Bekijk volle/desktop versie : Namen Van De Profeet (saw)19-03-2003, 16:20
1. Moehammed
De zeer geprezene
Dit is de persoonlijke naam van de profeet. Hij kreeg deze naam van zijn grootvader âAbdoel Moettalib, die door iedereen gerespekteerd werd vanwege zijn edelmoedigheid. De naam is op vier plaatsen in de Qoerâaan te vinden. De letterlijke betekenis van de naam is degene die alle lofprijzing verdient, en degene die vrij is van elk gebrek en elke tekortkoming.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je met je hele hart Allah te aanbidden en te verheerlijken, waardoor je Allahs zegen kan verkrijgen.

Qoerâaan 47:2
Maar zij die geloven en goede werken doen, en in hetgeen aan Moehammad is geopenbaard, geloven - dit is de waarheid van hun Heer - hun fouten zal Hij van hen wegnemen en hun toestand verbeteren.
2. Ahmed
De prijzenswaardige
Ook deze naam is een persoonlijke naam van de profeet. Zijn moeder Amina gaf hem deze naam na een aanwijzing gehad te hebben in haar droom. De naam komt maar één keer voor in de Qoerâaan. De naam houdt in dat hij zich zo veel bezighield met het verheerlijken en aanbidden van Allah, dat hij Ahmad, de prijzenswaardige, werd. Eerst kreeg hij de naam Ahmad en later werd hij Moehammad genoemd. Ahmad is zijn naam in de hemelen en Moehammad is zijn aardse naam. In Al Moewattaâ, de befaamde hadiesverzameling van Malik, wordt er een hoofdstuk aan de namen van de profeet gewijd. Hierin staat: âMalik heeft van Ibn Sjihaab van Moehammad ibn Djoebayr ibn Moetâ im overgeleverd gekregen, dat de profeet (saw) heeft gezegd: â1k heb vijf namen. Ik ben Moehammad. 1k ben Ahmad. 1k ben Al-Maah (de vernietiger), door wie Allah ongeloof vernietigt. Ik ben Al Haasjir (de samenbrenger) voor wie de mensen worden samen gebracht. Ik ben Al-aqib (de laatste)â.â
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je Allah te vereren en te prijzen.


3. Mahmoed
De geprezene
Allah beschrijft twee bijzondere verworvenheden van de profeet in het hieronder weergegeven vers uit de Qoerâaan. De eerste goede eigenschap heeft met deze wereld te maken, namelijk het verrichten van het middernachtelijke gebed. De tweede verworvenheid heeft met het hiernamaals te maken, waar hij aanspraak kan maken op de âmaqaam-al-mahmoedâ (een prijzenswaardige positie). Omdat aan hem deze prijzens waardige spirituele positie zal worden gegeven, wordt hij Mahmoed, ofwel de geprezene, genoemd. Op de dag van het laatste oordeel zal hij als bemiddelaar optreden. Als men dan ziet dat hij de maqaam-al-mahmoed heeft verkregen, zullen de mensen hem des te meer prijzen.
Als je deze eigenschap wilt navolgen, dan dien je je die verworvenheden eigen te maken, waarom de profeet geprezen wordt.4. Qasim
De verdeler
De Profeet(saw) heeft gezegd:â âAllah is de Gever en ik ben de verdelerâ. Allah is de bron en de profeet put daaruit om een en ander te verdelen.

Volgens Aboe Hoerayra heeft de profeet gezegd:
âHet is niet zo, dat ik juilie wat geef en ook niet, dat ik jullie wat onthoud. Ik ben slechts een verdeler. Als ik de opdracht krijg om ergens iets te verdelen, dan doe ik dat op die plaatsâ.

Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je met anderen de goede dingen van het leven te delen. Je moet edelmoedig zijn. Wees geen monopolist, dat wil zeggen: deel wat het leven je geschonken heeft met anderen.
Qoerâaan 9:59
Waren zij maar tevreden geweest met wat Allah en Zijn bood schapper(saw) hun hadden gegeven en hadden zij maar gezegd:
âAllah is voldoende voor ons! Allah zal ons van Zijn overvloed geven evenals Zijn boodschapper...â.


5. Maah
De vernietiger
De profeet heeft gezegd dat hij vijf namen heeft en dat Maah één van die namen is. De profeet bracht veranderingen in de wereld te weeg. Door zijn leringen verloren afgoderij en barbaarsheid aan kracht. Hij vernietigde de onwetendheid, net zoals de volle maan de duisternis doet verdwijnen.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je voor de waarheid op te komen en alles na te streven wat met een rechtschapen en eerlijk leven te maken heeft.

Qoerâaan 17: 81
En zeg: âDe waarheid is gekomen en de leugen is vernietigd; de leugen is inderdaad vergankelijkâ.
6. Haasjir
De samenbrenger
De vereniger
Over deze naam heeft de profeet zelf gesprokenâ. Op de dag van de opstanding zal hij de eerste zijn die uit het graf zal komen. Dan zal hij naar de gehele schepping kijken. De mensen zullen hem beschouwen als iemand die voor hen zal bemiddelen.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de hulpelozen steun te geven, eenheid te bewerkstelligen onder de mensen en hen te bevrijden van beperkende vooroordelen in verband met ras, geloof en maatschappelijke klasse.7. 'Aqib
De laatste
Dit is eveneens één van de vijf namen waar de profeet over gesproken heeftâ. âAqib is degene die als laatste komt. De profeet is de laatste der profeten en er zal na hem geen profeet meer komen. Zijn profeetschap zal leiding blijven geven tot de dag van het oordeel. Hij is de opvolger van alle voorgaande profeten, terwijl niemand hem als profeet kan opvolgen. Hij is het âzegel der profetenâ.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je bereid te zijn om als laatste je deel in ontvangst te nemen als men goede zaken uitdeelt.

