Bekijk volle/desktop versie : dou3aaaaaaaa...06-04-2002, 16:57
ÃÃã ãä áà Ãáå Ãáà åæ ÃáÃÃãä Ãáì ÃáÃÃà ÃÃÃæì

Ã¥Ãà ÃáÃÃÃà ãä ÃÃãíà ÃÃÃíà ÃÃãà ÃáÃÃã ÃáÃíà ÃáÃÃíã æÃáÃÃíà æÃÃà ÃÃÃÃÃÃí :

æåÃÃ¥ ÃíÃíà ÃáÃÃÃÃ

ÃÃã Ãááå ÃáÃÃãä ÃáÃÃíã

Ãááåã Ãäà äÃãÃà æäÃÃÃíäà æäÃÃÃ¥ÃíÃ

...æäÃÃÃÃÃà æäÃæà ÃáíÃ...æäÃãä Ãà æäÃæÃá ÃáíÃ...æäÃäí Ãáíà ÃáÃíà Ãáå ...äÃÃÃà æáà äÃÃÃà ....æäÃáà æäÃÃà ãä íÃÃÃà ... Ãááåã ÃíÃà äÃÃà ...æáà äÃáí æäÃÃà ...æÃáíà äÃÃì æäÃÃÃ

...äÃÃæ ÃÃãÃà æäÃÃì ÃÃÃÃÃ...Ãä ÃÃÃÃà ÃáÃà ÃÃáÃÃÃà ãáÃà ...

Ãááåã áà ÃáÃãÃ

Ãäà Ãà ÃáÃãÃæÃà æÃáÃÃà æãä Ãíåä

æáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃÃíà ÃáÃÃíã

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃæí ÃáÃÃíÃ

æáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃÃæà ÃáÃÃíã

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃãíà ÃáÃÃíÃ

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃæá Ãáíà ÃÃáà ÃÃ

Ãáà ÃáÃãÃÃäà ÃáÃÃà Ãáíà ÃÃÃà ÃÃ

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃÃåà Ãáíà ÃæÃà ÃÃ

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃÃÃä Ãáíà Ãæäà ÃÃ

Ãáà ÃáÃãà áà ÃáÃãà Ãáå .....

æÃáíà íÃÃà ÃáÃãà Ãáå ....

æÃáíà ÃáÃíà Ãáå .....


Ãäà äæà ÃáÃãÃæÃà æÃáÃÃà æãä Ãíåã

æáà ÃáÃãà Ãäà Ãíã ÃáÃãÃæÃà æÃáÃÃÃ

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃà ..

æÃæáà Ãà ææÃÃà Ãà æáÃÃÃà Ãà ..

æÃáÃäà Ãà æÃáäÃííæä Ãà æÃáäÃà Ãà æãÃãà Ãáì Ãááå Ãáíå æÃáã Ãà ..


Ãááåã áà ÃÃáãäà ...

æÃà Ããäà ...

æÃáíà ÃæÃáäà ..

æÃáíà ÃäÃäà ...

æÃà ÃÃÃãäà ..

æÃáíà ÃÃÃãäà ...


ÃÃÃÃà áäà ãà ÃÃãäà æãà ÃÃÃäÃ

æãà ÃÃÃÃäà æãà ÃÃáäÃ

æãà Ãäà ÃÃáã ÃÃ¥ ãäà íà Ãà ÃáÃáÃá æÃáÃÃÃÃã ...

Ãááåã Ãäà äÃÃáà ÃáÃäà æãà ÃÃà Ãáíåà ãä Ãæá æÃãá

æäÃæà Ãà ãä ÃáäÃà æãà ÃÃà Ãáíåà ãä Ãæá æÃãá

íà Ãà ÃáÃáÃá æÃáÃÃÃÃã ..

Ãááåã Ãäà äÃæà Ãà ãä Ãåà ÃáÃáÃà ..

æÃÃà ÃáÃÃÃà ...

æÃæà ÃáÃÃÃà ..

æÃãÃÃà ÃáÃÃÃÃà ...

íà Ãà ÃáÃáÃá æÃáÃÃÃÃã ..

Ãááåã Ãäà ÃÃæ ÃÃà ÃáÃÃæ ÃÃÃÃæ Ãäà ..

Ãááåã Ãäà ÃÃæ ÃÃíã ÃÃà ÃáÃÃæ ÃÃÃÃæ ÃäÃ

íà Ãà ÃáÃáÃá æÃáÃÃÃÃã ..

Ãááåã æÃà æáí ÃãÃäà áãà ÃÃà æÃÃÃì

æÃà ÃäÃÃíÃÃ¥ ááÃà æÃáÃÃæì ...

Ãááåã ÃÃáà áå ÃÃÃäÃÃ¥ íà Ãà ÃáÃáÃá æÃáÃÃÃÃã

Ãááåã áà ÃÃÃà ÃãÃäà åÃà Ãáà ÃÃäà ãÃÃæà ..

æÃÃí ãÃÃæà ...

