Bekijk volle/desktop versie : Wat is de plaats van Soefisme in de Islam20-07-2005, 22:40
Wat is de plaats van Soefisme in de Islam


Het woord Soefisme bestond niet in de tijd van de Boodschapper of de Sahaaba of de Taabi’in. Het ontstond in de tijd dat er een groep mensen naar voren kwam, gehuld in wollen kleren (Soef in het Arabisch), waaraan zij hun naam te danken hebben. Ook is het mogelijk dat deze naam zijn oorsprong vind in het woord “soefiya” (“sophia&rdquo, dat “wijsheid” betekent in het Grieks. Het woord is niet afkomstig van al safa’ (reinheid), zoals sommigen zeggen, omdat het bijvoeglijk naamwoord van safa’ het woord safaa’i is, en niet soefi. Het ontstaan van deze nieuwe naam, en de groep mensen die onder deze naam bekend waren, waren een van de eerste oorzaken van verdeling onder de Moslims. De vroege soefi’s verschilden van de latere soefi’s, die bid’ah (nieuwigheden of innovaties in de religie) op grotere schaal verspreidden. Zij introduceerden shirk, zowel de kleine als grote vormen ervan, in zijn algemeenheid onder de mensen, dit nog eens naast de innovaties waartegen de Boodschapper (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ons heeft gewaarschuwd, toen hij zei; ”Kijk uit voor nieuwigheden, want elke nieuwigheid is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling.” (Overgeleverd door Al-Tirmidhi, die het als sahih hasan classificeerde).

Wat nu volgt is een vergelijking van de geloofsartikelen en de rituelen zowen binnen het Soefisme als binnen de Islam, gebaseerd op de Qur’an en de Soennah.

Soefisme kent verschillende takken, oftewel tariqah’s, zoals de Tijaniyyah, de Qaadiriyyah, Naqshbandiyyah, Shaadhiliyyah, Rifaa’iyyah, etc. De volgelingen van de verschillende sektes claimen allemaal dat hun eigen tariqah op het rechte pad zit, en de anderen zijn allemaal dwaling. Islam is tegen dit soort sektevorming, en verbiedt het. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);

“… en behoort niet tot de moeshrikoen (degenen die niet geloven in de Eenheid van Allah en meerdere goden aanbidden), behorend tot degenen die hun godsdienst hebben opgesplitst en tot groepen zijn geworden. Iedere groep verheugt zich in wat zij hebben” [al-Room 30:31-32]

De Soefi’s aanbidden anderen naast Allah, zoals Profeten en “awliya’” (geestelijken of heiligen), zowel levende als dode. Zij zeggen bijvoorbeeld “Yaa Jilani” of ”Yaa Rifaa’i” (als ze zich tot hun awliya’ wenden), of “O Boodschapper van Allah, red die en die persoon” of “O Boodschapper van Allah, wij vertrouwen op jou” etc.

Maar Allah verbiedt ons om iemand anders dan Hem om hulp te vragen, als deze hulp buiten iemands mogelijkheden ligt (Opmerking; hiermee word bedoeld het zich beroepen op mensen die niet aanwezig zijn of doden die geen hulp kunnen bieden, of situaties waar alleen Allah de macht heeft om als Helper te fungeren). Wanneer een persoon dit toch doet, zal Allah hem beschouwen als moeshrik (veelgodenaanbidder), want Hij zegt (interpretatie van de betekenis);

“En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden. Als jij dat deed, voorwaar, dan zou jij tot de zalimoen (onrechtplegers of polytheïsten) behoren” [Yoenoes 10:106]

De Soefi’s geloven dat er abdaal, aqtaab en awaliya’ (verschillende soorten “heiligen&rdquo bestaan, die Allah macht heeft geschonken zodat zij bepaalde zaken in het universum kunnen besturen. Allah vertelt ons over de moeshrikin; (interpretatie van de betekenis)

“‘…en wie verordent het bestuur?’ Zij zullen zeggen: ‘Allah.’…” [Yoenoes 10:31]

De moeshrik Arabieren wisten meer van Allah dan deze Soefi’s! Zij (Soefi’s) wenden zich ook naar anderen dan Allah wanneer zij getroffen worden met problemen, terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis);

“Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan niemand die weghalen, behalve Hij; en indien Hij jou met het goede treft: Hij is Almachtig over alle zaken” [al-An’aam 6:17]

Sommige Soefi’s geloven in wahdat al-woejoed (eenheid van bestaan). Zij geloven niet in een Schepper en Zijn schepping, maar zij zeggen dat alles tot de schepping behoort en dat tegelijkertijd alles ook de schepper (god) is.

