Bekijk volle/desktop versie : Tekst op de muur toegestaan of niet?18-05-2013, 23:30
Selaam zusters en broeder,

ik zie steeds vaker bij mensen tekst op de muur.
Dit verschilt, bij de ene staat er Allah soebhanalaah watahalaah
(in het nederlands, of arabische geschrift)
bij een anders staat er Live your life before it is to late

Mijn vraag is,
wat word er over zulke teksten gezegd?

Is dit wel halal?

Ik heb er mijn twijfels over,
kan iemand plaatsen of het halal of haram is.
graag met bewijs.

ALvast bedankt,
mag Allah soebhanalaah watahalaah jullie hiervoor belonen.

Zie foto's voor voorbeelden


19-05-2013, 03:36


Ruling on hanging verses of the Qur’aan on walls

When visiting muslims, I noticed that many of them put verses of the Qur'an on the walls or pictures with the names Allah and Mohammed. I know a lot of muslims think that it is good to do so because it will protect them and their house. Personally, I consider it a form of shirk or superstition. Is there any ruling on that subject?

Praise be to Allaah.

Hanging plaques and cloths containing aayaat of the Qur’aan in homes, schools, social clubs and places of business, involves a number of reservations and prohibitions according to Islam, such as the following:

(1) In most cases, hanging such things on the wall is done for purposes of decoration and adornment, as the aayaat etc. are written in calligraphy and colourful brocade. This is an inappropriate use of the Qur’aan, as it was revealed to guide people and to be read regularly. The Qur’aan was not revealed to decorate walls, but to guide mankind.

(2) Some people hang up such things for “blessing” - which is a form of bid‘ah. The blessing as described in Islam comes from reading or reciting the Qur’aan, not from hanging it up or placing it on shelves or turning it into artwork and three-dimensional images.

(3) This is contrary to the practice of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and the Rightly-Guided Khaleefahs (al-Khulafaa’ al-Raashidoon), may Allaah be pleased with them, who never did such a thing. The best way is to follow them, not to introduce bid‘ah. History tells us that in places such as Andalusia, Turkey, etc., the adornment of houses and mosques with ornate carvings of aayaat only happened at times when the Muslims were weak and humiliated.

(4) Hanging up such pictures or plaques could lead to shirk, because some people think that these things are amulets that will protect the house and its people from evil and disease. This is shirk and is haraam, because the One Who really offers protection is Allaah, may He be glorified, and one of the means of gaining His protection is sincere recitation of the Qur’an and du‘aa’s taught in the Qur’aan and Sunnah.

(5) There is the risk that the Qur’aan may be used, in such cases, as a means of promoting one’s business or increasing one’s earnings. The Qur’aan should be protected from being used for such purposes. It is well-known that the production and sale of these pictures and plaques involves a great deal of extravagance and wasting money.

(6) Many of these plaques are painted with real gold, which makes using them and hanging them up even more haraam.

(7) Many of these plaques involve a kind of carelessness, because the letters are twisted into complex designs that are of no benefit to anyone because they are barely legible. Sometimes words are fashioned into the shape of a bird or a man prostrating, and similarly forbidden pictures of animate beings.

(8) Ayaat and soorahs of the Qur’aan are exposed to misuse and abuse by this practice. For example, when moving house, they are piled up with the rest of the furniture and belongings, and other objects may be placed on top of them. This also happens when they are taken down so that the wall may be painted or cleaned.

(9) Some Muslims whose observance of Islam is lacking put these plaques and pictures up so that they can feel that they are doing something religious, in order to reduce their feelings of guilt – in spite of the fact that this practice does not help them in any way.

All in all, we must close the doors of evil and follow the leaders of guidance of the early centuries of Islam, whose people the Prophet (peace be upon him) testified were the best of the Muslims in faith and practice. If someone were to say, “We are not going to abuse it or make it a decoration or exaggerate about it, we only want to remind people (about their religion) in our gatherings”, our response would be: if we look at real life, will we find that this is what actually happens? Do people really remember Allah? Do they even read these aayaat when they raise their heads?

What really happens is the opposite: people go against the words hanging over their heads, they still tell lies, engage in gossip, make fun of others and do and say evil things. Even if we assume that there are some who do benefit from these plaques etc., the fact is that they are very few, and this does not change the hukm (Islamic ruling) on the matter.

The Muslims must turn to the Book of Allaah, read it and recite it, and act in accordance with it. We ask Allaah to make the Qur’aan a light of guidance for us, and a means of removing our grief and anxiety. May Allaah bless our Prophet Muhammad.

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

19-05-2013, 15:12
Islamic heb je de vertaling ervan?