Qoerâaan 33:40
Moehammed is niet de vader van één van uw mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten.
8. Fatih
Degene die open maakt
De veroveraar
De veroveraar der harten
De overwinnaar
In de Qoerâaan wordt in soera fath gesproken over een âklaar blijkelijke overwinningâ die aan de profeet is geschonken. Hij is een veroveraar en zijn grootste verovering is het invoeren van de geboden van Allah. De eigenschap Fatih houdt in dat de profeet degene is die de poorten van de genade en zegen voor zijn gemeenschap open maakt. Hij is het die hun ogen opent voor de kennis van Allah. Voor hem werden de poort van de kennis, de poort van de wijsheid, de poort van de bemiddeling, de poort van de âmaqaam al-mahmoedâ en de poort van het goddelijke geheim geopend. Hij maakte de poort van het licht, de poort van de innerlijke verlichting en de poort van de zelfkennis open. Hij is een veroveraar, want zijn vijanden in Mekka werden vernederd en konden niet verhinderen dat hij de boodschap van de islam verkondigde. Hij veroverde de harten van de mensen. Hij volbracht zijn taak. Dit was een geweldige overwinning. Hij behaalde de overwinning over slechte sociale gewoonten en normen.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je tot Allah te wenden om hulp en leiding te krijgen. Verlies nooit de hoop. Wees vastbesloten om hindernissen, die in het leven van alle dag voorkomen, de baas te worden. Aldus word je zelf een veroveraar.

Qoerâaan 48:1
Voorwaar, Wij hebben je een klaarblijkelijke overwinning verleend.
9. Chatim
De beeindiger
Het zegel
De profeet is het zegel der profeten. Dat hij de laatste profeet is en dat er geen profeet na hem zal komen, blijkt uit het onder staande vers van de Qoerâaan. De profeet heeft zelf gezegd:

âIk ben degene die na alle profeten komt en na mij zal er geen andere profeet zijnâ.

Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je vast te houden aan de waarheid dat er geen profeet meer zal komen na de profeet Moehammad (saw).

Qoeraan 33:40
Moehammed is niet de vader van één van uw mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten.

10. Da'i
De uitnodiger
Deze naam van de profeet houdt in dat hij zich het welzijn van de mensheid voor ogen hield, dat hij het beste voor hen wenste en dat hij ze uitnodigde om goede werken te verrichten en vroom te zijn. Allah maakte hem duidelijk dat hij de mensen op een zeer zorgvuldige en voorzichtige wijze tot het pad der waarheid moest uitnodigen.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de boodschap van de waarheid uit te dragen. Je moet proberen de mensen er toe te brengen een levenspatroon te aanvaarden, waarin waarheid, deugdzaamheid en vroomheid centraal staan. Verder moet je iemand zijn die hen het beste toewenst.

Qoerâaan 33:46 -
En als een uitnodiger tot Allah met Zijn toestemming...

19-03-2003, 16:23


11. Rasjied
De rechtgeaarde
De rechtgeleide
De op de goede weg geleide
Dit is één van de namen van Allahâ en het is ook een eigenschap van de profeet. Allah gaf Zijn naam aan de profeet. De profeet is degene die de goede weg toonde en de mensen vroeg dit pad te betreden.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te leiden op de goede weg en hen ervan te weerhouden een verkeerd leven te leiden. Vraag hen om zich te houden aan de geboden en de verboden.

Qoerâaan 11:87
Waarlijk, jij bent verdraagzaam en rechtgeleid.


12. Siraadj
De lamp
De zon
De kaars
De profeet is de zon van de geestelijke leiding. De zon is hoger dan de sterren. De zon is van niets afhankelijk om licht te krijgen en ook de profeet is, voor wat licht betreft, van niemand afhankelijk behalve van Allah. De wereld heeft zijn licht nodig en hij is weer afhankelijk van Allah om dit licht te verkrijgen. De profeet heeft gezegd:â âDe eerste zaak die Allah schiep, was mijn lichtâ.
Een brandende lamp laat duisternis verdwijnen. Zo liet het licht van de profeet de duisternis van het aanbidden van afgoden verdwijnen. Met de hulp van een lamp of kaars kan je de weg vinden: de profeet toont je de weg. Een lamp geeft be scherming, maar voor een dief is een lamp gevaarlijk. Zo beschermt de profeet het geloof en word je tegen de satan geholpen. Met één kaars kan je vele kaarsen aansteken, terwijl het licht van de eerste kaars niet minder wordt. Van het leiding gevende licht van de profeet krijgen velen licht en toch is dat licht niet in het minst verzwakt. Een lamp wordt van de ene naar de andere plaats verzet, al naar gelang de behoefte aan licht. Dit is te vergelijken met de profeet, die eerst in Mekka en later in Medina licht verspreidde. Het kousje van een lamp wordt wel eens naar boven geschoven, terwijl de profeet in de miâraadj (hemelvaart) naar boven werd opgeheven.

Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je een gids en een vriend voor anderen te zijn. Help de mensen om hun leven te verbeteren.

Qoerâaan 33:45-46
0, profeet! Wij hebben je als getuige, drager van goede berichten en waarschuwer gezonden. En als een uitnodiger tot Allah met Zijn toestemming en als een lamp die licht verspreidt.
13. Moenir
De verlichter
Lichtgevend
Stralend
Schitterend
De profeet kent niet de beperkingen van een lamp. Hij geeft al tijd licht. Een lamp geeft niet naar alle kanten licht, maar dat doet de profeet, gezien zijn naam Moenier, wel. De lamp geeft licht aan uiterlijke zaken, maar de profeet geeft licht aan zowel uiterlijke als innerlijke zaken. Het licht van een lamp is nutteloos gedurende de dag, maar het licht van de profeet brandt dag en nacht. Het licht van een olielamp kan door een windvlaag gedoofd worden, maar niets of niemand kan het licht van de lamp van de profeet uit laten gaan. Hoe krachtig de âwindâ van zijn tegenstanders ook was, de lamp bleef branden. Allah heeft in de Qoerâaan beloofd, dat zijn licht altijd zal blijven branden.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je een deugdzaam leven te leiden en onverschrokken het licht van geestelijke leiding aan anderen te schenken.

Qoerâaan 33: 46
En als een lamp die licht verspreidt.
14. Basjier
De brenger van goede berichten
De boodschapper met goed nieuws
De profeet is een boodschapper met goed nieuws. Allah gaf hem de opdracht om goede berichten aan de gelovigen te geven. De profeet was vastbesloten om de mensen naar hoge waarden te leiden, waardoor hun leven edel en verheven zou worden.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen op te roepen een goed en deugdzaam leven te leiden. Help die mensen die hun geloof verloren hebben.

