Bekijk volle/desktop versie : Leer jouw religie!08-03-2013, 16:30

Wie is jouw Rabb, (de Heer, de Schepper, de Koning der koningen)?
Mijn Rabb is Allah, Hij Die mij geschapen heeft en alles dat bestaat. Hij verzorgt mij en alle schepselen door Zijn Gunsten.

Hoe ken jij Allah?
Ik ken Hem door Zijn tekenen en schepping, zoals de dag en de nacht, de zon en de maan, de hemel en de aarde en alles wat het bevat en zich ertussen bevindt.
Hij, Allah zegt in Zijn Boek:
"Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, daarna zette Hij Zich op de Troon neder. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem snel opvolgt. De zon en de maan en de sterren zijn door Zijn gebod in dienst gesteld. Voorwaar, van Hem is de schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de Heer der Werelden."
(Surah al Araf, vers 54)

Waar is Allah?
Allah is boven de hemelen, verheven boven de Troon.
Allah, de Unieke zegt:
"De Barmhartige heeft Zich boven de Troon verheven."
(Surah Ta Ha, vers 5)

Is Allah met ons (persoonlijk)?
Allah is gezeteld boven Zijn Machtige Troon, maar Hij is met ons met Zijn Kennis, Gehoor, Zicht en andere eigenschappen. Zoals Hij, Allah zegt:
"Vreest niet, want Ik ben met u. Ik hoor en Ik zie."
(Surah Ta Ha, vers 46)

Wie zijn de vrienden van Allah?
Degenen die de vrienden van Allah zijn, zijn degenen die godsvruchtig en rechtschapen zijn, Hem erg vrezen, zich weghouden van allerlei soorten zonden en verscheidene goede daden verrichten en zich stevig vasthouden aan de Koran en de sunnah.

Wat betekent Ihsaan met betrekking tot aanbidding?
Er rekening mee houden dat Allah, de Alwetende en Alziende jou ziet.
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd;
"Ihsaan is dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, indien jij Hem niet ziet, weet dan dat Hij jou wel ziet!"
(Overgeleverd door Muslim)
Allah, de Wijze zegt hierover in Zijn Boek:
"..Voorwaar, Allah is waakzaam over jullie."
(Surah an Nisa, vers 1)

Waarom heeft Allah Boodschappers gezonden?
Allah heeft Boodschappers gestuurd zodat zij de mensen kunnen oproepen om Hem Alleen te aanbidden, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen en zodat de mensheid geen excuus tegenover Allah zou hebben.

Wat is de betekenis van Islam?
Islam betekent volledige onderwerping en gehoorzaamheid aan Allah.

Wat zijn de zuilen van de Islam?
1. De geloofsgetuigenis (dat er geen ware God is behalve Allah en dat Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) de Boodschapper van Allah is.
2. De Salaat (gebeden) onderhouden.
3. De zakaat betalen.
4. Het vasten in de maand Ramadan in acht nemen.
5. Hajj (bedevaart naar het Heilige Huis) als je daar toe in staat bent (financieel en fysiek).

Wat is Imaan?
Imaan (geloof) betekent het geloof in het hart, de uitspraak middels de tong en daden verrichten met de ledematen.

Wat zorgt voor het toenemen en afnemen van Imaan?
Imaan (geloof) neemt toe door Allah te gehoorzamen en goede daden te verrichten en het neemt af door zonden en slechte daden.

Wat zijn de zuilen van Imaan (geloof)?
Er zijn zes zuilen van Imaan waar je in moet geloven:
1. Allah.
2. Zijn Engelen.
3. Zijn Boodschappers.
4. Zijn Boeken.
5. De Laatste Dag.
6. De Goddelijke Voorbeschikking, het goede en het slechte ervan.

Wat is het geloven in Allah?
Het geloven in Allah is dat je moet geloven dat Allah de Enige Schepper, Onderhouder, Voorziener en Degene in Wiens Hand de schikking van alle zaken is.
Alles en iedereen heeft Hem nodig, maar Hij heeft niemand nodig. Hij is de Enige Die het waard is om aanbeden te worden. Hij heeft de Beste namen en de Perfecte Eigenschappen.

