Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : **Soera Al Fatiha**Classy.Lady
02-04-2003, 05:24


Al-Faatihah Het openingshoofdstuk van al-Qoraan al Kariem { ÇáúÍóãúÏõ áöáøóåö ÑóÈøó ÇáúÚóÇáóãöäó * ÇáÑøóÍúãóäö ÇáÑøóÍöíãö * ãóÇáößö íóæúãö ÇáÏøöíäö * ÅöíøóÇßó äóÚúÈõÏõ æóÅöíøóÇßó äóÓúÊóÚöíäõ * ÇåúÏöäóÇ ÇáÕøöÑóÇØó ÇáúãõÓÊóÞöíãó *ÕöÑóÇØó ÇáøóÐíäó ÃóäúÚóãúÊó Úóáóíúåöãú ÛóíúÑö ÇáúãóÛúÖõæÈö Úóáóíúåöãú æóáÇó ÇáÖóÂáøöíäó } "In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof is voor Allah, de Rabb van de Alamien (mensheid, djinn en alles dat bestaat). De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. De Enige Bezitter (en de Enige Rechter) van de Dag des Oordeels. U (Alleen) aanbidden wij en van U (Alleen) zoeken wij hulp. Leid ons naar het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw gunsten hebt geschonken, niet (het pad) van degenen die Uw Toorn verdienen, noch van degenen die afdwalen." Al-Faatihah is aan het begin geplaatst van de Glorierijke Qoraan met de algemene goedkeuring van moeslimgeleerden. Het somt de volledige boodschap van de Qoraan op die gebaseerd is op de eenheid van Allah, de Rabb der werelden en op oprechtheid in aanbidding en onderwerping aan Hem, de Almachtige. Al-Faatihah illustreert de mens zijn relatie met Allah, de Almachtige in overpeinzing en gebed. Het prijzen van Allah, de Almachtige komt voort uit het diepste binnenste deel van de menselijke geest wat hem naar een verbintenis met Allah, de Almachtige brengt. De mens wordt toegestaan Zijn gezag, uitmuntendheid en genade op vele manieren te herkennen door middel van Soerah Faatihah. In zo'n gemoedstoestand worden goedheid, vrede en harmonie duidelijk. Allah ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì heeft uiteraard geen lof van zijn schepsels nodig. Hij behoeft geen smeekbede, want Hij kent onze behoeften beter dan dat wij ze kennen. Zijn voorzieningen zijn voor de gehele mensheid zonder dat de mens daar om hoeft te vragen. Rechtschapenen en zondaren, moeslims en ongelovigen zijn gezegend met Zijn voorzieningen. De Eigenschap "Rahmaan" (meest Barmhartig) wordt niet gebruikt of toegepast bij iets of iemand behalve Allah, de Almachtige.Dit in tegenstelling tot de andere Eigenschap "Rahiem" (meest Genadevol). Er is niets waard wat onze toewijding verdient behalve Allah, de Almachtige. Hij, de Almachtige, Alleen brengt het goede teweeg en voorkomt het slechte. Degenen die Allahs ýWetten en Bevelen breken verdienen Zijn toorn en duisternis. Maar diegenen die uit achteloosheid of nalatigheid dwalen zijn verkeerd geleid. Beiden zijn echter verantwoordelijk voor hun handelingen of tekortkomingen. Allah ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì zal degenen die hun wil aan Hem onderwerpen, in Hem geloven, Zijn bevelen gehoorzamen en Hem met hun hele hart vertrouwen, beschermen. Ibn Hibban en Al Haakim vermeldden en betrouwbaar overgeleverd door Muslim, dat Anas ÑÖì Çááå Úäå zei: Úä ÃäÓ Èä ãÇáß ÞÇá : ßÇä ÇáäÈì Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ýì ãÓíÑÉ áå ¡ ÝäÒá ¡ æäÒá ÑÌá Åáì ÌÇäÈå ¡ ÝÇáÊÝÊ Åáíå ÇáäÈì Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá : ÃáÇ ÃÎÈÑß ÈÃÝÖá ÇáÞÑÂä ¿ ÞÇá : äÚã ÝÊáÇ Úáíå (( ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä ))ÅÓäÇÏå ÕÍíÍ ÑæÇå ÇáäÓÇÆì . "Op een keer liep Allahs boodschapper Õáì Çááå Úáíå æÓáã in gezelschap van zijn