Qoerâaan 33:47
Breng derhalve aan de gelovigen het goede nieuws dat zij van Allah grote zegeningen zullen ontvangen.
15. Moebassjir
De drager van goed nieuws
De profeet gaf goed nieuws aan de mensen. Hij was sympathiek voor hen en dacht altijd aan hun welzijn. Hij heeft gezegd: âMijn en jullie voorbeeld is dat jullie met je hoofd naar beneden in een kuil met vuur vallen en dat ik jullie eruit haal en jullie tegenhoudâ.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen aan te moedigen om het goede te doen.

Qoerâaan 48:8
Wij hebben je als getuige, drager van goed nieuws en waarschuwer gezonden.16. Nadzier
De waarschuwer
Degene die angst aanjaagt
De bedreiger
De profeet was een âNadzierâ. Dit betekent dat hij de mensen waarschuwde voor de toorn van Allah als zij ongehoorzaam waren.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen een zodanige vorming te geven, dat zij zich een betere levensstijl eigen maken. Je moet ze angst aanjagen en ze bedreigen, want als zij hun gewoonten niet veranderen, zullen zij de rampzalige gevolgen van hun slechte daden ondergaan.

Qoerâaan 33:45
O, profeet! Wij hebben je als getuige, drager van goed nieuws en waarschuwer gezonden.17. Moendzir
Degene die waarschuwt
De profeet gaf een waarschuwing aan degenen die anderen dan Allah aanbaden en de geboden van Allah negeerden. Hij joeg de ongelovigen en ongehoorzamen angst aan, opdat zij berouw zouden tonen en hun pad van zonden zouden verlaten.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de rol te spelen van iemand die de geboden en de verboden duidelijk maakt en de mensen waarschuwt voor de schadelijke gevolgen van hun ongeloof.

Qoerâaan 13:7
Jij bent waarlijk een waarschuwer.18. Haad
De leidsman
De leider
De gids
Hadi is één van de schone namen van Allah. Haad is één van de namen van de profeet(saw). De profeet was een leidsman voor de mensen. Door zijn aanwijzingen en zijn voorbeeld toonde hij de weg naar de waarheid. Hij bracht hervormingen aan. Gedurende drieentwintig jaar predikte hij en was hij een leidsman voor de mensen.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je lering aan de mensen te verschaffen, hen te inspireren en hen te leiden naar het juiste pad.

Qoerâaan 13:7
En voor elk volk is er een leidsman.


19. Ta Ha
De zuivere
De gezuiverde
De leidsman
Het twintigste hoofdstuk uit de Qoerâaan begint, met deze naam, die door twee letters uit het Arabische alfabet gevormd wordt. Deze letters behoren tot de zogenaamde âmoeqattaâaatâ. De naam komt slechts één keer in de Qoerâaan voor. Sommigen menen dat deze naam een aanspreektitel van de profeet is. Sommigen menen dat de naam âde leidsmanâ betekent. Anderen beweren dat de naam âde gezuiverdeâ betekent. Weer anderen denken dat de naam betekent: âhelder als de volle maanâ. Ook stelt men dat de naam âde volmaakte mensâ of âde leider der mensenâ betekent.


20. Ya Sien
De volmaakte mens
De meester van alle mensen
De 36e soera begint met deze naam. Men zegt meestal ten aanzien van de âmoeqattaâaatâ , waartoe ook de Arabische letters Ya Sien behoren, dat zij de afkorting van een titel van de profeet vormen. De soera wordt als het âhart van de Qoerâaanâ beschouwd. De naam komt slechts één keer in de Qoerâaan voor. Sommigen beweren, dat in de titel een uitroep is verborgen en dat de betekenis is: â0, volmaakte mens!â Volgens anderen evenwel is de betekenis âmeester of leider van alle mensenâ.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te proberen de weg naar wijsheid te bewandelen. Je moet een gevoel voor de juiste verhoudingen en het juiste perspektief zien te ontwikkelen.

Qoerâaan 36:1-3
Ya Sien. Bij de Qoerâaan, die vol van wijsheid is. Jij bent inderdaad één van de boodschappers.

19-03-2003, 16:26
21. Ta Sien
-ONBEKEND-
Ta Sien is één van de namen van de profeet. De betekenis van de naam is aan niemand bekend. De naam komt slechts één keer in de Qoerâaan voor.

Qoerâaan 27:1
Ta Sien. Dit zijn de verzen
van de Qoerâaan, het duidelijke boek
22. Moezzammil
Degene Die zich in zijn mantel wikkelt
In soera drieenzeventig wordt de naam voor de eerste keer genoemd. Het is ook de enige maal dat deze titel van de profeet in de Qoerâaan voorkomt. Volgens sommigen betekent de naam âdegene die korrekt gekleed is voor het gebedâ. Anderen menen dat de naam âdegene die een doek om zich heeft gewikkeldâ betekent. Dit wil zeggen dat de profeet iemand is die het duister en het lelijke gezicht van de wereld niet wil zien en dat de attrakties van de wereld hem niet kunnen bekoren.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je met gebed bezig te houden en nederigheid te betrachten. Beide zijn essentieel om een spiritueel leven te leiden.

Qoerâaan 73:1
O, jij, die jezelf in je mantel wikkelt!23. Moeddassir
De Omhulde
De geduldige ten opzichte van zijn onderdrukkers
De naam komt voor in het eerste vers van de vierenzeventigste soera. Volgens sommigen betekent het woord âtadsierâ het maken van een nest door een vogel. De hele wereld was slechts een nest voor de profeet. De profeet maakte dit nest ordelijk en stabiel. Hiermee wordt bedoeld dat hij verbeteringen bewerkstelligde op alle gebieden, met name op het materiële, morele en spirituele vlak.
Anderen menen, dat de naam het beschermen van de fysieke omstandigheden impliceert. Het leven van de profeet was geheel en al rein. Hij verkondigde de goddelijke boodschap om het leven van de mensen edel en verheven te maken.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je geduld te tonen als men je slecht behandelt, je treitert en je vervolgt.

Qoerâaan 74:1-4
O, jij die jezelf omhult! Sta op en waarschuw. En verheerlijk je Heer. En reinig je kleding.
24. Rasoel
De Boodschapper
Op vele plaatsen in de Qoerâaan wordt de profeet zo genoemd.
Zijn taak bestond eruit de goddelijke boodschap, die aan hem was toevertrouwd, aan de mensheid te verkondigen.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je op oprechte wijze de boodschap van de profeet te volgen en de boodschap
aan anderen door te geven, zodat deze aan hun ten goede komt.

