Bekijk volle/desktop versie : Gemengd huwelijk...Pagina's : [1] 2

08-05-2002, 14:27

Citaat door Shyka:
Ik ben laatst naar een lezing geweest in Nijmegen over gemende huwelijken. Daarbij bedoel ik een huwelijk tussen twee moslims uit verschillende culturen. Wat vinden jullie ervan en wat zegt de Islam hierover?Who can help me out?
.

08-05-2002, 16:12


de islam kent geen discriminatie en ten tweede er staat in de koren kijk wat je partner is (geloof) en niet waar die vandaan komt of hoeveel die verdient en hoe ziet hij/zij uit .....dus zolang hij moslim is maakt het niets uit

08-05-2002, 17:25
mensen ik heb ff een vraagje..

Ik en een nederlands meisje maar stel je voor ik wil met een moslim trouwen.. Moet ik dan dus van te voren voor dat hij me mijn hand kom vragen moslim zijn..? En kunnen zijn ouders het dan alsnog afkeuren..?

graag reacties.. beslama

09-05-2002, 02:23
Hoi

Op jou vraag heb ik een bewijs van Qoran

Soerate Al-Bakara Versie (221)

Allah zegd { Trouwt niet met veelgodendienaressen, zolang zij niet gelovig zijn geworden; een gelovige slavin is echt beter dan een veelgodendienares, ook al bevalt zij jullie. En laat [jullie vrouwen] niet trouwen met veelgodendienaars, zolang zij niet gelovig zijn geworden; een gelovige slaaf is echt beter dan een veelgodendienaar, ook al bevalt hij jullie. Zij zijn het die oproepen tot het vuur, maar God roept op tot de tuin en de vergeving met Zijn toestemming. Hij maakt Zijn tekenen duidelijk aan de mensen, misschien zullen jullie het overwegen}.

Dat betekent dat je eerste beter moslima wordt dan met een moslim man trouwt.

Groetjes.

09-05-2002, 16:21Citaat:
Origineel gepost door Shyka
Ja, ik weet dat er in de Islam geen disciminatie bestaat, El Hamdoelilah!
Ik hoorde op een lezing dat als de ouders weigeren om hun dochter te laten trouwen om de reden dat diegene van een andere afkomst is, je als dochter toch gerechtigd bent om te trouwen alleen dan via een Imam ofzo. Ik heb hier verder geen bewijs uit Quran en Soenna van en ik ben benieuwd waarop dit is gebasseerd, ik weet dat een meisje toestemming moet hebben van haar vader om te kunnen trouwen!

Ik ben zelf halfbloedje en zie dat ik hier heel veel voordeel uit heb gehaald!Tussen de cultuur van mijn moeder en de cultuur van mijn vader heb ik mijn eigen weg gevonden. De Islaam heeft altijd overheerst en was een leidraad voor mijn ouders qua opvoeding!

In iedergeval bedankt voor je reactie!
Bismillah.......ama ba3d,

Assalam 3alaikom beste zuster;

1) onderscheid maken op grond van ras...afkomst of bevolkingsgroep:

Ik zal een stukje van onzer broeder Abdul Jabbar v/d Ven plaatsen moge Allah s.w.t hem al Djennatoel Firdaus schenken. Amien...

Nationalisme is zonder twijfel een afschuwelijke ziekte, die helaas ook
grip heeft gekregen op vele Moslimharten. Het is een ziekte die Moslims
tegen elkaar heeft opgezet als vijanden,en de oemmah heeft verscheurd. Het is een ziekte die Moslims misleidt tot het vechten voor hun land tegen andere Moslims, zelfs als die andere Moslims beter zijn dan zij. Alleen omdat ze een andere taal spraken of aan de andere kant van een gemaaktegrens leefden, namen zij de wapens op tegen elkaar. Om jullie aan te tonendat nationalisme een ziekte is die recht tegen de boodschap van de Islam ingaat, haal ik hier voor jullie enkele van de vele duidelijke ayaat en ahadith aan, in de hoop dat onze harten gezuiverd zullen worden van deze ziekte, en in de hoop dat Allah deze kleine daad van mij zal accepteren...