Wie zijn de engelen?
De engelen zijn schepselen van licht. Zij zijn Allah's gehoorzame dienaren, zij doen hetgeen hun bevolen wordt en zijn niet in staat om ongehoorzaam te zijn.

Wat wordt er bedoelt met geloven in het Boek en de Boodschappers?
Het betekent dat Allah Boodschappers heeft gezonden zoals Mozes (Musa), Jezus (Isa), Abraham (Ibraaheem), Noah (Nuh) ect. en boeken heeft neergezonden zoals de Torah, Injeel, Zaboor (Psalmen) ect. om de mensen op te roepen om Allah Alleen te aanbidden, zonder Hem deelgenoten toe te kennen. Hij zegelde (voltooide) de Boodschappers met Muhammad, (vrede en zegeningen zij met hem) en verklaarde alle voorgaande Boeken ongeldig met de Koran. Daarom zou aanbidding alleen in overeenstemming met de Koran en de sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) moeten zijn.

Wat wordt er bedoeld met het geloven in de Laatste Dag?
Het geloven in de Laatste Dag houdt in dat je gelooft dat Allah een vastgestelde tijdsduur voor alles heeft bepaald en een tijdsduur voor deze wereld. Hij zal zeker de doden uit hun graven laten opstaan en iedereen beoordelen op zijn daden in deze wereld. Op de Dag der Opstanding zullen beloningen en straffen toegewezen worden. Iedereen zal rechtvaardig beloont of bestraft worden.

Wat wordt er bedoeld met geloven in de Voorbeschikking (Qadar)?
Het geloven in de voorbeschikking houdt in dat je gelooft dat alles goed of slecht plaatsvindt in overeenstemming met wat Allah heeft bepaald. Hij heeft alles in vastgestelde verhoudingen gecreëerd.

Wat is de betekenis van, "Er is geen God behalve Allah"?
Het betekent dat er geen ware God is behalve Allah en dat Hij de Enige is de het waard is aanbeden te worden.

Wat is de betekenis van, "Muhammad is de Boodschapper van Allah"?
Het betekent totale overgave aan hem in wat hij ook maar heeft bevolen en vermijden wat hij heeft verboden en geloven in alle zaken waar hij ons over geïnformeerd heeft.

Wat zijn de voorwaarden van de geloofsgetuigenis (Shahada)?
Er zijn zeven voorwaarden van de geloofsgetuigenis:
1. Kennis (al Ilm), wat onwetendheid annuleert.
2. Zekerheid (al Yaqeen), wat twijfels annuleert.
3. Oprechtheid en zuiverheid (al Qabuul) van intentie, wat Shirk annuleert.
4. Oprechtheid (as Sidq), wat hypocrisie annuleert.
5. Liefde en toewijding (al Mahaba), wat minachting jegens de religie van Allah annuleert.
6. Onderwerping (al Ikhlaas), wat ongehoorzaamheid annuleert.
7. Acceptatie (al Inqiyaad), wat verwerping of ontkenning annuleert.

Wat is Tawhied (Islamitische monotheïsme)?
Tawhied betekent dat je verklaart dat Allah de Enige God is die het recht heeft om in waarheid aanbeden te worden en het bevestigen van alle Eigenschappen waarmee Hij Zichzelf heeft gekwalificeerd of die aan Hem zijn toegekend door Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem).

Wat zijn de categorieën van Tawhied?
Er zijn drie categorieën van Tawhied:
1. Tawhied ar Roboobiyah
2. Tawhied al Uloohiyyah
3. Tawhied al Asmaa was Sifaat

Wat is Tawhied ar Roboobiyah?
Het is het verklaren dat Allah de Enige en Unieke in zijn werk is, zoals scheppen, onderhouden, tot leven wekken en de dood veroorzaken etc.

Wat is Tawhied al Uloohiyyah?
Het is het verklaren dat Allah de Enige God is aan Wie alle daden van aanbidding gericht moeten worden, zoals salaat (gebeden), zakaat, sawm (vasten), smeekbeden, zweren etc.