Qoerâaan 36:3
Jij bent inderdaad één van de boodschappers.25. Nabiey
De Profeet
Allah spreekt Zijn boodschapper herhaaldelijk als âNabieyâ aan in de Qoerâaan. De letterlijke betekenis is de âgever van nieuwsâ. De profeet hield zich bezig met het doorgeven van Allah's boodschap aan de mensheid. De plichten die met het profeetschap samenhangen, zijn het waarschuwen van ongehoorzame mensen en hen ontzag en vrees in te boezemen, de mensen bekend te maken met de verhevenheid, de heerlijkheid en de almacht van Allah, Die geen metgezellen heeft, de mensen moreel en geestelijk te hervormen, het de mensen bijbrengen van de waarde van goed gedrag, een goed leven en van goede gedachten, het de nadruk leggen op zaken als reinheid en ingetogenheid, het leidinggeven, het verstrekken van leringen en het geven van inspiratie aan de mensen, en het verkondigen van de goddelijke boodschap zonder hierbij aan enige beloning te denken.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te âhervormenâ, hen te leiden naar de bron van gelukzaligheid en vrede, de boodschap van de waarheid aan hun te verkondigen en hen op onbaatzuchtige wijze te leiden naar het rechte pad.

Qoerâaan 7:157
Degenen die de boodschapper, de ongeletterde profeet volgen...
26. Djami'
De Verzamelaar
Degene in wie alle kennis is samengebracht
Djamiâ is één van de namen van Allahâ. Allah heeft deze naam aan de profeet geschonken. De profeet was een belichaming van alle deugden en goede eigenschappen. Wat anderen afzonderlijk bezaten, was bij de profeet gekombineerd te vinden in zijn volkomen persoonhijkheid.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je persoonlijkheid zodanig te vormen, dat daarin de deugden samenkomen. Je moet proberen iemand te worden die goede uiterlijke eigenschappen weet te verenigen met innerlijke kwaliteiten.

Qoerâaan 3:9
Onze Heer! U bent het, Die de mensen zal verzamelen...
27. Kamil
De Volmaakte
De profeet was een uitverkorene van Allah. Hij was volmaakt.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te proberen om goede eigenschappen te verwerven en alles wat met een verkeerde levensstijl samenhangt te vermijden.

Qoerâaan 33:21
Voorwaar, jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld...

28. Sjafi'
De Bemiddelaar
De Voorspreker
Op de dag van het laatste oordeel zal de profeet voor zijn gemeenschap bemiddelen. De profeet heeft gezegd:âMijn bemiddeling geldt voor de hoofdzonden. Door het goede te doen,
worden dagelijkse zonden uitgewistâ. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de eenzamen, de behoeftigen en de
hulpelozen te ondersteunen en degenen te helpen die van niemand steun krijgen.

Qoerâaan 2:255
Wie is het die bij Hem kan bemiddelen, behalve met Zijn verlof?29. Chaliel
De echte vriend
Een echte vriend is iemand die door dik en dun je vriend blijft, die onder alle omstandigheden je trouw blijft, die bereid is om alle moeilijkheden, tegenspoed en ongemakken te verdragen en die zelfs bereid is om datgene waarom hij het meeste geeft, voor jou op te offeren. De profeet moest een grote last dragen en moest vele problemen ondergaan, maar hij bleef konstant, standvastig en vastbesloten om de waarheid te verkondigen. De profeet heeft gezegd: âZonder twijfel maakte Allah mij Zijn vriend net zoals Hij Abraham als vriend namâ.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je oprecht, toegewijd en waarachtig te zijn in je geloof.

Qoerâaan 4:125
Allah nam Abraham tot vriend.30. Kaliem
De Spreker
De Gesprekspartner
Allah spreekt met de mens. Dit kan direkt gebeuren, of door middel van openbaring of door inspiratie. Gedurende zijn hemelvaart (miâraadj) sprak de profeet direkt met Allah. Hij kreeg ook openbaringen.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je kalm en beheerst te zijn. Je dient een verwachtingsvolle houding aan te nemen, waarbij je hoopt dat ingevingen en inspiratie je ten deel zullen vallen.

Qoerâaan 2:253
Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven; tot sommigen van hun sprak Allah...

19-03-2003, 16:29
31. Habieb
De Geliefde
De Minnaar
De Vriend
De Kameraad
De naam âHabiebâ heeft een zo ruime betekenis, dat de vertaling zowel geliefde, minnaar, vriend als kameraad kan zijn. De profeet is een geliefde (Habieb) van Allah, terwijl de profeet Abraham een vriend (Chaliel) van Allah is. Een vriend is iemand die de ridhaâ (tevredenheid, goedkeuring) van Allah no- dig heeft, maar een geliefde is iemand wiens ridhaâ door Allah gezocht wordt. Allah heeft nergens in de Qoerâaan de profeet aangesproken met zijn persoonlijke namen. Dit laat de liefde van Allah voor de profeet zien. In het onderstaande citaat uit de Qoerâaan wordt verder duidelijk dat het gehoorzamen van de profeet een voorwaarde voor je is, die voorafgaat aan de liefde van Allah.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te bewerkstelligen dat Allah tevreden met je is. Tevens moet je zo leven en handelen, dat je de harten van de mensen weet te veroveren.

Qoerâaan 3:31
Zeg: âAls jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebbenâ.
32. Moestafa
De Gekozene
Dit is één van de kwalitatieveâ namen van de profeet. Allah kiest wie Hij wil voor Zijn genade en voor het verkondigen van Zijn boodschap. De profeet heeft gezegd: âIk zweer bij Allah dat ik Al-Haasjir (de samenbrenger) ben. Ik ben Al âAqib (de laatste) en ik ben Al-Moestafa (de gekozene)â.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je Allah altijd te gehoorzamen, om wellicht door Allah te worden gekozen voor Zijn barmhartigheid en genade.

Qoerâaan 3:33
Allah koos Adam en Noach en de nakomelingen van Abraham en de nakomelingen van Imraan boven de volkeren.
33. Moertada
De Aangename
De Gekozene
De Goedgekeurde
Net als Moestafa is dit ook een kwalitatieve naam van de profeet. Moertada is iemand met wie Allah tevreden is en die een
âwelbemindeâ is van Allah. Allah kiest wie Hij wil om kennis van het ongeziene te geven. De naam Moertada is betekenisvol
in die zin, dat hij laat zien dat de profeet door Allah werd gekozen en dat aan hem de kennis van het ongeziene werd gegeven.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je aangenaam en sympathiek naar de mensen op te stellen om aldus het welbehagen van Allah te verkrijgen.