Het feit dat er op aarde verschillende stammen en volkeren leven, met een verschillend uiterlijk en verschillende talen, is een teken van Allah, een een prachtig voorbeeld van de pracht en rijkdom van Zijn schepping. Zo zegt Hij in Soera al-Hoejoeraat, aya 13 :

"O mensheid ! Wij hebben jullie van de man en de vrouw geschapen en hebben jullie in volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkander leren kennen. Voorzeker, de meest eerzame van jullie bij Allah is degene met de meeste taqwa."

Allah zegt hier dus niet dat de meest eerzame een Arabier of een Jood is, maar degene met de meeste taqwa. Dit kan een zwarte slaaf zijn of een Eskimo, een blonde Duitser of een Berber.
Om dit duidelijker te maken, haal ik een hadith aan die is overgeleverd
door Imaam Ahmed, waarin de profeet(saaws)heeft gezegd :

"Voorzeker, er is geen superioriteit voor een Arabier boven een
niet-Arabier,noch van een niet-Arabier boven een Arabier; noch een blank persoon boven een zwarte, noch een zwart persoon boven een blanke, behalve door taqwa."

In een andere hadith, overgeleverd door Aboe Dawoed en At-Tirmidhi, en "hassan" verklaard door Ibn Taymiyah, heeft de Profeet(saaws)gezegd :

"Allah heeft van jullie alle trots en hoogmoed van de dagen van
Djaahiliyyah, en het opscheppen over jullie voorvaderen verwijderd.
Gelovigen met taqwa en ongelukkige zondaren, jullie zijn de kinderen van Adam, en Adam werd geschapen uit klei. Laat de mensen ophouden met het opscheppen over hun gestorven voorvaderen, die nauwelijks brandstof voor het vuur zijn, of zij zullen zeker onbelangrijker bij Allah zijn dan de kever die mest met zijn
neus rolt."

Op een dag kregen de Moehaadjiroen en de Ansaar een meningsverschil, waarbij de gemoederen hoog opliepen, waardoor een van de Moehaadjiroen zijn eigen stam opriep. Hij zei :"O Moehaadjiroen !" En een van de Ansaar zei :"O Ansaar !" Toen de Boodschapper van Allah(saaws)dit hoorde, zei hij :"Is het de
oproep van de Djaahiliyyah waartoe jullie oproepen ?!" Deze hadith is overgelerd door Al-Boekhaarie.

In tegenstelling tot deze verdeeldheid over stam, ras of nationaliteit,
spoort de Islaam ons aan tot sterke broederschap, ongeacht onze kleur of afkomst. Zo heeft de Profeet(saaws)duidelijk gezegd in een hadith,
overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim :

"De gelovige is voor de gelovige als een stevig gebouw, een deel
ondersteunt de ander." En hij(saaws)strengelde zijn vingers ineen om dit te demonstreren."

En ook in een andere hadith, overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moeslim,heeft hij(saaws)gezegd :

"Het voorbeeld van de gelovigen in hun wederzijdse liefde en genade, is
zoals het voorbeeld van een lichaam; als een deel van het lichaam pijn voelt, dan lijdt het hele lichaam aan slapeloosheid en koorts."

Beste broeders en zusters, dit zijn slechts enkele van de vele bewijzen
uit de Islamitische bronnen, die nationalisme en racisme verbieden.
Er bestaat een "hadith" die vaak wordt aangehaald door onwetenden die
nationalisme steunen. Deze hadith beweert dat de Profeet(saaws)heeft gezegd "Liefde voor het vaderland is een deel van imaan."
Maar deze hadith is een mawdoe'(VERZONNEN)hadith volgens de geleerden van de soennah, en gaat ook recht in tegen de Islamitische leerstellingen.

Het is triest om te zien dat onwetende Moslims zich mee laten sleuren door dit soort verzonnen ahadith, en liefde hebben voor een land dat niet regeert met de Shari'a, maar uit grond van die liefde wel het bloed vergieten van andere Moslims.

Moge Allah ons meer kennis schenken en deze ziekte uit onze harten
verwijderen.

