Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : ..::•~Islam weetjes~•::..Pagina's : [1] 2

__Moslimaa
13-07-2013, 11:48


Like my page :goedzo: http://youtu.be/ex7ymEeU5jQ Ik zal alles plaatsen wat met islam te maken heeft. Hopelijk zullen we veel kennis opdoen inshaAllah.

__Moslimaa
13-07-2013, 11:51
Allaah, de Meest Verhevene, zegt: “Waarlijk, het gebed (de Salaat) is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.” [Qur'aan (4):103] Gebed Begintijd --- Eindtijd Fadjr (vroege ochtend): 2 verplichte eenheden Ochtendgloren (ochtendschemering) --- Zonsopkomst Duhr (middag): 4 verplichte eenheden Zawaal (de zon passeert haar hoogtepunt) --- De tijd van het volgende gebed ('Asr) 'Asr (namiddag): 4 verplichte eenheden De tijd waarop een verticale stok gelijk is aan zijn eigen lengte --- Zonsondergang Maghreb (zonsondergang): 3 verplichte eenheden Zonsondergang --- Verdwijnen van de rode schemering in de lucht Ishaa' (nacht): 4 verplichte eenheden Verdwijnen van de rode schemering --- Middernacht (het tijdstip midden tussen de tijd van maghreb en de tijd van fadjr) (Voor een overzicht van de reguliere sunnah (niet-verplichte) gebeden kun je hier klikken) Eén gebedseenheid (Rak'ah) bevat de volgende handelingen in volgorde: staan, buigen, prostreren (knielen), zitten en prostreren (knielen). (Voor een overzicht van de reguliere sunnah (niet-verplichte) gebeden kun je hier klikken) Eén gebedseenheid (Rak'ah) bevat de volgende handelingen in volgorde: staan, buigen, prostreren (knielen), zitten en prostreren (knielen). Indien iemand een verplichte gebed mist ten gevolge van slaap of vergeetachtigheid, dan dient de persoon dat gebed te verrichten zodra hij/zij ontwaakt of wanneer hij/zij het zich herinnert. Wat dient men te doen vóór aanvang van de Salaah (het gebed) 1 – Rituele reinheid (Wudu' (kleine wassing) of Ghusl (grote wassing) afhankelijk van de staat van onreinheid; zie artikel over het verrichten van de wudu' (beschrijving met illustraties) onder deze link). 2 – Schone (reine) plaats. 3 – Mannen dienen de verplichte gebeden te verrichten in de Moskee (behalve als iemand een geldig excuus heeft; ziekte, etc.); de rest van de gebeden verricht men thuis. 4 – Vrouwen dienen het gebed thuis te verrichten (het is voor hen toegestaan om te bidden in de moskee, maar niet verplicht zoals bij de mannen). 5 – Het dragen van wijde kleding die de vorm van de private delen van de man niet tonen (en niet lager komen dan boven de enkels), terwijl vrouwen hun hele lichaam bedekken behalve het gezicht en de handen. 6 – Dichtbij een Sutrah staan, die voor de Musalee (verrichter van het gebed) wordt opgesteld. [Sutrah: een object zoals een pilaar, wat in de grond steekt of op de grond ligt, zo opgesteld dat geen mens of dier voor de persoon (die bidt) kan langslopen.] Algemene richtlijnen 1 – Leer de richting van de Qiblah (gebedsrichting) en de tijden van het gebed op jouw lokatie. 2 – Leer de bewegingen en de kortere zinnen. Oefen wat er dient te worden gezegd in het gebed. 3 – Doe je best om de recitatie van de openings-hoofdstuk van de Qur'aan (al-Faatihah) te leren. De uitvoering van as-Salaah (het gebed) 1 – Intentie (dit is een vastberadenheid in het hart, dat je een bepaald gebed (Salaah) verricht; mag niet uitgesproken worden). 2 – Richting de Qiblah staan (het gewijde huis in Mekka, bekend alszijnde de Ka'bah). Hef je handen op tot de schouders of tot de oorlellen en zeg: Allaahoe akbar “Allaah is de grootste Richting de qiblah staan en de Takbier doen (het zeggen van 'Allaahoe akbar') met een luide stem 3 – Plaats de rechterhand over de linkerhand op de borst. Kijk naar de plaats van prostratie (waar je neerknielt en met je hoofd terechtkomt) zonder je hoofd te buigen: Handen op de borst; de rechter boven de linker 4 – Zeg de openings-smeekbede (du'aah) voor de Salaah: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ول إله غيرك [Subhanaka Allaahumma wa bihamdika wa tabaarakas muka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuk] (Klik hier om het te horen) Vrij van alle onvolkomenheden bent u O Allaah, en gezegend is Uw naam en verheven is Uw majesteit en buiten U is er geen godheid (die het verdient om aanbeden te worden) [Abu Dawud, at-Tirmidhie en anderen] 5 – Recitatie van Soerat al-Faatihah (openings-hoofdstuk van de Qur'aan): Dient te worden gereciteerd bij iedere rak'ah (gebedseenheid). Begin door het volgende met een zachte stem uit te spreken: أعوذ بالله من الش!يطان الر!جيم *** بسم ا الرحمن الرحيم A'oedhoe billaahi minash-shaytaanir radjiem. "Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah tegen de verworpen Satan." Bismillaahir Rahmaanir Rahiem. "In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle (begin ik-)" Dan dien je de Faatihah in iedere Rak'ah te reciteren, waarbij je pauzeert na het reciteren van iedere vers (aayah):

