Bekijk volle/desktop versie : Hoe toon ik berouw!Pagina's : [1] 2

05-05-2002, 16:46
In naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Assalamoe aleikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh moslim broeders en zusters.

Omdat deze vraag al enkele keren gesteld is geweest plaats ik een stuk (uit een ander forum) over het tonen van berouw.

Een zeer belangrijk onderwerp die ik insha Allah in verschillende delen (5) zal spreiden om zoveel aspekten erover te lichten insha Allah opdat wij allen er iets aan hebben.

Lieve broeders en zusters: de meeste mensen weten niet wat berouw inhoudt en wat de waarheid erachter is. En de mensen die weten wat berouw is, weten ze meestal niet hoe ze berouw moeten tonen en als weten hoe ze berouw moeten tonen weten ze niet hoe ze moeten beginnen.


We maken allemaal fouten
De profeet(vzmh) heeft gezegd:Alle nakomelingen van Adam (mensen) zijn foutenmakers en de beste foutenmakers(mensen) zijn zij die berouw tonen"[Tirmidi en goedgekeurd door Albani]
Tekort doen en tekortkomingen zijn een maal eigenschappen van een mens en Allah's barmhartigheid opent de deuren van vergeving voor elk mens die berouw wil tonen.


Waar is de redding?
Er zijn mensen onder ons die zeggen: "Ik zoek geluk voor mezelf en wens redding van de bestraffing en wens vergeving van Allah maar ik ken de juiste weg niet en weet niet hoe ik moet beginnen. Ik ben als een verdrinker die een reddende hand nodig heeft als een verdwaalde ziel die leiding zoekt. Ik wil een greintje hoop en een straal van licht, maar waar is de weg."

De weg is zo duidelijk als de zon één die geen tweede kent, een makkelijk weg waarvan de deuren constant open zijn en in de Koran is het antwoord: 20.82. "Maar voorzeker, Ik ben Vergevensgezind jegens hem die berouw heeft en gelooft en het goede doet en het richtsnoer volgt"
Sterker nog Allah heeft die deur open staan voor de gehele mensheid, zowel moslim als niet-moslims en Hij vergeeft alle zonden, grote en kleine, vele en weinige. Hij zegt in de koran:39.53. Zeg: "O mijn dienaren die tegen u zelf buitensporig zijt geweest, wanhoopt niet aan de barmhartigheid van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle

Maar wat houdt nou berouw tonen in?
Berouw wordt door de geleerden beschreven als: Het afkeer van hetgene dat Allah niet behaagt, het innerlijke en uiterlijke ervan.

Het brengt je dichter bij Allah en Zijn Rechte Pad en het is tevens een bescherming tegen hopeloosheid en bron voor geluk op aarde en in het Hiernamaals.

Het is het spijt hebben over de zonden en door vrees voor Allah vastberaden zijn niet te zondigen in de toekomst.

Waarom tonen wij berouw?

Je kunt je het volgende afvragen:
waarom afstand nemen van mijn sigaret terwijl ik daarin mijn rust en genot vind?
Waarom afstand nemen van het kijken naar imorele films terwijl ik daar mijn voldoening in vind?
Waarom ophouden met versieren als ik daar een heilig doel in zie?
Waarom mezelf binden aan het dagelijks gebed en vasten terwijl ik daar moeite mee heb en graag vrij ben in mijn keuze?
en waarom....
en waarom....
en waarom....Alles waarin ik mijn geluk in vind noem jij ongehoorzaamheid dus waarom moet ik berouw tonen ?....

wordt vervolgdt insha Allah

05-05-2002, 17:16


slm mujaahid.....ik zal zeker de andere delen lezen, omdat ik erg geiteresserd ben in 'Het berouw tonen'....bedankt voor de info

GreeTZZzzzzz

06-05-2002, 14:57
wa alaikoem salaam wa rahmatoellah wabarakatouh selmaatje, moslimbroeders en zuster.

Djazzakiellah.

