Bekijk volle/desktop versie : dou3aaaaaaaa...06-04-2002, 16:57
ÈÓã ãä áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÑÍãä Úáì ÇáÚÑÔ ÅÓÊæì

åÐÇ ÇáÏÚÇÁ ãä ÊÌãíÚ ÃÏÚíÉ ÃÆãÉ ÇáÍÑã ÇáÔíÎ ÇáÔÑíã æÇáÓÏíÓ æÈÚÖ ÅÖÇÝÇÊí :

æåÐå ßíÝíÉ ÇáÏÚÇÁ

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

Çááåã ÅäÇ äÍãÏß æäÓÊÚíäß æäÓÊåÏíß

...æäÓÊÛÝÑß æäÊæÈ Åáíß...æäÄãä Èß æäÊæßá Úáíß...æäËäí Úáíß ÇáÎíÑ ßáå ...äÔßÑß æáÇ äßÝÑß ....æäÎáÚ æäÊÑß ãä íÝÌÑß ... Çááåã ÅíÇß äÚÈÏ ...æáß äÕáí æäÓÌÏ ...æÅáíß äÓÚì æäÍÝÏ

...äÑÌæ ÑÍãÊß æäÎÔì ÚÐÇÈß...Åä ÚÐÇÈß ÇáÌÏ ÈÇáßÝÇÑ ãáÍÞ ...

Çááåã áß ÇáÍãÏ

ÃäÊ ÑÈ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåä

æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÚÒíÒ ÇáÍßíã

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÞæí ÇáÚÒíÒ

æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÛÝæÑ ÇáÑÍíã

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÓãíÚ ÇáÈÕíÑ

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÃæá ÝáíÓ ÞÈáß ÔÆ

Ýáß ÇáÍãÏÃäÊ ÇáÂÎÑ ÝáíÓ ÈÚÏß ÔÆ

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÙÇåÑ ÝáíÓ ÝæÞß ÔÆ

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÈÇØä ÝáíÓ Ïæäß ÔÆ

Ýáß ÇáÍãÏ áß ÇáÍãÏ ßáå .....

æÅáíß íÑÌÚ ÇáÃãÑ ßáå ....

æÅáíß ÇáÎíÑ ßáå .....


ÃäÊ äæÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåã

æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ Þíã ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÍÞ ..

æÞæáß ÍÞ ææÚÏß ÍÞ æáÞÇÆß ÍÞ ..

æÇáÌäÉ ÍÞ æÇáäÈííæä ÍÞ æÇáäÇÑ ÍÞ æãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÍÞ ..


Çááåã áß ÃÓáãäÇ ...

æÈß ÂãäÇ ...

æÚáíß ÊæßáäÇ ..

æÅáíß ÃäÈäÇ ...

æÈß ÎÇÕãäÇ ..

æÅáíß ÍÇßãäÇ ...


ÝÇÛÝÑ áäÇ ãÇ ÞÏãäÇ æãÇ ÂÎÑäÇ

æãÇ ÃÓÑÑäÇ æãÇ ÃÚáäÇ

æãÇ ÃäÊ ÃÚáã Èå ãäÇ íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ...

Çááåã ÅäÇ äÓÃáß ÇáÌäÉ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá

æäÚæÐ Èß ãä ÇáäÇÑ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá

íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

Çááåã ÅäÇ äÚæÐ Èß ãä ÌåÏ ÇáÈáÇÁ ..

æÏÑß ÇáÔÞÇÁ ...

æÓæÁ ÇáÞÖÇÁ ..

æÔãÇÊÉ ÇáÃÚÏÇÁ ...

íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ ..

Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ßÑíã ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ

íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

Çááåã æÝÞ æáí ÃãÑäÇ áãÇ ÊÍÈ æÊÑÖì

æÎÐ ÈäÇÕíÊå ááÈÑ æÇáÊÞæì ...

Çááåã ÃÕáÍ áå ÈØÇäÊå íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã

Çááåã áÇ ÊÝÑÞ ÌãÚäÇ åÐÇ ÅáÇ ÈÐäÈ ãÛÝæÑ ..

æÓÚí ãÔßæÑ ...

æÚãá ÕÇáÍ ãÊÞÈá ãÈÑæÑ ..

ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ ..


Çááåã ÃÕáÍ ÔÈÇÈ ÇáãÓáãíä

Ýí ßá ÏåÑ æÍíä ...

æÝí ßá æÞÊ æÃäíä ..

Çááåã ÅÍÝÙ ÔÈÇÈäÇ ãä ÇáÊÞáíÏ æÇáÝÌæÑ

æÈäÇÊäÇ ãä ÇáÊÈÑÌ æÇáÓÝæÑ ...

ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ ...

Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Ýí ßá ãßÇä ..

Çááåã ÅäÕÑåã Ýí ßÔãíÑ æÇáÓæÏÇä ...


Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ Ýí ÈíÊß ÈíÊ ÇáãÞÏÓ

Çááåã ÔÊÊ ÃÓÑ ÇáÛÇÕÈíä ÇáÍÇÞÏíä

Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáì ÞÇØÚí ÇáÓÈÊ ÇáßÇÝÑíä


Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáíåã


Çááåã ËÈÊ ÃÞÏÇãåã ..

æÓÏÏ ÓåÇãåã ..

æÃÚáí ÑÇíÊåã ..


æÇÌÚá ßáãÊß ÇáÚáíÇ æßáãÉ ÇáÃÚÏÇÁ ÇáÓÝáì

íÇ Þæí íÇ ÚÒíÒ


Çááåã ÃÚÒ ÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä


æÃÐá ÇáÔÑß æÇáãÔÑßíä


æÏãÑ ÃÚÏÇÆß ÃÚÏÇÁ ÇáÏíä

æÃÎÑ ÏÚæÇäÇ Ãä ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä ...

ÃÎæßã

08-08-2004, 22:32Citaat:
Origineel gepost door yassine23
ÈÓã ãä áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÑÍãä Úáì ÇáÚÑÔ ÅÓÊæì

åÐÇ ÇáÏÚÇÁ ãä ÊÌãíÚ ÃÏÚíÉ ÃÆãÉ ÇáÍÑã ÇáÔíÎ ÇáÔÑíã æÇáÓÏíÓ æÈÚÖ ÅÖÇÝÇÊí :

æåÐå ßíÝíÉ ÇáÏÚÇÁ

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

Çááåã ÅäÇ äÍãÏß æäÓÊÚíäß æäÓÊåÏíß

...æäÓÊÛÝÑß æäÊæÈ Åáíß...æäÄãä Èß æäÊæßá Úáíß...æäËäí Úáíß ÇáÎíÑ ßáå ...äÔßÑß æáÇ äßÝÑß ....æäÎáÚ æäÊÑß ãä íÝÌÑß ... Çááåã ÅíÇß äÚÈÏ ...æáß äÕáí æäÓÌÏ ...æÅáíß äÓÚì æäÍÝÏ

...äÑÌæ ÑÍãÊß æäÎÔì ÚÐÇÈß...Åä ÚÐÇÈß ÇáÌÏ ÈÇáßÝÇÑ ãáÍÞ ...

Çááåã áß ÇáÍãÏ

ÃäÊ ÑÈ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåä

æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÚÒíÒ ÇáÍßíã

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÞæí ÇáÚÒíÒ

æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÛÝæÑ ÇáÑÍíã

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÓãíÚ ÇáÈÕíÑ

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÃæá ÝáíÓ ÞÈáß ÔÆ

Ýáß ÇáÍãÏÃäÊ ÇáÂÎÑ ÝáíÓ ÈÚÏß ÔÆ

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÙÇåÑ ÝáíÓ ÝæÞß ÔÆ

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÈÇØä ÝáíÓ Ïæäß ÔÆ

Ýáß ÇáÍãÏ áß ÇáÍãÏ ßáå .....

æÅáíß íÑÌÚ ÇáÃãÑ ßáå ....

æÅáíß ÇáÎíÑ ßáå .....


ÃäÊ äæÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãä Ýíåã

æáß ÇáÍãÏ ÃäÊ Þíã ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ

Ýáß ÇáÍãÏ ÃäÊ ÇáÍÞ ..

æÞæáß ÍÞ ææÚÏß ÍÞ æáÞÇÆß ÍÞ ..