Mijn engels is niet denderend

19-05-2013, 19:07
Vraag:

Bij het bezoeken van moslims merk ik dat veel van hen verzen van de Koran of afbeeldingen aan de muur hebben met de Namen van Allah en Mohammed. Ik weet dat veel moslims denken dat het goed is om dit te doen, omdat het hen en hun huis ermee zal beschermen. Zelf denk ik dat dit een vorm van Shirk (ongeloof) of bijgeloof is. Wat is de regelgeving hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het ophangen van schilderijen en doeken met daarop Aayaat (verzen) uit de Koran in huizen, scholen, sociale clubs en in het bedrijfsleven, bevatten een aantal kanttekeningen en verboden zaken volgens de Islam. Zoals het volgende:

1. In de meeste gevallen worden deze dingen aan de muur gehangen als decoratie en versiering. De verzen zijn dan geschreven in kalligrafie en kleurrijke brokaat. Dit is een onjuist gebruik van de Koran, aangezien deze is geopenbaard als Leiding voor de mensen en dus regelmatig gelezen moet worden. De Koran is niet geopenbaard voor het decoreren van de muren, maar om de mensheid te leiden.
2. Sommige mensen hangen zulke dingen op voor de “zegening”, wat een vorm van Bid'ah (innovatie) is. De zegeningen zoals beschreven in de Islam komen van het lezen of reciteren van de Koran en niet van het ophangen ervan, het plaatsen ervan op planken, het veranderen ervan in een kunstwerk en in driedimensionale beelden.
3. Dit is in strijd met de handelswijze van de Profeet(sallallahou alayhi wa salaam) en de recht geleide Kaliefen, die zoiets nooit deden. De beste manier is om hen te volgen en geen Bidcah in het leven te roepen. De geschiedenis leert ons dat in plaatsen als Andalusië en Turkije de decoratie van huizen en moskeeën met sierlijk houtsnijwerk van Aayaat slechts plaatsvonden in tijden waarin de moslims zwak en vernederd waren.
4. Het ophangen van dergelijke afbeeldingen of schilderijen kan leiden tot Shirk, omdat sommige mensen denken dat dit amuletten zijn die hun huis en de inwoners ervan zullen beschermen tegen het kwaad en ziekte. Dit is Shirk en is Haraam, omdat Allah de Enige is die jou echte bescherming kan bieden. En één van de manieren waarop je Zijn Bescherming kunt verkrijgen, is door het oprecht reciteren van de Koran en de smeekbeden die ons onderwezen worden in de Koran en in de Soennah.
5. Er is een risico dat de Koran in zulke gevallen gebruikt kan worden als middel om een bedrijf te promoten of om de verdiensten ervan te vergroten. De Koran moet beschermd worden tegen misbruik voor dergelijke doeleinden. Het is algemeen bekend dat de productie en verkoop van deze afbeeldingen en schilderijen veel buitensporigheden en geldverspilling met zich meebrengen.
6. Veel van dit soort schilderijen zijn beschilderd met echt goud, wat ervoor zorgt dat het gebruik en het ophangen ervan nog meer Haraam wordt.
7. Veel van dit soort afbeeldingen bevatten een soort onzorgvuldigheid, omdat de letters verdraaid zijn in complexe ontwerpen die niemand kunnen baten, omdat ze nauwelijks leesbaar zijn. De woorden zijn soms gevormd in de vorm van vogels of in de vorm van een man die zich prosterneert. En zo ook in verboden foto’s van levende wezens.
8. Aayaat en Soewar van de Koran worden blootgesteld aan verkeerd gebruik en misbruik door dit soort praktijken. Wanneer iemand bijvoorbeeld verhuist, dan worden deze dingen opgestapeld met de rest van de inboedel en bezittingen. En andere voorwerpen worden er bovenop geplaatst. Dit gebeurt ook wanneer deze dingen van de muur worden gehaald, zodat de muren geverfd of schoongemaakt kunnen worden.
9. Sommige moslims die de voorschriften van de Islam niet naleven, hangen deze schilderijen en afbeeldingen op zodat zij het gevoel hebben dat ze iets religieus doen. Dit doen zij om hun schuldgevoelens te verminderen, ondanks het feit dat deze handeling hen op geen enkele wijze baat.

Al met al moeten we de deuren van het kwaad sluiten en de leiders van de leiding van de vroegere eeuwen van de Islam volgen. De mensen over wie de Profeet(sallallahou alayhi wa salaam) getuigde dat zij de beste moslims waren in het geloof en in de praktijk. Als iemand zou zeggen: “We gaan het niet misbruiken, gebruiken als decoratie of ermee overdrijven. We willen de mensen er alleen aan herinneren tijdens onze ontmoetingen.” Dan zou onze reactie hierop zijn: “Als we kijken naar het echte leven, zien we dan dat dit werkelijk gebeurt? Gedenken de mensen Allah werkelijk? Lezen zij überhaupt deze verzen wanneer zij hun hoofden opheffen?

