Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Snel een vraagPagina's : [1] 2

GangstaLovin
14-03-2003, 23:34


weet iemand wat er over jezus word vermeld in de koran? over zijn afkomst endergelijk? This is very important for me to know!

Oem_Lena
14-03-2003, 23:51
[19.30] Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah.Hij heeft mij het Boekgegeven en mij tot een profeet gemaakt;" [19.34] Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is)het ware woord waaraan zijtwijfelen. [61.6] En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderenvan Israël, Ik ben Allah'sboodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mijin de Torah was, en eenblijde tijding gevende van een boodschapper die na mijkomen zal, zijn naam zalAhmad zijn." En als hij tot hen komen zal metduidelijke bewijzen zullen zijzeggen: "Dit is louter bedrog." [61.14] O, gij die gelooft, weest Allah's helpers, zoalstoen Jezus, zoon van Maria,tot zijn discipelen zeide: "Wie zijn mijn helpersterwille van Allah?" Dediscipelen antwoordden: "Wij zijn Allah's helpers!"Toen geloofde een gedeeltevan de kinderen Israëls, terwijl een ander deel nietgeloofde maar Wij hielpende gelovigen tegen hun vijand en zij werdenoverwinnaars dit.

Oem_Lena
14-03-2003, 23:53
[3.45] Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn. [3.52] Toen Jezus hun (der Israëlieten) ongeloof bemerkte, zeide hij: "Wie zullen mijn helpers zijn terwille van Allah?" De discipelen antwoordden: "Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En getuigt gij dat wij Moslims zijn." [3.54] En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste. [3.55] Toen Allah zeide: "O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over dat geen waarin gij verschilde.

Oem_Lena
14-03-2003, 23:55
[3.59] Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd. [3.61] Zou men nu met u over hem (Jezus) redetwisten, nadat de kennis tot u gekomen is, zeg dan: "Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen en onze vrouwen en uw vrouwen en ons volk en uw volk roepen; laat ons daarna vurig bidden en de vloek van Allah roepen over degenen, die liegen." [3.84] Zeg: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons.

Oem_Lena
15-03-2003, 00:00


[33.7] En toen Wij met de profeten een verbond sloten: metu, met Noach, Abraham,Mozes, en Jezus de zoon van Maria, sloten wij eenhecht verbond. [42.13] Hij schreef u dezelfde godsdienst voor, die Hijaan Noach oplegden en dieWij bovendien aan u openbaren en die Wij Abraham,Mozes en Jezus oplegden:"Bevestigt deze godsdienst en weest er niet inverdeeld." Voor de afgodendienarenis dat moeilijkwaartoe gij hen roept. Allah kiest voor Zich wieHij wil en leidt hem die zich (in berouw) tot Hemwendt. [4.157] En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,

Oem_Lena
15-03-2003, 00:02
[4.159] Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn, - [4.163] Waarlijk, Wij hebben u de openbaring gezonden, zoals Wij Noach en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismaël en Izaäk en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aäron en Salomo en Wij gaven David een psalmen. [4.171] O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie (in één)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

Oem_Lena
15-03-2003, 00:06
[43.59] Hij (Jezus) is niets dan een dienaar wie Wij Onzegunst schonken en Wijstelden hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israël. [43.63] Toen Jezus met duidelijke bewijzen kwam, zeidehij: "Waarlijk ik ben metwijsheid tot u gekomen opdat ik u iets van hetgeenwaarover gij onderlingverschilt duidelijk moge maken. Vreest daarom Allah engehoorzaamt mij. [5.46] En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden. [5.75] De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidlievende vrouw. Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen (de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.

Oem_Lena
15-03-2003, 00:08
[5.78] Degenen onder de kinderen Israëls, die niet geloofden, werden door de mond van David en door Jezus de zoon van Maria, vervloekt. Dit geschiedde, omdat zij niet gehoorzaamden en plachten te overtreden. [5.110] Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk sprak en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwam en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij." [5.112] Toen de discipelen zeiden: "O, Jezus, zoon van Maria, is uw Heer bij machte, ons een (met voedsel) gedekte tafel van de hemel neder te zenden?", antwoordde hij: "Vreest Allah, als gij gelovigen zijt."

Oem_Lena
15-03-2003, 00:10
[5.114] Jezus, de zoon van Maria, zeide: "O Allah, onze Heer, zend ons een (met voedsel) gedekte tafel van de hemel neder, opdat het voor de eersten en de laatsten onzer een feest moge zijn en een teken van U en tot onderhoud van ons, want Gij zijt de Beste der onderhouders." [5.116] En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,'? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke. [57.27] Dan deden Wij Onze boodschappers in hun voetsporentreden en Wij deden Jezus, de zoon van Maria, opvolgenen Wij gaven hem het Evangelie. En Wij legdenzachtmoedigheid en barmhartigheid in het hart zijnervolgelingen. Doch hetkloosterleven schreven Wij hun niet voor, maar zijvonden dit zelf uit omAllah's welbehagen te zoeken. Zij namen dit echterniet in acht zoals hetbehoorde. Toen gaven Wij de gelovigen onder hen eenbeloning, maar velen onderhen waren overtreders.

Oem_Lena
15-03-2003, 00:17
[6.85] En Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen. [2.87] Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. Telkens als een boodschapper tot u kwam, met hetgeen uw ziel niet behaagde, hebt gij u laatdunkend gedragen, sommigen hunner hebt gij verloochend en anderen gedood. [2.136] Zegt: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob en de stammen werd nedergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons. [2.253] Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven; tot sommigen hunner sprak Allah en sommigen hunner verhief Hij in rang. En Wij gaven Jezus, zoon van Maria duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. En indien Allah wilde, zouden zij, die na hem kwamen, elkander niet hebben bestreden, nadat de duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten, daar sommigen hunner geloofden en anderen verwierpen. En indien Allah wilde, zouden zij elkander niet hebben bestreden, maar Allah doet, wat Hij wil.

DESPERADA
15-03-2003, 00:37
Klik op deze Link, tref je een heel artikel aan over --------> Jezus in de islam (http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/jezusindeislam/jezusindeislam1.html)

GangstaLovin
15-03-2003, 13:47
Thanks sooooooooooooooooooooooo much! Je weet niet hoeveel je me hiermee hebt geholpen!

BerberLayD
15-03-2003, 15:26


TBARK ALLAH,....GOED DAT JE ER NIEUWGIERIG NAAR BENT!!..

Harunyahya
21-03-2005, 16:49
http://www.jesuswillreturn.com/images/header.gif http://www.jesuswillreturn.com/

Jamezs
21-03-2005, 17:05
http://www.jesuswillreturn.com/images/header.gif http://www.jesuswillreturn.com/ broertje, ik weet niet hoe je al die fantastische pagina's vindt: je verbaast mij telkens weer. Moge Allah SWT je Belonen, voor je inzet en het delen van kennis met je broeders en zuster.


Pagina's : [1] 2