Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : vragen omtrent woedoe?tangerboy
08-04-2003, 19:47


ik vraag me af of je woedoe goed is, als je met haarvet in je haar de woedoe doet? moet die haarvet dan niet helemaal verwijderd worden? of mag je je haar nat maken en bidden? ik zie graag onderbouwde antwoorden tegemoet het zij met aya`s van de koran het zij met de ahadith van de profeet mohammed sala allah oe alaihi wasalaam.

Uitgeblust
08-04-2003, 22:07
Woedoe (de kleine rituele wassing) In de Islam is Woedoe (rituele wassing) de belangrijkste voorwaarde voor het verrichten van de shalât (gebed). Met het oog op haar grote verdienste en vitale betekenis, is ze door de Heilige Qor'aan verplicht gesteld. "0 jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de Shalât, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels.” (Soerah Al-Mâ’idah 5 aya 6) Verteld wordt dat de Profeet Mohammed (saws) het volgende heeft gezegd: "Op de Dag des Oordeels zal ik mijn volgelingen herkennen aan hun gelaat, handen en voeten, die dankzij de Woedoe zullen stralen." (Bucharie)

Uitgeblust
08-04-2003, 22:11
Woedoe (kleine rituele wassing) Verdienste en de betekenis van Woedoe In de Islam is Woedoe de belangrijkste voorwaarde voor het verrichten van het gebed. Met het oog op haar grote verdienste en vitale betekenis, is ze door de Heilige Qor'aan zelfs verplicht gesteld. "0 jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de Shalât, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels.” (Soerah Al-Mâ’idah 5 aya 6) Verteld wordt dat de Profeet Mohammed (saws) het volgende heeft gezegd: "Op de Dag des Oordeels zal ik mijn volgelingen herkennen aan hun gelaat, handen en voeten, die dankzij de Woedoe zullen stralen." (Bucharie) En bij een andere gelegenheid zei hij (saws): ”Voor degene, die op de voorgeschreven wijze Woedoe verricht en daarna de kalima: Asjhadoe allâ-ilâha illallâh wa asjhadoe anna Mohammadan ´abdoehoe wa Rasoeloehoe (ik getuig dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is) reciteert, zullen alle acht poorten van het Paradijs zich openen, zodat hij mag binnentreden door de poort die hij wenst” (Buchari) Men heeft eveneens overgeleverd dat hij (saws) het volgende heeft gezegd: " Van degene, die Woedoe op de juiste wijze verricht, worden alle kleine zonden weggewassen, de zonden van al zijn ledematen worden kwijtgescholden en hij wordt in het Hiernamaals in rang verheven.” (Bucharie en Muslim ) En hij (saws) heeft gezegd: "Woedoe is het symbool van het ware Geloof" Hij (saws) maakte toen de volgende opmerking: "Blijft standvastig op de Rechte Weg….. en denk erom dat het verrichten van het Gebed het beste van alle daden is en dat alleen de ware Gelovige zijn Woedoe op de juiste wijze kan verrichten." (Al-Moewatta en Ibn Mâdja) De voorgeschreven methode van Woedoe Fard (verplichte) delen in Woedoe Vier handelingen zijn verplicht tijdens het verrichten van de Woedoe. Als één van deze handelingen wordt nagelaten of gedeeltelijk verwaarloosd, ongeacht hoe gering deze verwaarlozing ook is, dan geldt dat er helemaal geen Woedoe is verricht. Deze handelingen zijn: ► Het wassen van het hele gezicht, vanaf het haar van het voorhoofd tot onder de kin en van oor tot oor totdat alles nat wordt; ► Het driemaal wassen van de handen tot aan de ellebogen; ► Het eenmaal afwrijven van een vierde deel van het hoofd; ► Het driemaal wassen van de voeten tot aan de enkels Voordat je woedoe neemt maak je de intentie om woedoe te nemen. Neem je voor dat de woedoe voor niets anders bedoeld is dan voor reiniging om daarmee Allah (swt) te behagen en Zijn goedkeuring te verkrijgen voor al onze activiteiten en daden. Je hoort deze intentie in je hart te hebben, het is immers een daad van je hart en niet van je tong. Het uitspreken van de intentie met woorden werd door de Profeet (saws) afgekeurd, Wel begint men de woedoe met de uitgesproken woorden “Bismillah”. Verder is het belangrijk om ieder lidmaat met de rechterkant te beginnen, Aïshja heeft gezegd:”De Profeet hield er van om de rechterkant voorrang te geven, als hij zijn schoenen aantrok, zijn haren kamde, zich waste en al het andere, dat hij deed.” (Bucharie en Muslim) En in een andere hadith staat dat de Profeet (saws) heeft gezegd:”Wanneer jullie de wassing verrichten, begin dan met uw rechter lidmaat.” (Bucharie en Muslim) Hieronder zal ik laten zien hoe men de woedoe van begin tot eind verricht, met enkele foto’s als voorbeeld. De woedoe beginnen met de woorden: ► “Bismillah” In de naam van Allah. De Profeet (saws) heeft gezegd: ”De wassing van de mens is niet compleet, als men niet de naam van Allah aanroept.” (Ahmed ibn Hanbal, Aboe Dawoed)