æÃãá ÃÃáà ãÃÃÃá ãÃÃæà ..

ÃÃÃãÃà íà ÃÃíà íà ÃÃæà ..


Ãááåã ÃÃáà ÃÃÃà ÃáãÃáãíä

Ãí Ãá Ãåà æÃíä ...

æÃí Ãá æÃà æÃäíä ..

Ãááåã ÃÃÃà ÃÃÃÃäà ãä ÃáÃÃáíà æÃáÃÃæÃ

æÃäÃÃäà ãä ÃáÃÃÃà æÃáÃÃæà ...

ÃÃÃãÃà íà ÃÃíà íà ÃÃæà ...

Ãááåã ÃäÃà ÃÃæÃääà ÃáãÃÃÃ¥Ãíä Ãí Ãá ãÃÃä ..

Ãááåã ÃäÃÃåã Ãí ÃÃãíà æÃáÃæÃÃä ...


Ãááåã ÃäÃà ÃÃæÃääà Ãí ÃíÃà Ãíà ÃáãÃÃÃ

Ãááåã ÃÃà ÃÃà ÃáÃÃÃÃíä ÃáÃÃÃÃíä

Ãááåã ÃäÃà ÃÃæÃääà ÃáãÃÃÃ¥Ãíä Ãáì ÃÃÃÃí ÃáÃÃà ÃáÃÃÃÃíä


Ãááåã ÃäÃà ÃÃæÃääà ÃáãÃÃÃ¥Ãíä Ãáíåã


Ãááåã ÃÃà ÃÃÃÃãåã ..

æÃÃà ÃÃ¥Ããåã ..

æÃÃáí ÃÃíÃåã ..


æÃÃÃá ÃáãÃà ÃáÃáíà æÃáãà ÃáÃÃÃÃà ÃáÃÃáì

íà Ãæí íà ÃÃíÃ


Ãááåã ÃÃà ÃáÃÃáÃã æÃáãÃáãíä


æÃÃá ÃáÃÃà æÃáãÃÃÃíä


æÃãà ÃÃÃÃÃà ÃÃÃÃà ÃáÃíä

æÃÃà ÃÃæÃäà Ãä ÃáÃãà ááå Ãà ÃáÃÃáãíä ...

ÃÃæÃã

08-08-2004, 22:32Citaat:
Origineel gepost door yassine23
ÃÃã ãä áà Ãáå Ãáà åæ ÃáÃÃãä Ãáì ÃáÃÃà ÃÃÃæì

Ã¥Ãà ÃáÃÃÃà ãä ÃÃãíà ÃÃÃíà ÃÃãà ÃáÃÃã ÃáÃíà ÃáÃÃíã æÃáÃÃíà æÃÃà ÃÃÃÃÃÃí :

æåÃÃ¥ ÃíÃíà ÃáÃÃÃÃ

ÃÃã Ãááå ÃáÃÃãä ÃáÃÃíã

Ãááåã Ãäà äÃãÃà æäÃÃÃíäà æäÃÃÃ¥ÃíÃ

...æäÃÃÃÃÃà æäÃæà ÃáíÃ...æäÃãä Ãà æäÃæÃá ÃáíÃ...æäÃäí Ãáíà ÃáÃíà Ãáå ...äÃÃÃà æáà äÃÃÃà ....æäÃáà æäÃÃà ãä íÃÃÃà ... Ãááåã ÃíÃà äÃÃà ...æáà äÃáí æäÃÃà ...æÃáíà äÃÃì æäÃÃÃ

...äÃÃæ ÃÃãÃà æäÃÃì ÃÃÃÃÃ...Ãä ÃÃÃÃà ÃáÃà ÃÃáÃÃÃà ãáÃà ...

Ãááåã áà ÃáÃãÃ

Ãäà Ãà ÃáÃãÃæÃà æÃáÃÃà æãä Ãíåä

æáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃÃíà ÃáÃÃíã

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃæí ÃáÃÃíÃ

æáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃÃæà ÃáÃÃíã

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃãíà ÃáÃÃíÃ

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃæá Ãáíà ÃÃáà ÃÃ

Ãáà ÃáÃãÃÃäà ÃáÃÃà Ãáíà ÃÃÃà ÃÃ

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃÃåà Ãáíà ÃæÃà ÃÃ

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃÃÃä Ãáíà Ãæäà ÃÃ

Ãáà ÃáÃãà áà ÃáÃãà Ãáå .....

æÃáíà íÃÃà ÃáÃãà Ãáå ....

æÃáíà ÃáÃíà Ãáå .....


Ãäà äæà ÃáÃãÃæÃà æÃáÃÃà æãä Ãíåã

æáà ÃáÃãà Ãäà Ãíã ÃáÃãÃæÃà æÃáÃÃÃ

Ãáà ÃáÃãà Ãäà ÃáÃà ..

æÃæáà Ãà ææÃÃà Ãà æáÃÃÃà Ãà ..