æÇáÌäÉ ÍÞ æÇáäÈííæä ÍÞ æÇáäÇÑ ÍÞ æãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÍÞ ..


Çááåã áß ÃÓáãäÇ ...

æÈß ÂãäÇ ...

æÚáíß ÊæßáäÇ ..

æÅáíß ÃäÈäÇ ...

æÈß ÎÇÕãäÇ ..

æÅáíß ÍÇßãäÇ ...


ÝÇÛÝÑ áäÇ ãÇ ÞÏãäÇ æãÇ ÂÎÑäÇ

æãÇ ÃÓÑÑäÇ æãÇ ÃÚáäÇ

æãÇ ÃäÊ ÃÚáã Èå ãäÇ íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ...

Çááåã ÅäÇ äÓÃáß ÇáÌäÉ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá

æäÚæÐ Èß ãä ÇáäÇÑ æãÇ ÞÑÈ ÅáíåÇ ãä Þæá æÚãá

íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

Çááåã ÅäÇ äÚæÐ Èß ãä ÌåÏ ÇáÈáÇÁ ..

æÏÑß ÇáÔÞÇÁ ...

æÓæÁ ÇáÞÖÇÁ ..

æÔãÇÊÉ ÇáÃÚÏÇÁ ...

íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ ..

Çááåã ÃäÊ ÚÝæ ßÑíã ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝæ ÚäÇ

íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã ..

Çááåã æÝÞ æáí ÃãÑäÇ áãÇ ÊÍÈ æÊÑÖì

æÎÐ ÈäÇÕíÊå ááÈÑ æÇáÊÞæì ...

Çááåã ÃÕáÍ áå ÈØÇäÊå íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã

Çááåã áÇ ÊÝÑÞ ÌãÚäÇ åÐÇ ÅáÇ ÈÐäÈ ãÛÝæÑ ..

æÓÚí ãÔßæÑ ...

æÚãá ÕÇáÍ ãÊÞÈá ãÈÑæÑ ..

ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ ..


Çááåã ÃÕáÍ ÔÈÇÈ ÇáãÓáãíä

Ýí ßá ÏåÑ æÍíä ...

æÝí ßá æÞÊ æÃäíä ..

Çááåã ÅÍÝÙ ÔÈÇÈäÇ ãä ÇáÊÞáíÏ æÇáÝÌæÑ

æÈäÇÊäÇ ãä ÇáÊÈÑÌ æÇáÓÝæÑ ...

ÈÑÍãÊß íÇ ÚÒíÒ íÇ ÛÝæÑ ...

Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Ýí ßá ãßÇä ..

Çááåã ÅäÕÑåã Ýí ßÔãíÑ æÇáÓæÏÇä ...


Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ Ýí ÈíÊß ÈíÊ ÇáãÞÏÓ

Çááåã ÔÊÊ ÃÓÑ ÇáÛÇÕÈíä ÇáÍÇÞÏíä

Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáì ÞÇØÚí ÇáÓÈÊ ÇáßÇÝÑíä


Çááåã ÅäÕÑ ÅÎæÇääÇ ÇáãÌÇåÏíä Úáíåã


Çááåã ËÈÊ ÃÞÏÇãåã ..

æÓÏÏ ÓåÇãåã ..

æÃÚáí ÑÇíÊåã ..


æÇÌÚá ßáãÊß ÇáÚáíÇ æßáãÉ ÇáÃÚÏÇÁ ÇáÓÝáì

íÇ Þæí íÇ ÚÒíÒ


Çááåã ÃÚÒ ÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä


æÃÐá ÇáÔÑß æÇáãÔÑßíä


æÏãÑ ÃÚÏÇÆß ÃÚÏÇÁ ÇáÏíä

æÃÎÑ ÏÚæÇäÇ Ãä ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä ...

ÃÎæßã
zoo is ie weer leesbaar, krijg anders last van mn ogen

09-08-2004, 11:34
Amien rabbie alamien

Heb je de vertaling erbij inch-allah????

09-08-2004, 16:58
Allaahoemma amien

29-09-2004, 01:08


wat staat er geschreven?


amin

29-09-2004, 18:54
kunnen jullie niet eerst vragen wat er geschreven staat plaats van gelijk amien neer zetten het kan ook iets heel anders zijn