Bekijk volle/desktop versie : DE BEPROEVING - echt de moeite waard!!!14-03-2003, 16:42
DE BEPROEVING
>>Vroeger leefde er eens een koning, die een tovenaar in dienst had.
>>Toen de tovenaar oud werd, vroeg hij de koning:
>>- Ik ben oud geworden, wilt u mij een jonge man sturen, aan wie ik
>>mijn toverkunsten kan leren.
>>De koning zond de tovenaar een jonge man zodat hij hem de
>>toverkunst kon bijbrengen. (De jonge man ging elke dag naar de
>>tovenaar.) Op zijn weg naar de tovenaar ontmoette de jonge man een
>>monnik. (De monnik was een moslim, die de mensen tot de Islaam riep
>>en hen over de Islaam vertelde). De jonge man luisterde
>>(aandachtig) naar de monnik, en zijn woorden maakten grote indruk
>>op hem.
>>Op weg naar de tovenaar (en terug naar huis), ging hij altijd bij
>>de monnik langs (om dingen over de Islaam te leren). Omdat hij te
>>laat bij de tovenaar kwam, gaf de tovenaar hem pakslaag. (Hij kwam
>>ook te laat thuis. En zijn ouders gaven hem ook pakslaag.)
>>Toen hij dit bij de monnik klaagde, zei de monnik:
>>- Als je bang bent voor de tovenaar, (omdat je te laat bent) zeg
>>dan:
>>- Ze hebben mij thuis opgehouden.
>>- En als je bang bent voor je ouders ,(omdat je te laat bent) zeg
>>dan:
>> De tovenaar heeft mij opgehouden.
>>
>> Zo ging het dag in dag uit. Op een zekere dag werd de weg door
>>een enorm roofdier (een leeuw), geblokkeerd, waardoor niemand meer
>>over de weg durfde te lopen. De jonge man zei:
>>- Vandaag zal ik er achter komen wie beter is, de tovenaar of de
>>monnik.
>>Hij pakte een steen van de grond en zei:
>>- O mijn Allaahu Ta`ala, als U meer van de zaak van de monnik houdt
>>(die de mensen tot de Islaam roept) dan de zaak van de tovenaar
>>(die de mensen met tovenarij bedriegt), zorg ervoor dat het beest
>>met deze steen dood gaat, zodat de mensen weer over de weg kunnen
>>lopen.
>>Hij gooide de steen naar het beest en doodde het. De mensen konden
>>nu hun weg weer verder volgen. Hij ging naar de monnik en vertelde
>>hem wat er gebeurd was. De monnik zei:
>>- Mijn jongen, vanaf vandaag ben jij een betere (moslim) dan ik. Je
>>zaak (geloof in Allaahu Ta`ala, liefde voor Allaahu Ta`ala en
>>vertrouwen op Allaahu Ta`ala) is zo perfect, dat (Allaahu Ta`ala)
>>je binnenkort zal beproeven. Als je beproefd wordt, wil je dan mijn
>>naam niet noemen, (en niet vertellen dat ik jou de Islaam heb
>>geleerd)?.
>>(Door zijn sterk geloof in Allaahu Ta`ala), kon de jonge man (met
>>Allaahu Ta`alas wil en hulp) de blinden genezen, (zodat ze weer
>>konden zien), de melaatsen genezen en in feite kon hij de mensen
>>van vele soorten ziektes genezen.
>>Toen een blinde vriend van de koning over hem hoorde, kwam hij met
>>heel veel geschenken naar hem. Hij zei tegen de jonge man :
>>- Als je mij geneest, dan zal ik je met al deze geschenken
>>overladen.
>>De jonge man zei:
>>- Ik kan niemand beter maken. Het is Allaahu Ta`ala die (mensen van
>>hun ziektes) geneest. En als jij in Allaahu Ta`ala gelooft, dan zal
>>ik bidden tot Allaahu Ta`ala om je te genezen.
>>De vriend van de koning getuigde zijn geloof in Allaahu Ta`ala (en
>>werd moslim). Daarop genas Allaahu Ta`ala hem, (zodat hij weer kon
>>zien.)
>>Toen deze man bij de koning kwam, ging hij naast de koning (bij
>>zijn troon) zitten, zoals hij het altijd deed. (De koning merkte
>>natuurlijk meteen op dat zijn vriend kon zien.) Daarom zei de
>>koning:
>>- Wie heeft je ogen beter gemaakt?.
>>De vriend van de koning zei:
>>- Mijn Rabb.
>>De koning zei:
>>- Heb jij dan een andere Rab dan mij?.
>>(In dat land moesten de mensen in de koning geloven alsof hij een
>>god was.)
>>De vriend van de koning zei:
>>- Jouw Rab en mijn Rab is niemand anders dan ALLAAHU TA`ALA.
>>Daarop liet de koning hem arresteren. Hij liet hem net zolang
>>martelen totdat hij zei waar de jonge man was (die hem tot de
>>Islaam uitnodigde en hem genas).
>>Vervolgens werd de jonge man (opgepakt en) bij de koning
>>voorgeleid. (De koning herkende de jonge man natuurlijk meteen.)
>>De koning zei:
>>- O mijn jongen, het is mij ter ore gekomen, dat je zo bekwaam bent
>>geworden in de tovenarij, dat je zelfs blinden en melaatsen kunt
>>genezen en dat je zo en zo doet. (Klopt dat allemaal ?.)
>>De jonge man zei:
>>- Ik genees niemand; het is Allaahu Ta`ala Die geneest.