Was-salaam aleikum wa rahmatullah,
jullie broeder Abdul-Jabbar.

xxxx
Dit stukje is van onze broeder Mujaahid moge Allah s.w.t hem belonen met al Djennatoel Firdaus.

Ibn Taymiyyah (RA) zei: "Alles wat buiten de oproep tot de Qur'aan en islaam valt met betrekking tot afkomst, land en nationaliteit is een oproep tot de onwetendheid.” (Majmoo ul-Fataawaa (3/456)

Waarlijk, zelf toen de Muhaa jirs (die metgezellen die migreerden van Mekka naar Medina) en de Ansaar(de metgezellen die de Muhaa jirs hielpen en ondersteunde) hadden een onenigheid,zo erg dat een van de Muhaa jirs zei: "O Muhaa jirs, (bedoelend, kom bijeen voor mijn hulp). En een van de Ansaar zei: "O Ansaar!" Toen de Profeet sallallaahu
'alayhi wa sallam dit hoorde zei hij: "Is het met de oproep van de onwetendheid dat jullie oproepen, en ik ben nog steeds te midden van jullie!" En hij werd hier heel erg boos om. [overgeleverd door al-Bukhaaree (8/137).]


Allah zegt: "Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als
in de vroegere dagen der onwetendheid; leeft het gebed na, en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper." [Soorah alAhzaab 33:33]


"Toen de ongelovigen verwaandheid in hun hart verborgen- de verwaandheid der onwetendheid - zond Allah Zijn kalmte over Zijn boodschapper en overde gelovigen neder en deed hen het woord der rechtvaardigheid nakomen........" [Soorah alFath 48 26.]

De Profeet sallallaahu 'alayhi wa sallam zei: "Wiedan ook ophoudt met zijn gehoorzaamheid en zich afscheidt van de Jamaa'ah en doodgaat, hij begaat een dood van onwetendheid. Wie dan ook vecht onder de vaandel van de blinden, boos wordt om 'asabiyyah (partij trekken), of
het oproepen tot 'asabiyyah, of het bijstaan van 'asabiyyah, dan doodgaat, hij begaat een dood van onwetendheid" (overgeleverd door Muslim in zijn Saheeh (6/21), van Abu Hurayrah radiallaahu anhu.)

Ook in Saheeh Muslim(8/120) zei de Profeet sallallaahu 'alayhi wa sallam: “Welzeker, Allah heeft aan mij openbaard dat jullie nederigheid moeten hebben, en dat niemand zich trots en onderdrukken moet gedragen tegen iemand anders, noch zou iemand op moeten scheppen tegenover iemand anders.”

En er is geen twijfel over het feit dat nationalisme een oproep is tot 'asabiyyah en het is een oproep om kwaad te worden omwille van'asabiyyah en het vechten voor 'asabiyyah.
En ook bestaat er geen twijfel over het feit dat de oproep tot nationalisme een oproep is tot overtreding, hoogmoed en arrogantie, om het simpele feit dat nationalisme geen Goddelijke openbaarde manier van leven is die mensen tegenhoudt te onderdrukken en trots op te scheppen. Eerder is het een ideologie van de tijd van de onwetendheid welke leidt tot het opscheppen hierover.
Dus, o nobele lezer overweeg dit en de waarheid zal helder voor je zijn.


Verder overlevert at-Tirmidhee van Allah’s Boodschapper sallallaahu 'alayhi wa sallam dat hij zei: “Laat de mensen stoppen met het opscheppen over hun voorouders die zijn gestorven die alleen maar brandstof zijn voor de Hel; of zij zullen nog minderwaardig zijn bij Allah dan de kever die mest rolt met zijn neus. Allah heeft van jullie de partijgeest van de dagen van onwetendheid en het opscheppen over jullie voorouders verwijderd. Waarlijk, of een persoon is een vrome gelovige of een verachtelijke zondaar. Iedereen van de mensheid
is een kind van Aadam en Aadam was geschapen uit aarde.” (Hasan: overgeleverd door Abu Daawood (no.5116) en at-Tirmidhee (no.4233) van Abu Hurayrah radiallaabu anhu. Het was bevestigd door Ibn Taymiyyah in Kitaabul-lqtidaa (p.35).

xxxxx
Van onze zuster Oemma moge Allah s.w.t haar al Djennatoel Firdaus schenken.

