Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : dou3aaaaaaaa...yassine23
06-04-2002, 16:57


ÈÓã ãä áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÑÍãä Úáì ÇáÚÑÔ ÅÓÊæì åÐÇ ÇáÏÚÇÁ ãä ÊÌãíÚ ÃÏÚíÉ ÃÆãÉ ÇáÍÑã ÇáÔíÎ ÇáÔÑíã æÇáÓÏíÓ æÈÚÖ ÅÖÇÝÇÊí : æåÐå ßíÝíÉ ÇáÏÚÇÁ ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã Çááåã ÅäÇ äÍãÏß æäÓÊÚíäß æäÓÊåÏíß ...æäÓÊÛÝÑß æäÊæÈ Åáíß...æäÄãä Èß æäÊæßá Úáíß...æäËäí Úáíß ÇáÎíÑ ßáå ...äÔßÑß æáÇ äßÝÑß ....æäÎáÚ æäÊÑß ãä íÝÌÑß ... Çááåã ÅíÇß äÚÈÏ ...æáß äÕáí æäÓÌÏ ...æÅáíß äÓÚì æäÍÝÏ ...äÑÌæ ÑÍãÊß æäÎÔì ÚÐÇÈß...Åä ÚÐÇÈß ÇáÌÏ ÈÇáßÝÇÑ ãáÍÞ ... Çááåã áß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÑÈ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåä æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÚÒíÒ ÇáÍßíã Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÞæí ÇáÚÒíÒ æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÛÝæÑ ÇáÑÍíã Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÓãíÚ ÇáÈÕíÑ Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÃæá ÝáíÓ ÞÈáß ÔÆ Ýáß ÇáÍãÏÃäÊ ÇáÂÎÑ ÝáíÓ ÈÚÏß ÔÆ Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÙÇåÑ ÝáíÓ ÝæÞß ÔÆ Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÈÇØä ÝáíÓ Ïæäß ÔÆ Ýáß ÇáÍãÏ áß ÇáÍãÏ ßáå ..... æÅáíß íÑÌÚ ÇáÃãÑ ßáå .... æÅáíß ÇáÎíÑ ßáå ..... ÃäÊ äæÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåã æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ Þíã ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÍÞ .. æÞæáß ÍÞ ææÚÏß ÍÞ æáÞÇÆß ÍÞ .. æÇáÌäÉ ÍÞ æÇáäÈííæä ÍÞ æÇáäÇÑ ÍÞ æãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÍÞ .. Çááåã áß ÃÓáãäÇ ... æÈß ÂãäÇ ... æÚáíß ÊæßáäÇ .. æÅáíß ÃäÈäÇ ... æÈß ÎÇÕãäÇ .. æÅáíß ÍÇßãäÇ ... ÝÇÛÝÑ áäÇ ãÇ ÞÏãäÇ æãÇ ÂÎÑäÇ æãÇ ÃÓÑÑäÇ æãÇ ÃÚáäÇ æãÇ ÃäÊ ÃÚáã Èå ãäÇ íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ... Çááåã ÅäÇ äÓÃáß ÇáÌäÉ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá æäÚæÐ Èß ãä ÇáäÇÑ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã .. Çááåã ÅäÇ äÚæÐ Èß ãä ÌåÏ ÇáÈáÇÁ .. æÏÑß ÇáÔÞÇÁ ... æÓæÁ ÇáÞÖÇÁ .. æÔãÇÊÉ ÇáÃÚÏÇÁ ... íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã .. Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ .. Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ßÑíã ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã .. Çááåã æÝÞ æáí ÃãÑäÇ áãÇ ÊÍÈ æÊÑÖì æÎÐ ÈäÇÕíÊå ááÈÑ æÇáÊÞæì ... Çááåã ÃÕáÍ áå ÈØÇäÊå íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã Çááåã áÇ ÊÝÑÞ ÌãÚäÇ åÐÇ ÅáÇ ÈÐäÈ ãÛÝæÑ .. æÓÚí ãÔßæÑ ... æÚãá ÕÇáÍ ãÊÞÈá ãÈÑæÑ .. ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ .. Çááåã ÃÕáÍ ÔÈÇÈ ÇáãÓáãíä Ýí ßá ÏåÑ æÍíä ... æÝí ßá æÞÊ æÃäíä .. Çááåã ÅÍÝÙ ÔÈÇÈäÇ ãä ÇáÊÞáíÏ æÇáÝÌæÑ æÈäÇÊäÇ ãä ÇáÊÈÑÌ æÇáÓÝæÑ ... ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ ... Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Ýí ßá ãßÇä .. Çááåã ÅäÕÑåã Ýí ßÔãíÑ æÇáÓæÏÇä ... Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ Ýí ÈíÊß ÈíÊ ÇáãÞÏÓ Çááåã ÔÊÊ ÃÓÑ ÇáÛÇÕÈíä ÇáÍÇÞÏíä Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáì ÞÇØÚí ÇáÓÈÊ ÇáßÇÝÑíä Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáíåã Çááåã ËÈÊ ÃÞÏÇãåã .. æÓÏÏ ÓåÇãåã .. æÃÚáí ÑÇíÊåã .. æÇÌÚá ßáãÊß ÇáÚáíÇ æßáãÉ ÇáÃÚÏÇÁ ÇáÓÝáì íÇ Þæí íÇ ÚÒíÒ Çááåã ÃÚÒ ÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä æÃÐá ÇáÔÑß æÇáãÔÑßíä æÏãÑ ÃÚÏÇÆß ÃÚÏÇÁ ÇáÏíä æÃÎÑ ÏÚæÇäÇ Ãä ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä ... ÃÎæßã

