Bekijk volle/desktop versie : Het belang en de verplichting de sunnah te volgen!08-03-2013, 14:56

Vraag:
Waarom moeten wij de Soennah van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) volgen en niet slechts de Koran?

Antwoord:
Alle lof zij Allah. De eerste vraag kan vreemd en verrassend overkomen op toegewijde en praktiserende Moslims. Hoe kan iets dat zo duidelijk tot de basis van de Islam behoort, onderwerp worden van discussie en debat? Maar aangezien de vraag is gesteld, zullen wij met de Wil van Allah, de principes en fundamenten van het belang van de Soennah uiteenzetten. Met de Wil van Allah, zal dit iedereen helpen die de waarheid hierover wil weten.

Het bewijs van het belang van de Soennah:
De Koran spreekt over het belang van de Soennah, bijvoorbeeld:

Allah Verheven is Hij zegt in Zijn Boek vol wijsheid:
"O Profeet, voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van verheugde tijdingen en als een waarschuwer en als een oproeper tot Allaah, met Zijn toestemming, en als een verlichtende lamp."
(Surah al Ahzaab, vers 45 - 46)

Allah, Verheven is Hij zegt in Zijn Boek vol wijsheid:
"En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt je daarvan."
(Surah al Hasjr, vers 7)

Allah, Verheven is Hij zegt in Zijn Boek vol wijsheid:
"Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah."
(Surah an Nisaa, vers 80)

Allah Verheven is Hij waarschuwt ons, niet tegen de Profeet (vrede zij met hem) in te gaan en verklaart dat degene die hem (vrede zij met hem) ongehoorzaam is, gedoemd zal zijn tot de eeuwige Hel:
"Laat degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn er voor uitkijken dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing."
(Surah an Noer, vers 63)


De Soennah zelf wijst ook op het belang van de Soennah. Bijvoorbeeld:

Aboe Raafi en anderen hebben overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Er komt een tijd dat een verzadigde man achteroverleunend zit op zijn ligstoel en bij het horen van mijn bevelen of verboden zegt: "Ik accepteer dit niet, we vinden niets van dit in het Boek van Allah."
(Overgeleverd door at Tirmidhi)

Al Irbaad ibn Saariyah (moge Allah weltevreden met hem zijn) heeft gezegd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ging ons op een dag voor in het gebed. Daarna draaide hij zich naar ons om en spoorde ons krachtig aan. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Houdt jullie vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide, rechtschapen kaliefen na mij. Hecht jullie hieraan en hou je hieraan vast."
(Overgeleverd door Aboe Daawoed)

De consensus van de geleerden (Idjma'a) bevestigt het belang van de Soennah:
Ash Shaafi'i heeft gezegd: "Ik ken geen Sahaabi of Taabi'ie die een overlevering heeft overgeleverd van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zonder deze te accepteren, hieraan vast te houden en te bevestigen dat dit van de Soennah was. Degenen die na de Taabi'ien kwamen en degenen die wij hebben ontmoet deden hetzelfde. Allen accepteerden zij de overleveringen en namen zij deze aan als Soennah. Zij prezen degenen die het volgden en zij bekritiseerden degenen die hiertegen in gingen. Wie afwijkt van dit Pad wordt beschouwd als afgewekene."

Het oordeel over degene die het belang van de Soennah ontkent is dat hij ongelovig is. Dit omdat hij een onmiskenbaar onderdeel van de religie ontkent en verwerpt.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand gelooft werkelijk totdat Ik meer geliefd bij hem ben dan zijn vader, zoon en alle mensen."
(Overgeleverd door Nawawi)


08-03-2013, 21:55


De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Voorwaar, de scheiding tussen ons (de gelovigen) en hen (de ongelovigen) is de Salaah (het gebed). Voorwaar, wie het verlaat heeft een Kufr (ongeloof) begaan.”
(Overgeleverd door imaam Ahmad, Tirmidhie, Nasaa'i en ibn Maadjah en is sahieh verklaard door Mohammed Nasiruddin al Albani)

14-05-2013, 22:25
Abu Huraira (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Een huichelaar is te herkennen aan drie tekens. Bij alles wat hij zegt, liegt hij. Als hij iets afspreekt dan komt hij zijn afspraken niet na en als hij iets beloofd dan bedriegt hij de ander."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

23-05-2013, 18:31
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:
1. De rechtvaardige leider
2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)
3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is
4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah
5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”
6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft
7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.”
Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat in Bukhari en Muslim vermeld.