metgezellen. Hij draaide zich om naar de man naast hem en zei: "Zal ik jou over het meest deugdzame deel van de Glorierijke Qoraan vertellen?" De man antwoordde:" Ja, alstublieft." Hij Õáì Çááå Úáíå æ Óáã reciteerde:"Alle lof is verschuldigd aan Allah, de Rabb van de werelden." Voor het reciteren van iedere aya, soerah of enig ander deel van de Qoraan is het aanbevelenswaardig toevlucht te zoeken tot Allah, de Almachtige, tegen het kwaad van de vervloekte duivel (a-oedoe billahi mina shaitaani radjiem). Men zoekt dus bescherming bij Allah, de Almachtige, tegen de duivel die nooit het goede teweegbrengt. Men moet toevlucht en bescherming zoeken bij Allah, de Almachtige, zodat er geen schade van dat kwaad aan hem wordt opgelegd, zoals Ibn Kethier heeft verklaard. Het zeggen van 'Bismillah' (in de naam van Allah) duidt aan dat men de recibegint door het noemen van de naam van Allah, de Almachtige. Deze verklaring wordt aangemoedigd te zeggen bij het beginnen van iedere wettige handeling in het leven, ongeacht z'n aard. Aboe Dawoed vertelde dat Allahs boodschapper Õáì Çááå Úáíå æ Óáã zei:"Iedere belangrijke handeling (die men verricht) die niet begint met "In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle", mist iets, is afgesneden en incompleet." Allah, de Almachtige, beschrijft Zichzelf met twee uitzonderlijk belangrijke kwaliteiten die beiden zijn afgeleid van het zelfde stamwoord in het arabisch; "Genade". Beide Eigenschappen zijn een overtreffende vorm van de handeling van Genade. De eerste, ar-Rahmaan, de Meest Barmhartige geeft een verreikende, grote en diepgaande betekenis aan de daad van Genade. De tweede, ar-Rahiem, de Meest Genadevolle is het meest omvattende woord op aarde in enige taal. Hij, de Almachtige is de enige bron van Genade. Zijn Genade is veel beter dan alles wat de mens kan verzamelen of opeen kan hopen. De Genade van Allah, de Almachtige is in staat zowel de hemelen als de aarde in zich op te nemen. Hij ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì is genadevoller dan een moeder voor haar enige, zieke, zwakke en kleine baby. De verklaring "Alle lof is voor Allah" (Alhamdoelillah) is een verklaring die alle verschuldigde, toepasselijke en complete lof aan Allah, de Almachtige, geeft voor Zijn voortdurende, nooit eindigende en meest complete gunsten geschonken aan de mens en alle schepsels van Allah. Hij ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáìbezit en beheerst alle lof. HijÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì is de Enige Die alle lof waardig is. HijÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì is de Schepper, de Onderhouder, Degene Die liefheeft, de Zorgdrager, de Almachtige en de Meester (Rabb) van alle wezens. De naam van Allah kan aan niets of niemand anders dan de Almachtige gegeven worden.Het woord God met een hoofdletter schiet tekort in de uitdrukking van de Grootse Godheid, de Almachtige, het perfecte begrip van de Maker en Voortbrenger van de gehele schepping. Hij, Allah ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì is de Enige Godheid Die het waard is aanbeden en geprezen te worden. Niets is zoals Hij. Hij ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì is verheven boven Zijn scheppingen. Niets kwam voor Hem om Hem voort te brengen. Zijn plaats is boven de hemelen op Zijn Eigen Troon. Mensen zijn niet