__Moslimaa
13-07-2013, 11:52
A'oedhoe billaahi minash-shaytaanir radjiem. "Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah tegen de verworpen Satan." Bismillaahir Rahmaanir Rahiem. "In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle (begin ik-)" Dan dien je de Faatihah in iedere Rak'ah te reciteren, waarbij je pauzeert na het reciteren van iedere vers (aayah): Al-hamdoe lillaahi Rabbil-'aalamien. "Alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden." Ar-Rahmaanir-Rahiem

__Moslimaa
13-07-2013, 11:54
Deel 2 gebed "De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle." Maaliki yawmid-dien. "De Heerser op de Dag van de Afrekening." Iyyaaka na'boedoe wa Iyyaaka nasta'ien. "U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp." Ihdinas-siraatal-moestaqiem. "Leid ons naar het rechte pad." Siraatalladhiena an'amta 'alayhim, ghayril-maghdoebi 'alayhim walad-daallien. "Het pad van degenen die U begunstigd heeft, niet van degenen op wie de Toorn rust en niet van de dwalenden." Op het einde zeg je "Aamien".

__Moslimaa
13-07-2013, 11:57


Degenen die al-Faatihah niet kunnen reciteren, mogen in plaats daarvan zeggen: 'soebhaanallaah', 'alhamdoelillaah', 'laa ilaaha illallaah', 'Allaahoe akbar' en 'laa hawla wa laa qoewwata illaa billaah' wat betekent: 'Vrij is Allaah van iedere tekortkoming', 'alle lof is aan Allaah', 'niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allaah' en 'er is geen beweging of kracht behalve door Allaah'. (Klik hier om het te horen) 6 – Rukoo' (het buigen) (I) Hef de handen op zoals hiervoor beschreven (zie hierboven) en zeg Allaahoe akbar terwijl je naar de buigende positie gaat. (II) In gebogen positie plaats je de handen op de knieën en pak je deze vast terwijl je ellebogen verwijderd zijn van je zij, met je rug recht en je hoofd op dezelfde hoogte als je rug (zie hieronder): (III) Terwijl je in de gebogen positie zit zeg je: سبحان رب0ي العظيم Subhanna Rabbiyal 'Adheem (3 maal) "Vrij is mijn Heer, de Geweldige, van iedere tekortkoming." (3 maal) (Klik hier om het te horen) 7 – Recht staan (qiyaam) na de rukoo': (I) Kom omhoog van de gebogen positie, hef je handen omhoog ter hoogte van je schouders of oorlellen (zoals in het eerste plaatje), terwijl je zegt: سمع ا لمن2 حمده Sami'Allaahu li man hamdidah “Allaah hoort degene die Hem prijst”. Sta rechtop totdat iedere deel van je lichaam in positie is en zeg: رب!نا ولك الحمد Rabbana walakal-hamd “Onze Heer! Alle lof is aan U.” (Klik hier om het te horen) 8 – De Sujood (prostratie/neerknielen) & Juloos (het zitten): (I) Ga naar de grond toe met de handen eerst en daarna de knieën terwijl je zegt Allaahoe akbar. Rust op je handpalmen, plaats je voorhoofd, neus, knieën en voeten op de grond terwijl je buik verwijderd is van je bovenbenen (deze raken mekaar dus niet). Je tenen dienen recht te zijn, richting de qiblah (gebedsrichting) wijzend. Je armen dienen los te zijn van de grond, zoals hier beneden te zien is, terwijl je zegt: سبحان رب0ِي الع2لى )3 مرات( Subhaana Rabiyyal-A'laa (3 maal) "Vrij is mijn Heer, de Meest Verhevene, van elke tekortkoming." (3 maal) (Klik hier om het te horen) http://youtu.be/0l-Afs9_CBc leer je gebed volgens de sunnah!!!!!!