Qoerâaan 72:26-27
Hij kent het ongeziene en Hij geeft niemand kennis van Zijn geheimen. Behalve hem die Hij als boodschapper kiest.34. Moedjtaba
De Uitverkorene
De gekozene
De profeet is een uitverkorene van Allah.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je zo te handelen dat Allah tevreden is over je en dat je een klasse apart bent.

Qoerâaan 3:179
Maar Allah kiest tot zijn boodschappers wie Hij wil.
35. Moechtaar
De gekozene die autonoom is
De onafhankelijke
De gemachtigde
De vertegenwoordiger
De afgevaardigde
De profeet saw werd met onbeperkte macht en autoriteit bekleed met het doel de mensheid te hervormen en te verbeteren.
Als Moechtaar kreeg hij de hulp en ondersteuning van Allah swt. Allah swt had hem als een profeet en geestelijk leidsman naar de mensen gestuurd en hij werd door Allah gemachtigd om zijn wil door te voeren.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je beperkte wil af te stemmen op de wil van Allah swt en Zijn geboden zoals deze via de profeet zijn geopenbaard.

Qoerâaan 8:17
Jij was het niet die hen doodde, maar het was Allah Die hen doodde. En jij was het niet die gooide, toen je gooide, maar het was Allah die gooide...

36. Waliey
De vriend
De vriend van Allah
De heilige
De meester
De profeet was een vriend voor de mensen, die hen nooit in de steek liet. Omwille van hun welzijn verdroeg hij allerlei moeilijkheden en zag hij elk probleem onder ogen. Hij toonde de goede en de rechte weg aan de mensheid. Hij was hun helper. Hij bad voor verbetering van hun situatie en ondanks het feit dat men zijn boodschap negeerde, vervloekte hij hen nooit.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je achter de mensen te staan en hen te leiden en te helpen.

Qoerâaan 5:58
Uw vrienden zijn alleen Allah, Zijn boodschapper en de gelovigen: zij die het gebed onderhouden, de armenbelasting betalen en zich in aanbidding voorover buigen.37. Nasier
De helper
De verdediger
De bondgenoot
De vriend
Deze eigenschap van de profeet maakt duidelijk dat hij de mensen altijd hulp en bijstand gaf. Hij hielp ze op verschillende manieren. Hij gaf ze leiding en bood ze een betere levenswijze aan. Hij leerde door woord en daad. Op deze wijze was hij een vriend en een bondgenoot voor het gros van de mensheid.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te helpen, te verdedigen en te leiden.

Qoerâaan 7:157
Hij neemt hun last en hun verwarring van hen weg.

38. Naasir
De helper
De verdediger
De bondgenoot
De profeet was altijd bereid mensen in nood te helpen. Hij leidde ze van de duisternis naar het licht. Hij schafte wrede gewoonten, zoals bijvoorbeeld het levend begraven van meisjes, af. Hij stelde afgoderij aan de kaak. Hij was een voorstander van een menswaardige behandeling van slaven. Hij gaf de vrouwen rechten. Hij eiste dat vrouwen goed en rechtvaardig behandeld werden. Hij beschermde de wezen.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de zwakken te verdedigen, vast te houden aan de eenheid van Allah, bedienden en mensen die van je afhankelijk zijn goed te behandelen, vriendelijk te zijn voor vrouwen en de wezen te beschermen.

Qoerâaan 21: 107
En wij hebben je slechts als genade voor de werelden gezonden.39. Mansoer
De geholpene
De overwinnende
De profeet saw werd door Allah swt bij elke stap in zijn leven geholpen, beschermd en verdedigd. Door deze hulp en verdediging kwam hij steeds als overwinnaar tevoorschijn.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je jezelf aan Allah swt toe te vertrouwen. Vervolgens moet je tevreden zijn met wat Hij doet. Je moet jezelf aan de goddelijke wil overgeven en vertrouwen op de hulp en bescherming van Allah swt.

Qoerâaan 48:3
En dat Allah je met een machtige hulp moge ondersteunen.40. Qa'im
De standvastige
De konstante
De vastberadene
De profeet was konstant en vastberaden, dit in het gebed, in het doen geschieden van gerechtigheid en in het volgen van het pad der waarheid. Hij vervulde zijn door Allah swt aan hem toe vertrouwde taak op stabiele wijze. Bij het instellen van de namaaz (rituele gebeden) toonde hij zijn enthousiasme en standvastigheid.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de geest van konstantheid te cultiveren, hetgeen een zeer waardevolle deugd is.

Qoerâaan 30:30
Daarom, richt uw blik standvastig op de ware godsdienst.

19-03-2003, 16:36


41. Hafiz
De beschermer
De bestuurder
De bewaker
De instandhouder
Hafiez is één van de namen van Allah, en Hafiz is één van de namen van de profeet. In de âborstâ van de profeet werd de Qoerâaan moeiteloos bewaard. Hij had namelijk de gewoonte om een vers onmiddellijk te reciteren nadat het aan hem geopenbaard was, dit om het te kunnen onthouden. Allah maakte hem evenwel duidelijk, dat het onthouden van zoân vers Zijn verantwoordelijkheid was. Daarom hoefde de profeet op dit gebied niet haastig te zijn. Alle arbeid zal langzaam en zeker zijn beloop hebben.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te proberen om de waarheid te verdedigen en voor rechtschapenheid op te komen. Verder moet je proberen een bewaker van verheven waarden, moraliteit en gedragsregels te zijn. Bescherm hen die bescherming nodig hebben.

Qoer aan 15:9
Zeker, Wij hebben de gedachtenis (de Qoerâaan) geopenbaard
en Wij zullen zeker haar Beschermer zijn.42. Sjahid
De getuige
De geliefde
De beschouwer
Degene die Allah ziet
Deze eigenschap van de profeet laat zien dat hij bij de mensen getuigenis aflegde van de eigenschappen en de eenheid van Allah. Tevens legde hij bij Allah getuigenis af over de mensen.
Hij kende de gehele schepping en op grond van deze kennis en op grond van wat hij zag, getuigde hij van de waarheid dat er niemand waardig was om aanbeden te worden dan Allah!
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je altijd eerlijk en rechtvaardig te zijn en niets en niemand als âgelijkeâ naast Allah te plaatsen.