Nationalisme wordt in de meeste gevallen gevolgd door chauvinisme.
Wathilah bin Al Adqa r.a vertelde: "Ik vroeg: 'O Profeet van Allah, wat is chauvinisme?' En hij antwoorde: 'Dat je, je volk in verkeerde dingen moet helpen."

Islamgeleerde Y. Qardawi zei ooit eens: "De Islam erkent geen andere loyaliteit dan die van het geloof, en geen andere relatie dan die van zijn broederschap, en geen ander onderscheid tussen mensen, dan op basis van geloof en ongeloof."

Allah Ta'ala zegt vervolgens; "O gij die gelooft, neemt uw vaders en uw
broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen." (Qoo'ran 9:23)


Ik hoop dat het duidelijk is....Lees deel 2 a.u.b

Assalam 3alaikom zuster...

09-05-2002, 16:40
Bismillah.....ama ba3d;

Assalam 3alaikom

Ik plaats ik een paar fatwas.....

1) Het kiezen van een partner:

Question:
i am a 18 yrs old girl who had been asked in marriage 5 times
so far, and i have refused all of them becuase i was young ... however,
now im considering marriage ... so my question is what should i look for
to have a good muslim husband? and what are the most important things ...
jazak allah khair

Answer:

Praise be to Allaah.

We appreciate your eagerness to find out the attributes which will help
you to choose a righteous husband, in shaa Allaah. There follows a description of the most important qualities which should be present in the man whom you choose or accept to be your husband and the father of your children, if Allaah decrees that you will have children.

Religious commitment. This is the most important thing to look for in the
man you want to marry. The husband should be a Muslim who adheres to all the laws and teachings of Islam in his daily life. The woman’s guardian (wali) should strive to check out this matter and not rely only on outward appearances. One of the most important things to ask about is the man’s prayer (salaah); the one who neglects the rights of Allaah is more likely to neglect the rights of others. The true believer does not oppress or mistreat his wife; if he loves her, he honours her, and if he does not love her, he does not mistreat or humiliate her. It is very rare to find this attitude among those who are not sincere Muslims. Allaah says (interpretation of the meanings):

“and verily, a believing slave is better than a (free) Mushrik (idolater),
even though he pleases you” [al-Baqarah 2:221]

“Verily, the most honourable of you with Allaah is that (believer) who has At-Taqwaa [i.e. he is one of the Muttaqoon (the pious)]” [al-Hujuraat 49:13]

“Good statements are for good people (or good women for good men) and good people for good statements (or good men for good women)” [al-Noor 24:26]


The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said:

“If there comes to you one whose religious commitment and attitude pleases you, then marry [your female relative who is under your care] to him, for if you do not do that, there will be tribulation on earth and much corruption.” (Narrated by al-Tirmidhi and classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Sunan al-Tirmidhi, 1084).

As well as being religiously committed, it is preferable that he should
come from a good family and a known lineage. If two men come to propose marriage to one woman, and they are equal in terms of religious commitment, then preference should be given to the one who comes from a good family that is known for its adherence to the commands of Allaah, so long as the other person is not better than him in terms of religious commitment – because the righteousness of the husband’s close relatives could be passed on to his children and his good origins and lineage may make him refrain from many foolish and cheap actions. The righteousness of the father and grandfather are beneficial to the children and grandchildren. Allaah says (interpretation
of the meaning):

“And as for the wall, it belonged to two orphan boys in the town; and there was under it a treasure belonging to them; and their father was a righteous man, and your Lord intended that they should attain their age of full strength and take out their treasure as a mercy from your Lord” [al-Kahf 18:82].

See how Allaah protected their father’s wealth for the two boys after the
father died, as an honour to him because of his righteousness and taqwaa.
y the same token, if the husband comes from a righteous family and his
parents are good, Allaah will make things easy for him and protect him as an honour to his parents.