Wat is Tawhied al Asmaa was Sifaat?
Het is een bevestiging van alle Goddelijke Namen en Eigenschappen van Allah op een manier die Zijn Majesteitelijkheid gepast is, zoals genoemd in de Koran en de sunnah.

Wat is Ibaadah (Aanbidding)?
Dat zijn alle woorden en daden waar Allah van houdt en tevreden mee is, of het nou openbaar of verborgen is (voorbeelden zijn: het gebed, het vasten, het vrezen van Allah, het hopen op Zijn Genade, Zijn hulp zoeken en dergelijke).

Wat zijn de voorwaarden van Ibaadah (Aanbidding)?
Er zijn twee voorwaarden voor Ibaadah:
1. Oprechtheid jegens Allah.
2. Onderwerping aan Allah Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem), met andere woorden, het handelen in overeenstemming met zijn sunnah.


08-03-2013, 16:32


Wat is de grootste zaak die Allah heeft verboden?
De grootste zaak die Allah heeft verboden is Shirk (polytheïsme).

Wat is polytheïsme?
Het betekent dat je gelooft dat er iemand is met wie Allah Zijn daden deelt oftewel Het toekennen van deelgenoten of het opzetten van rivalen in Allah Zijn Rechten.

Wat zijn de soorten polytheïsme?
Er zijn drie soorten polytheïsme:
1. Grote polytheïsme (Shirk Akbar).
2. Kleinepolytheïsme (Shirk Asghar).
3. Verborgen polytheïsme (Shirk Khafi).

Wat is grote polytheïsme?
De grote polytheïsme is om enige vorm aanbidding aan iemand anders dan Allah op te dragen. Allah zal nooit degene vergeven die op Shirk sterft, noch zal hij zijn goede daden accepteren en hij zou verbannen zijn uit de oevers van de Islam.

Wat zijn de vier soorten grote polytheïsme?
Er zijn vier soorten grote polytheïsme:
1. Polytheïsme in smeekbeden, met andere woorden iemand anders aanroepen dan Allah in smeekbeden.
2. Polytheïsme in intentie, met andere woorden het doel en de intentie niet omwille van Allah maken, maar omwille van valse goden.
3. Polytheïsme in gehoorzaamheid, met andere woorden een autoriteit gehoorzamen in tegenstrijd met gehoorzaamheid aan Allah.
4. Polytheïsme in liefde, met andere woorden liefde aan anderen tonen die alleen voor Allah bestemd is.

Wat is kleine polytheïsme?
Kleine polytheïsme is ar Riyaa, dat betekent dat de daden van aanbidding verricht worden om geprezen te worden of om faam te verkrijgen, in plaats van Allah tevredenstellen, deze soort polytheïsme plaats de persoon die het begaat niet buiten de oevers van de Islam.

Wat is verborgen polytheïsme?
Verborgen polytheïsme kan zowel onder de grote als kleine polytheïsme vallen.

Wat is het bewijs voor verborgen polytheïsme?
Het bewijs voor de derde categorie Shirk, Shirk al Khafi, ofwel de verborgen Shirk,
komt van de Profetische overlevering, waarin de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Zal ik jullie niet informeren over wat ik voor jullie meer vrees dan al-Masih ad Dajjaal (de Anti-Christ)?" De Metgezellen antwoordden, "Ja, O Boodschapper van
Allaah." Toen zei hij, "Het is de verborgen Shirk. Een persoon staat in gebed en
probeert het te perfectioneren wanneer hij beseft dat anderen naar hem kijken."
(Overgeleverd door Imaam Ahmad)

Wat zijn de soorten Kufr (ongeloof)?
Er zijn twee soorten Kufr:
1. Grote Kufr, die men uit de Islam plaatst.
2. Kleine kufr, die degene die het begaat niet uit de Islam plaatst. Het is de Kufr van ondankbaarheid.

Wat zijn de soorten grote Kufr?
Er zijn vijf soorten van grote Kufr:
1. Kufr uit ontkenning.
2. Kufr uit arrogantie vermengt met erkenning van de waarheid.
3. Kufr uit twijfel.
4. Kufr uit onachtzaamheid.
5. Kufr uit hypocrisie.