in staat om de manier, vorm en verschijning te begrijpen die Allah, de Almachtige, voor Zichzelf heeft gekozen. Moeslims geloven volledig en hartgrondig dat Hij op Zijn Troon is boven de gehele aarde en de hemelen. Zijn Troon kan niet beschreven worden zoals een zitplaats, een troon in de vorm waarop iemand met enige menselijke kennis en begrip zit. Hij ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì staat buiten tijd, plaats en ruimte. Het zicht van de mens, of enig ander zichtbaar vermogen kan zich geen voorstelling maken van Allah, de Almachtige. Of naar Zijn Plaats van Bestaan kijken met werkelijk zicht of in dromen of met inbeeldingen van de menselijke gedachten. De inbeeldingen van de mens kunnen Hem ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì niet bereiken. Maar Hij ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì grijpt en beheerst alle inbeeldingen van de gehele mensheid. Allah, de Almachtige, is de Koning, de Bezitter, de Rechter en Degene Die over alle meningsverschillen tusen de mensen beslist alsmede over zijn handelingen, zijn ideologieen in aanbidding, zijn verenigen van andere godheden met AllahÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì , zijn handelingen van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid die worden begaan onder het Zicht van AllahÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì . Hij, de Almachtige is de Bestuurder, de Heerser en de Machtige Kracht Die alle mensen leidt volgens hun intenties, handelingen en gedrag (verborgen en openbaar). Hij, de Almachtige kent de meest innerlijke geheimen van de mens, dit kleine wezen, ofschoon de mens zichzelf zo 'groot' kan inschatten. HijÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì kent de bedriegende handelingen en hetgeen de harten en gedachten proberen te verbergen voor anderen. Allah Alleen heeft het recht tot het geven van oordelen volgens Zijn uitzonderlijke, nauwkeurige en gedetailleerde verslagen. De mens z'n eigen handen, benen, tong, lippen en gehele huid zullen getuigen. Op de Dag des Oordeels zal de mens zich verbazen over het verraad van zijn organen. Toch zullen zij niet in staat zijn zich te verbergen of hun nut te ontkennen. Zij zullen onderworpen zijn aan Allahs Instrukties als de Tot stand komer van alle dingen. Allah, de Almachtige zal de mens, de beesten, bomen en stenen toestaan door middel van Zijn Bevel te getuigen. AllahÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì is de Rabb, de Zorgdrager, Degene Die koestert en de Ondersteuner van alle wezens en alle werelden in hun verscheidene vormen en soorten. Allahs werelden zijn allemaal eenheden die door het Bevel van Allah bestaan, zoals is verklaard door Qoertoebi in zijn bekende tafsier (uitleg) van de Qoraan. De mens moet zijn intenties verklaren om alleen Allah te aanbidden. Geen andere godheden zijn het waard of hebben het recht aanbeden te worden behalve Allah, de Almachtige. Men moet bereidwillig en hartgrondig z'n onderwerping aan Allah verklaren. Men moet aan alle Bevelen van Allah ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì gehoorzamen zonder druk van buitenaf. De richtlijnen die door Allah, de Almachtige zijn opgesteld voor de mens, zijn door middel van Zijn boodschappers en profeten aan de mens onderwezen. Men moet deze bevelen precies volgen op de best mogelijke manier. De mens moet trouw blijven aan de wetten die Allah ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì voor de mens op aarde heeft gestuurd. Men moet deze wetten bereidwillig zonder argumenten of discussies accepteren om zo te voorkomen dat men het Gezag van Allah ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì ontkent. Het volgen van je eigen schimmen, verlangens, passies en tradities van je voorouders hebben als gevolg dat men corrupt wordt en steeds verder afdwaalt. oera