Hieronder het vervolg:

Voordat ik inga op al die waaroms wil ik één ding duidelijk maken. Lieve broeder en zuster die dit leest; weet dat ik als broeder van je houd omwille van Allah en niets anders wil bereiken dan geluk en rust in jouw leven en niets anders bedoel dan het goede en redding voor jou hier en in het Hiernamaals.

En dan het antwoord op de vragen: Toon berouw broeders en zusters want berouw tonen houdt in:

1: Gehoorzaamheid aan een bevel die Allah je bevolen heeft want Hij is Degene Die in de koran zegt:
66.8. O gij gelovigen, wendt u tot Allah in oprecht berouw. Het kan zijn dat uw Heer uw fouten van u zal verwijderen en u in tuinen toelaten waar doorheen rivieren stromen
En een bevel van de Schepper kent alleen gehoorzaamheid als tegenwaarde.

2: Reden tot slagen op aarde en in het Hiernamaals Allah de Barmhartige zegt in de Koran:
24.31 En toont allen tezamen berouw aan Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.

Want het hart heeft geen succes, geen genezing, geen geluk en geen rust en zekerheid elders dan in het aanbidden van Allah, terugkeer naar Hem en berouw tonen aan Hem. En dat bewijst Allah in de Koran:13.28 Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden.


3: Reden voor Allah om van jou te houden En dat kunnen we duidelijk in de koran lezen en voelen 2.222.Allah bemint hen, die berouw tonen aan Hem en die zich rein houden
En is er op de wereld iets anders dat jou gelukkiger maakt dan wanneer je weet dat de Schepper van alles van je houdt en je bemint wanneer je berouw toont aan Hem?

4: Reden voor jou om het paradijs te betreden en aan de hel te ontsnappen wederom een bevestiging uit het heilige Boek :19.60. Maar zij die berouw hebben en geloven en goede werken verrichten, zullen het paradijs binnengaan en zij zullen geenszins schade lijdenEn is er iets wat een mens op hoopt groter dan het bereiken van de paradijspoorten?

5: Reden tot het neerdalen van zegeningen uit de hemel, het vergroten van krachten en het verkrijgen van welvaart en nakomelingen. Hiervoor zijn twee duidelijke bewijzen uit de koran, namelijk: 19.52. "En o, mijn volk, vraag vergiffenis van uw Heer, wend u daarna tot Hem, Hij zal wolken die regelmatig regen nedergieten over u zenden en kracht bij uw kracht voegen. En wend u niet af als schuldigen."
71.10. En ik zeide: "Zoekt vergiffenis van uw Heer, want Hij is de Vergevensgezinde. 11. Hij zal regen voor u nederzenden in overvloed.12. En Hij zal uw rijkdommen en kinderen vermeerderen, en Hij zal u tuinen en rivieren schenken. Dus degenen die denken dat het of het een(wereldse leven) of het ander(Hiernamaals) is, die hebben het mis, want een ware moslim krijgt ze allebei van Allah.

6: Reden tot het kwijtschelden van slechte daden en ze omruilen voor goede daden En alweer laat Allah Zijn onmetelijke Barmhartigheid zien in twee verzen in de koran: 66.8. O gij gelovigen, wendt u tot Allah in oprecht berouw. Het kan zijn dat uw Heer uw fouten van u zal verwijderen en u in tuinen toelaten waar doorheen rivieren stromen
25.70. Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor dezulken zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allah is Vergevensgezind, Barmhartig!

-En dan nu mijn vragen:
Zijn de boven genoemde voorrechten niets voor jou broeder en zuster? Zijn ze niet de moeite waard om berouw te tonen, zo ja waarom ben je gierig op jezelf en weerhoud je je van deze profijten die als een geschenk in een dienblad naar je toe komen?

Rest een positieve reactie in een vorm van een vraag:
HOE doe ik dat dan?

Vervolg........

07-05-2002, 20:17
Vervolg 2

Assalamoe aleikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh

Hoe toon ik berouw?