__Moslimaa
13-07-2013, 12:01
Vier zaken over onze religie die jullie makkelijk zullen oppikken: 1. Wist je waar je zonden en fouten geplaatst worden tijdens je gebed? De Profeet (vrede zij met hem en zijn nageslacht en metgezellen) zei: "De dienaar als hij/zij het gebed verricht worden al zijn/haar zonden op diens hoofd en schouders geplaatst en iedere keer dat hij/zij de roko' en sujood uitvoert vallen al zijn/haar zonder eraf." O wie zijn sujood en roko' verkort, zorg dat je je roko' en sujood zo uitvoerig mogelijk verricht zodat de zonden van je af zullen vallen. Laat deze kans je niet voorbij (om dit te verspreiden). De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Degene die kennis (over Allah en diens Profeet) verbergt zal Allah een mondbeugel van vuur om doen op de Dag des Oordeels." 2. Een vrouw stierf en iedere keer als mensen haar graf bezochten roken ze een rozengeur in de aarde (van het graf) en toen ze haar man er naar vroegen zei hij dat ze nooit sliep zonder eerst soerat AlMoelk (hoofdstuk 67) te lezen. Gezegend is degene die er een gebruik van maakt om deze soera te lezen voor het slapen gaan want het red je van de bestraffing van het graf. Vertel het aan eenieder van wie je van houdt zoals ik het jullie vertel omdat ik van jullie houd. 3. Wist je dat als je ayat alkoersi (vers 255 van hoofdstuk 2) na ieder gebed reciteert er tussen jou en het paradijs slechts de dood ligt? 4. Als je het gebed verricht hebt sta niet gelijk op maar blijf nog even zitten want de engelen verrichten smeekgebeden voor je bij jouw Heer. Onthoudt anderen niet van deze kennis en je zult voor het goede beloond worden...