Wat zijn de categorieën van hypocrisie?
Er zijn twee categorieën van hypocrisie:
1. Hypocrisie in het geloof.
2. Hypocrisie in de daden en handelingen.

Wat is hypocrisie in geloof?
Hypocrisie in het geloof kent zes soorten:
1. Het ontkennen van de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem).
2. Ontkenning van de zaak waarmee de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) is gezonden.
3. Het haten van de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem).
4. Het haten van de zaak waarmee de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is gezonden.
5. Genieten wanneer het geloof wordt vernederd.
6. Het haten dat de Islam overwint.

Wat is hypocrisie in daden en handelingen?
Hypocrisie in daden en handelingen is van vijf soorten:
1. Wanneer hij spreekt, liegt hij.
2. Wanneer hij iets belooft, verbreekt hij de belofte.
3. Wanneer hij wordt vertrouwd, verraadt hij.
4. Wanneer hij ruzie maakt, gedraagt hij zich immoreel.
5. Wanneer hij een afspraak maakt, gedraagt hij zich geniepig.

Worden goede daden door Allah geaccepteerd met polytheïsme?
Nooit! Geen daad wordt geaccepteerd wanneer het vermengt is met polytheïsme.
Allah, de Sublieme zegt:
"En, indien zij iets naast Hem hadden aanbeden, zou voorzeker al hetgeen zij plachten te doen, verloren zijn gegaan."
(Surah an An’aam “6”, vers 88)

Wat zijn de tenietdoeningen van de Islam?
1. Polytheïsme in aanbidding.
2. Degene die niet gelooft dat de polytheïsten ongelovigen zijn of aan hun ongeloof twijfelt of hun geloof correct vindt.
3. Degene die tussenpersonen tussen hem en Allah opzet, terwijl hij hun aanroept, op hen vertrouwt en hen vraagt om te bemiddelen voor hem om een voordeel te verkrijgen.
4. Degene die gelooft dat de leiding van anderen beter is dan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).
5. Degene die iets haat waarmee de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), gezonden is.
6. Degene die de religie van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ontkent of de beloning en de bestraffing ervan bespot.
7. Tovenarij.
8. De polytheïsten tegen de Moslims steunen.
9. Degene die gelooft dat sommigen vrijgesteld zijn van het volgen van de Sharee'ah.
10. Het afkeren van de religie van Allah door er niet over te leren en er niet naar te handelen.

Wat zijn de drie fundamenten die iedere Moslim moet leren?
De drie fundamenten zijn:
1. Het kennen van jouw Rabb (de Heer, de Schepper, de Onderhouder en de Enige in Wiens Handen de beschikking van alle zaken ligt).
2. Het kennen van jouw religie (Islam).
3. Het kennen van jouw Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem).

Bronnen:
Shaykh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baaz
Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab
http://www.selefienederland.nl
http://www.sincerehearts.nl
http://www.ahloelhadieth.com
http://www.dawatus-salafiyyah.com


Shaykh Muhammad Sa'eed Raslaan - Leer jouw religie, leer jouw geloofsleer:
http://www.youtube.com/watch?v=aZ6KJYdhTH0&feature=related

Kinderen leren aqiedah:
http://www.youtube.com/watch?v=DnwknVll95Y&feature=gv


08-03-2013, 22:03
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Voorwaar, de scheiding tussen ons (de gelovigen) en hen (de ongelovigen) is de Salaah (het gebed). Voorwaar, wie het verlaat heeft een Kufr (ongeloof) begaan.”
(Overgeleverd door imaam Ahmad, Tirmidhie, Nasaa'i en ibn Maadjah en is sahieh verklaard door Mohammed Nasiruddin al Albani)

14-05-2013, 20:45
Abu Huraira (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Een huichelaar is te herkennen aan drie tekens. Bij alles wat hij zegt, liegt hij. Als hij iets afspreekt dan komt hij zijn afspraken niet na en als hij iets beloofd dan bedriegt hij de ander."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

23-05-2013, 18:08


De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:
1. De rechtvaardige leider
2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)
3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is
4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah
5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”
6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft
7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.”
Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat in Bukhari en Muslim vermeld.