Qoerâaan73: 15
Zeker, Wij hebben u een boodschapper gezonden, die een getuige ten aanzien van u is, net zoals Wij een boodschapper naar Farao zonden.


43. Sjahied
De getuige
Degene die getuigt en die alles weet
De manifeste
De martelaar
De profeet is een getuige ten aanzien van de mensen. Hij zal ook een getuige en een hafiz (beschermer, bewaker) zijn voor ons mensen op de dag des oordeels.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je ervan bewust te zijn dat je gadegeslagen wordt en dat je gezien wordt. Daarom dien je dan ook je levenswandel aan te passen, je van zonden te onthouden en je een betere levensstijl eigen te maken.

Qoerâaan 2:143
En de boodschapper (is) een getuige ten aanzien van jullie.

44. Adil
De rechtvaardige
De onpartijdige
De oprechte
Al-âAdil, de Rechtvaardige, is één van de schone namen van Allah. âAdil is één van de namen van de profeet. De profeet stelde zich rechtvaardig op zonder zich door iemand bang te laten maken of door âgunstenâ omgekocht te kunnen worden. Hij handelde hierbij dus in overeenstemming met de goddelijke wetten. Ook in zijn eigen huis bleef hij onpartijdig en rechtvaardig. Bij het uitspreken van een oordeel was de Qoerâaan zijn gids. Hij toonde een grote afschuw van onderdrukking en onmenselijke behandeling. In allerlei geschillen werd dan ook aan hem gevraagd om als rechter op te treden.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de wil van Allah te volgen en rechtvaardigheid hoog te hebben staan in je vaandel. Verder dien je in alles matig te zijn.

Qoerâaan 42:15
En het is aan mij geboden rechtvaardig tegenover U te handelen.

45. Hakiem
De wijze
De filosoof
De medicijnman
De geleerde
Al-Hakiem is één van de namen van Allah en Hakiem is ook een van de namen van de heilige profeet. Allah heeft Zijn naam zelf aan de profeet gegeven. De profeet kwam op deze aarde om âhikmaâ (wijsheid) aan de mensen te leren. Deze hikma is een groot goed, en Allah heeft het aan de profeet gegeven. De profeet had een houding van âvergeven en vergetenâ en wilde altijd de innerlijke disharmonie genezen. De eigenschap verwijst naar iemand die uitgerust is met de grootste kennis, diepste wijsheid en uiterste graad van volmaaktheid. Een waardige drager van een dergelijke naam bezit kennis van de meest verborgen geheimen der natuur tot en met de uiterlijke betekenis van het geschapene.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je een positieve levensstijl eigen te maken en geloof, overtuiging en hoop te hebben.

Qoerâaan 2:269
Hij schenkt wijsheid aan wie Hij wil, en aan wie wijsheid is geschonken, die ontvangt inderdaad een groot goed.


46. Noer
Het licht
De schitterende
Deze naam is van Allah en Hij heeft deze eigenschap aan de profeet geschonken. De profeet is een licht. âNoerâ is een licht, wat het andere zichtbaar maakt. De zon is als het ware een krachtige lichtbron. Als het zonnelicht op je valt, dan kan men je zien.
De profeet was een licht dat niemand kon doven. Het licht van de zon verandert gedurende de uren van de dag, totdat dit licht âinâ de nacht verdwijnt. Het licht van de profeet blijft konstant. Het licht van de zon maakt de buitenkant van het lichaam zichtbaar. Het licht van de profeet maakt evenwel het gehele lichaam, het hart en de geest zichtbaar. Het licht van de zon bereikt je niet als je in je huis bent. Het licht van de profeet weet ook daar door te dringen.
Als je deze naam wil navolgen, dan dien je je licht niet onder de korenmaat te houden, maar het aan anderen te tonen. Probeer mensen naar het rechte pad te leiden, maar reinig eerst je eigen hart van duisternis. Met andere woorden haal onzuiverheden als hebzucht, lust, dualiteit en bijgeloof uit je hart weg. Breng er het licht van de goddelijke eenheid, leiding en van het geloof in aan.
47. Hoeddja
Het argument
Het bewijs
De reden
Het voorbeeld van de profeet âvormtâ een krachtig bewijs van de eenheid van Allah. Hij gaf de boodschap van Allah aan de mensheid. Hij onderwees de mensen, zodat degenen die aanwezig waren in staat zouden zijn om deze boodschap door te geven. Hij vroeg aan de mensen of zij er zeker van waren dat hij de boodschap van Allah aan hen had doorgegeven.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je leven zo in te richten, dat het een levende bewijsvoering tegen de ongelovigen vormt.

Qoerâaan 6:149
Bij Allah is het afdoende argument.
48. Boerhaan
De demonstratie
De bewijsvoering
De reden
Het bestaan van de profeet was op zichzelf al een overtuigende demonstratie van Allah. Zijn wonderen vormen een argument en zijn een bewijsvoering. De profeet toont de eenheid van Allah aan.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je in woord en daad te getuigen, dat je een standvastig geloof hebt in de goddelijke eenheid. Allah heeft immers geen metgezellen en de profeet Moehammad is de profeet van Allah; na hem zal er geen profeet meer komen.

Qoerâaan 4:174
0, mensheid! Er is waarlijk door uw Heer een overtuigende bewijsvoering geleverd, want Wij hebben u een helder licht gezonden.49. Moe'min
De gelovige
De beschermer van het geloof
De schenker van geloof
Al-Moe'min is een van de namen van Allah en Moeâmin is een eigenschap van de profeet Moehammad . Allah heeft deze naam aan de profeet gegeven. Als de naam op Allah betrekking heeft, dan betekent het âDegene Die voor beschutting zorgtâ. Als iemand anders deze eigenschap heeft, dan betekent het dat iemand die voornoemde beschutting krijgt. Een moeâmin is iemand die zonder vrees is, die geen gebrek vertoont, geen beperkingen kent en geen stem heeft. Dit betekent, dat een gelovige door Allah beschermd wordt. De profeet was vol geloof. Volgens sommige islamgeleerden is een moeâmin iemand die de mensen in deze wereld en in het hiernamaals beschermt.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je Allah en Zijn profeet te gehoorzamen, Zijn profeet lief te hebben en in hem vertrouwen te hebben, anderen geen schade te berokkenen, een baken van veiligheid voor anderen te zijn, de mensen leiding te verschaffen en ze vrees voor Allah in te boezemen, zodat zij veilig zijn voor de goddelijke toom.