__Moslimaa
13-07-2013, 17:03
Ramadan - de maand van de Qoraan! Ramadan is de maand van de Qoraan. In deze gezegende maand is Allah met het neerzenden van de edele Qoraan, met de tussenkomst van de engel Jibriel, op onze nobele profeet Mohammed salla allaho ‘alaihi wa sellam begonnen. Allah zegt: “De maand Ramadan is het waarin de Qoraan is neergezonden als leiding voor de mensheid ...” [2:185] Dit gezegende boek, dat vanaf het moment van openbaring tot aan de dag van vandaag onevenaard is gebleven. Allah heeft de Arabieren, welke bekend stonden om hun welbespraaktheid, meerdere keren uitgedaagd om met een gelijkwaardig boek te komen. Of slechts met een gelijkwaardig hoofdstuk. “En als jullie in twijfel verkeren over wat wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Mohammed), brengt dan een gelijkwaardig soerah voort ...” [2:23] In een ander vers verduidelijkt Allah hun onvermogen daartoe: “Zeg: Al zouden de mensen en de djin’s bij elkaar komen om met iets gelijkwaardigs aan deze Qoraan te komen, dan zouden zij niet met iets gelijkwaardigs kunnen komen. Al zouden zij elkaars helpers hierbij zijn.” [17:88] Meer dan 14 eeuwen zijn verstreken en niemand is in staat geweest om deze uitdaging aan te gaan! Dit is één van de overduidelijke bewijzen dat dit boek het woord van Allah is. Dit geweldige boek dat vanaf moment van openbaring tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven, door de bescherming van Allah. “Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (Qoraan) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij beschermen het.” [15:9] Dit boek is onze trots. “Wij hebben aan jullie een boek neergezonden waarin zich jullie trots bevindt, begrijpen jullie dan niet?” [21:10] Het leven volgens en handelen naar dit boek is reden van trots en aanzien voor de moslims. Toen de metgezellen en de vrome voorgangers naar de leringen van de Qoraan leefden, heeft Allah hen in status en rang verheven boven alle volkeren. En nadat de moslims dit boek hebben verruild voor andere normen en waarden en er niet naar handelen, zijn zij achtergesteld geraakt. Dit boek is voor de gelovigen leiding, genezing en barmhartigheid. “Zeg: hij (de Qoraan) is voor de gelovigen leiding en genezing” [41:44] In een ander vers: En Wij zenden de Qoraan als genezing en barmhartigheid voor de gelovigen.” [17:82] Allah heeft dit boek ruh genoemd, wat ziel betekent. Omdat dit boek het ziel leven geeft, net zoals de regen het uitgedroogde land doet leven. “Zó hebben Wij aan jou een 'Rúh' geopenbaard, een zaak van Ons." [42:52] Allah heeft dit boek licht genoemd. “Geloof in Allah en Zijn boodschapper en het licht dat Wij hebben neergezonden ...” [64:8] Het is een licht dat jou leidt uit de duisternissen van onwetendheid, twijfels en ongeloof. Wie naar deze Qoraan handelt is gegarandeerd van verbetering op alle aspecten van het leven. Omdat deze Qoraan niet alleen leidt naar het goede, maar naar het betere. Dus wie naar deze Qoraan handelt is continu in verbetering, zijn leven lang. “Voorwaar, deze Qoraan leidt naar het betere ...” [17:9] Dit boek vertelt over de schepping van de mens, van de hemelen en aarde, vertelt over de voorgaande volkeren met hun profeten, vertelt over het paradijs en welke daden leiden naar het paradijs. Vertelt over de Hel en welke daden leiden naar de Hel ... dit allemaal op een manier die de gelovigen doet huiveren. Dit is geen boek, zoals andere boeken, dat in een korte recensie wordt omschreven. Dit is een boek dat jezelf aandachtig moet lezen! De profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt over de verdienste van het lezen van de Qoraan: ‘Wie een letter leest van Allah's boek heeft (als beloning) een hasanah, en elke hasanah wordt vertienvoudigd.’ [Tirmidhi] Er is overleverd over meerdere van onze vrome voorgangers dat zij zodra de maand Ramadan aanbrak, zich met niets anders bezighielden dan met de Qoraan. ‘Uthmaan – moge Allah tevreden met hem zijn - zei: ‘Als jullie harten rein waren zouden deze geen genoeg krijgen van (het reciteren van) de Qoraan.’

hoihoihoihoi
23-07-2013, 07:19
ga hier meee dooor. wisten jullie dan wij in de islaam de tijd van magreb beschouden als het aanbreken van een nieuwe dag dus in tegenstelling tot het westen is niet 00:00 tijd van een nieuwe dag maar el magreb. en 3isha is het middennacht en fadjr de ochtend. Soebhanak ya zaliel.

__Moslimaa
09-08-2013, 19:11
Up zusters het is echt achteruit gegaan, moge we zoveel mogelijk kennis opdoen over onze mooie dien insha Allah. Like ook mijn pagina onder :goedzo: Jullie zijn the best! :sjans:

__Moslimaa
09-08-2013, 19:12
ga hier meee dooor. wisten jullie dan wij in de islaam de tijd van magreb beschouden als het aanbreken van een nieuwe dag dus in tegenstelling tot het westen is niet 00:00 tijd van een nieuwe dag maar el magreb. en 3isha is het middennacht en fadjr de ochtend. Soebhanak ya zaliel. :love:

aitas3id1992
28-08-2013, 23:58
Moge Allaah je belonen

Sousiaatje02
06-09-2013, 15:10
jazaak allah gayran!! wat goed! ga zo door!!

__Moslimaa
22-11-2013, 14:16


Per ongeluk naar een andere richting dan de Qiblah gebeden, moet men het gebed opnieuw verrichten of niet? Vraag: Als een man per ongeluk heeft gebeden in een andere richting dan die van de Qiblah en zijn fout hem later duidelijk werd voordat de tijd van het gebed is verstreken, moet hij zijn gebed dan opnieuw verrichten ? Antwoord: Nee, hij zou zijn gebed niet opnieuw moeten verrichten. En het bewijs hiervoor is [de hadith over] een groep van de metgezellen [die] baden gedurende mist en nevel – elk van hen in zijn [gekozen] richting. Dus, in de ochtend vertelden ze dit aan de Boodschapper صلى الله عليه و سلم en hij beval hen niet om hun gebed opnieuw te verrichten. Shaykh Muhammad Naasirud-din Al-Albani رحمه الله Fatawa Ash-Shaykh Al-Allaamah Muhammad Naasirud-Din Al-Albani fi- Madina Wal-Imaraat – pagina 78 Vertaald door: Abu Muttahir Abdelillah Sokol Al-Albani.