almaghribi
08-08-2004, 22:32
Origineel gepost door yassine23 ÈÓã ãä áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÑÍãä Úáì ÇáÚÑÔ ÅÓÊæì åÐÇ ÇáÏÚÇÁ ãä ÊÌãíÚ ÃÏÚíÉ ÃÆãÉ ÇáÍÑã ÇáÔíÎ ÇáÔÑíã æÇáÓÏíÓ æÈÚÖ ÅÖÇÝÇÊí : æåÐå ßíÝíÉ ÇáÏÚÇÁ ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã Çááåã ÅäÇ äÍãÏß æäÓÊÚíäß æäÓÊåÏíß ...æäÓÊÛÝÑß æäÊæÈ Åáíß...æäÄãä Èß æäÊæßá Úáíß...æäËäí Úáíß ÇáÎíÑ ßáå ...äÔßÑß æáÇ äßÝÑß ....æäÎáÚ æäÊÑß ãä íÝÌÑß ... Çááåã ÅíÇß äÚÈÏ ...æáß äÕáí æäÓÌÏ ...æÅáíß äÓÚì æäÍÝÏ ...äÑÌæ ÑÍãÊß æäÎÔì ÚÐÇÈß...Åä ÚÐÇÈß ÇáÌÏ ÈÇáßÝÇÑ ãáÍÞ ... Çááåã áß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÑÈ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåä æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÚÒíÒ ÇáÍßíã Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÞæí ÇáÚÒíÒ æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÛÝæÑ ÇáÑÍíã Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÓãíÚ ÇáÈÕíÑ Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÃæá ÝáíÓ ÞÈáß ÔÆ Ýáß ÇáÍãÏÃäÊ ÇáÂÎÑ ÝáíÓ ÈÚÏß ÔÆ Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÙÇåÑ ÝáíÓ ÝæÞß ÔÆ Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÈÇØä ÝáíÓ Ïæäß ÔÆ Ýáß ÇáÍãÏ áß ÇáÍãÏ ßáå ..... æÅáíß íÑÌÚ ÇáÃãÑ ßáå .... æÅáíß ÇáÎíÑ ßáå ..... ÃäÊ äæÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåã æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ Þíã ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÍÞ .. æÞæáß ÍÞ ææÚÏß ÍÞ æáÞÇÆß ÍÞ .. æÇáÌäÉ ÍÞ æÇáäÈííæä ÍÞ æÇáäÇÑ ÍÞ æãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÍÞ .. Çááåã áß ÃÓáãäÇ ... æÈß ÂãäÇ ... æÚáíß ÊæßáäÇ .. æÅáíß ÃäÈäÇ ... æÈß ÎÇÕãäÇ .. æÅáíß ÍÇßãäÇ ... ÝÇÛÝÑ áäÇ ãÇ ÞÏãäÇ æãÇ ÂÎÑäÇ æãÇ ÃÓÑÑäÇ æãÇ ÃÚáäÇ æãÇ ÃäÊ ÃÚáã Èå ãäÇ íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ... Çááåã ÅäÇ äÓÃáß ÇáÌäÉ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá æäÚæÐ Èß ãä ÇáäÇÑ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã .. Çááåã ÅäÇ äÚæÐ Èß ãä ÌåÏ ÇáÈáÇÁ .. æÏÑß ÇáÔÞÇÁ ... æÓæÁ ÇáÞÖÇÁ .. æÔãÇÊÉ ÇáÃÚÏÇÁ ... íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã .. Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ .. Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ßÑíã ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã .. Çááåã æÝÞ æáí ÃãÑäÇ áãÇ ÊÍÈ æÊÑÖì æÎÐ ÈäÇÕíÊå ááÈÑ æÇáÊÞæì ... Çááåã ÃÕáÍ áå ÈØÇäÊå íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã Çááåã áÇ ÊÝÑÞ ÌãÚäÇ åÐÇ ÅáÇ ÈÐäÈ ãÛÝæÑ .. æÓÚí ãÔßæÑ ... æÚãá ÕÇáÍ ãÊÞÈá ãÈÑæÑ .. ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ .. Çááåã ÃÕáÍ ÔÈÇÈ ÇáãÓáãíä Ýí ßá ÏåÑ æÍíä ... æÝí ßá æÞÊ æÃäíä .. Çááåã ÅÍÝÙ ÔÈÇÈäÇ ãä ÇáÊÞáíÏ æÇáÝÌæÑ æÈäÇÊäÇ ãä ÇáÊÈÑÌ æÇáÓÝæÑ ... ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ ... Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Ýí ßá ãßÇä .. Çááåã ÅäÕÑåã Ýí ßÔãíÑ æÇáÓæÏÇä ... Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ Ýí ÈíÊß ÈíÊ ÇáãÞÏÓ Çááåã ÔÊÊ ÃÓÑ ÇáÛÇÕÈíä ÇáÍÇÞÏíä Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáì ÞÇØÚí ÇáÓÈÊ ÇáßÇÝÑíä Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáíåã Çááåã ËÈÊ ÃÞÏÇãåã .. æÓÏÏ ÓåÇãåã .. æÃÚáí ÑÇíÊåã .. æÇÌÚá ßáãÊß ÇáÚáíÇ æßáãÉ ÇáÃÚÏÇÁ ÇáÓÝáì íÇ Þæí íÇ ÚÒíÒ Çááåã ÃÚÒ ÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä æÃÐá ÇáÔÑß æÇáãÔÑßíä æÏãÑ ÃÚÏÇÆß ÃÚÏÇÁ ÇáÏíä æÃÎÑ ÏÚæÇäÇ Ãä ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä ... ÃÎæßã zoo is ie weer leesbaar, krijg anders last van mn ogen :p

islamia_4_life
09-08-2004, 11:34
Amien rabbie alamien Heb je de vertaling erbij inch-allah????

Multajeema
09-08-2004, 16:58
Allaahoemma amien

tamza_riffia
29-09-2004, 01:08


wat staat er geschreven? amin

ikrame454
29-09-2004, 18:54
kunnen jullie niet eerst vragen wat er geschreven staat plaats van gelijk amien neer zetten het kan ook iets heel anders zijn