Qoerâaan 10:104
Aan mij is opgedragen om mij te scharen onder de gelovigen.
50. Moeti'
De gehoorzame
De onderdanige
Dit is één van de eigenschappen van de profeet. Hij heeft in dit verband gezegd:â âHet is een eer voor mij om gehoorzaam en onderdanig te zijnâ. De eigenschap houdt volledige gehoorzaamheid in. De profeet deed nooit iets wat tegen de goddelijke wil in ging. Hij heeft gezegd: âIk ben een boodschapper van Allah. Ik kan niets doen wat tegen Zijn opdracht ingaat en alleen Hij is mijn Helperâ.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je een gehoorzame houding te bezitten en toe te passen wat Allah heeft opgedragen. Leef in overeenstemming met de aanwijzingen die de profeet heeft gegeven.

Qoerâaan 53:3
En hij spreekt niet naar eigen begeerte.

19-03-2003, 16:37
51. Moeta'
De meerdere
De patroon
Degene Die gehoorzaamd wordt
Dit is één van de namen van de profeet. De naam slaat op iemand die gehoorzaamd wordt en die als een meerdere en als een patroon behandeld dient te worden. Als je de profeet gehoorzaamt, dan gehoorzaam je Allah.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je, zowel innerlijk als uiterlijk de profeet te volgen. Er wordt dan een oprechte en getrouwe navolging van je verwacht.

Qoerâaan 4:64
En Wij sturen een profeet alleen maar om gehoorzaamd te worden, dit in overeenstemming met Allahs wil.

52. Dzakier
De gedenkende
De dankbare
Degene die Allah prijst
Allah heeft gezegd dat het âgedenkenâ (Ar.: dzikr) een noodzakelijke geestelijke oefening is en dat je er veel mee bezig dient te zijn. De profeet was altijd bezig met het gedenken van Allah. Het was niet zo dat hij dat als enige deed. Aan zijn metgezellen vroeg hij hetzelfde te doen. Hij voelde een grote liefde voor Allah als hij met de dzikr bezig was. Hij meende dat het gedenken van Allah inhield, dat je je dankbaarheid aan Hem liet zien.
Als je deze eigenschap wilt navolgen, dan dien je dankbaar te zijn ten opzichte van Allah voor alles wat Hij je gegeven heeft. Probeer nederig en zachtaardig te zijn.

Qoerâaan 73:8
Gedenk de naam van je Heer en richt jezelf geheel en al op Hem!

53. Wa'iz
De prediker
De adviseur
De leraar
Wat de profeet ook naar voren bracht in zijn preken, altijd had hij het belang van zijn toehoorders voor ogen. Hij probeerde hun situatie te verbeteren. Voor zijn preken zocht hij geen beloning. Bij het uitoefenen van zijn taak moest hij vele problemen overwinnen en moest hij aan vervolgingen het hoofd bieden.
Als je de naam wil navolgen, dan dien je, zonder angst te tonen, het evangelie der waarheid te verkondigen. Zoek hierbij nooit naar een beloning.

Qoerâaan 34:46
Zeg: âIk adviseer jullie te geloven in de eenheid van Allah en Hem individueel of in paren te aanbiddenâ. Bedenk: Jullie metgezel is niet door een djinn bezeten! Hij waarschuwt jullie alleen maar voor een toekomstige, grote bestraffing.

54. Nasieh
De echte raadgever
De adviseur
De profeet gaf goede raad aan de mensen en gaf ze leiding. Aldus handelde hij als iemand die het goed met hen meende. Hij werd een vertrouwenspersoon voor ze. Hij gaf waarschuwingen in de hoop dat men geen verlies zou lijden. Hij probeerde aldus zijn medemens onnodig leed te besparen. Als raadgever was hij oprecht tot in het uiterste. Hij volbracht de taak die Allah aan hem had toevertrouwd. Dit hield in, dat hij de mensen naar het rechte pad moest leiden.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen goede adviezen te verstrekken, zonder dat je ego daarbij een rol speelt. Aldus kan je proberen aan hun welzijn te werken.

Qoerâaan 24:34
Wij hebben u al duidelijke tekens gestuurd; een parabel over mensen die vóór u gestorven zijn en dit is een advies voor degenen die ontzag hebben.

55. Amien
De vertrouwenswaardige
De grootste vijanden van de profeet meenden dat hij hun vertrouwen waard was. Nooit schond hij het vertrouwen van anderen. Men vertrouwde hem wel eens bezittingen toe, die hij dan weer volledig teruggaf. Deze oprechte en vertrouwen in boezemende houding van de profeet, komt overeen met de opdracht uit de onderstaande tekst uit de Qoerâaan.
Ook op een andere wijze kan je de profeet als een âAmienâ beschouwen. Hij heeft ons de boodschap van Allah gegeven. Deze boodschap was een aan hem toevertrouwd goed. Aan zijn getrouwe metgezellen droeg hij de geheimen van de innerlijke kennis, die hij van Allah had gekregen, over. Deze metgezellen hebben de aan hen toevertrouwde kennis weer doorgegeven aan de islamgeleerden en aan de mystici. Aldus bleek de profeet ten aanzien van elk aan hem toevertrouwd goed waarachtig te zijn.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je in je zaken eerlijk te zijn. Vorm jezelf op een zodanige wijze dat anderen je als betrouwbaar gaan zien. Geef goede adviezen: ook dat valt onder de houding van een Amien.

56. Sadiq
De oprechte
De profeet was waarheidsgetrouw, eerlijk en rechtvaardig. Wat
hij verkondigde, was de waarheid.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je onder alle omstandigheden aan de waarheid vast te houden. Niet alleen moet je doel goed zijn, maar de middelen waarmee je dit doel hoopt te bereiken, moeten goed en ethisch verantwoord zijn.

Qoerâaan 33:22
Allah en Zijn boodschapper vertelden ons wat waar was.


57. Moesaddiq
De bevestiger
De Qoerâaan wordt soms âde bevestigerâ genoemd. Dit is tevens één van de eigenschappen van de profeet. De profeet heeft alle voorgaande profeten bevestigd en de aan hen geopenbaarde boeken erkend. Dat de profeet waarachtig was, is aangetoond door middel van de door hem verkondigde waarheid. Het feitelijke bestaan van de Qoerâaan en het bewijs dat de profeet geleverd heeft via zijn eigen leven, vormen zeker een afdoende bevestiging daarvan. In de Qoerâaan wordt dan ook gezegd, dat je in de profeet dient te geloven.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je met de waarheid in te stemmen en de waarheid onbevreesd uit te dragen. Help hen die het evangelie der waarheid bevestigen!

