind des doods blaast en de hitte
heerst, wat gebruik jij als je
schaduw?"
Iblies: "De (lange) nagels van de mensen".
De profeet (s.a.w): "Wie is jouw vriend waar mee je zit?"
Iblies: "Degenen die rente nemen".
De profeet (s.a.w): "Wie is jouw vriend?"
Iblies: "Degenen die overspel plegen".
De profeet (s.a.w): "Wie is met jou bed-vriend?" (partner in bed)
Iblies: "De dronkaard".
De profeet: "Wie is jouw bezoeker?"
Iblies: "Dieven."
De profeet (s.a.w.): "Wie zijn jouw boodschappers?"
Iblies: "Tovernaars."
De profeet (s.a.w.): "Wat is de noer (het licht) van je ogen?"
Iblies: "Dat zijn mannen die van hun vrouwen scheiden."
De profeet (s.a.w): "Wie is jouw lieveling?"
Iblies: "Degenen die niet deelnemen aan de djoemaa'ah (gezamenlijk
vrijdagsgebed in de moskee)."
De profeet (s.a.w) stelt nu andere soorten vragen:
"Jaa lain (O vervloekte); wat breekt jouw hart?"
Iblies: "Het gehinnik van paarden die op djihaad (in de heilige
oorlog) op weg gaan voor Allah".
De profeet (s.a.w.): "Wat laat jouw gelaat smelten?"
Iblies: "Zondaars die Allah om vergiffenis vragen voor hun zonden".
De profeet (s.a.w.): "Wat verscheurt je hart?"
Iblies: "Het horen van mensen die dag en nacht vergiffenis vragen
aan Allah". (Wegens hun zonden).
De profeet (s.a.w.): "Wat laat je gezicht rimpelen?"
Iblies: "Het geven van aalmoezen, in het geheim".
De profeet (s.a.w.): "Wat verblindt je ogen?"
Iblies: "Het verrichten van vrijwillige nachtgebeden".
De profeet (s.a.w): "Wat doet jouw hoofd neerbuigen?"
Iblies: "De vele salaat's (islamitische gebeden) die in djamaa'ah
(een groep) verricht worden".
Iblies: "Ik eet van ieder dier dat niet in naam van Allah geslacht
is. (Dus geslacht wordt zonder dat
men zegt : "Bismillah = in naam van Allah" ). Ik eet van voedsel
waar rente in zit en waar verboden (haram) geld in is gemengd".
"Ik ben ook, mede-eigenaar van goederen waar geen toevlucht tegen
mij (Iblies) bij Allah wordt gezocht". (Dus zonder het zeggen van: a'oedzoe
billaahie mie nasj-sjaitaanier radjiem: Ik zoek mijn toevlucht bij Allah
tegen het kwaad van Satan, de vervloekte).
"Ook bij sexuele gemeenschap als er geen toevlucht tegen de duivel
bij Allah is gezocht heb ik Iblies (duivel) samen met hem en met zijn vrouw
gemeenschap". (Dus ook zonder het zeggen van :
a'oedzoe billahie mie nasj-sjaitaanir radjiem = ik zoek mijn
toevlucht bij Allah tegen het kwaad van satan de vervloekte.)
"Ik heb aan Allah een huis gevraagd. En daarom heb ik de sauna's
gekregen".
"Ik heb om een gebedsplaats gevraagd en heb de markten gekregen..
"Ik heb om een boek gevraagd en heb daar de gedichten(bundels) voor
gekregen".
"Ik heb om een bed-vriend gevraagd en heb de dronkaards ervoor
gekregen".
"Ik heb om een hulp gevraagd en heb de qadarijja's hiervoor
gekregen". (Dit zijn groepsringen die de Qaadr (het lot of voortbestemming
van Allah) ontkennen).
"Ik heb om broeders en zusters gevraagd en heb de mensen die hun
tijd aan masijjah (nutteloze dingen) verspillen gekregen". (Zie Qor'aan in
hoofdstuk 17 vers 27)
De profeet (s.a.w.) zei hierop: "De reden dat ik je geloof, is omdat
je het bewijst met verzen uit de Qor'aan".
Iblies: "Ik heb van Allah gewild dat ik de kinderen van Adam kon
zien en zij mij niet. Dit is ook gebeurd.
"Ik heb gevraagd aan Allah, of Hij een weg voor mij kon banen in het
bloed van de kinderen van Adam. (en dit is ook gebeurd)".
"Ik heb al deze dingen gekregen en ik zal je zeggen dat ik meer
mensen aan mijn kant heb dan jij zult hebben tot De Dag des Oordeels".
hij (Iblies) vertelt verder:
"Ik heb een zoon die de taak heeft om ibadaha's (aanbiddingen) die