De Soefi’s propageren een extreme vorm van asceticisme (d.w.z. het opgeven van het wereldse), en geloven niet in het consumeren van het noodzakelijke of in de jihaad, maar Allah zegt;

“En zoek met wat Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals, en vergeet niet jouw deel in de wereld…” [al-Qasas 28:77]

“En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar, om hen mee te bevechten, waaronder strijdrossen om daarmee de vijanden van Allah en jullie vijanden angst aan te jagen, en ook anderen die jullie niet kennen (en) die Allah wel kent…” [al-Anfaal 8:60]

De Soefi’s koppelen het idee van ihsaan (het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet) aan hun Sheikhs en zij vertellen hun volgelingen dat zij een beeld van hun sheikh in hun hoofd moeten hebben bij het gedenken van Allah, zelfs in het gebed. De Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd; “Ihsaan is het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet, en ook al zie je Hem niet, Hij ziet jou wel.” (Overgeleverd door Moslim)

De Soefi’s staan dansen, het gebruik van drums en andere muzikale instrumenten, en het hardop spreken wanneer men dhikr doet, allemaal toe. Dat terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis);

“Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer de naam van Allah genoemd wordt…” [al-Anfaal 8:2]

20-07-2005, 22:41
Dit is het ware contact wat zij hebben, niet het contact wat zij claimen te hebben met Allah. Verheven is Hij boven wat ze hem toekennen! (Zie Moe’jam al-Bida’, 346 –359).

Wanneer sommige volgelingen claimen dat hun Sheikhs verdwijnen voor hun ogen, dan is dit het gevolg van hun contact met de shayatin (satans, slechte geesten), die in staat zijn om ze naar verre plekken te brengen en ze dezelfde nacht terug te brengen, om zo hun menselijke volgelingen te misleiden.

De belangrijke conclusie is hier dat we niet blind moeten afgaan op bijzondere gebeurtenissen die mensen zeggen te hebben gezien of meegemaakt. We moeten deze mensen beoordelen op hoe dicht ze staan en zich vasthouden aan de Qur’an en de Soennah. De ware vrienden van Allah (awliya&rsquo staan niet noodzakelijk bekend als mensen die bijzondere en onverklaarbare dingen hebben vertoond, integendeel, zij zijn degenen die Allah aanbidden op de manier die Hij ze heeft voorgeschreven, en het toepassen van nieuwigheden vermijden. De ware awliya’, oftewel vrienden van Allah zijn degenen die onze Heer heeft beschreven in de hadith qoedsi, overgeleverd door al-Boekhari in zijn Sahih (Nummer 4/2384) van Abou Hoerayrah, die zei;

De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeingen van Allah zij met hem) heeft gezegd; “Allah heeft gezegd: ‘Wie vijandigheid uit jegens een vriend (wali) van Mij, Ik zal hem de Oorlog verklaren. Mijn dienaar komt niet sneller dichterbij Mij dan met de religieuze plichten die Ik hem opgelegd heb, en Mijn dienaar komt nog sneller dichterbij met de naafil (vrijwillige vormen van aanbidding) handelingen, zodat Ik van hem zal houden. Wanneer Ik van hem houdt, ben Ik zijn gehoor waarmee hij hoort, zijn gezichtsvermogen waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij raakt, en zijn voet waarmee hij loopt. Zou hij Mij om iets vragen, dan zou Ik het hem zeker geven, en zou hij Mij om bescherming vragen, dan zou Ik hem dat zeker bieden.’”

En Allah is de Bron van Kracht, en de Gids tot het Juiste Pad.

21-07-2005, 01:00
jazaka allahu bighairin wa rahmatin wa barakatin wa 3itqin inshallah..