14-03-2003, 16:44


>>De koning liet hem ook arresteren en martelen. (De koning wilde
>>weten wie hem van zijn geloof had veranderd en hem tot de Islaam
>>had uitgenodigd.) (Hoewel de jonge man de monnik beloofd had niet
>>zijn naam te noemen als hij beproefd werd) Kon de jonge man niet
>>meer tegen al het martelen.) Dus hij noemde de naam van de monnik.
>>De monnik werd ook (opgepakt en) bij de koning voorgeleid.
>>Er werd tegen de monnik gezegd:
>>- Verander van je geloof. (Zeg dat je geen moslim bent. Zeg dat je
>>niet meer in Allaahu Ta`ala gelooft als Rabb, maar in de koning).
>>De monnik weigerde (om een kaafir te worden).
>>De koning vroeg om een zaag. Hij plaatste de zaag in het midden van
>>zijn hoofd en hij zaagde totdat zijn hoofd in tweeen uit een viel.
>>Vervolgens werd de vriend van de koning gebracht.
>>Er werd tegen hem gezegd:
>>- Verander van je geloof. (Zeg dat je geen moslim bent. Zeg dat je
>>niet meer in Allaahu Ta`ala gelooft als Rab maar in de koning).
>>De vriend van de koning weigerde (om een kaafier te worden).
>>De zaag werd in het midden van zijn hoofd geplaatst en er werd
>>gezaagd totdat zijn hoofd in tweeen uit een viel.
>>Tenslotte werd de jonge man gebracht. Er werd tegen hem gezegd:
>>- Verander van je geloof. (Zeg dat je geen moslim bent. Zeg dat je
>>niet meer in Allaahu Ta`ala gelooft als Rab maar in de koning).
>>De jonge man weigerde (om een kaafir te worden).
>>De jonge man werd aan een groep hovelingen van de koning
>>overhandigd. En de koning zei tegen hen:
>>- Breng hem naar die en die berg, klim met hem de berg op en als
>>jullie de top van de berg bereikt hebben, vraag hem om van zijn
>>geloof te veranderen, als hij het weigert, gooi hem dan (van de
>>berg af).
>>De hovelingen van de koning namen hem mee en dwongen hem de berg op
>>te klimmen. De jonge man zei (de volgende du`a):
>>- O mijn Allaahu Ta`ala, bescherm mij tegen hen, op de manier hoe U
>>het wilt.
>>Op dat moment begon de berg te schudden en de hovelingen van de
>>koning vielen allen van de berg, dood neer. De jonge man liep terug
>>naar de koning. De koning zei:
>>- Wat is er gebeurd met je metgezellen (mijn hovelingen) ?.
>>De jonge man zei:
>>- Allaahu Ta`ala heeft mij tegen hen beschermd.
>>De jonge man werd weer aan een aantal hovelingen van de koning
>>overhandigd.
>>En de koning zei tegen hen:
>>- Breng hem weg en vaar met hem op een kleine boot de oceaan op.
>>Als jullie in het midden van de oceaan zijn, vraag hem om van zijn
>>geloof te veranderen, als hij weigert, gooi hem dan (in de oceaan).
>>De hovelingen van de koning namen hem mee.
>>De jonge man zei (weer de volgende du`a):
>>- O mijn Allaahu Ta`ala, bescherm mij tegen hen op de manier hoe U
>>het wilt.
>>Op dat moment kantelde de boot en hovelingen van de koning
>>verdronken allen in de oceaan. De jonge man liep (weer) terug naar
>>de koning.
>>De koning zei:
>>- Wat is er gebeurd met je metgezellen (mijn hovelingen) ?.
>>De jonge man zei:
>>- Allaahu Ta`ala heeft mij tegen hen beschermd.
>>(De koning had een aantal maal geprobeerd de jonge man te doden
>>maar het mislukte iedere keer. Allaahu Ta`ala heeft de jonge man
>>geholpen tegen de ongelovigen omdat:
>>- hij in Allaahu Ta`ala geloofde,
>>- het meest van Allaahu Ta`ala hield,
>>- voor niemand anders bang was dan voor Allaahu Ta`ala,
>>- alleen hulp aan Allaahu Ta`ala vroeg,
>>- alleen op Allaahu Ta`ala vertrouwde en
>>- alles deed wat Allaahu Ta`ala van hem wilde en niets deed wat hij