in het geheim worden gedaan te openbaren. (Als een dienaar iets goed heeft
gedaan en dit probeert te verbergen, zonder hoogmoed te hebben, dan zorgt de
duivel ervoor dat hij het toch naar voren brengt). "Als de duivel overwint
dan verliest degene die ibadah (aanbidding) deed 99 van zijn 100 zegeningen.
Hij houdt er dus maar een over. Dus krijgt een dienaar die iets goed doet,
en dit geheim houdt krijgt hier 100 zegingen voor.)
"Ik heb ook een andere zoon die de mensen verblindt als zij naar
islamitische bijeenkomsten gaan, waar geleerden lesgeven. Ze beginnen
slaperig te worden, kunnen niet goed slapen, ze gaan gapen en worden snel
afgeleid. Zo krijgen ze ook geen zegening".
Iblies vertelt verder:
"Als een vrouw in het bijzijn van mannen zit (die niet wettig zijn
voor haar); komt er een duivel bij haar op schoot zitten, zodat zij voor
degenen die naar haar kijken aantrekkelijk wordt gemaakt/lijkt. Daarna zal
hij haar bevelen om zich opvallend te gedragen. Dit zal zij doen. En hierna
zal hij haar schaamtegevoelens met zijn nagels (weg) scheuren. (Dit wordt
figuurlijk bedoeld, als dit gordijn weggescheurd is, door haar eigen
toedoen, dan zal zij zich zoals Iblies het al aangaf, voor niets meer
schamen. Ze zal haar grenzen steeds verzetten; En op het laatst zal ze geen
schaamtegevoelens meer over hebben voor haar gedrag).
Iblies verteld over zichzelf:
"Jaa (O), Mohammed ik kan de mens NIET af laten dwalen. Ik kan
alleen maar waswasa (boze influisteringen) geven, en iets aantrekkelijk/mooi
laten zien. Dat is alles! Als ik de macht had om de mensen te laten dwalen,
dan zou ik een ieder die "laa ilaaha ill-Allah..." zeggen, (zou getuigen dat
er geen god is behalve Allah, en dat Mohammed de laatste boodschapper van
Allah is), en ieder die zou vasten en bidden, doen laten afdwalen. Zoals jij
alleen maar de boodschapper van Allah bent, en de mensen geen hiedajah
(leiding) kan geven, (hen het ware geloof niet kan opdringen, die keus aan
hen laat) zou er geen enkele ongelovige overgebleven zijn als jij ze
hiedajah (leiding) kon geven. Jij bent alleen maar de boodschapper van
Allah, die de taal heeft om het ware geloof te verkondigen.
Hij verteld verder:
"Als ik de macht had gekregen, zou ik iedereen die "laa ilaaha
ill-Allah ..." zegt en iedereen die vast en de salaat (islamitisch gebed)
doet, allemaal tot het slechte pad dwingen. Zoals jij ook geen hiedja
(leiding) hebt dus kaafirs (ontkenners) in moslims veranderen. Jij bent
alleen de gezant van Allah, alleen maar een verkondiger. Als jij hiedja
(leiding) kon geven dan zou er geen enkele kaafir (ontkenner) op de wereld
zijn."
De profeet (s.a.w.) vroeg aan Iblies of hij geen vergiffenis aan
Allah kon vragen en terug kon keren tot Allah. "Ik kan je bemiddelaar zijn
(ik geef je mijn woord) dat jij, naar de Djennah (het Paradijs) kan gaan".
Iblies: "Jaa Rasoel-Allah (O boodschapper van Allah), het zal
volgens de Wil van Allah gaan. De inkt die deze Wet heeft geschreven is
opgedroogd. Het kan niet meer worden veranderd. Deze dingen zullen tot de
Qiejamah (Opstanding) gebeuren. Degene die jou tot profeet heeft gemaakt.
Degene die jou tussen de mensheid heeft gekozen, als de verkorene.
Jij bent de heer van de
Djennah (Paradijs) gemeenschap. Ik, Iblies, ben de heer van de
zondaars en van de gemeenschap van de Hel".
Dit zijn mijn woorden tot jou. Alles wat ik heb gezegd is de
waarheid.
Alle lof aan Allah.
Allah is de enige Schepper.
Hij heeft geen begin noch einde.
Salaam (vrede) aan Mohammed en alle andere profeten.