Classy.Lady
02-04-2003, 05:26
Om deze redenen moet de mens zichzelf verplichten de regels en voorschriften van Allah te volgen. De mens moet trouw blijven aan de principes van geloof die bepaald zijn door Allah. De mens moet zich houden aan de regels en voorschriften gemaakt door Allah, de Almachtige, in termen van alle rituelen van aanbidding zoals gebed, vasten, liefdadigheid, Hadj (bedevaart) en alle andere betrekkingen zoals financiele transacties, misdaad en straf, huwelijk en scheiding alsmede alle andere aangelegenheden. De mens moet allereerst hulp en bijstand zoeken bij Allah, zijn Schepper en Zorgdrager. De mens moet zich realiseren dat er geen macht is die hem kan schaden of voordeel kan verschaffen behalve volgens de bepaling voorgeschreven door Allah, de Almachtige. De mens moet geen ruimte in zijn hart voor enige andere afgod, vriend, familielid, vader, zoon, dochter, echtgenoot, gouverneur, leider, voornaam mens of macht achterlaten behalve voor Allah, de Almachtige. { ÅöíøóÇßó äóÚúÈõÏõ æóÅöíøóÇßó äóÓúÊóÚöíäõ } [ ÇáÝÇÊÍÉ : 5 ] "U (alleen) aanbidden wij en van U alleen zoeken wij hulp" De mens moet hartgrondig bidden om zo stevig verbonden te blijven aan dit rechte pad. Dit rechte pad is niets anders dan de islaam, het enige authentieke, complete en directe pad van de Waarheid. De islaam is het pad van diegenen aan wie Allah ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì Zijn Gunst heeft geschonken. Daarom zijn toevertrouwde moeslims volledig gehoorzaam aan Allah, de Alma. Onder dezen zijn Allahs engelen, Zijn profeten, Zijn boodschappers, die schepsels die volledig in Hem geloven, martelaren die van het Bestaan van Allah getuigen en de rechtgeleide personen die werkelijk Allah Alleen aanbidden, zoals Ibn Kethier verklaart in zijn Tafsier. De ayaat vervolgen verder door te zeggen “diegenen die Uw Toorn ontvangen”. Dit betekent dat moeslims de stijl, de levenswijze, het karakter, het gedrag en de handelwijzen van diegenen moeten vermijden die bestempeld zijn om de Toorn van Allah, de Almachtige, te ontvangen. Anders zullen zulke mensen zichzelf en hun zielen onderwerpen aan de Toorn van Allah, de Almachtige, die neerdaalt op Zijn Bevel. Moeslims worden aangeraden deze vervloekte mensen die Allahs Toorn op zich hebben niet te volgen of nauw met hen om te gaan. Úä Èä ÚãÑ ÑÖì Çááå Úäå ÞÇá : ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã (( ãä ÊÔÈå ÈÞæã Ýåæ ãäåã )) ÕÍíÍ ÇáÌÇãÚ Overgeleverd door Ibn Omar ÑÖì Çááå Úäå : Allahs boodschapper Õáì Çááå Úáíå æÓáã heeft gezegd: "Degene die op een vollijkt, is een van hen." (Sahih ad-Djaamea) Het vermijden van zulke groepen mensen is de verantwoordelijkheid van iedere oprechte moeslim. Men moet zich bewust zijn van hun complotten en handelingen om onnadenkende gelovigen aan te trekken en onder te dompelen onder hun invloed. Zulke groepen mensen die