Uitgeblust
08-04-2003, 22:12
► Was drie maal de handen, waarbij men de vingers ineenstrengelt, zodat de vingers van de ene hand het tussen de vingers van de andere hand gelegen gedeelte reinigen. Hierbij denkt men zichzelf goed in waarom de woedoe gedaan wordt en smeekt Allah om reinheid. (fig.1-1a) Wenselijk is dat men vóór de Woedoe ringen of armbanden afdoet. Dit om te voorkomen dat bepaalde plekken droog blijven. Doet men dat niet, dan moet men zijn ringen of armbanden heen en weer bewegen, zodat geen deel van de huid droog blijft. De ruimten tussen de vingers moeten ook nat en schoongemaakt worden. ► Breng driemaal met de rechterhand water in de mond en spoel de mond, door water van de ene kaak naar de andere te laten lopen en vervolgens uit te spugen. met een miswak¹ langs de tanden strijken of met de rechterwijsvinger. Laat ook het water door het keelgat gaan door te gorgelen. (Fig. 2) ¹) De “Miswak of Siwaak” is een klein takje dat de Profeet (saws) gebruikte om zijn tanden te reinigen vóór hij met de woedoe begon. Eigenlijk is dit de eerste tandenborsel. Men haalt ongeveer anderhalve cm van de bast weg en maakt een borsteltje van de vezels binnenin. Echter het gebruik van de miswak of siwaak is geen verplichte handeling In een hadith staat dat de Profeet (saws) heeft gezegd:”Als ik niet bang was om mijn volk iets op te leggen wat moeilijk is, dan zou ik het verplicht hebben om bij iedere wassing siwaak (arak) te gebruiken.” (Malik) ► Snuif driemaal water op, door enig water in en uit te snuiven (behalve tijdens het vasten) met de rechterhand, snuit de neus met de linkerhand. (Fig. 3) De Profeet (saws) heeft gezegd: ”Snuif goed water op, “behalve wanneer je vast” (uit vrees om water door te slikken).” (Ahmed ibn Hanbal, Aboe Dawoed, Tirmidhi) Fig. 4 Fig. 4a Fig. 5 Fig. 5a ► Neem daarna water in de holte gevormd door de handpalmen, men wast het gezicht driemaal, zodat geen enkel gedeelte van het gezicht droog blijft. Van de haargrens tot onder de kin en van oor tot oor. De baard, indien aanwezig, kamt men met de natte vingers, zodat het water de haarwortels bereikt. (Fig. 4 - 4a) ► Was beide armen tot en met de ellebogen driemaal, eerst de rechter- en daarna de linkerarm. (Fig.5-5a) Fig. 6 Fig. 6a Fig. 7 ► Wrijf op de volgende wijze met de natte handen het hoofd en de oren af: wrijf tenminste een vierde deel van het hoofd af door de handen, te bewegen vanaf de haargrens van het voorhoofd naar de achterkant van het hoofd en weer terug vanaf het achterhoofd naar het voorhoofd. Reinig daarna de binnenkant van de oorschelp met de wijsvinger, de buitenkant met de duim en daarna gaat men met de rug van de hand langs de nek, doe dit alles in één vloeiende beweging. Dit gedeelte van de woedoe wordt één maal uitgevoerd. (Fig. 6-6a-7) Fig. 8 Fig. 8a ► Was daarna beide voeten met de linkerhand driemaal tot aan de enkels, eerst de rechter- en daarna de linkervoet. De ruimten tussen de tenen dienen ook goed