Bekijk volle/desktop versie : Canadese krant weigert spotprents uit respect voor moslimsPagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

29-01-2015, 11:32

Citaat door Donkey:
precies. moge allah ons sbar geven met deze mensen. ameen.
Haha die sbar hebben we zeker nodig ja vooral ik ..wajoow

Dat hoop ik ook inchallah

29-01-2015, 11:41Citaat door IbnAbbas:
Daarom moet je er niet op ingaan agti zoals ik tegen broeder donkey ze zijn wanhopig naar iedere aandacht ookal is het negatief.
Makkelijk gezegd dan gedaan broeder maar ik zal mij mijn best doen promise

29-01-2015, 11:45

Citaat door Pist_Aches:
En dit is Soraya die zo blij is.
Zo blij dat ze niet eens de tijd neemt om haar laptop neer te leggen.
Soraya met d'r laptop....ze heeft hier duidelijk wat van die verboden pillen van haar werk ingenomen

29-01-2015, 11:49

Citaat door Bloembia:
Haha die sbar hebben we zeker nodig ja vooral ik ..wajoow

Dat hoop ik ook inchallah
die negeerlijst helpt ook bij je sbar. insha'allah zuster.

29-01-2015, 11:50Citaat door IbnAbbas:
Broeders en zusters wij marokkanen hebben tenminste een sociaal leven moeder vader broers zusters en vrienden waar we nachat mee hebben. En dan moeten wij boos worden op een anonieme levensloze trol .
Alhamdullilah.

29-01-2015, 11:55

Citaat door Insolence:
hoe kun je ze nou negeren als ze gemene dingen roepen over onze profeet vzmh of moslims..ik kan dat echt niet.
ik heb t in al die jaren moeten leren zuster. en ik neem mijn geliefde profeet Mohammed(vrede zij met hem) als de perfecte voorbeeld hoe om te gaan met lasteraars.

29-01-2015, 11:57

Citaat door Donkey:
die negeerlijst helpt ook bij je sbar. insha'allah zuster.
Dat heb je al.gezegd broeder maar sorry zo zit in niet inmekaar

Ik kan het niet over mij hart verKrijgen dat iemand iets verschrikkelijk zegt over onze profeet vzmh en ik.zeg niks bij nou dat gaat echt te ver ....dat kan ik Simpel weg niet gewoon doen maar ik beloof het gelijk te melden inplaats te gaan schelden althans dat ga ik proberen hahaha thanks voor jou nasiha

29-01-2015, 11:58
Hoe om te gaan met beledigingen en spot?

Wat schrijft de Islam voor als het gaat om beledigingen en spot. Hoe dient een moslim hiermee om te gaan en wat zijn de voorbeelden uit het leven van de profeet Mohammed (vzmh)?
.

lgens de godsdienst van de islam kunnen moslims slechts op de volgende manieren reageren op verbaal geweld, spot en het hekelen van hun geloof en hun heilige figuren:

1. Elke kritiek op de islam, of aantijgingen daartegen die ten grondslag liggen aan de beledigingen, moeten weersproken en beantwoord worden door middel van woord en dialoog.

2. Naast het beantwoorden van specifieke kritiek, moeten in het algemeen alle mogelijke pogingen ondernomen worden om het ware en accurate beeld van de islam te presenteren. Met meer verduidelijking en minder onwetendheid over de islam en zijn Heilige Profeet Mohammed zullen het beledigen, beschimpen en bespotten afnemen.

3. Wat betreft de ergernis of pijn die moslims van nature voelen vanwege dergelijke beledigingen, wordt hen onderwezen om te reageren door:

a. de provocaties met onwrikbaar geduld te verdragen,
b. beledigingen te negeren,
c. zichzelf tijdelijk te verwijderen uit het gezelschap van personen die beledigen, zolang de beledigingen doorgaan,
d. vergiffenis toe te passen vanwege de onwetendheid van personen die beledigen.

Dit alles wordt helder en expliciet gezegd in de Heilige Koran en blijkt ook duidelijk uit de daden van de Heilige Profeet Mohammed. De islam staat niet toe om heftig uit te vallen in woede en razernij, te roepen om fysieke vergelding en bestraffing, of iemand met fysiek geweld te bedreigen of aan te pakken. Het is helemaal verkeerd en totaal ongegrond om te beweren dat de islam moslims leert om iemand te vermoorden die hun geloof verbaal beledigt, die bespot, of die hun gevoelens tegenover hun geloof kwetst.

