Bekijk volle/desktop versie : Sheikh Muhamad Ali Ferkous over de mushrik en het excuus van onwetendheid03-12-2015, 22:27

Ø Ø£Ù٠اÙÙ٠تعاÙÙ Ùس٠اÙØ®Ùائ٠ÙسÙÙÙ: سÙÙÙÙا Ùا Ø£ÙسÙÙÙÙÙ ÙÙÙØ ÙرشÙدÙØ§Ø ÙاÙسÙÙÙÙ Ù٠رÙغÙب٠ع٠ÙÙÙÙÙتÙÙ٠إÙ٠اÙØ´ÙÙرÙØ ÙاÙرشÙد٠Ù٠تÙبÙرÙÙØ£Ù Ù٠اÙØ´ÙÙر٠ÙÙÙا٠ÙعÙÙا٠ÙحاÙا٠ÙÙا٠ÙÙÙÙ٠تÙØ­ÙدÙØ§Ø ÙعÙÙÙ٠تÙØ­ÙدÙØ§Ø ÙحاÙÙ٠تÙØ­ÙدÙØ§Ø ÙدعÙتÙ٠تÙØ­ÙدÙا. ÙاÙÙعرÙض٠ع٠اÙتÙØ­Ùد ÙÙشر٠شاء٠أ٠أبÙØ ÙاÙÙعرÙض ع٠اÙسÙÙÙÙÙØ© ÙÙبتÙدÙع٠ضاÙÙ٠شاء أ٠أبÙ(Ù&iexcl.

ÙØ°Ø§Ø ÙÙÙبغ٠أ٠ÙعÙ٠أÙ٠ثبÙت صÙØ© اÙشر٠Ùب٠ÙÙا٠اÙØ­ÙجÙÙØ© عÙÙÙ ÙÙ Ø­ÙÙ ÙختÙ٠عÙ٠بعد ÙÙا٠اÙØ­ÙجÙÙØ©Ø Ùصاحب٠اÙØ´ÙÙرÙÙÙ ÙÙبÙÙÙ ÙÙا٠اÙØ­ÙجÙÙØ© ÙÙشرÙÙ ÙÙÙ Ùا ÙستحÙÙ٠صاحبÙ٠اÙعÙÙبة٠Ù٠اÙدÙÙارÙÙÙÙÙ: اÙÙت٠Ù٠اÙدÙÙØ§Ø ÙاÙØ®ÙÙد Ù٠اÙÙار Ù٠اÙØ¢Ø®Ø±Ø©Ø ÙÙذا Ø¥ÙÙا ÙÙÙÙ ÙÙÙشرÙ٠بعد ÙÙا٠اÙحجÙÙØ© اÙرÙÙساÙÙØ©(Ù&centØ ÙØ£Ù٠اÙعÙÙبة٠ÙاÙعذاب٠ÙتÙÙÙÙ٠عÙ٠بÙاغ اÙرساÙØ© ÙÙÙÙ٠تعاÙÙ: ï´¿ÙÙÙÙا ÙÙÙÙÙا ÙÙعÙØ°ÙÙبÙÙÙÙ Ø­ÙتÙÙÙ ÙÙبÙعÙث٠رÙسÙÙÙاÙï´¾ [اÙإسراء: ١٥]Ø ÙاÙشرÙ٠ثابت٠ÙÙ ÙÙÙتا اÙحاÙتÙÙ: Ùب٠اÙبÙاغ ÙبعدÙØ ØºÙر Ø£ÙÙ ÙÙ Ù٠تبÙغ٠اÙØ­ÙجÙÙØ© اÙرÙÙساÙÙØ© ÙشرÙ٠غÙر ÙعذÙب عÙÙÙØ ÙØ£Ù٠«Ùا٠تÙÙÙÙÙÙÙ٠إÙÙاÙ٠بÙØ´ÙرÙعÙÂ»Ø Â«ÙÙاÙØ´ÙÙرÙع٠ÙÙÙÙزÙÙ٠بÙاÙبÙÙاÙغ٠ÙÙع٠اÙÙتÙÙÙاء٠اÙÙÙعÙارÙضÙÂ»Ø ÙØ£ÙÙÙ Ùب٠بÙÙغ اÙØ­ÙجÙÙØ© ÙÙسÙا بÙÙØ­ÙÙدÙÙ.