Dierbare broeder en zuster, deze vraag weerklinkt in mijn oren alsof je wilt zeggen: "Mijn ziel wil terugkeren naar haar Schepper, ze wil naar haar thuisbasis nadat ze ervan overtuigd is geraakt, dat het bereiken van ultieme geluk niet zit in het volgen lusten en begeerte en het overtreden van verboden zaken"

Dan heb ik je enkel het volgende te zeggen: Allah als Hij iets goeds met zijn dienaar wil, dan vergemakkelijkt Hij de middelen voor hem, die hem steunen en motiveren. En hierbij som ik een aantal van die zaken voor je op:

1: Zuiver je intentie en wees waarachtig in je berouwtoning Want als een dienaar zijn intentie zuiver voor Allah maakt en waarachtig Zijn genade zoekt, zal Allah hem helpen en versterken en daar bovenop alle hindernissen voor hem uit de weg der berouw opruimen. Dat bevestigt Allah met de volgende vers uit de Forqaan(=Koran): 12.24.Zo kwam het dat Wij het kwaad en de onbetamelijkheid van hem mochten afwenden. Voorzeker hij was een Onzer uitverkoren dienaren. En je bent uitverkoren wanneer je jouw intentie voor Allah zuivert.

2: Houd jezelf in de gaten; wees calculerendwant als je constant kritisch bent met jezelf, is dat altijd een stap dichter bij het Goede en een stap verder af van het Kwade. Het houd je ook stabiel na je berouw want je bekijkt elke daad of die wel of niet door Allah geacepteerd wordt.

3: Herinner jezelf, adviseer jezelf, kleineer jezelf en beangstig jezelf
zeg het volgende tegen jezelf: Toon berouw voordat je de dood ontmoet.
Weet je niet dat je zeker zult sterven en dat je graf je huis zal zijn en het zand je bed zal zijn en de maden je metgezellen zullen zijn?
Ben je niet bang dat de Engel Des Doods je zal komen halen als je aan het zondigen bent? Heeft opdat moment je spijt nut? of je gehuil en verdriet?
Je keert de rug naar het Hiernamaals terwijl het recht op je af komt en rent achter de wereld terwijl het afstand van je neemt?.........
En zo behoud je Taqwa(Godsvrees) en blijf je gefocused insha Allah.

4: Isoleer jezelf van plaatsen waar gezondigd wordt Als je gewend was om op een bepaalde plaats te zondigen zorg dat je daar niet meer komt dan houd je zwakke zelf weg van de Satan.

5: Neem afstand van slechte gezelschap
Want je zult van je slechte vrienden wat eigenschappen hebben die jou kunnen doen terugvallen op zonden en slechte vrienden worden bestuurd door Satan die hen als middel gebruikt tegen jou. Verander desnoods je telefoonnummer en maak het ze duidelijk dat je niet met ze wilt optrekken zolang ze bezig zijn met zondigen. Onze nobele en waarheidsprekende profeet(vzmh) heeft gezegd: "Een mens hangt het geloof(ideeën en overtuigingen) aan van zijn metgezel. Kijkt daarom uit wie u te vriend houdt!"[Aboe Dawoed en Tirmidi en is goed verklaard door Alalbani]

6: Weet wat de gevolgen en consequenties zijn wanneer je zondigt Want als een mens weet hoe hoog de straf is van een misdrijf, houdt hij zich meestal aan de regels. Sommigen doen dat niet omdat ze denken niet gepakt te worden maar een moslim die 100% zeker weet dat hij zijn Maker zal ontmoeten en dat Hij hem constant ziet, heeft die gedachten niet.

7: Zie het paradijs voor je en de hel netzo goed Herinner jezelf aan de paradijs en hoe mooi het is daar en ook aan de hel hoe afschuwelijk het is daar.

8: Vul je tijd met nuttige zaken en vermijd eenzaamheid en leegte Deel je tijd dus goed in door kennis op te doen over het geloof maar daarnaast ook een toegestane hobby die je geest verruimt. Anders ga je je snel vervelen en kun je weer in zonden vervallen.

9: Zit je begeerte en lust constant dwars Want er is niet gevaarlijk voor mens dan zijn begeerte en lust en dat verwoordt Allah zo mooi in de Koran:25.43. Hebt gij hem gezien, die zijn eigen begeerte als zijn God aanneemt? Als je dus niet een slaaf en dienaar bent van Allah dan ben je automatisch een slaaf van je begeerte.

10: Constante smeekbeden, gedenkingen van Allah en geduld Smeekbeden dat Allah je helpt en sterker maakt. Gedenkingen zoals de profeet(vzmh) voorschreef zoals Alhamdulillah, Astaghfirullah, Soubhaan Allah Allahoe Akbar enz... Geduld vooral in de beginfase door je te hechten aan de Koran en zijn diepe betekenissen.


Tot zover; Hoe we tawbah (berouw) moeten tonen in de komende deel insha Allah: De Voorwaarden van een waarachtige Tawbah(berouwtoning)


Wordt vervolgd...insha Allah.

07-05-2002, 21:51


salaam M.

Ik wou je zeggen dat ik het een goeie topic vindt,
ik heb het eerste deel al gelezen en ik vindt het best interssant.

Ja dat wou ik ff kwijt.


groetjes

09-05-2002, 18:33
salaam ou alaikoem warahmatoellah wa baraktouh

Alhamdoelillah wa djazzakiellah muslimah, ichwana wa ichwatna fie deen Allah.
Dit is nu het 4de deel dat hier wordt geplaats alhamdoelillah, dan blijft er nog één deeltje over inshaAllah.

vervolg 3

De voorwaarden van een waarachtige Tawbah(berouwtoning)

Broeders en zusters in religie, nu dat we weten hoe we berouw moeten tonen is het ook van belang om te weten of er ook voorwaarden eraan vast zitten om de Tawbah zo correct mogelijk te verrichten.

1: Zuivere intentie voor Allah Dus niet omdat je het voor een mens doet om welke wereldse reden dan ook bijv om te kunnen trouwen met iemand en je doet het dan puur voor die persoon. En het bewijs hiervoor vloeit ook voort uit de Koran: 4.146. Behalve degenen, die berouw hebben en zich verbeteren en aan Allah vasthouden en hun gehoorzaamheid zuiver houden voor Allah. Dezen behoren tot de gelovigen. En Allah zal de gelovigen weldra een grote beloning geven.

2: Volledig afstand nemen van het begane zonde spreekt voor zich eigenlijk maar er moet wel erbij gezegd worden dat het niet meteen betekent dat je eerdere berouw niet geldig was maar het vallen in dezelfe zonde heeft een nieuwe berouwtoning nodig.

3: Toeggeven en erkennen van je fout Je kunt moeilijk berouw tonen als je hetgene wat je fout deed niet als fout ziet.

4: Diepe spijt hebben over het verleden Pas als je echt spijt hebt en je je schaamt voor wat je gedaan hebt kun je oprecht zijn in je berouw. Stel voor dat je wel weet dat je fout zat maar bij jezelf denkt: Ik heb toch wel genoten van bijv het versieren van vrouwen.......Met zo'n gedachte kun je nooit oprecht zijn in je berouwtoning want je bent tevreden dat je Allah ongehoorzaam was..Onze wijze profeet(vzmh) zei kort maar krachtig : "Spijt is berouw"[Ahmad en Ibn Maadjah en is Authentiek verklaard door Alalbani]

5: Vastberaden zijn om niet terug te keren Constanst jezelf overtuigen dat je nooit meer hetzelfde gaat doen (een ezel stoot zich niet twee maal aan dezelfde steen)