It is good if he has sufficient wealth to keep him and his family from having to ask people for anything, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said to Faatimah bint Qays (may Allaah be pleased with her), when she came to consult him about three men who had proposed marriage to her, “As for Mu’aawiyah, he is a poor man who has no wealth…” (Narrated by Muslim, 1480). It is not essential that he should be a businessman or rich, it is sufficient for him to have an income that will keep him and his family from having to ask people for anything. If there is a choice between a man who is religiously committed and a man who is wealthy, then the religious man should be given preference over the wealthy man.

It is preferable that he should be kind and gentle towards women, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said to Faatimah bint Qays, in the hadeeth quoted above, “As for Abu Jaham, his stick never leaves his shoulder”, referring to the fact that he used to beat women a lot.

It is good if he is sound of body and healthy, free of faults, sickness,
etc., and not disabled or sterile.

It is preferable that he should have knowledge of the Qur’aan and Sunnah; if you find someone like this it is good, otherwise you should realize that this is something rare.

It is permissible for the woman to look at the man who comes to propose marriage, and for him to look at her. This should be in the presence of her mahram, and it is not permitted to look more than is necessary, or for him to see her alone, or for her to go out with him on her own, or to meet repeatedly for no reason.

According to Islam, the woman’s wali (guardian) should check on the man who proposes marriage to the woman who is under his guardianship; he should ask those whom he trusts among those who mix with him and who know him, about his commitment to Islam and his trustworthiness. He should ask them for an honest opinion and sincere, sound advice.

Before and during all of this, you must turn towards Allaah and pray to
Him to make it easy for you and help you to make a good choice and to grant you wisdom. Then after all these efforts, when you have decided on a particular person, you should pray Istikhaarah, asking Allaah for that which is good. For more details on Salaat al-Istikhaarah, please see Question # 2217. Then after you have done your utmost, put your trust in Allaah, for He is the best of helpers, may He be glorified.

Adapted from Jaami’ Ahkaam al-Nisaa’ by Shaykh Mustafaa al-‘Adawi.

We ask Allaah, the Exalted, the Powerful, to make things easy for you, to help you make a wise choice, and to bless you with a righteous husband and good offspring, for He is Able to do all that. May Allaah bless our Prophet Muhammad.

Islam Q&A (http://www.islam-qa.com)

En:

Choosing a husband

Question: What are the most important considerations a young lady should make when choosing a husband? If she refuses someone simply for economic or worldly reasons, will that expose her to the punishment of Allaah?

Response: The most important attributes that a woman must look for in selecting a husband are character and piety. Wealth and lineage are secondary considerations. The most important aspect is that the proposed groom be a person of piety and proper behavior. The person of proper behaviour and piety will not do his wife wrong. Either he will keep her in a way that is proper or he will leave her to go free in the best way.

Furthermore, the person of religion and behavior may be a blessing for her and her children. She may learn manners and religion from him. If he does not have those characteristics, she should stay away from him, especially if he is one of those who is lax with respect to performing the prayers or if he is known to drink alcohol, may Allaah save us. As for those who never pray, they are disbelievers. Believing women are not permissible for them nor are they permissible for the believing women. The important point is that the woman should stress character and piety. If he is also of a noble lineage, that is to be preferred. This is due to the Messenger of Allaah's (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) statement:

((If a person whose religion and character you approve of comes to you, then marry him)).

However, if he is also suitable [in other ways, such as economics standing and so forth], that is better.

Shaykh Ibn 'Uthaymeen
Fataawa al-Mar.ah

09-05-2002, 16:50
Bismillah....ama ba3d,

Assalam 3alaikom,

xxxx
3) Het tegenhouden van het huwelijk zonder shari3ah reden:

Marriage comes first

Question: A common custom among the people nowadays is for a woman or her father to refuse a man's proposal so that she may finish high school, college or some specific amount of studying. What is the ruling concerning that? What is your advice for those who fall into that trap? Sometimes, the woman reaches the age of thirty or more and she has yet to get married!