gereinigd te worden, beginnend bij de kleine teen van de rechtervoet en eindigend bij de kleine teen van de linkervoet. (Fig. 8-8a) Het is toegestaan om in plaats van de voeten te wassen, met natte handen over je sokken te strijken²: voorwaarde hierbij is wel dat de sokken zijn aangetrokken nadat er woedoe heeft plaatsgevonden voor men deze sokken aangetrokken heeft.. Dit is 24 uur geldig, vanaf de tijd dat de woedoe gedaan was. Wanneer iemand op reis is, blijft het drie dagen geldig. Na deze tijd 24 uur of 3 dagen moeten de voeten weer opnieuw met water gewassen worden. (²Wanneer men de sokken aanhoudt, éénmaal de bovenkant van de voeten (dus niet de zolen) met natte handen afstrijken. ► Het is wenselijk de gehele Woedoe, zonder onderbreking, in de gegeven volgorde te verrichten. ► Na de voltooiing van de Woedoe is het soenna dat men de getuigenis reciteert: "Asjhadoe allâ ilâha illallâh wahdahoe laa sjariekalah, wa Asjhadoe anna Mohammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.” ”Ik getuig dat er geen God is dan Allah. Hij is de Ene en heeft geen deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is.” De Profeet (saws) heeft hierover gezegd: ”Wie ook maar goed zijn wassing verricht en zegt:”Ik getuig dat er geen enkele god is dan Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is”, zal voor zich acht poorten van het paradijs zien opengaan. Hij zal binnengaan door welke hem bevalt.” (Muslim) Fig. 9 ► En als laatste is het geoorloofd om de volgende doe’a te reciteren, echter dit is geen verplichting: “Allâhoemma-j’álnie minat-tawwâbien wa-j’álnie minal Moeta-tahirien." (Tirmidhie) (Fig.9) “0 Allah! Laat mij behoren tot degenen die berouw tonen, en laat mij behoren tot degene die gereinigd zijn.” ► Het wordt aanbevolen, dat men in de regel steeds in de Woedoe-staat verkeer Wat te doen in geval van wonden, gipsverband, verband, etc. met water ► Als een arm of been met een breuk tijdens de Woedoe moet worden gewassen, terwijl er een gipsverband omzit, is het voldoende het gips- verband af te strijken met natte handen; ► Als een wond is verbonden, is het voldoende dat het verband met natte handen wordt gestreken; ► Als een gezond gedeelte van een arm of been ook onder het verband zit en het wassen of ontbloten van dit gedeelte waarschijnlijk schadelijke gevolgen kan hebben, hoeft het alleen maar met natte handen afgestreken te worden; ► Als men er zeker van is, dat het water nadelige gevolgen zal hebben voor een wond of letsel, dan mag men het verband alleen maar met natte handen afstrijken; ► Wanneer men zeker weet, dat het water schadelijk kan zijn voor de barstjes in de huid van het gezicht of voor een arm of been waar- aan men pijn lijdt, dan hoeven die alleen maar met natte handen afgestreken te worden; ► Als het verband eraf gaat, nadat het is afgestreken, en men merkt dat de wond is genezen, dan moet de arm of het been worden gewassen, omdat het afstrijken ongeldig is geworden.