>>zelf of de sjaytaan wilde.
>>De jonge man keerde steeds terug naar de koning om hem te laten
>>zien dat Allaahu Ta`ala de enige Rab was en dat Allaahu Ta`ala
>>alleen de moslims hielp. Zo hoopte hij dat de koning ook moslim zou
>>worden. Maar jammer genoeg wilde de koning niet moslim worden. Hij
>>gaf de hoop op dat de koning moslim zou worden.) Daarom zei hij aan
>>de koning :
>>- Je kunt mij niet doden, mits je doet wat ik je ga zeggen.
>>De koning zei:
>>- Wat is dat ?.
>>De jonge man zei:
>>- Je moet (alle) mensen op een (groot) plein verzamelen. Je moet
>>mij aan een stam (van een boom) vastbinden.
>>Dan moet je een pijl uit mijn pijlkoker op de boog spannen en zeg:
>>- (Ik schiet) in naam van Allaahu Ta`ala, de Rab van deze jonge man
>>Schiet de pijl op mij. Als je dat doet, dan pas kun je mij doden.
>>(Op deze manier probeerde de jongen de mensen te laten zien dat
>>Allaahu Ta`ala hun Rab is en niet de koning en dat ze daarom alleen
>>de Islam als godsdienst konden kiezen. Hij wilde ook laten zien dat
>>alleen iets kan gebeuren als Allaahu Ta`ala het wil en niet als de
>>koning het wil.)
>>Zo verzamelde de koning (alle) mensen op een plein, bond de jonge
>>man vast aan een stam (van een boom). Vervolgens nam hij een pijl
>>uit de pijlkoker en plaatste daarna de pijl op de boog en zeg:
>>- (Ik schiet) in naam van Allaahu Ta`ala, de Rab van deze jonge man
>>Hij schoot de pijl en hij raakte op de slaap van de jonge man .
>>De jonge man legde zijn hand op zijn slaap, waar de pijl hem had
>>geraakt en hij overleed.
>>De mensen zeiden:
>>- Wij betuigen ons geloof in de Rab van deze jonge man .
>>(Precies wat de jongen wilde was gebeurd: iedereen geloofde nu in
>>Allaahu Ta`alas eenheid, en iedereen werd moslim).
>>De hovelingen van de koning kwamen naar de koning toegesneld, en ze
>>zeiden tegen hem:
>>- Hebt u gezien waarvoor u zo bang voor was?. (Dat u volk moslim
>>zou worden). Bij Allaahu Ta`ala, waar U bang voor was is u
>>overkomen. Alle mensen geloven (in Allaahu Ta`ala als hun Rab en
>>niet in u). (Ze zijn nu allen moslim geworden.)
>>Meteen beval de koning zijn mannen om bij elke hoek van de straat
>>grachten te graven. Toen de grachten gegraven waren, werd er vuur
>>daarin gegooid. De koning zei (aan zijn mannen):
>>- Een ieder die niet van zijn godsdienst (Islaam) verandert, zal
>>gedwongen in het vuur gegooid worden of er zal gevraagd worden
>>(vrijwillig) in het vuur te springen.
>>De mannen van de koning deden wat hun was opgedragen.
>>(De moslims kozen liever de dood in het vuur dan van de Islaam af
>>te vallen), totdat er een vrouw met haar baby kwam. Zij aarzelde
>>even in het vuur te springen (of de Islaam op te geven). Op dat
>>moment zei de baby aan haar moeder:
>>- O mama, heb geduld (met deze beproeving), want (al ga je dood) je
>>geloof is de Waarheid.
>>Wa'l hamdulillaahi Rabbi'l `aalamien

Sadaka allahoe al3adiem......

14-03-2003, 17:29
Mashallah

14-03-2003, 18:22
Salaam Ailikoem

het was zeker de moeite waard om te lezen..

14-03-2003, 18:26Citaat:
Origineel gepost door Islamina
Salaam Ailikoem

het was zeker de moeite waard om te lezen..
ja het was zeker de moeite waard om te lezen.

14-03-2003, 22:47
Hoe bedoel je de moeite waard. Ik ben gek op dit soort dingen. Inshallah zullen er nog meer volgen.

15-03-2003, 00:09
wallah echt mooi het was de moeite waard om te lezen. soekran

26-06-2014, 10:35
Ook upp voor jou!

Alleen nooit meer dit doen ''>>>>>''