Response: My advice to all young men and young women is to get married quickly if the means to it are made possible for you. This is because the Prophet
(sal-Allaahu `alayhe wa sallam) has said:

((O youthful people, if any of you have the means to, he should get married, as it lowers the eyesight and protects the private parts. Those who have not the ability to do so should fast, as it will be a shield for him)). This was recorded by al-Bukhaaree and Muslim.

The Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) also said:

((If one whose religion and character pleases you proposes to you, you should marry him. If you do not do so, them will be tribulations in the land and great evil)). This was recorded by at-Tirmidhee with a hasan chain.

The Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) also said:

((Marry the child-bearing, loving woman for I shall outnumber the peoples by you on the Day of Resurrection)). This was recorded by Ahmad and graded Saheeh by ibn Hibban.

Therefore, there are many benefits to marriage which the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) alluded to, including lowering the gaze, protecting the private parts, increasing the numbers of the Muslim Nation and being saved from great evil and misfortune.

May Allaah grant to all what is best for their religion and worldly lives.
He is All-Hearing, Close.

Shaykh Ibn Baaz
Fataawa al-Mar.ah

A religious young man proposed to me but my mother refused

Question: I am seeking a solution to my problem. I am twenty-four years old. A young man proposed to me. He has finished college. He is from a religious family. After my father agreed to him, he asked me to come to see him. I saw him and was pleased with him and he was pleased with me. [We saw each other] because our pure religion has stated that I should see him and he should see me.

However, when my mother came to realize that he was from a religious family, she became harsh against him and my father. She swore that such a marriage would never take place in anyway. My father desperately tried to persuade her, but to no avail. Do I have the right to seek the Law to intervene in this matter?

Response: If the matter is as you have mentioned in your question, then your mother has no right to make any objection. Indeed, such a stance is forbidden. You are not obliged to obey your mother in matter.

This is because
the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) said:

((Obedience is in what is good and right)).

Rejecting a suitable proposal is not from what is good and right. In fact,
it has been narrated that the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) said:

((If one whose religion and character pleases you proposes to you, you should marry him. If you do not do so, there will be tribulations in the land and great evil)).

If you have need to take your matter to a court of law, you would not be wrong in doing so.

Shaykh Ibn Baaz
Fataawa al-Mar.ah

xxxx
Dan nog deze hadieths over het belang van het trouwen;

"Als iemand, met wiens godsdienst en karakter je tevreden bent, jou om de hand van je dochter vraagt, sta dan zijn verzoek toe; als je dat niet doet zal er verderf en een groot kwaad op aarde zijn."

en:

Door al-Thirmidi is overgeleverd dat de Heilige Profeet zei: "Drie zaken
mogen niet vertraagd worden: de salaat als het tijd is, de begrafenis als
de begrafenisstoet is gearriveerd, en het huwelijk van een alleenstaande vrouw als een man uit dezelfde klasse een aanzoek heeft gedaan."

en:

Ahmad, Al Nisai, al Thirmidi, Ibn Madjah en al-Hakim hebben overgeleverd dat onze Heilige Profeet (vzmh) heeft gezegd: "Er zijn er drie, die recht hebben op de hulp van Allah; degene die trouwt, omdat hij de wens heeft een kuis leven te leiden; de slaaf wiens meester het heeft goedgekeurd, dat hij zichzelf vrijkoopt als hij het bedrag wil betalen; en degene die voor Allah's zaak vecht."

Ik hoop dat het duidelijk is; als degene die het aanzoek doet, goedgelovig is, praktizerend is, goede manieren heeft en de vrouw kan onderhouden. Dan moet moet bij wederzijdse instemming van de man en vrouw het ( toekomstig ) echtpaar niet tegengehouden worden.....Gehoorzaamheid aan de ouders is een plicht maar wel in goede zaken en niet in zaken die slecht zijn, zoals weigeren op grond van ras, huidskleur en afkomst. Allah s.w.t kijkt naar taqwa....Gehoorzaamheid aan een schepsel gaat nooit samen met ongehoorzaamheid aan de Schepper.....

Allah weet het het beste...