In het algemeen kan men in de eerste plaats opmerken dat de Heilige Koran zelf de mate van de vele beschuldigingen beschrijft die geuit werden tegen de Heilige Profeet Mohammed en de beledigingen waarmee hij tijdens zijn leven werd overstelpt door zijn tegenstanders (bijvoorbeeld, dat hij geestelijk gestoord was, of dat hij zijn openbaringen verzon); de Koran geeft antwoorden op deze aanvallen, maar nergens vraagt hij de moslims om de beschuldigers op enige manier te bestraffen. Wanneer dergelijke beledigingen of kritiek met geweld tot zwijgen moeten worden gebracht, waarom zou de Koran dan zelf zoveel van de woorden van de tegenstanders hebben aangehaald en die zo voor altijd hebben bewaard?

De Koran leert geduld als reactie op verbaal geweld
De Heilige Koran zegt tegen de moslims:

1. “Jullie zullen zeker veel beledigingen te horen krijgen van de volgelingen van vroegere boeken, en van de afgoden aanbiddende mensen. En wanneer jullie geduldig zijn en aan jullie plicht voldoen, dan is dit zeker een zaak van grote vastbeslotenheid.” – 3:186

2. “Velen van de volgelingen van vroegere boeken wensen jullie terug te veranderen in ongelovigen nadat jullie hebben geloofd, … maar jullie dienen te begenadigen en te vergeven.” – 2:109

Met betrekking tot deze verzen staat er in de Hadīth-verzameling van Boechari het volgende: “De Boodschapper van Allah en zijn Metgezellen plachten de afgodsdienaren en de volgelingen van vroegere boeken te vergeven zoals Allah hen had bevolen en ze toonden altijd geduld wanneer ze hun kwetsende woorden hoorden.”4

We kunnen over nog drie uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed nadenken die geduld aanbevelen indien men geconfronteerd wordt met verbaal geweld:

1. “Een moslim die omgaat met mensen en hun kwetsende woorden geduldig verdraagt, is beter dan die welke niet met mensen omgaat en geen geduld toont onder hun beledigingen.” 5

Wat een groots en schitterend stukje leiding, die zo van toepassing is in deze moderne wereld waarin mensen met zeer verschillende geloven en tegengestelde opvattingen zo vaak met elkaar moeten omgaan en met elkaar in contact moeten treden!

2. “Niets en niemand heeft meer geduld dan Allah bij het aanhoren van kwetsende woorden. Mensen beweren met klem dat Hij een zoon heeft, terwijl Hij hen veiligheid en onderhoud schenkt.”6

4 Boechari, boek: ‘Toelichting op de Koran’, hoofdstuk 16 onder Soera 3. In
de Muhsin Khan-vertaling 6:60:89.

5 Misjkat-oel-Masabih, boek: ‘Goede manieren’ (Ādāb), hoofdstuk ‘Zachtmoedigheid, bescheidenheid en goed gedrag’, met Tirmidhi en Ibn Madja als bron.

6 Boechari, boek: ‘Goede manieren’ (Ādāb), hoofdstuk 71. In de Muhsin Khan-vertaling 8:73:121.Hier wordt ons verteld dat God Zelf het hoogste voorbeeld geeft van het tonen van geduld bij het aanhoren van iets wat onaangenaam is, in dit geval dat God een zoon of een nageslacht zou hebben. Hij toont niet alleen geduld en terughoudendheid, maar Hij blijft genadig en genereus tegenover degenen die dingen zeggen die Hem niet aanstaan.

3. “Eens verdeelde de Boodschapper van Allah wat oorlogsbuit onder de mensen. Een man van de Ansār zei, ‘Bij Allah! Het was niet de bedoeling van Mohammed door deze verdeling Allah te behagen’. Ik (de verteller van dit verslag) ging toen naar de Boodschapper van Allah en lichtte hem hierover in, waarop zijn gezicht uit boosheid van kleur veranderde en hij zei: Moge Allah Zijn genade schenken aan Mozes, want hij werd nog veel meer dan dit gekwetst en toch bleef hij geduldig.”7

Meer verzen uit de Koran
God zegt in de Koran waarbij de Heilige Profeet wordt aangesproken:

1. “Verdraag wat zij zeggen met geduld.” – 20:130 en 50:39
2. “En verdraag geduldig wat zij zeggen en verlaat hen door u op gepaste wijze terug te trekken.” – 73:10
3. “En wees niet gehoorzaam aan de ongelovigen en de hypocrieten, en negeer hun ergerlijke woorden.” – 33:48

In deze verzen wordt aan de moslims onderwezen om hun gevoelens van pijn en boosheid met geduld te verdragen en beledigingen te negeren.