ÙاÙحاصÙÙ: Ø¥ÙÙ ÙÙÙÙ ÙÙÙ٠تبÙغÙÙ٠اÙدعÙØ©Ù ÙاÙØ­ÙجÙÙØ© اÙرÙÙساÙÙØ©Ù ÙÙا٠ÙتÙبÙÙسÙا باÙشر٠اÙØ£Ùبر ÙÙعذÙر٠Ùعد٠اÙبÙاغ Ùا ÙÙجرÙد اÙجÙÙØ Ø¥Ø° Ùا Ùعذر Ù٠أصÙ٠اÙØ¥ÙÙا٠بجÙÙÙØ Ùا٠صÙÙÙÙ٠اÙÙÙ٠عÙÙÙ ÙØ¢ÙÙ ÙسÙÙÙÙÙ Ù٠حدÙØ« أب٠ÙرÙرة رض٠اÙÙ٠عÙÙ: «ÙÙاÙÙÙØ°ÙÙ ÙÙÙÙس٠ÙÙØ­ÙÙÙÙد٠بÙÙÙدÙÙÙ Ùا٠ÙÙسÙÙÙع٠بÙ٠أÙØ­Ùد٠ÙÙÙÙ ÙÙØ°ÙÙ٠اÙØ£ÙÙÙÙØ©Ù ÙÙÙÙÙدÙÙÙ٠أÙÙÙ ÙÙصÙرÙاÙÙÙÙÙ Ø«ÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙت٠ÙÙÙÙÙÙ ÙÙؤÙÙÙÙ٠بÙاÙÙÙØ°Ù٠أÙرÙسÙÙÙت٠بÙÙ٠إÙÙاÙÙ ÙÙاÙÙ ÙÙÙ٠أÙصÙØ­Ùاب٠اÙÙÙÙارÙ»(Ù&poundØ ÙÙÙ Ù٠تبÙغ٠اÙدعÙة٠بحاÙÙ ÙÙا سÙع بÙا بخبر ÙÙÙتÙ٠عÙÙ٠اÙÙÙر باعتبار Ùا ÙترتÙÙب عÙÙÙ Ù٠اÙعÙÙبة Ù٠اÙدارÙÙ -ÙÙا تÙدÙÙ- غÙر Ø£ÙÙ Ùا ÙÙØ­Ù٠بإسÙاÙÙÙ ÙÙا ÙدخÙÙÙ ÙÙ ÙÙسÙÙÙÙ٠اÙÙسÙÙÙÙØ ÙØ£Ù٠اÙشر٠Ùصد٠عÙÙÙÙ ÙاسÙÙ ÙتÙاÙÙÙÙ ÙÙا ÙبÙ٠إسÙا٠Ùع ÙÙاÙضة Ùاعدت٠اÙÙبر٠شÙادة: «أ٠Ùا Ø¥Ù٠إÙا٠اÙÙÙÂ»Ø ÙشأÙÙÙ Ùشأ٠أطÙا٠اÙÙشرÙÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙاتÙا Ùب٠أ٠ÙÙÙÙزÙا Ø´ÙئÙا ÙÙÙتÙ٠عÙÙ٠اÙشر٠باعتبار Ø£ÙÙ Ùا ÙترتÙÙب عÙÙÙÙ Ù٠اÙعÙÙبة Ù٠اÙدارÙ٠غÙر Ø£ÙÙÙ ÙشرÙÙÙ Ù٠أحÙا٠اÙدÙÙا ÙÙÙ Ø­Ù٠أÙÙÙائÙÙ.

Ø£ÙÙا ÙÙÙ٠بÙغت٠اÙØ­ÙجÙÙØ© اÙرÙÙساÙÙØ© -خاصÙØ© ÙÙÙÙ ÙعÙØ´ Ù٠اÙبÙدا٠اÙإسÙاÙÙØ©- ÙØ¥ÙÙ Ùص٠اÙØ´ÙÙر٠Ùثبت ÙÙ Ø­ÙÙ٠بÙجرÙد ÙÙعÙÙ ÙÙستحÙ٠اÙÙعÙد باÙعذاب ÙÙا عÙذر Ù٠باÙجÙ٠بأصÙ٠اÙØ¥ÙÙاÙØ -ÙÙÙÙا تÙدÙÙÙ Ù٠حدÙØ« أب٠ÙرÙرة اÙسابÙ- ÙÙا عÙاÙة٠ترابطÙØ© بÙÙ Ø­ÙÙ٠اÙØ´ÙÙر٠ÙÙÙ٠اÙØ¹Ø°Ø§Ø¨Ø ÙÙÙÙÙ ÙÙعذÙب Ù٠اÙدارÙÙ ÙÙÙ ÙÙشرÙØ ÙÙÙس ÙÙÙ ÙشرÙÙ ÙعذÙبÙا Ø¥Ùا٠بعد ÙÙا٠اÙحجÙØ© اÙرساÙÙØ©.

