Bekijk volle/desktop versie : De beste 10 nachten van het jaar!29-07-2013, 22:36
Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashâbihi aj'ma'în amma' ba'd.

In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,

Alle lof is aan Allâh Die de Tijd heeft gecreëerd en sommige tijden beter heeft gemaakt dan andere, sommige maanden, dagen en nachten beter heeft gemaakt dan andere, wanneer beloningen vele malen worden vermenigvuldigd als Genade voor Zijn dienaren. Dit moedigt hen aan om meer goede daden te verrichten en maakt hen enthousiaster om Hem te aanbidden, zodat de moslim zijn pogingen hernieuwt om een grotere beloning te behalen, zichzelf voor te bereiden op de dood en zich klaar te maken voor de Dag des Oordeels.

De beste tien nachten van het jaar zijn inmiddels aangebroken.

Dit zijn de laatste tien nachten van de gezegende maand Ramadân die Allâh de Barmhartige verkiest boven alle andere nachten van het jaar. Deze periode van aanbidding brengt vele voordelen met zich mee. Zo zullen de beloningen tijdens deze nachten vermeerderd worden en de grootste zonden gewist worden voor degenen die goede daden verrichten en oprecht berouw tonen. Onze geliefde profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) was gewend om zich tijdens de laatste tien dagen en nachten van de Ramadân extra hard in te spannen in aanbidding zoals hij dat in andere tijden nooit deed, door te bidden, Qur’ân te lezen en du’â te verrichten.

In deze nachten bevindt zich ook de Nacht van de Voortbeschikking (Laylat-ul-Qadr). Haar status is geweldig. De aanbidding tijdens deze nacht is gelijk aan aanbidding tijdens 1000 maanden waarin Laylat-ul-Qadr zich niet bevindt. Degene die deze nacht treft, Allâh accepteert het van hem, diegene heeft de vreugde van het jaar bereikt. Degene die van haar zegeningen ontnomen is, is ontnomen van al het goede. Als Allâh de Barmhartige ons dit niet had geleerd, dan zouden wij niet weten wat ons nader tot Hem brengt, en dan zouden wij niet weten wat ons verder van Hem af doet staan, vrij is Hij van elke tekortkoming. Aan Allâh komt dan ook alle lof toe voor hetgeen Hij ons geleerd heeft, en voor de Leiding die Hij ons heeft geschonken.

En ten slot: Eén van de meest belangrijke zaken om gedurende deze tien dagen te doen is oprecht berouw tonen aan Allâh de Almachtige en alle vormen van ongehoorzaamheid en zonde op te geven. Berouw betekent terugkomen tot Allâh en je onthouden van alle daden, de openlijke en de heimelijke, waar Hij niet van houdt, uit spijt voor wat er gebeurd is, het onmiddellijk opgeven en vastberaden zijn er nooit in terug te vallen, stevig vasthouden aan de waarheid door te doen waar Allâh van houdt.

Als een moslim een zonde pleegt moet hij zich haasten om berouw te tonen, zonder uitstel. Ten eerste omdat hij niet weet wanneer hij zal sterven en ten tweede omdat de ene slechte daad tot een andere leidt. Berouw op speciale momenten is erg belangrijk, want in de meeste gevallen richten mensen hun gedachtes gedurende deze tijden op aanbidding en willen graag het goede doen wat er toe leidt dat ze hun zonden inzien en spijt hebben van het verleden. Berouw is te allen tijde een plicht, maar wanneer de moslim oprecht berouw combineert met goede daden gedurende deze dagen, is dit een teken van succes inshâ'Allâh. Allâh zegt namelijk in de Luisterrijke Qur'ân (interpretatie van de betekenis):

"Maar hij, die berouw heeft, gelooft en goed doet, zal waarschijnlijk tot de geslaagden behoren." {Qs 28:67}

Laat dus deze onschatbare en onvervangbare tien nachten niet onbenut. Haast je om goede werken te verrichten voordat je sterft, voordat jij je eigen nalatigheid en je falen om te handelen, betreurt. Want de tijd van vertrek is nabij, de reis is angstaanjagend, misvattingen zijn wijdverspreid en de weg is lang. Stel daarom jezelf open voor de zachte wind Barmhartigheid van jouw Heer gedurende deze tien dagen en nachten. Want Allâh zal, wie Hij wil, aanraken met deze zachte wind, en wie er door aangeraakt is, zal gelukkig zijn op de Dag des Oordeels en tot Allâh zullen wij terugkeren en aan Hem zullen wij rekenschap afleggen.

Moge Allâh de Verhevene onze profeet Muhammad en zijn familie en metgezellen zegenen, Allâhumma amîn!

Subhânaka Allâhumma wa bih'amdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atûba ilayk.

Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,


Projectgroep Moslims In Dialoog (MID)
moslims.in.dialoog@hotmail.com

http://https://www.smore.com/g5c0-moslims-in-dialoog-mid?ref=email