6: Begane onrecht recht zetten Mocht je iemand ontrecht hebt beschuldigd dan moet je dat rechtzetten of mocht je iets van iemand onterecht hebben genomen, moet je dat zo mogelijk retourneren. De profeet(vzmh) heeft hierover het volgende gezegd:Als er iemand van jullie een ander onrecht heeft aangedaan, zorg dan dat je het recht zet voor de dag des oordeels want dan zal degene die onrecht is aangedaan van je goede daden nemen om het begane onrecht jegens hem te rechtvaardigen en als de onrechtdoener geen goed daden meer heeft op zijn weegschaal dan zullen er slechte daden van degenen die hij heeft benadeeld bij hem worden toegevoed [Boekhari]

7: Een tawbah is alleen geldig binnen een bepaald termijn De tawbah kent een deadline en dat is als de eerste Grote teken van de Dag des Oordeels verschijnt namelijk wanneer de zon van het westen op komt. De profeet(vzmh) maakt dat duidelijk in een hadeeth: " Allah spreidt Zijn Handen in de avonduren om de tawbah van Zijn zondigende dienaar die overdag heeft gezondigd te accepteren en Hij spreidt Zijn Handen in de middaguren om de tawbah van Zijn zondigende dienaar die 'savonds heeft gezondigd te accepteren totdat de zon van het westen opkomt."[Moeslim]


Tot zover de voorwaarden en in de volgende deel insha Allah: Tekenen van een geslaagde Tawbah

Wordt vervolgd.... insha Allah.

10-05-2002, 08:45
Vervolg 4

Tekenen van een geslaagde Tawbah


Beste broeders en zuster die zover zijn gekomen met het lezen van deze topic en die met een knaagende vraag zitten: Hoe waaraan merk(zie) ik of mijn berouwtoning geslaagd is en aanvaard door Allah?

1: Je bent als een dienaar in een betere staat dan voorheen Dat voelt elke moslim als hij oprecht berouw aan Allah heeft getoond. Je voelt je dichter bij Allah en je motivatie stijgt.

2: Je angst om dezelfde zonde te begaan wordt groot door je vrees voor Allah Een verstandige moslim is altijd op zijn hoede voor de beproevingen van Allah totdat de engelen zijn ziel komen halen zoals in de Koran staat:41.30. Voorzeker zij, die zeggen: "Onze Heer is Allah," en daarin standvastig blijven, op hen zullen de engelen nederdalen: "Vreest niet, noch treurt; maar verheugt u over het paradijs dat u wordt beloofd.
Dan alleen gaan alle angsten en zorgen weg.......

3: Je zult je begane zonde als iets vreselijks zien zelfs nadat je berouw hebt getoond De nobele metgezel, Abdoellah ibn Masood(de beste koran reciteerder en kenner van de zijn tijd) zei ooit. " De gelovige ziet zijn zonden als een berg waaronder hij zit en vreest dat het op hem instort, terwijl een zondaar zijn zonden ziet als een vlieg die voorbij zijn neus vliegt en enkel een zwaaiend gebaar met zijn hand deed."
En een van de salaf(de vrome voorgangers) zei ooit:Kijk niet naar hoe klein een zonde(ongehoorzaamheid) is maar kijk naar hoe groot Degene is Die je ongehoorzaam bent

4: Je zult veel bescheidener zijn dan voorheen en voelt je nedering en nietig tegenover Allah En er is niets geliefder bij Allah dan wanneer zijn dienaar zich nederig tegenover Hem is en bescheiden tussen zijn broeders en zusters, want alleen uit zo'n houding zal een dienaar al hetgene wat van hem wordt verlangd door Allah uitvoeren zonder een gevoel van hoogmoed.


5: Je zult je zintuigen in de gaten houden Vooral je tong, waardoor je dus mindergeneigd bent om te liegen, lasteren of roddelen.
Je maag, waardoor je uitkijkt dat alles wat daar binnen komt aan voedsel of drank dat het allemaal halaal is.
Je ogen, waardoor je niet naar verboden dingen kijkt.
Je oren, waardoor je niet naar verboden dingen luistert.
Je handen,waardoor je ze niet steekt naar haraam
Je voeten,waardoor je niet naar verboden plaatsen gaat.
Je hart die je moet zuiveren van benijd en haat.