__Moslimaa
22-11-2013, 14:17
komt uit; Bukhari "To make the Heart Tender (Ar-Riqaq) Hadith Nr: 447 Narrated Anas bin Malik: Allah's Apostle said: "If Adam's son had a valley of gold, he would like to have 2 valleys, for nothing fills his mouth except dust (grave). And Allah forgives him who repents to Him".

__Moslimaa
22-11-2013, 14:18
Dit is een prachtig en profijtig weetje van de leeuw van de Sunnah, Muhammed ibn haadee al-Madkhalee (hafidahu Allaah) over een zaak dat ons aandacht nodig heeft: "het opkijken naar de mensen die meer geld en rijkdommen hebben dan jezelf wat resulteert in het vergeten, onderschatten en minachten van de gunsten waarmee Allaah jou heeft begunstigd ". Hoeveel mensen rondom ons zijn niet geërgerd door de rijkdommen van anderen; zij zijn nooit tevreden met hun eigen bezittingen. De ene zaak volgt de andere op: als zij over een eigendom beschikken willen ze nog meer. Wanneer zij een motor hebben wensen zij een auto; wanneer zij een auto voor elkaar hebben gekregen verlangen zij naar een meer luxueuze auto en zo verder. Zij wensen zelf om over een vliegtuig te beschikken dat helemaal van hen is. Dit is het karakter van de mens die nooit tevreden is met zijn toestand. Onderaan vinden jullie een samenvatting van de woorden van de Schaych en een beeld over het onderwerp dat hij heeft besproken. De volledige versie vinden jullie hier terug (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=140584). Abu Huraira leverde dat de boodschapper van Allaah - Salla Allaahu 'alaihi wassalam- zei: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم "Kijk naar de mensen die lager zijn dan jou (in rijkdom en wereldse zaken) en staar niet naar de mensen die hoger zijn dan jullie (in deze zaken). Door dit te doen zullen jullie de gunsten van Allaah waarmee hij jullie heeft begunstigd niet onderschatten." - Overgeleverd door al-Bukhary en Moslim. Abu Huraira leverde dat de boodschapper van Allaah - Salla Allaahu 'alaihi wassalam- zei: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه "Als iemand van jullie een persoon ziet die meer rijkdom heeft en een beter (khalq) lichaam laat hem dan kijken naar de mensen die minder dan hem hebben." - Overgeleverd door al-bukhaary en Moslim. Ibn Hadjar zei: "De betekenis van al Khalq (الخلق) is lichaamsgestalte; en ook de nakomelingen, volgers en alles wat betrekking heeft tot de wereldse zaken." (Genomen van Fath al-Bari, 11/32) Haatim al-Asam (3de eeuw na H.) ook Loqmaan van deze Ummah genoemd, zei eens: "Ik zie dat de mensen elkaar van alles verwijten en over elkaar roddelen en de oorzaak hierover kon ik terug afleiden naar jaloezie over geld, positie en kennis. Toen stond ik stil bij de woorden van Allah: نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "Wij zijn het die hun levensonderhoud tussen hen verdelen in deze wereld" - Az-Zugruf, 32* En kwam erachter en wist dat Allah alles heeft onderverdeeld en sinds die tijd heb ik nooit afgunst getoond jegens iemand of jaloers geweest op iemand en ben tevreden over wat Allah voor mij heeft verdeeld." Einde. *[The Noble Quran has been translated into the modern English Language by Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan] Schaych Mohammed ibn haadee al-Madkhaly (hafidahu Allaah) zei: "Als men deze hadieth in acht slaat dan zal men hier twee zaken van opsteken: Men zal tevreden zijn en voldoening hebben met wat men heeft; Men zal de gunsten waarmee Allaah ons heeft begunstigd niet minachten of onderschatten.


Pagina's : [1] 2