7 Boechari, boek: ‘Goede manieren’, hoofdstuk 53. In de Muhsin Khanvertaling 8:73:85.Een ander vers dat met dit onderwerp te maken heeft, loopt als volgt:

“En wanneer ij hen uitnodigt leiding te ontvangen, horen zij niet; en je ziet hen jouw richting opkijken, en toch zien zij niet. Houd vast aan vergiffenis en beveel het goede en keer je af van de onwetenden.” – 7:198-199

Hiermee worden wij geïnstrueerd dat wij, wanneer we te maken krijgen met mensen die blind bevooroordeeld en onwetend zijn, en daardoor niet in staat zijn de leidraad te begrijpen, geen uiting moeten geven aan boosheid, woede en geweld tegenover hen. We moeten jegens hen vergevensgezind zijn, onze plicht doen door simpele daden van goedheid aan te bevelen die iedereen als goedheid herkent, en ons vervolgens van hen te distantiëren en de zaak in de handen van Allah te stellen.

Zichzelf beleefd terugtrekken uit een gezelschap van mensen die beledigen
Er wordt tegen de moslims gezegd:
“Wanneer jullie horen dat men niet gelooft in Allah’s boodschap en deze hoort bespotten, blijf niet zitten bij hen tot zij een ander onderwerp aansnijden.” – 4:140; zie ook 6:68.

Deze passages gaan over het geval wanneer de godsdienst wordt bespot en belachelijk wordt gemaakt, wat iets anders is dan bekritiseren. Van een moslim wordt verlangd om niet meer te doen dan zich uit zo’n gezelschap terug te trekken, en zelfs dan nog slechts voor zolang de bespottingen doorgaan, en zich feitelijk bij datzelfde gezelschap te voegen wanneer ze van onderwerp zijn veranderd! Hoe ver staat dit af van een bevel aan moslims om zulke mensen te doden! Moslims krijgen de richtlijn om hun gezelschap te verlaten voor de duur van hun onnodige beschimpingen, maar moeten nog steeds andere aspecten van hun betrekkingen met diezelfde mensen die hen krenken in acht nemen. Bestaat er een lering die grootser en verheffender is?

29-01-2015, 11:59
Er moet uiteraard antwoord gegeven worden op elke kritiek die ten grondslag ligt aan een belediging. Maar de reactie op louter beledigen, ridiculiseren of bespotten is zich uit het gezelschap van personen die dit doen terug te trekken. Het volgende vers, waarin de Profeet Mohammed wordt aangesproken, is hierboven al aangehaald:

“En verdraag geduldig wat zij zeggen en verlaat hen door u op gepaste wijze terug te trekken.” – 73:10

De woorden voor “gepaste wijze” betekent letterlijk ‘mooi’. Het ‘terugtrekken’ wordt daarom gedaan op een waardige, beschaafde wijze, en niet door af te zakken naar hun niveau van wangedrag en belediging.

Enkele voorvallen uit het leven van de Heilige Profeet Mohammed
1. Soehail ibn Amar was een prominente persoon onder de tegenstanders van de Heilige Profeet Mohammed te Mekka. Hij was een woordvoerder en een begaafde redenaar van de Qoeraisj stam, en wendde zijn redenaarskunst altijd aan door toespraken tegen de Heilige Profeet te houden. Hij werd tijdens de slag bij Badr door de moslims gevangen genomen en voor de Heilige Profeet gebracht. Oemar ibn al-Chattab opperde hem de volgende straf te geven alvorens hem te laten gaan:

“O Profeet van God, laat mij de voortanden van Soehail eruit slaan zodat hij nooit meer in staat zal zijn toespraken tegen u te houden.”

De Heilige Profeet antwoordde zonder aarzeling:

“Absoluut niet. Ik laat het niet toe iemand te verminken, want anders zal God mij verminken, ook al ben ik Zijn Profeet.”