ÙØ°Ø§Ø ÙÙÙترض Ù٠اÙÙاط٠باÙØ´ÙادتÙ٠تحÙÙ٠شرÙØ· اÙتÙØ­Ùد «Ùا Ø¥Ù٠إÙا٠اÙÙÙÙÂ»Ø Ùتجر٠عÙÙ٠أحÙا٠اÙإسÙا٠Ùا ÙÙ ÙÙتر٠ب٠شرÙ٠أ٠تغÙÙÙر اعتÙاد٠بإتÙاÙ٠بÙاÙÙض٠ÙÙ ÙÙاÙض اÙØ´ÙادتÙÙØ Ùتجر٠عÙÙ٠أحÙا٠اÙردÙØ©.03-12-2015, 22:28


ÙاÙÙاجب عÙ٠اÙÙسÙ٠بÙغÙض٠اÙØ´ÙÙرÙÙ ÙØ£ÙÙÙÙÙ٠بÙا ÙحبÙØ©Ù ÙÙÙ ÙÙÙاÙ٠ربÙÙÙ ÙÙÙا ÙÙسخÙØ·ÙÙ ÙÙÙرÙÙ ÙÙا Ùرضا٠Ù٠اÙØ£ÙÙا٠ÙاÙØ£Ùعا٠ÙاÙاعتÙØ§Ø¯Ø§ØªØ ÙÙتبرÙØ£ ÙÙÙا عÙÙ Ùج٠اÙÙÙازÙØ© ÙاÙاستÙØ±Ø§Ø±Ø ÙÙÙ Ø­ÙÙ٠اÙبراء عد٠ÙÙدÙØ© Ø£Ù٠اÙشر٠ÙاتخاذÙ٠أÙÙÙØ§Ø¡Ø ÙÙÙÙ٠تعاÙÙ: ï´¿ÙÙا Ø£ÙÙÙÙÙÙا اÙÙÙØ°ÙÙÙ٠آÙÙÙÙÙا Ùا٠تÙتÙÙØ®ÙØ°ÙÙا عÙدÙÙÙÙÙ ÙÙعÙدÙÙÙÙÙÙÙ٠أÙÙÙÙÙÙÙاء٠تÙÙÙÙÙÙÙ٠إÙÙÙÙÙÙÙ٠بÙاÙÙÙÙÙÙدÙÙØ©Ùï´¾ [اÙÙÙتحÙØ©: Ù¡]Ø ÙØ£Ùا ÙستغÙر ÙÙÙ ÙÙا ÙترحÙ٠عÙÙÙÙØ Ùا٠تعاÙÙ: ï´¿ÙÙا ÙÙاÙÙ ÙÙÙÙÙÙبÙÙÙÙ ÙÙاÙÙÙØ°ÙÙÙ٠آÙÙÙÙÙا٠أÙÙ ÙÙسÙتÙغÙÙÙرÙÙا٠ÙÙÙÙÙÙØ´ÙرÙÙÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙ ÙÙاÙÙÙا٠أÙÙÙÙÙÙ ÙÙرÙبÙÙ ÙÙ٠بÙعÙد٠ÙÙا تÙبÙÙÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙ٠أÙÙÙÙÙÙÙ٠أÙصÙØ­Ùاب٠اÙجÙØ­ÙÙÙÙï´¾ [اÙتÙبة: ١١٣]Ø ØºÙر Ø£ÙÙ Ùعاداة٠أÙ٠اÙشر٠ÙعدÙ٠اÙرضا عÙÙÙ Ùا تعÙ٠اÙإساءة Ø¥ÙÙÙ٠باÙØ£ÙÙا٠ÙاÙØ£ÙعاÙØ ÙبرÙ٠اÙÙاÙدÙ٠اÙÙشرÙÙÙÙ ÙÙعاشرة٠اÙزÙجة٠اÙÙتابÙØ© باÙإحسا٠ÙاÙتعاÙÙÙ Ùع اÙÙÙار عÙÙÙÙا باÙÙخاÙÙÙÙة٠اÙØ­ÙسÙÙÙØ©Ù Ø®ÙÙÙÙÙ ÙÙبÙÙÙÙ ÙØ£Ùر ب٠اÙشرعÙØ Ø­ÙØ« ÙÙÙ٠سبحاÙÙ ÙتعاÙÙ: ï´¿ÙÙØ¥Ù٠جÙاÙÙدÙاÙ٠عÙÙ٠أÙ٠تÙØ´ÙرÙÙ٠بÙÙ ÙÙا ÙÙÙÙس٠ÙÙÙ٠بÙÙ٠عÙÙÙÙÙ ÙÙÙا٠تÙØ·ÙعÙÙÙÙÙا ÙÙصÙاحÙبÙÙÙÙÙا ÙÙ٠اÙدÙÙÙÙÙÙا ÙÙعÙرÙÙÙÙا﴾ [ÙÙÙاÙ: ١٥]Ø ÙÙا٠سبحاÙÙ: ï´¿ÙÙعÙاشÙرÙÙÙÙÙÙ٠بÙاÙÙÙÙعÙرÙÙÙÙï´¾ [اÙÙساء: ١٩]Ø ÙÙا٠تعاÙÙ: ï´¿Ùا٠ÙÙÙÙÙÙاÙÙÙ٠اÙÙÙ٠عÙÙ٠اÙÙÙØ°ÙÙÙÙ ÙÙÙÙ ÙÙÙÙاتÙÙÙÙÙÙÙÙ ÙÙ٠اÙدÙÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙ ÙÙØ®ÙرÙجÙÙÙÙÙ ÙÙÙ٠دÙÙÙارÙÙÙÙ٠أÙ٠تÙبÙرÙÙÙÙÙÙÙ ÙÙتÙÙÙسÙØ·ÙÙا Ø¥ÙÙÙÙÙÙÙÙ٠إÙÙÙ٠اÙÙÙÙ ÙÙØ­ÙبÙ٠اÙÙÙÙÙÙسÙØ·ÙÙÙÙï´¾ [اÙÙÙتحÙØ©: Ù¨]Ø Ùذا ÙÙ Ø­ÙØ« اÙÙعاÙÙØ©ÙØ Ø£ÙÙا تأÙÙد Ø£Ù٠اÙشر٠عÙ٠شرÙÙÙ ÙÙصرت٠ÙÙÙ ÙحراÙÙØ ÙÙد ترتÙÙ Ø­ÙرÙÙتÙÙ٠إÙ٠حدÙ٠اÙÙÙر باÙÙ٠تعاÙÙØ Ùا٠عز٠ÙجÙÙ: ï´¿ÙÙÙÙÙ ÙÙتÙÙÙÙÙÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙÙÙ ÙÙØ¥ÙÙÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙÙÙï´¾ [اÙÙائدة: ٥١].

ÙØ°Ø§Ø ÙÙسأ٠اÙÙÙ٠تعاÙ٠أ٠ÙÙبÙعÙدÙÙÙا Ù٠اÙØ´ÙÙر٠ÙاÙÙÙت٠Ùا ظÙر ÙÙÙا ÙÙا بطÙØ ÙØ£Ù ÙÙÙÙÙÙÙÙÙا ÙØ£ÙÙÙ ÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙÙا ÙÙ ÙÙ ÙØ­ÙاÙا ÙÙÙاتÙÙا Ùسائر٠تصرÙÙاتÙÙا ÙأعÙاÙÙÙØ§Ø ÙÙصÙدÙاÙÙا ÙÙÙÙ٠تعاÙÙ: ï´¿ÙÙÙ٠إÙÙÙ٠صÙÙاÙتÙÙ ÙÙÙÙسÙÙÙÙ ÙÙÙÙØ­ÙÙÙاÙÙ ÙÙÙÙÙÙاتÙÙ ÙÙÙ٠رÙبÙ٠اÙعÙاÙÙÙÙÙÙÙØ Ùا٠شÙرÙÙÙÙ ÙÙÙÙ ÙÙبÙØ°ÙÙÙÙ٠أÙÙÙرÙت٠ÙÙØ£ÙÙÙا٠أÙÙÙÙÙ٠اÙÙÙÙسÙÙÙÙÙÙÙÙï´¾ [اÙØ£ÙعاÙ: ١٦٢-١٦٣].