Bronnen:
- Al-Qor'aan al kariem (de heilige Qor'aan)
- Sahih Hadith van: Ibn Abbas en Moe'aaz ibn

18-04-2003, 15:16


As salaam aleikum,

Ik heb begrepen dat deze "hadeeth" niet klopt..Alleen heb ik momenteel helaas de daliel niet bij de hand..
Insha'allah plaats ik die gauw..

Wa aleikum salaam

18-03-2004, 13:05
heb je hem nu wel?

18-03-2004, 13:20
Nee..

Hij stond op Al-islaam.com.Misschien dat jij m wel kan vinden..?

30-07-2005, 23:44


Assalaamou alaikoem,

Deze hadith is da3if <vals>

30-07-2005, 23:50


Selaam 'Aleykoum wa RahmatoeAllah

Subhana-Allah,

Heeft iemand bewijs waar ik kan lezen dat de geplaatste hadith inderdaad Da'if is?

BarakAllahu fiek

Wa Selaam 'Aleykoum wa RahmatoeAllah

30-07-2005, 23:56

Citaat door MetalsaLadY:


Selaam 'Aleykoum wa RahmatoeAllah

Subhana-Allah,

Heeft iemand bewijs waar ik kan lezen dat de geplaatste hadith inderdaad Da'if is?

BarakAllahu fiek

Wa Selaam 'Aleykoum wa RahmatoeAllah
Wa alaikoemou salaam warahmatulah,

De vraag dient andersom gesteld te worden, is er bewijs dat die hadtih daadwerkelijk bestaat.

30-07-2005, 23:58

Citaat door AbouMoussa:
Wa alaikoemou salaam warahmatulah,

De vraag dient andersom gesteld te worden, is er bewijs dat die hadtih daadwerkelijk bestaat.


BarakAllahu fiek voor je correctie Agy

Insa'Allah heeft iemand die bewijs

Wa Selaam 'Aleykoum wa RahmatoeAllah

31-07-2005, 00:10
Naar aanleiding van de hadith, âde interview met de shaytaanâ die op vele Nederlandstalige islamitische websites staat, is het volgende vertaald uit het boek: âYasaloenakâvan dokter Hoessam Eddin Moussa âAffanah. Hij is professor in de fundamenten van de Fiqh; afdeling de fundamenten van de daâwah en geloof aan de Al Qoeds Universiteit.

Deze hadith komt niet alleen in Nederland voor maar ook in Arabische Islamitische landen. Deze fatwa is uitgebracht naar aanleiding van een vraagstelster die zich afvroeg of deze overlevering echt authentiek is zoals vermeld staat onderaan de hadith en of de bronnen Ibn-Abbas en Moeaaz ibn Djabal kloppen.