æÃáÃäà Ãà æÃáäÃííæä Ãà æÃáäÃà Ãà æãÃãà Ãáì Ãááå Ãáíå æÃáã Ãà ..


Ãááåã áà ÃÃáãäà ...

æÃà Ããäà ...

æÃáíà ÃæÃáäà ..

æÃáíà ÃäÃäà ...

æÃà ÃÃÃãäà ..

æÃáíà ÃÃÃãäà ...


ÃÃÃÃà áäà ãà ÃÃãäà æãà ÃÃÃäÃ

æãà ÃÃÃÃäà æãà ÃÃáäÃ

æãà Ãäà ÃÃáã ÃÃ¥ ãäà íà Ãà ÃáÃáÃá æÃáÃÃÃÃã ...

Ãááåã Ãäà äÃÃáà ÃáÃäà æãà ÃÃà Ãáíåà ãä Ãæá æÃãá

æäÃæà Ãà ãä ÃáäÃà æãà ÃÃà Ãáíåà ãä Ãæá æÃãá

íà Ãà ÃáÃáÃá æÃáÃÃÃÃã ..

Ãááåã Ãäà äÃæà Ãà ãä Ãåà ÃáÃáÃà ..

æÃÃà ÃáÃÃÃà ...

æÃæà ÃáÃÃÃà ..

æÃãÃÃà ÃáÃÃÃÃà ...

íà Ãà ÃáÃáÃá æÃáÃÃÃÃã ..

Ãááåã Ãäà ÃÃæ ÃÃà ÃáÃÃæ ÃÃÃÃæ Ãäà ..

Ãááåã Ãäà ÃÃæ ÃÃíã ÃÃà ÃáÃÃæ ÃÃÃÃæ ÃäÃ

íà Ãà ÃáÃáÃá æÃáÃÃÃÃã ..

Ãááåã æÃà æáí ÃãÃäà áãà ÃÃà æÃÃÃì

æÃà ÃäÃÃíÃÃ¥ ááÃà æÃáÃÃæì ...

Ãááåã ÃÃáà áå ÃÃÃäÃÃ¥ íà Ãà ÃáÃáÃá æÃáÃÃÃÃã

Ãááåã áà ÃÃÃà ÃãÃäà åÃà Ãáà ÃÃäà ãÃÃæà ..

æÃÃí ãÃÃæà ...

æÃãá ÃÃáà ãÃÃÃá ãÃÃæà ..

ÃÃÃãÃà íà ÃÃíà íà ÃÃæà ..


Ãááåã ÃÃáà ÃÃÃà ÃáãÃáãíä

Ãí Ãá Ãåà æÃíä ...

æÃí Ãá æÃà æÃäíä ..

Ãááåã ÃÃÃà ÃÃÃÃäà ãä ÃáÃÃáíà æÃáÃÃæÃ

æÃäÃÃäà ãä ÃáÃÃÃà æÃáÃÃæà ...

ÃÃÃãÃà íà ÃÃíà íà ÃÃæà ...

Ãááåã ÃäÃà ÃÃæÃääà ÃáãÃÃÃ¥Ãíä Ãí Ãá ãÃÃä ..

Ãááåã ÃäÃÃåã Ãí ÃÃãíà æÃáÃæÃÃä ...


Ãááåã ÃäÃà ÃÃæÃääà Ãí ÃíÃà Ãíà ÃáãÃÃÃ

Ãááåã ÃÃà ÃÃà ÃáÃÃÃÃíä ÃáÃÃÃÃíä

Ãááåã ÃäÃà ÃÃæÃääà ÃáãÃÃÃ¥Ãíä Ãáì ÃÃÃÃí ÃáÃÃà ÃáÃÃÃÃíä


Ãááåã ÃäÃà ÃÃæÃääà ÃáãÃÃÃ¥Ãíä Ãáíåã


Ãááåã ÃÃà ÃÃÃÃãåã ..

æÃÃà ÃÃ¥Ããåã ..

æÃÃáí ÃÃíÃåã ..


æÃÃÃá ÃáãÃà ÃáÃáíà æÃáãà ÃáÃÃÃÃà ÃáÃÃáì

íà Ãæí íà ÃÃíÃ


Ãááåã ÃÃà ÃáÃÃáÃã æÃáãÃáãíä


æÃÃá ÃáÃÃà æÃáãÃÃÃíä


æÃãà ÃÃÃÃÃà ÃÃÃÃà ÃáÃíä

æÃÃà ÃÃæÃäà Ãä ÃáÃãà ááå Ãà ÃáÃÃáãíä ...

ÃÃæÃã
zoo is ie weer leesbaar, krijg anders last van mn ogen

09-08-2004, 11:34
Amien rabbie alamien

Heb je de vertaling erbij inch-allah????

09-08-2004, 16:58
Allaahoemma amien

29-09-2004, 01:08


wat staat er geschreven?


amin

29-09-2004, 18:54
kunnen jullie niet eerst vragen wat er geschreven staat plaats van gelijk amien neer zetten het kan ook iets heel anders zijn