ÙاÙعÙÙ٠عÙد اÙÙÙ٠تعاÙÙØ Ùآخر٠دعÙاÙا Ø£Ù٠اÙØ­Ùد٠ÙÙÙ٠ربÙ٠اÙعاÙÙÙÙØ ÙصÙÙÙÙ٠اÙÙÙ٠عÙÙ ÙبÙÙÙÙا ÙØ­ÙÙÙد٠ÙعÙ٠آÙÙ Ùصحب٠ÙإخÙاÙÙ٠إÙÙ ÙÙ٠اÙدÙÙÙÙØ ÙسÙÙÙÙ٠تسÙÙÙÙا.

اÙجزائر ÙÙ: Ù© ربÙع اÙØ£ÙÙÙ٠١٤٢٨ﻫ
اÙÙÙاÙÙ ï»: ٢٨ Ùارس ٢٠٠٧Ù


--------------------------------------------------------------------------------

(Ù&iexcl Ùدارج اÙساÙÙÙÙ Ùاب٠اÙÙÙÙ: (Ù£/ ٤٤Ù&brvbar.

(Ù&cent ÙسأÙØ© Ø¥ÙÙاع اÙعÙÙبة عÙ٠اÙÙشر٠اÙداخÙØ© ÙÙ Ùسائ٠اÙردÙØ© ÙاÙتÙÙÙر Ø¥ÙÙا ÙÙ Ù٠اختصاص اÙÙضاء اÙشرع٠اÙØ°Ù ÙØ®ÙÙÙ٠اÙحاÙ٠اÙÙسÙÙ ÙØ£Ù٠اÙعÙÙ ÙاÙÙØ´ÙÙد ÙÙ٠باÙتÙÙÙÙ ÙاÙعد٠Ù٠أÙ٠اÙسÙÙØ© اÙØ°Ù٠أخذ اÙÙ٠عÙÙÙ٠اÙعÙد ÙاÙÙÙثاÙØ ÙÙÙس Ùأحد Ø£Ù ÙÙÙÙ ÙÙس٠ÙÙذا اÙØ£Ùر بدÙ٠تخÙÙÙ Ù٠اÙسÙطة اÙشرعÙØ©.

(Ù&pound أخرج٠ÙسÙÙ Ù٠«اÙØ¥ÙÙاÙ»: (١٥Ù&poundØ ÙأحÙد: (٨٣٩Ù&sectØ Ù٠حدÙØ« أب٠ÙرÙرة رض٠اÙÙ٠عÙÙ


03-12-2015, 22:37
Duidelijk stuk van de sheikh waarin hij aangeeft dat:

1. Iemand mushrik genoemd wordt ook al is hij onwetend en is de hujjah nog niet aan hem gevestigd.

2. Dat het aanbidden van een ander dan Allaah niet kan samengaan met de Islaam

3. Dat de mensheid uit 2 soorten bestaat: mushrik of muslim en er geen 3de categorie is

4. Dat degene die shirk pleegt al voordat de hujjah is gevestigd een mushrik is maar dat hij nog geen bestraffing krijgt in de twee werelden: na de iqaamatul-hujjah krijgt hij de bestraffing in de dunya (de dood) en de bestraffing in al-akhira (het verblijf in de hel)

5. De bestraffing hangt af van of de boodschap is bereikt, vanwege de uitspraak van Allaah:

ï´¿ÙÙÙÙا ÙÙÙÙÙا ÙÙعÙØ°ÙÙبÙÙÙÙ Ø­ÙتÙÙÙ ÙÙبÙعÙث٠رÙسÙÙÙاÙï´¾ [اÙإسراء: ١٥]