Qoerâaan 3:81
Dan komt er tot u een boodschapper, die bevestigt wat er bij u is.58. Natiq
De spreker
De besluitvaardige
De definitieve
De Qoerâaan wordt wel ânatiqâ genoemd. Deze naam van de profeet laat zien, dat op het gebied van de ge- en verboden niemand de profeet kon overtreffen. Hij had hierin het laatste woord. Wat hij als âgoedâ kenschetste, dat was goed en dat wat hij als âverkeerdâ bestempelde, dat was verkeerd. Wat hij hier bij introk, dat kon nooit meer wettig zijn. Men noemt hem Natiq, omdat hij goed en kwaad op een zodanige wijze aan het licht bracht, dat er geen twijfel meer overbleef.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je krachtig aan de geboden te houden en de verboden zaken op onbevreesde wijze te verwerpen.
Qoerâaan 7:157
Want hij gebiedt hun wat rechtvaardig is en verbiedt hun wat slecht is; hij staat hun als wettig toe, datgene wat goed en zuiver is en weerhoudt hen van het slechte en het onzuivere.


59. Saheb
De meester
De heerser
De metgezel
Sahib is een hoffelijke titel om een echte âheerâ aan te spreken. Deze naam betekent ook âmetgezelâ. Een metgezel is iemand die altijd bij zijn vriend te vinden is. De eigenschap houdt in, dat de profeet en het profeetschap tot de dag van het laatste oordeel ons gezelschap zullen houden. De ongelovigen in Mekka noemden de profeet de âSahib -e- Qoeraysjâ. De profeet was een âduidelijke waarschuwerâ. Hij liet nooit de hoop varen om de mensen te kunnen hervormen. De profeet zocht altijd het gezelschap van zijn medemensen.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je jezelf uit te rusten met datgene wat in overeenstemming is met de geest van een ware metgezel. Help anderen en laat het toe dat anderen jou helpen.

Qoerâaan 7:184
Denken zij dan niet na? Hun metgezel is niet krankzinnig geworden. Hij is alleen maar een duidelijke waarschuwer.
60. Makkiey
De Mekkaan
De profeet werd in Mekka (Ar. Makka) geboren en groeide daar op. Hij bracht een belangrijk deel van zijn leven in Mekka door. Deze heilige stad was voorheen de woonplaats van de profeet Abraham geweest en later groeide hier de profeet Ismael op. Hier is ook de kaâba - het huis van Allah. Allah heeft erover gezegd, dat alle mensen vanuit dit centrum leiding en verlichting krijgen.
Allah is de âHeer der wereldenâ, Zijn huis is een baken voor de gehele wereld en Zijn profeet is een zegen voor de gehele mensheid.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je alles wat de mensen je aandoen op geduldige en moedige wijze te dragen. Sta altijd klaar om de wil van Allah te volgen.

Qoerâaan 95:3
En deze veilige stad.

19-03-2003, 16:39
61. Madaniey
De Medinees
De profeet wordt Madaniey genoemd, omdat hij zich in Medina vestigde, nadat hij Mekka had verlaten. Hij bracht de rest van zijn leven in Medina door. Zijn graf is in Medina te vinden. De profeet heeft voor de welvaart en het welzijn van deze stad gebeden. In de befaamde hadies verzameling van Moeslim staat dit gebed: â0, Allah! Abraham is Uw vriend en Uw profeet. Ik ben Uw dienaar en Uw boodschapper. Hij heeft voor Mekka gebeden. Ik bid om dezelfde zegen voor Medina, nee, ik bid om een zegen die twee keer zo groot is...â. Verder heeft de profeet deze verzekering gegeven:! âAls je in Medina gaat wonen en ter plekke alle problemen geduldig verdraagt, dan zal je onder mijn bescherming vallen op de dag van het laatste oordeelâ.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te lijken op de mensen van Medina die een enorme gastvrijheid aan de profeet hebben getoond en hem een veilige verblijfplaats hebben geboden.
62. Haasjimiey
Degene die tot de Haasjim tak van de Qoeraysj behoort
De profeet heeft gezegd: âIk behoor tot de Qoeraysj en ik ben Haasjimieyâ. Hij stamde dus van Haasjim af, die een vooraanstaand en bijzonder lid was van de stam der qoeraysjieten. Het woord âhasjmâ betekent: in stukken snijden. Toen âOemar van zijn reis naar Syrie terugkeerde, en hij de Mekkanen een rijke dis voorschotelde, begon men hem ook Haasjim te noemen.
Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je edelmoedig, vrijgevig, gastvrij, onverschrokken en moedig te zijn.

Qoerâaan 2:151
Omdat Wij uit uw midden een boodschapper hebben gezonden, die u Onze tekens herhaalt, u zuivert, u het boek leert en in de wijsheid onderricht, albron: walidin.com

19-03-2003, 16:58
[GLOW=skyblue]bedank dat je het hier hebt geplaatst,en heeft hij zo veel namen, heb ik nooit geweten.[/GLOW]

19-03-2003, 22:58

Citaat:
Origineel gepost door lala_amira2
[GLOW=skyblue]bedank dat je het hier hebt geplaatst,en heeft hij zo veel namen, heb ik nooit geweten.[/GLOW]
Ik wist het ook niet, maar zo leren we weer wat hé

12-05-2004, 12:32
Assalaamou ala mani taba3a alhoudaa,

Mag ik weten waar het bewijs is voor deze namen.
Ik heb namelijk begrepen dat de dwalende soefies dit soort acties doen.
Het enige bewijs -voor zover ik weet en van geleerden heb gehoord- is dat Allah 99 namen heeft, dus als je authentieke bewijzen hebt, hoor ik t graag..

12-05-2004, 13:02
Soory maar de namen die hier staan zijn niet allemaal van ons profeet, zo staan er een paar namen er bij die van allah zijn .... let voortaan op aub met de berichten die je plaatst

14-08-2008, 18:49
sommige namen zijn idd van allah. maar die namen worden volgens mij als eigenschappen gegaan bij mohamad