Ik zal een stukje van de âgelogenâ hadith vermelden, zodat men weet over welke hadith het gaat. De volgende ahadith (overleveringen), zijn door ( r.a., moge de vrede van Allah op hun beide zijn.) overgeleverd: "Op een dag waren we samen met de boodschapper van Allah in een huis van een van de Ansaar (een bewoner van de stad Medina die de moslims hielp). We vormden een djamaa'ah (gemeenschap). We waren diep in gesprek toen we van buiten een stem hoorden, die zei: "De gastheer en al degenen die binnen zijn: mag ik binnenkomen? Ik heb een wens, ik moet met jullie praten!" Hierop keek iedereen naar het gezicht van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) En hij zei vervolgens: "Weten jullie wie dit is?" We zeiden allemaal tegelijk: "Allah en zijn profeet weten het het best." De profeet (s.a.w) zei: "Dit is lain (vervloekte) Iblies; de Satan; moge de vloek van Allah op hem rusten". Toen de profeet dit had gezegd, zei Oemar (een van de metgezellen, r.a.): "Jaa Rasoel-Allah (O, boodschapper van Allah), geef mij uw toestemming om hem te doden." De profeet (s.a.w) gaf geen toestemming. En zei: " Jaa, (O) Oemar weet jij niet dat hij uitstel (van Allah) heeft gekregen tot een bepaalde tijd?.....Laat hem". Daarna zei de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem): "Doe de deur open, laat hem binnen komen. Hij is hier gekomen met Allah's Bevel. Probeer te begrijpen wat hij jullie gaat zeggen, luister goed naar hem!"
De fatwa over deze hadith is als volgt: Er is geen twijfel mogelijk dat deze hadith gelogen en verzonnen is! De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft met deze overlevering niets te maken. Het is een duidelijke verzinsel met heldere bewijzen dat het verzonnen is.

De profetische overleveringen bevatten een bepaalde straling die aanduiden dat het een werkelijke overlevering is. Bepaalde geleerden zeggen hierover: âDe overleveringen van de profeet die schijnen net als de lichtstraal van de dag ie aangeeft dat het dag is, en de gelogen overleveringen is als de duisternis van de nacht die aangeeft dat het nacht is.â

De geleerde Ibn Al-Djawzie heeft gezegd: âDe gelogen overlevering bezorgd kippenvel op de huid van een student en zijn hart heeft er een afkeer van.â
Deze woorden en wat daarvoor vermeld is, slaan op de aangegeven overlevering. Wat er ook nog bij komt zijn de zwakke formuleringen van de woorden in deze overlevering en de opvallende vreemde lengte van deze overlevering. Daarnaast is de bron wat vermeld is niet een gebruikelijke bron. En ook de auteur is een onbetrouwbare bron.

De auteur is een leugenaar en iemand die mythes verteld, hij is een shaytaan die tot de shayatien van de mensheid behoort. De auteur is mohjie dien ibn Aârabie, en komt uit het boek : Sadjaratoel Kawn (Boom van het Universum) . De auteur is een bekende grote soefist die gelooft in het eenheid van het bestaan ( wahdat Al Woedjoed) en gelooft dat Allah in een hond zit, en dat elke hond die is er is, daar Allah in voorbestaat, (astagfieroellah). U kunt meer lezen over deze auteur onder de volgende link: http://www.salafi.net/books/hbook59.html.

De leider van de geleerden zei over ibn Aârabie: âHij is een verkondiger van het slechteâ

Al- haafidhz al Dzahabie heeft gezegd: Degene die over het boek (die Ibn Aârabie geschreven heeft) getiteld âAl- Foesoesâ ontkent dat het geen ongeloof verkondigd, dan zal het aanduiden dat in het leven geen ongeloof bestaat. (omdat dat boek vol zit ongeloof, je zou dus eigenlijk niet kunnen ontkennen en als je dat wel doet, dan bestaat er geen definitie meer voor het woord ongeloof).

En Allah weet het het best!!

31-07-2005, 00:36


BarakAllahu fiek

01-08-2005, 23:16

Citaat door soldaaat:
ik heb begrepen dat die elhadith niet klopt vraag het aub na voor je verder reageerty
Zie mijn reactie voor duidelijkheid, deze hadith is verzonnen.