Ik hoop dat het duidelijk voor je is; moge Allah s.w.t jou leidden naar het goede en behoeden voor het slechte en jou een gelukkig huwelijksleven schenken met gezond en vroom nageslacht. Natuurlijk inshaAllah al Djennatoel Firdaus schenken.

Assalam 3alaikom wa ra7mattolah

Je broeder Ridouan

06-07-2003, 17:47
De pupperde pup

21-05-2006, 22:09
weet iemand een adres waar je islamities kan trouwen voor een imam

25-09-2009, 13:06
Ik ben zelf christen en heb al 7 jaar met een marokkaan. we gaan binnenkort trouwen! gemengd huwelijk betreft geloof kan dus ook

25-09-2009, 15:17

Citaat door Missz_S:
Ik ben zelf christen en heb al 7 jaar met een marokkaan. we gaan binnenkort trouwen! gemengd huwelijk betreft geloof kan dus ook


alles kan tegenwoordig, maar het gaat erom hoe he zit vanuit het islamistisch oogpunt

mag ik je vragen: waar gelof je in als christen, in de drie-eenheid?

25-09-2009, 20:57
Ik geloof niet dat Jezus een reincarnatie van God was, maar ik geloof wel dat Jezus in een bepaalde context de zoon van God is aangezien God hem had gestuurd als redder en hij dingen kon doen die normale stervelingen niet konden doen. Ik geloof op mijn eigen (open) manier en neem niet alles letterlijk wat in de Bijbel staat, zo is het heilige boek ook niet geschreven. Ik vind persoonlijk dat we allemaal kinderen van God zijn en er geen onderscheid meot zijn in de verschillende geloven. Ik ben een christen maar tegelijkertijd ook een moslim en een jood. Ik geloof in Jezus, Mohammed en Abraham. Zo zie ik het. Mijn vriend/toekomstige is zelf ook niet streng-gelovig, maar hij wilt voor mij wel zijn geloof veranderen in het christendom, zodat mijn familie ons huwelijk zal accepteren. Maar voor mij maakt het niet uit wat voor geloof hij heeft, ik houd van hem met heel mijn hart en ik weet dat hij de ware is.

Wat bedoel je precies met dat het erom gaat hoe het vanuit het islamistisch oogpunt zit?

25-09-2009, 22:46Citaat door Missz_S:
Ik geloof niet dat Jezus een reincarnatie van God was, maar ik geloof wel dat Jezus in een bepaalde context de zoon van God is aangezien God hem had gestuurd als redder en hij dingen kon doen die normale stervelingen niet konden doen. Ik geloof op mijn eigen (open) manier en neem niet alles letterlijk wat in de Bijbel staat, zo is het heilige boek ook niet geschreven. Ik vind persoonlijk dat we allemaal kinderen van God zijn en er geen onderscheid meot zijn in de verschillende geloven. Ik ben een christen maar tegelijkertijd ook een moslim en een jood. Ik geloof in Jezus, Mohammed en Abraham. Zo zie ik het. Mijn vriend/toekomstige is zelf ook niet streng-gelovig, maar hij wilt voor mij wel zijn geloof veranderen in het christendom, zodat mijn familie ons huwelijk zal accepteren. Maar voor mij maakt het niet uit wat voor geloof hij heeft, ik houd van hem met heel mijn hart en ik weet dat hij de ware is.

Wat bedoel je precies met dat het erom gaat hoe het vanuit het islamistisch oogpunt zit?

Vreemd....

25-09-2009, 23:01

Citaat door nourhafsa:
weet iemand een adres waar je islamities kan trouwen voor een imam


ik denk de moskee in je buurt

25-09-2009, 23:04

Citaat door ArabEyes_:
Vreemd....


zeer cker vreemd, maar gebeurd denk ik wel....

ik denk dat er genoeg moslima's dat ook doen. of gewoon met anders gelovige onder 1 dak wonen. uit mijn omgeving ken ik een gast waarmee ik ben opgegroeid, hij woont samen met een marokkaanse meid, die gewoon vrede ermee heeft dat hij een boedhist is en zij moslim. ze leven leuk samen.....dus ik denk dat het zat gebeurd.

Pagina's : [1] 2