De Heilige Profeet deed ook deze voorspelling over Soehail: “Wellicht zal hij op een dag iets doen, wat jullie gelukkig zal maken.” Ongeveer zes jaren later, toen Mekka door de Heilige Profeet werd veroverd, verleende hij amnestie aan al zijn vroegere vijanden, onder wie Soehail. Diep geroerd door deze meedogende behandeling omarmde Soehail de islam. Twee jaar later, toen de Heilige Profeet overleed en de moslims in verwarring en onzekerheid waren gedompeld, en Aboe Bakr in Medina een toespraak hield die hun geloof herstelde en hen tot rust bracht, zo viel het aan Soehail ten deel om een soortgelijke toespraak in Mekka te houden die ook het vertrouwen van de moslims van die stad versterkte, dat de islam door zou blijven bestaan ondanks de dood van de Heilige Profeet. Zo werd de profetie van de Heilige Profeet vervuld, dat de man die aanvallende toespraken hield tegen de islam, op een dag de moslims grote vreugde zou brengen.8

2. Eens toen de Heilige Profeet wat bezittingen verdeelde onder zijn volgelingen, beschuldigde een man hem recht in het gezicht dat hij oneerlijk was en beledigde hem door tegen hem te zeggen:

“Vrees God, o Mohammed.”


8 Samengesteld uit: (1) Muhammad Husein Haykal, The Life of Muhammad, hoofdstuk The Great Battle of Badr, blz. 239 van de vertaling van de 8e editie, 1983.
(2) De biografie van Suhayl Ibn Amr op de Muslim Texts website van University of Southern California. Ga naar de webpagina: http://www.usc.edu/dept/MSA/history/biographies/sahaabah/biographies.html en kies Suhayl ibn Amr uit de inhoudsopgave.Nadat de man was weggegaan, vroeg een moslim toestemming aan de Heilige Profeet om hem achterna te gaan en te doden. De Heilige Profeet weigerde dit toe te staan en probeerde in feite een goedheid in hem te ontdekken door te zeggen:

“Misschien zegt hij zijn gebeden.”

De moslim antwoordde:

“Er zijn vele mensen die bidden, maar wat ze zeggen met hun tongen, is niet wat er in hun harten ligt.”

Hij bedoelde dat de man in zijn hart misschien geen moslim was. De Heilige Profeet antwoordde:

“God heeft me niet bevolen om in de harten van de mensen te kijken of om hun binnenste open te snijden.”9

3. Eens spraken enkele joden de Heilige Profeet Mohammed aan door de groet as-salamoe alaikoem (vrede zij met u) te verdraaien en het als as-samoe alaikoem uit te spreken, wat betekent ‘de dood zij over u’. Zijn vrouw Aisja antwoordde vinnig terug: “En over jullie zij de dood en vervloeking.” De Heilige Profeet zei tegen haar:

“Bewaar je kalmte, Aisja, Allah houdt ervan dat men in alle aangelegenheden vriendelijk en mild is”,

of volgens een ander verslag zei hij:

“Bewaar je kalmte, Aisja. Je zou vriendelijk en mild moeten zijn, en pas op met het gebruiken van harde en grove taal.”10

9 Boechari, book: ‘Expedities’, hoofdstuk 63; zie ook boek: ‘Profeten’, hoofdstuk 6. In de Muhsin Khan-vertaling 5:59:638 en 4:55:558De Heilige Profeet voegde eraan toe dat hij hun begroeting had gehoord en hen een adequaat antwoord had gegeven door simpelweg te zeggen: “en ook met u”. De uiterste reikwijdte van de vergelding, dus ver van hen fysiek aan te vallen, was niet eens dezelfde vervloeking tegen hen te herhalen, maar te antwoorden dat wat ze voor hem ook wensten, hij hen hetzelfde wenste.

4. Eens waren er vier mannen die een beschuldiging van onzedelijk gedrag verspreidden over Aisja, de vrouw van de Heilige Profeet. Hun aantijging bleek uiteindelijk vals te zijn. Een van hen, Mistah genaamd, die arm was, ontving altijd financiële steun van Aisja’s vader, Aboe Bakr (de belangrijkste volgeling van de Heilige Profeet Mohammed en later de eerste kalief van de islam). Na dit voorval zwoer Aboe Bakr om Mistah nooit meer te helpen. Bij deze gelegenheid werd het volgende vers aan de Heilige Profeet geopenbaard:

“En laat de bezitters van goedgunstigheid en overvloed uit jullie midden niet zweren tegen het geven aan de naaste familie en de armen, en aan degenen die moesten vluchten op Gods weg. Vergeef en zie door de vingers. Wensen jullie niet dat God jullie zal vergeven?” – 24:22

Toen Aboe Bakr dit hoorde, riep hij uit:

“Inderdaad, ik wens zeker dat God mij zal vergeven.”