03-12-2015, 22:42
Shaikh Mohammad Aman al Jami rahimahuLLAH zegt je iets,, dan weet dat dit zijn mening was zijn begrip van deze problematiek.Dat is er KAN een excuus zijn en er kan ook geen excuus zijn http://https://www.youtube.com/watch?v=k51qFyBUQ_M Smpel..Next question....enough has been said.. En wat is de uitkomst. het takfir doen Zoals sommigen zullen zeggen.. Wat is jouw situatie SubhannAllah Mensen hiero zeggen dan Ik weet wat jou situatie is.. Zo van Was ik de rechter, had ik je voor mubtadi of kafir verklaard.. Ik bedoel er zijn er echt die zich zelf plaatsen op de troon van Allah ze zeggen Je zult gestraft worden,je dit dat ' Hoe zijn zij zo verdwaald geraakt door de duivel vraag je je enkel af..

03-12-2015, 22:49Citaat door sabrunjamilan:
Shaikh Mohammad Aman al Jami rahimahuLLAH zegt je iets,, dan weet dat dit zijn mening was zijn begrip van deze problematiek.Dat is er KAN een excuus zijn en er kan ook geen excuus zijn http://https://www.youtube.com/watch?v=k51qFyBUQ_M Smpel..Next question....enough has been said.. En wat is de uitkomst. het takfir doen Zoals sommigen zullen zeggen.. Wat is jouw situatie SubhannAllah Mensen hiero zeggen dan Ik weet wat jou situatie is.. Zo van Was ik de rechter, had ik je voor mubtadi of kafir verklaard.. Ik bedoel er zijn er echt die zich zelf plaatsen op de troon van Allah ze zeggen Je zult gestraft worden,je dit dat ' Hoe zijn zij zo verdwaald geraakt door de duivel vraag je je enkel af..
Ik plaats hier slechts de uitspraak van sheikh Mohamad Ali Ferkous. Als je het niet eens bent met zijn uitleg dan mag je zeggen wat je vindt dat hij het verkeerd heeft. Het heeft geen zin om steeds woorden van de geleerden tegen elkaar te gebruiken (als je denkt dat die tegenstrijdig met elkaar zijn). Dus nu moet ik de woorden van Ferkous laten voor de woorden van Aman al Jami? Ik kijk liever naar wat de waarheid is en de geleerden zijn hierbij een hulpmiddel, niet het bewijs op zich.

Wat betreft de haastigheid in het oordelen over elkaar, daar doe ik niet aan mee.

03-12-2015, 22:59
Allahoumma baarik, moge Allah de Shaykh belonen. Amin

Shaykh Mohammed Aman Al Jaami

[video=youtube;K2PJuXszUro]https://youtu.be/K2PJuXszUro[/video]
http://https://youtu.be/K2PJuXszUro

03-12-2015, 23:01
Ik oordeel niet over jou,wie ben ik. En ik kan geen arabisch lezen dus ik weet niet wat shaikh ferkous hier zei. Je gaf net een video van 33 seconden ergens,dat weegt niet op tegen een uitgebreid antwoord van de geleerden. En ik wil best aannemen wanneer iets zo is volgens de Koran en Sunna en volgens de geleerden. En ik moet afgaan op de geleerden en daarna ook je eigen verstand. Is het rechtvaardig ,iemand die nooit heeft gehoord van iets en hem een bewuste onwetende te noemen Ikheb vele videos gehoord.Ik versta wel wat arabisch..Het hangt dus vd situatie af,zelfs in deze tijd kunnen mensen ondergedompeld zijn op het verkeerde pad en en er zijn er die wel schuldig aan zijn en zij worden niet geexcusseerd. Dit is wat ik in bijna alle videootje heb kunnen opmaken het gaat er niet om of hij moslimof muslrik wordt genoemd, dat is hij niet een moslim uiteraard. Maar het gaat is er een excuus.. Ja die kan er zijn . Er zijn mensen die beweren iemand ie dat zegt heeft geinnoveerd of zelfs, die is een ongelovige..... shaikh Abbad zei Er is geen consensus in de zaak. Kunnen we nu erover op houden. Waarom zoveel aandacht eraan geven. Zelfs als er geen excuus zal zijn, ieder heeft hopelijk zijn best gedaan het te begrijpen en bij Allah is ons boek.

03-12-2015, 23:14

Citaat door sabrunjamilan:
Ik oordeel niet over jou,wie ben ik. En ik kan geen arabisch lezen dus ik weet niet wat shaikh ferkous hier zei. Je gaf net een video van 33 seconden ergens,dat weegt niet op tegen een uitgebreid antwoord van de geleerden.
Ik heb nergens een video gegeven van 33 seconden.