6: Je liefde voor de islam je medemoslims wordt groter Je wordt veel socialer waardoor je meer om je medemoslims geeft ,je familie voorop stelt en voelt voor de armen.


Dat zijn de tekenen voor zover en die zullen insha Allah bij ons allen te zien zijn als we constant bezig zijn met tawbah

Een laatste raad van een bezorgde broeder : Kijk uit voor uitstel van berouw want je weet niet wanneer je deze aarde gaat verlaten. De duivel heeft als hoofdtaak om ons te laten denken dat we nog lang te leven hebben...............


Moge Allah ons allen vergeven

Einde...........................

salaam ou alaikoem wa rahmatoellah wa barakatouh

14-05-2002, 14:22

Citaat:
Origineel gepost door yamina1
Salem ou raleikom wa rahmatoellah,

Einde....?? Dat was het! Jammer...verheugde me erop nog meer kennis te lezen. Masha'Allah dat je dit met ons wilde delen. En onze moslim broeders en zusters stimuleert op het gebied van de Islam Insha'Allah.

Djazaak Allah.

Waraleikom salem wa rahmatoellah
yamina
Alaikoem salaam wa rahmatoellah wa baraktouh

Alhamdoelillah zuster fie deen Allah.
Insha Allah, wa ijaak kadalik

wa salaam

15-05-2002, 15:50
KAN JE DIT NAAR MIJN E-MAIL STUREN IK WEET NU HOE IK HET MOET COPIEEREN. MISSALHOECEIMA@HOTMAIL.COM .

23-12-2003, 20:26
Deze Jihaadies zijn verdwaald en hebben vele dooien op hun geweten dus pas op pas op voordat je het weet dwaal je met hen mee

wa salaam.

28-04-2008, 01:49
een vraagje,mag je voor steeds dezelfde fout te maken iedere keer berouw tonen en wordt dat ook geaccpeteerd???????????

28-04-2008, 02:04

Citaat door missloubnaa:
een vraagje,mag je voor steeds dezelfde fout te maken iedere keer berouw tonen en wordt dat ook geaccpeteerd???????????nee zo werkt het niet helemaal natuurlijk
stel je pleegt zina, en je toont berouw..maar dan pleeg je weer zina en weer en weer en weer..dat is niet helemaal de bedoeling..nou noem ik ook wel een grote zonde als voorbeeld
Als je berouw toont aan Allah dan moet je ook stoppen met de zonde en zoveel mogelijk vermijden, in elk geval je uiterste best te doen om deze zonde te vermijden..en natuurlijk het kan voorkomen dat je die zonde nog een keer pleegt, en dan moet je weer berouw tonen........maar het is geen spelletje van oh ik pleeg die zonde gewoon weer en toon daarna berouw en dan doe ik het morgen weer en toon ik weer berouw

28-04-2008, 02:11Citaat door wipneusje:
nee zo werkt het niet helemaal natuurlijk
stel je pleegt zina, en je toont berouw..maar dan pleeg je weer zina en weer en weer en weer..dat is niet helemaal de bedoeling..nou noem ik ook wel een grote zonde als voorbeeld
Als je berouw toont aan Allah dan moet je ook stoppen met de zonde en zoveel mogelijk vermijden, in elk geval je uiterste best te doen om deze zonde te vermijden..en natuurlijk het kan voorkomen dat je die zonde nog een keer pleegt, en dan moet je weer berouw tonen........maar het is geen spelletje van oh ik pleeg die zonde gewoon weer en toon daarna berouw en dan doe ik het morgen weer en toon ik weer berouw
bedankt voor je uitleg

25-05-2010, 10:22
noti

06-01-2011, 10:04
Up! Dit hebben veel nodig!
djazzakallahogairan!

Pagina's : [1] 2