Wat er werkelijk gebeurt, is het tegenovergestelde: Mensen gaan tegen de woorden in die boven hun hoofden hangen, ze liegen nog steeds, roddelen, lachen elkaar uit en doen en zeggen slechte dingen. Zelfs als we zouden stellen dat er sommigen onder hen zijn die wel hun voordeel halen uit dit soort afbeeldingen, dan nog zijn het er heel weinig. En dit verandert niets aan de Islamitische regelgeving over deze kwestie. De moslims moeten terugkeren naar het Boek van Allah, het lezen, reciteren en in overeenstemming ernaar handelen.

We vragen Allah om de Koran voor ons te maken als een Lichtbron van Leiding en een middel om ons verdriet en angsten weg te nemen. Moge Allah onze Profeet Mohammed(sallallahou alayhi wa salaam) zegenen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com

http://www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=1173

19-05-2013, 21:52Citaat door Alayya.:
Vraag:

Bij het bezoeken van moslims merk ik dat veel van hen verzen van de Koran of afbeeldingen aan de muur hebben met de Namen van Allah en Mohammed. Ik weet dat veel moslims denken dat het goed is om dit te doen, omdat het hen en hun huis ermee zal beschermen. Zelf denk ik dat dit een vorm van Shirk (ongeloof) of bijgeloof is. Wat is de regelgeving hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het ophangen van schilderijen en doeken met daarop Aayaat (verzen) uit de Koran in huizen, scholen, sociale clubs en in het bedrijfsleven, bevatten een aantal kanttekeningen en verboden zaken volgens de Islam. Zoals het volgende:

1. In de meeste gevallen worden deze dingen aan de muur gehangen als decoratie en versiering. De verzen zijn dan geschreven in kalligrafie en kleurrijke brokaat. Dit is een onjuist gebruik van de Koran, aangezien deze is geopenbaard als Leiding voor de mensen en dus regelmatig gelezen moet worden. De Koran is niet geopenbaard voor het decoreren van de muren, maar om de mensheid te leiden.
2. Sommige mensen hangen zulke dingen op voor de “zegening”, wat een vorm van Bid'ah (innovatie) is. De zegeningen zoals beschreven in de Islam komen van het lezen of reciteren van de Koran en niet van het ophangen ervan, het plaatsen ervan op planken, het veranderen ervan in een kunstwerk en in driedimensionale beelden.
3. Dit is in strijd met de handelswijze van de Profeet(sallallahou alayhi wa salaam) en de recht geleide Kaliefen, die zoiets nooit deden. De beste manier is om hen te volgen en geen Bidcah in het leven te roepen. De geschiedenis leert ons dat in plaatsen als Andalusië en Turkije de decoratie van huizen en moskeeën met sierlijk houtsnijwerk van Aayaat slechts plaatsvonden in tijden waarin de moslims zwak en vernederd waren.
4. Het ophangen van dergelijke afbeeldingen of schilderijen kan leiden tot Shirk, omdat sommige mensen denken dat dit amuletten zijn die hun huis en de inwoners ervan zullen beschermen tegen het kwaad en ziekte. Dit is Shirk en is Haraam, omdat Allah de Enige is die jou echte bescherming kan bieden. En één van de manieren waarop je Zijn Bescherming kunt verkrijgen, is door het oprecht reciteren van de Koran en de smeekbeden die ons onderwezen worden in de Koran en in de Soennah.
5. Er is een risico dat de Koran in zulke gevallen gebruikt kan worden als middel om een bedrijf te promoten of om de verdiensten ervan te vergroten. De Koran moet beschermd worden tegen misbruik voor dergelijke doeleinden. Het is algemeen bekend dat de productie en verkoop van deze afbeeldingen en schilderijen veel buitensporigheden en geldverspilling met zich meebrengen.
6. Veel van dit soort schilderijen zijn beschilderd met echt goud, wat ervoor zorgt dat het gebruik en het ophangen ervan nog meer Haraam wordt.
7. Veel van dit soort afbeeldingen bevatten een soort onzorgvuldigheid, omdat de letters verdraaid zijn in complexe ontwerpen die niemand kunnen baten, omdat ze nauwelijks leesbaar zijn. De woorden zijn soms gevormd in de vorm van vogels of in de vorm van een man die zich prosterneert. En zo ook in verboden foto’s van levende wezens.
8. Aayaat en Soewar van de Koran worden blootgesteld aan verkeerd gebruik en misbruik door dit soort praktijken. Wanneer iemand bijvoorbeeld verhuist, dan worden deze dingen opgestapeld met de rest van de inboedel en bezittingen. En andere voorwerpen worden er bovenop geplaatst. Dit gebeurt ook wanneer deze dingen van de muur worden gehaald, zodat de muren geverfd of schoongemaakt kunnen worden.
9. Sommige moslims die de voorschriften van de Islam niet naleven, hangen deze schilderijen en afbeeldingen op zodat zij het gevoel hebben dat ze iets religieus doen. Dit doen zij om hun schuldgevoelens te verminderen, ondanks het feit dat deze handeling hen op geen enkele wijze baat.