03-06-2013, 14:46
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen."
(Overgeleverd door Muslim)

05-06-2013, 14:39
Othman Ibn Affan (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"De besten onder jullie zijn degene die de Koran hebben geleerd en die deze kennis hebben overgebracht."
(Overgeleverd door Bukharie)

Bekijk de video's hieronder (link):
http://www.youtube.com/watch?v=NZonvIs-bcs

http://www.youtube.com/watch?v=jsocKNCo6N0


Fi amani Allah

06-06-2013, 13:37
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.."
(Overgeleverd door Nawawi en Muslim)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Een ieder tussen jullie die in staat is om zijn broeder voordeel te brengen, laat hem dat dan doen."
(Overgeleverd door Muslim)

Anas verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand van jullie gelooft (echt), totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Vergeet onze broeders en zusters niet, vergeet niet dat het onze plicht is klaar te staan voor onze broeders en zusters, al is het maar in je gebeden, al is het maar in je gebeden. Sta een ander bij zoals jij bijgestaan wenst te worden. Onze broeders en zusters hebben ons nodig, in wat voor vorm dan ook, sta ze bij, want ze hebben ons nodig.

Bekijk het filmpje hieronder:
http://www.youtube.com/watch?v=TklTF4KJl8Y


Fi amani Allah

06-06-2013, 14:34
Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen."
(Overgeleverd door Tirmidhi)

21-06-2013, 21:18
Anas verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand van jullie gelooft (echt), totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

02-07-2013, 15:25
Hudhayfah ibn ul Yamaan (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:
"De mensen hadden de gewoonte om de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over het goede te vragen. Ik had echter de gewoonte om hem over het kwaad te vragen, uit angst dat het mij zou overkomen. Daarom vroeg ik: "O Boodschapper van Allah, wij bevonden ons in een tijd van onwetendheid (Djaahiliyyah) en kwaad. Vervolgens heeft Allah ons dit goede (de Islam) gebracht. Zal er na dit goede nog enig kwaad komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja"
Vervolgens vroeg ik: "Zal er na dat kwaad weer goed komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja, maar dit goede zal bevlekt zijn!"
Ik vroeg: "Waar zijn de vlekken dan?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Mensen die iets anders dan mijn sunnah volgen en die een andere leiding dan die van mij als leidraad nemen. Je zult van hen zien wat je zult goedkeuren en ook wat je zult afkeuren."
Ik vroeg: "Zal er na dat goede nog kwaad komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja, uitnodigers bij de poorten van de Hel. Wie gehoor geeft aan hun uitnodiging zullen zij erin (de Hel) werpen."
Ik zei: "O boodschapper van Allah, beschrijf ze voor ons"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Het zijn mensen uit ons midden, die onze taal spreken."
Ik zij O boodschapper van Allah: "wat draagt u mij op te doen als ik dat mee maak?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Klamp je vast aan de Groep (Djamaa'ah) van de moslims en aan hun heerser (imaam)"
Ik zij: Wat als ze geen groep en geen imaam hebben?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Scheid je af van al die groeperingen, ook al zou jij je moeten vastbijten aan een boomstam tot jou dood komt en jij je in die situatie bevindt!"
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

04-07-2013, 18:16
De grootste zonden zijn:

1. Het toekennen van deelgenoten aan Allah
2. Ongehoorzaam zijn aan de ouders
3. Het doden van een persoon zonder recht
4. En een valse eed afleggen.

In sahih Bukharie staat deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Amr ibn Al Aas (moge Allah tevreden met hem zijn).

09-11-2014, 15:32


De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Voorwaar, de scheiding tussen ons (de gelovigen) en hen (de ongelovigen) is de Salaah (het gebed). Voorwaar, wie het verlaat heeft een Kufr (ongeloof) begaan.”
(Overgeleverd door imaam Ahmad, Tirmidhie, Nasaa'i en ibn Maadjah en is sahieh verklaard door Mohammed Nasiruddin al Albani)