Hij begon toen opnieuw Mistah van bijstand te voorzien zoals voorheen.11


10 Boechari, book: ‘Goede manieren’, de hoofdstukken 35 en 38. In de Muhsin Khan-vertaling 8:73:53 en 57.
11 Boechari, boek: ‘Getuigen, hoofdstuk 15. In de Muhsin Khan-vertaling 3:48:829.Deze aantijging werd niet tegen zomaar een gewone moslimvrouw geuit, maar tegen de vrouw van de Heilige Profeet, en raakte het heilige huisgezin dat in het middelpunt van de religie van de islam stond, en dat een model van zuiverheid was voor alle moslims. Met dit in gedachten wordt de vergiffenis die in het bovenstaande vers wordt onderwezen en die door Aboe Bakr, de meest vooraanstaande moslim na de Heilige Profeet, in praktijk werd gebracht, nog grootser en edelmoediger.

In de gevallen (1) en (2) hierboven beschermde de Heilige Profeet Mohammed diegenen tegen letsel die hem hadden beledigd en beschimpt. In geval nummer (2) wilde hij niet eens slecht denken over zijn lasteraar. In geval (4) ontving de Heilige Profeet Mohammed een openbaring van God, waarin aan de moslims werd gevraagd om niet alleen een persoon te vergeven die zijn vrouw had belasterd met een beschuldiging van onzedelijk gedrag, maar ook om door te gaan hem met financiële steun bij te staan. In gehoorzaamheid hieraan ging hazrat Aboe Bakr door met het financieel bijstaan van een man die zijn dochter te schande had gemaakt. Men kan zich nauwelijks voorstellen dat iemand, moslim of niet-moslim, wanneer hij zich in dezelfde situatie zou bevinden, of het nu in die tijd was of nu, ooit zo’n man zou vergeven, laat staan door zou gaan met hem financieel te steunen.

29-01-2015, 12:00

Citaat door Bloembia:
Dat heb je al.gezegd broeder maar sorry zo zit in niet inmekaar

Ik kan het niet over mij hart verKrijgen dat iemand iets verschrikkelijk zegt over onze profeet vzmh en ik.zeg niks bij nou dat gaat echt te ver ....dat kan ik Simpel weg niet gewoon doen maar ik beloof het gelijk te melden inplaats te gaan schelden althans dat ga ik proberen hahaha thanks voor jou nasiha
ik weet dat dat niet makkelijk is zuster. maar lees wat ik net heb gepost. ghair insha'allah.

29-01-2015, 12:00

Citaat door Bonen:
Soraya met d'r laptop....ze heeft hier duidelijk wat van die verboden pillen van haar werk ingenomen
Safi is het nu jou beurt om te trollen eh Azrou..
en waarom kan je niet als een echte man gedragen ik vertelde jou iets privé en nu ga je het hier strooien waarom

En ik heb niks ingenomen ben kerngezond hmdlh :Lekkerpuh:

29-01-2015, 12:06

Citaat door Donkey:
ik weet dat dat niet makkelijk is zuster. maar lees wat ik net heb gepost. ghair insha'allah.
Dat is veel zeg bro maar ik beloof dat ik het zal lezen maar niet nu ik moet ervandoor laters inchallah


Sokran voor je moeite echt waardeer ik zeer


29-01-2015, 12:09Citaat door Bloembia:
Dat is veel zeg bro maar ik beloof dat ik het zal lezen maar niet nu ik moet ervandoor laters inchallah


Sokran voor je moeite echt waardeer ik zeer

...is goed zuster. moge allah jou en alle moslims hier extra sbar geven, ameen.

29-01-2015, 12:36

Citaat door Bloembia:
Safi is het nu jou beurt om te trollen eh Azrou..
en waarom kan je niet als een echte man gedragen ik vertelde jou iets privé en nu ga je het hier strooien waarom

En ik heb niks ingenomen ben kerngezond hmdlh :Lekkerpuh:
Wie is die Azrou waar je het steeds over hebt?

29-01-2015, 12:46

Citaat door Bonen:
Wie is die Azrou waar je het steeds over hebt?
Hij is wel oke, maar soms net een bitch

Pagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36