Al met al moeten we de deuren van het kwaad sluiten en de leiders van de leiding van de vroegere eeuwen van de Islam volgen. De mensen over wie de Profeet(sallallahou alayhi wa salaam) getuigde dat zij de beste moslims waren in het geloof en in de praktijk. Als iemand zou zeggen: “We gaan het niet misbruiken, gebruiken als decoratie of ermee overdrijven. We willen de mensen er alleen aan herinneren tijdens onze ontmoetingen.” Dan zou onze reactie hierop zijn: “Als we kijken naar het echte leven, zien we dan dat dit werkelijk gebeurt? Gedenken de mensen Allah werkelijk? Lezen zij überhaupt deze verzen wanneer zij hun hoofden opheffen?

Wat er werkelijk gebeurt, is het tegenovergestelde: Mensen gaan tegen de woorden in die boven hun hoofden hangen, ze liegen nog steeds, roddelen, lachen elkaar uit en doen en zeggen slechte dingen. Zelfs als we zouden stellen dat er sommigen onder hen zijn die wel hun voordeel halen uit dit soort afbeeldingen, dan nog zijn het er heel weinig. En dit verandert niets aan de Islamitische regelgeving over deze kwestie. De moslims moeten terugkeren naar het Boek van Allah, het lezen, reciteren en in overeenstemming ernaar handelen.

We vragen Allah om de Koran voor ons te maken als een Lichtbron van Leiding en een middel om ons verdriet en angsten weg te nemen. Moge Allah onze Profeet Mohammed(sallallahou alayhi wa salaam) zegenen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com

http://www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=1173
Shoukran, zie je hoekje, heb je een puntje gegeven
Dit houd dus in dat Nederlandse woorden wel zijn toegestaan, er staat hier niets over.

19-05-2013, 21:55

Citaat door Sweaty_NadOriaa:
Shoukran, zie je hoekje, heb je een puntje gegeven
Dit houd dus in dat Nederlandse woorden wel zijn toegestaan, er staat hier niets over.
Dank je wel.(ook al is ie geel:hihi en om op je puntje in te gaan; bezat ik maar zoveel kennis. Ik heb dit van al-Yaqeen.

Als je goed Nederlands kan lezen dan lees je dus het niet is toegestaan. Dat is wat ik er uit begrijp.

19-05-2013, 22:10

Citaat door Alayya.:
Dank je wel.(ook al is ie geel:hihi en om op je puntje in te gaan; bezat ik maar zoveel kennis. Ik heb dit van al-Yaqeen.

Als je goed Nederlands kan lezen dan lees je dus het niet is toegestaan. Dat is wat ik er uit begrijp.
Hahaha ja sorry heb zelf geen groen kunnen geven.
En toch heb je het opgezocht en doorgegeven aan mij, dus de kennis die je hebt gelezen.

Ik lees dat je teksten niet mag plaatsen die van de Quran komen.
Nergens staat dat je Nederlandse teksten niet mag plaatsen. (tenzij er dieren/mensen op afgebeeld staan)

19-05-2013, 22:21

Citaat door Sweaty_NadOriaa:
Hahaha ja sorry heb zelf geen groen kunnen geven.
En toch heb je het opgezocht en doorgegeven aan mij, dus de kennis die je hebt gelezen.

Ik lees dat je teksten niet mag plaatsen die van de Quran komen.
Nergens staat dat je Nederlandse teksten niet mag plaatsen. (tenzij er dieren/mensen op afgebeeld staan)
Haha, maakt niet uit. Het is de gedachte die telt

Maar het blijft wel qoran. Ik ga je eerlijk zeggen dat ik hier geen kennis over heb en dat ik deze tekst niet kan uitleggen. Als je echt een helder antwoord wil hebben dan is het misschien een idee om al-yaqeen te contacteren.

19-05-2013, 22:26
ik ga ze mailen, shoukran schat

19-05-2013, 22:34

Citaat door Sweaty_NadOriaa:
ik ga ze mailen, shoukran schat
Geen probleem en veel succes!