Maar dan nog: de duur van een audiofragment is geen bewijs voor de correctheid van de inhoud. Iemand kan in 33 seconden meer gezegd hebben dan iemand in een uur heeft gezegd.

En nee ik hou er niet van om deze kwestie te benaderen vanuit korte videofragmentjes. Liever bekijk ik de kwestie door uitgebreide verhandelingen te lezen en te luisteren van de geleerden. Een heel goed boek in deze kwestie is de volgende:

عارض اÙجÙÙ

694 blz. dat weegt niet op tegen een audiofragmentje van 5 minuten.

Lees het maar eens:

http://https://ia800509.us.archive.org/31/items/ajwaaai/aj01.pdf

04-12-2015, 00:03
Kijk ook wat sheikh rabee3 al-madkhali zegt:

Ø£Ù٠اÙÙترة ÙاÙÙجاÙÙÙ ÙاÙصبÙا٠ÙاÙØ°ÙÙ Ù٠تبÙغÙ٠اÙحجÙØ© ÙÙÙÙ ÙعذÙرÙÙ ÙÙÙتحÙÙÙ ÙÙ٠اÙÙÙاÙØ© ØÙا ÙÙÙرÙÙ ÙÙا ÙÙدÙØ®ÙÙÙ٠اÙÙ٠اÙÙار Ø¥Ùا٠بعد Ø£Ù Ùبعث Ø¥ÙÙÙ٠رسÙÙا

http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=28&id=188

Ahl al-fatrah, krankzinnigen en kinderen en degenen die de hujjah niet bereikt hebben, zij allen zijn geexcuseerd en zij worden getest op de dag des oordeels, wij verklaren hen niet tot ongelovig (la nukaffiruhum) en Allah zal hen niet in het vuur zetten pas nadat Hij een boodschapper naar hen gestuurd heeft.

De sheikh zegt hier duidelijk la nukaffiruhum, terwijl het bekend is dat Ahl al-fatrah geen moslims zijn. Dus heeft de sheikh een fout gemaakt?

Ik zeg: Nee hij heeft geen fout gemaakt omdat hij bedoelde met deze takfeer, de takfeer van de bestraffing.

Terwijl Ahl al-Fatrah wel kuffar worden genoemd, zoals bijvoorbeeld te lezen is in de fatwa van Mohammed ibn Ibraahiem:

سئ٠اÙØ´ÙØ® ÙØ­Ùد ب٠إبراÙÙÙ âرحÙ٠اÙÙÙ - Ø£ÙÙ٠اÙÙترة ÙÙ ÙسÙÙÙ ÙÙارا Ø£ÙÙ ÙسÙÙÙÙØ) Ùأجاب بÙÙÙÙ : ÙÙار Ùا ÙسÙÙÙÙ.

En Ibn Baaz:

Ø£Ù٠اÙÙترة ÙÙ٠تبÙغ٠رساÙØ© ÙÙا دعÙØ© ÙÙذا Ø£Ùر٠إÙ٠اÙÙÙØ ÙÙÙ Ø­ÙÙÙ Ù٠اÙدÙÙا Ø­Ù٠اÙÙÙار Ø­Ù٠اÙجاÙÙÙØ© Ùا ÙغسÙ, ÙÙا ÙصÙ٠عÙÙÙ Ø­Ù٠اÙجاÙÙÙØ©,

Of men moet nu gaan beweren dat sheikh Rabee3 een andere mening heeft en dat hij Ahl al-Fatrah als moslims ziet. Ik ben benieuwd.

04-12-2015, 01:07
plus wat,
Ik zeg: Nee hij heeft geen fout gemaakt omdat hij bedoelde met deze takfeer, de takfeer van de bestraffing.

Dat snap ik niet. Maar en shaikhJabery zei het ookhafidahuLLAH.Hij is een mens van de fitrah, Maar het gaat erom dat er mensen zijn die geen excuus zien in de hele zaak. En die anderen die dat wel doen als innoveerder murja, of zelfs kafir zien.

15-11-2016, 22:28
Het beste karakter
âDe beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter en de besten van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.â
In Tirmidhi staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) dit zei.