benoemd zijn Allahs Toorn te verdienen zijn de joden van Moesa ( Mozes), Yaqoeb en Israiel, volgens de Tafsier van Ibn Kethier. Alle andere mensen wiens geloof corrupt werd zijn ook in deze aya ingesloten, Allah is de Alwetende. Alle mensen die bevriend zijn met, handelen met of omgaan met zulke corrupte groepen moeten gemeden worden. Zulke corrupte groepen weten misschien de essentie van de waarheid, de wetten van Allah en de gedragslijnen van goede gewoonten, maar kiezen er helaas voor om af te dwalen en ze bewust te verlaten. Ze weigeren de wetten van Allah te volgen en moedigen anderen aan ze ook niet te volgen. Zulke corrupte groepen kiezen ervoor hun vervormde geloven en slechte praktijken te delen met anderen om zo te vermijden dat ze afgezonderd raken van de rest door hun slechte gedrag. Wat betreft degenen die misleid zijn, degenen die beweren christenen te zijn, zij missen een groot deel van goddelijke kennis. Hun geschriften hebben hun kern verloren. De priesters en discipelen van Jezus (IsaÚáíå ÇáÓáÇã ) zoals Paulus, Lukas en Johannes zijn de oorspronkelijke schrijvers van de Bijbel. Deze Bijbel is zo veel keer herzien met vele versies die nog steeds in gebruik zijn en waar vraag naar is. Vele geleerden en mensen hebben de bestaande Bijbel veranderd, gecorrigeerd en zelfs dingen ervan weggelaten en eraan toegevoegd. Katholieken hebben hun eigen versie, of eerder versies van de Bijbel, die verschillen van die van de Baptisten en andere sekten. De orthodoxen hebben eveneens hun eigen versie. De Constantinus Conferentie van Nice in 370 AD laat het bewijs van de waarheid zien van meervoudige versies van de Bijbel. Alle versies werden veroordeeld en er werd bevolen ze te verbranden op vier na. Het is een gegeven feit dat de geschriften nooit geschreven, gedicteerd, bevolen of beschermd werden door enig gezag.Dit leidt natuurlijk tot vervorming, wijzigingen en vervalsingen. Het bewijs hiervoor wordt gegeven door de historische gebeurtenissen, politieke begrippen, voorkeur van sekten en andere serieuze afwijkingen. We moeten aldus concluderen dat de volgelingen van zulke geschriften geen authentiek, compleet en goed beschermde versie volgen. Zij zijn daarom in zekere zin misleid van de waarheid en realiteit van hun boek. Om dit feit te bewijzen vermeldde Ibn Kethier in zijn tafsier (uitleg), zoals overgeleverd door Hammad bin Salamah, dat hij Allahs boodschapper Õáì Çááå Úáíå æ Óáã over de verklaring in de Glorierijke Qoraan vroeg: Ñæì ÍãÇÏ Èä ÓáãÉ Úä ÚÏì Èä ÍÇÊã ÞÇá ß ÓÇáÊ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Úä Þæáå ÊÚÇáì { ÛíÑ ÇáãÛÖæÈ Úáíåã } ÞÇá åã ÇáíåæÏ { æáÇ ÇáÖÇáíä } ÞÇá ÇáäÕÇÑì åã ÇáÖÂáæä . ÊÝÓíÑ Èä ßËíÑ "Degenen die de Toorn van Allah ontvingen." Hij Õáì Çááå Úáíå æ Óáã zei: "Zij zijn de joden." En toen hij Õáì Çááå Úáíå æ Óáã werd gevraagd over : "Degenen die misleid zijn," zei hij Õáì Çááå Úáíå æ Óáã :"Zij zijn de christenen." Aamien is een geluid dat het verzoek inhoudt om de gebeden van de mensen te vervullen. Al-Faatihah, het openingshoofdstuk van de Glorierijke Qoraan wordt "De moeder van het Boek genoemd". Het lijkt op een "moeder " omdat zij, de moeder, in staat is in een huishouden een gehele familie bijeen te brengen en te helpen. Al-Faatihah bevat alle handelingen van aanbidding aan Allah, de Almachtige waaronder handelingen van lof aan Allah, bekentenis en openlijke