Uitgeblust
08-04-2003, 22:15


Wat maakt een Woedoe ongeldig? ► Urineren of stoelgang hebben ► Windjes laten ► Afscheiding van etter, bloed, (nier) steen, wormen, prostaatvloeistof, e.d. ► Bloedverlies uit elk deel van het lichaam ► Een mondvol braaksel, als in het braaksel bloed, etter, of iets anders uit de maag voor- komt, met uitzondering van speeksel en slijm. ► Als men met korte tussenpozen overgeeft, maar de totale hoeveelheid braaksel overéén komt met die van een mondvol ► Speeksel met een grote hoeveelheid bloed ► Zaadlozing veroorzaakt door shock, een val, e.d. ► Afscheiding van vuile vloeistof door ontstoken ogen, behalve bij een chronische ontsteking ► Pijnlijke afscheiding van vloeistof door de borst van een vrouw, behalve moedermelk ► Normale bloeding van de baarmoeder (Istihâzah) en afscheiding van prostaatvloeistof ► De Woedoe wordt ook ongeldig door menstruatiebloed, sperma, Nifaas, e.d. die een persoon verontreinigen, welke persoon dan een bad (Guhsl) moet nemen om zich te reinigen. ► Na een diepe slaap en in gevallen van buitenbewustzijn verkeren. kwijtschelding van Woedoe Voor kwijtschelding van de Woedoe komt men in aanmerking, als men lijdt aan een voortdurende afscheiding van onreine vloeistof als gevolg van een aandoening of ziekte, waardoor men niet in staat is zijn/ haar lichaam voor het verrichten van het Gebed in reine staat te houden. Dat is bijvoorbeeld het geval als: ► Een patiënt ontstoken ogen heeft, die voortdurend een vuile, onreine vloeistof afscheiden ► Een persoon last heeft van incontinentie ► Een persoon keer op keer windjes moet laten ► Een persoon last heeft van diarree ► Een persoon lijdt aan voortdurende bloedafscheiding door welk deel van het lichaam dan ook ► Een persoon voortdurend last heeft van een neusbloeding ► Een persoon voortdurend last heeft van zaadlozingen of afscheiding van prostaatvloeistof ► Een vrouw voortdurend bloed verliest uit de baarmoeder (Istihâzah) Belangrijke bepalingen Voor alle bovengenoemde voorbeelden geldt, dat men voor het verrichten van ieder Gebed de Woedoe verricht, die zelfs na het Gebed geldig blijft tot ze ongeldig wordt door iets wat geen verband houdt met de aandoening, waarvan men last heeft. Voorbeeld. de Woedoe van iemand die lijdt aan voortdurende neusbloeding, wordt ongeldig na het urineren, het laten van een windje, e.d.. De persoon die in aanmerking komt voor kwijtschelding van de Woedoe kan ieder Fard (verplichte)-, Soenna- of Nafl (Extra)-Gebed verrichten binnen de tijd die is aangegeven voor het Gebed waarvoor hij de Woedoe had verricht. Voorbeeld.' de Woedoe voor het Fadjr-Gebed wordt ongeldig na zonsopkomst en de betrokken persoon moet voor het Dohr-Gebed opnieuw de Woedoe verrichten. Voor het Asr-Gebed moet ook opnieuw de Woedoe verricht worden. Als een persoon, die in aanmerking komt voor kwijtschelding van de Woedoe, zelfs voor een poos geneest, en gedurende de tijd tussen twee gebeden in deze toestand blijft, dan komt hij/ zij niet meer in aanmerking voor kwijtschelding, maar moet hij/ zij, als de reine toestand waarin het lichaam verkeert wordt onderbroken, opnieuw de Woedoe verrichten. Voorbeeld: voor een persoon die lijdt aan incontinentie geldt de kwijtschelding niet meer als de incontinentie geheel ophoudt tussen het Dohr- en het Asr- Gebed. Dan moet hij, zelfs na het verlies van een enkele druppel urine, opnieuw de Woedoe verrichten. VRIENDELIJKE DANK AAN Selima el Adel http://www.msnusers.com/IslamenMeer/msgattachments/116

tangerboy
09-04-2003, 16:48
salaamoe aleykoem warahamatoellahie wabarakatoe, djazakallahoe gayran wa barakallahoe fiekoem wasalaamoe aleyloem wr wb

Eindje040
17-09-2014, 21:21
Hahahaha haarvet