getuigenis dat Hij, Allah ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì de Rabb (Heer) der werelden is, de Eenheid van Allah, de basis en essentie van waar monotheisme, het geloof in het Hiernamaals, het ware verzoek voor hulp en afhankelijkheid aan Allah Alleen, het ware zoeken van leiding van Hem, het trouw blijven aan Zijn wetten die de meest overheersende en nauwkeurigste zijn, Zijn Pad van Leiding, het Rechte Pad van de islaam en totale onderwerping aan Zijn Wil, ontkenning van alle andere afgoden, corrupt geloof en misleiding van de mens is. Úä ÚÈÇÏÉ Èä ÇáÕÇãÊ Ãä ÇáäÈì Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá : (( áÇÕáÇÉ áãä áã íÞÑà ÈÝÇÊÍÉ ÇáßÊÇÈ )) ÑæÇå ÇáÌãÇÚÉ Allahs boodschapper Õáì Çááå Úáíå æ Óáã zei:"Er is geen gebed voor degene die geen faatihah leest." (de "groep") Moeslims reciteren Al-Faatihah tenminste zeventien keer in de vijf dagelijkse verplichte gebeden en daarnaast nog in de andere Soennah en vrijwillige gebeden. Allah, de Almachtige, heeft Al-Faatihah beschreven als "De zeven grote ayaat en als de Gehele Glorierijke Qoraan." Allahs boodschapper Õáì Çááå Úáíå æÓáã bevestigde het feit dat moeslims deze soerah van de Qoraan moeten reciteren als een middel van bescherming tegen schadelijke dingen. Al-Faatihah is een schat die gekoesterd, gehandhaafd en bewaard moet worden in iemands gehele leven. Een moeslim moet deze soerah leren in een vroeg stadium van zijn leven. Hij moet het aan zijn kinderen op een heel jonge leeftijd leren en hij moet er zijn gehele leven zo veel als mogelijk is naar handelen. Een niet-moeslim kan aan de andere kant deze rijkdom van krachtige gebeden en aanroepingen, die nooit uitgeput raken, onderzoeken. Diegene doet er goed aan de betekenissen van de begrippen en de aanbidding van de Ene en Enige God, Allah, de Almachtige, te bestuderen. Hij ziet misschien voor zichzelf wat het algemene idee van de islaam is naast de vooroordelen, moeilijke gevoelens, jaloezie, argumenten, discussie en aanval op iemands geloof en handelingen. Deze kalme, oprechte, serieuze, intellectuele en onderzoekende studie kan naar een beter begrip van de basisprincipes van de Glorierijke Qoraan leiden en kan iedere persoon met een nieuwsgierige geest in staat stellen dichter naar de islaam te komen, de religie van Allah ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì . Zeker kan zo'n aanwinst de nuttigste, bevredigendste en vruchtbaarste aanwinst zijn die men in zijn gehele leven kan verkrijgen. Allah, de Almachtige, is de Enige waarvan wij leiding moeten zoeken en bij Wie wij bescherming en toevlucht moeten zoeken. =================================== "Faatihah" Mohammed Said Dabas M. Monofy

LaLaNaoual
02-04-2003, 11:05
a salamoealaikum zuster, Moge Allah je belonen voor wat je in deze topic heb geplaatst. Ik dank je ook hartelijk, ik heb het meteen opgeslagen op een diskette en ga het zo of straks als ik thuis ben lezen. Rabi Galik Wa shukran - je zuster in Islam -

Classy.Lady
02-04-2003, 14:37
Wa aleikum salaam wr wb Wa ieyaakie oegtie, Wa aleikum salaam wr wb

Uitgeblust
02-04-2003, 17:02


Wa Aleikoem As Salaam Wa Rahmatullahi Wa Barakatoehoe Wa Magfieratoe Mooi stukje hoor ALLAHOE AKBAR As Salaam Aleikoem

najiba05
02-04-2003, 22:00
heel erg mooi, thanks

Classy.Lady
02-04-2003, 22:37
Wa aleikum salaam wr wb, Wa ieyaakie, Wa aleikum salaam wr wb