03-06-2013, 15:20


De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen."
(Overgeleverd door Muslim)

05-06-2013, 15:08
Othman Ibn Affan (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"De besten onder jullie zijn degene die de Koran hebben geleerd en die deze kennis hebben overgebracht."
(Overgeleverd door Bukharie)

Bekijk de video's hieronder (link):
http://www.youtube.com/watch?v=NZonvIs-bcs

http://www.youtube.com/watch?v=jsocKNCo6N0


Fi amani Allah

06-06-2013, 14:03
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.."
(Overgeleverd door Nawawi en Muslim)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Een ieder tussen jullie die in staat is om zijn broeder voordeel te brengen, laat hem dat dan doen."
(Overgeleverd door Muslim)

Anas verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand van jullie gelooft (echt), totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Vergeet onze broeders en zusters niet, vergeet niet dat het onze plicht is klaar te staan voor onze broeders en zusters, al is het maar in je gebeden, al is het maar in je gebeden. Sta een ander bij zoals jij bijgestaan wenst te worden. Onze broeders en zusters hebben ons nodig, in wat voor vorm dan ook, sta ze bij, want ze hebben ons nodig.

Bekijk het filmpje hieronder:
http://www.youtube.com/watch?v=TklTF4KJl8Y


Fi amani Allah

06-06-2013, 14:58
Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen."
(Overgeleverd door Tirmidhi)

21-06-2013, 21:55
Anas verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand van jullie gelooft (echt), totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

22-06-2013, 21:54
Het jammere is dat de ayat niet volledig geplaatst zijn. Maar een stuk eruit.

24-06-2013, 00:25
Assalaamo alaikoum, .

Zuster, kritiek leveren is niet bepaald geweldig. Mocht dit adviserend bedoeld zijn, kan het middels een prive bericht. Het deel van de verzen waar de topic over gaat zijn gebruikt, dit om bij het onderwerp te blijven en het kort en krachtig te houden.


Fi amani Allah

02-07-2013, 16:06
Hudhayfah ibn ul Yamaan (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:
"De mensen hadden de gewoonte om de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over het goede te vragen. Ik had echter de gewoonte om hem over het kwaad te vragen, uit angst dat het mij zou overkomen. Daarom vroeg ik: "O Boodschapper van Allah, wij bevonden ons in een tijd van onwetendheid (Djaahiliyyah) en kwaad. Vervolgens heeft Allah ons dit goede (de Islam) gebracht. Zal er na dit goede nog enig kwaad komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja"
Vervolgens vroeg ik: "Zal er na dat kwaad weer goed komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja, maar dit goede zal bevlekt zijn!"
Ik vroeg: "Waar zijn de vlekken dan?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Mensen die iets anders dan mijn sunnah volgen en die een andere leiding dan die van mij als leidraad nemen. Je zult van hen zien wat je zult goedkeuren en ook wat je zult afkeuren."
Ik vroeg: "Zal er na dat goede nog kwaad komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja, uitnodigers bij de poorten van de Hel. Wie gehoor geeft aan hun uitnodiging zullen zij erin (de Hel) werpen."
Ik zei: "O boodschapper van Allah, beschrijf ze voor ons"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Het zijn mensen uit ons midden, die onze taal spreken."
Ik zij O boodschapper van Allah: "wat draagt u mij op te doen als ik dat mee maak?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Klamp je vast aan de Groep (Djamaa'ah) van de moslims en aan hun heerser (imaam)"
Ik zij: Wat als ze geen groep en geen imaam hebben?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Scheid je af van al die groeperingen, ook al zou jij je moeten vastbijten aan een boomstam tot jou dood komt en jij je in die situatie bevindt!"
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

04-07-2013, 18:51


De grootste zonden zijn:

1. Het toekennen van deelgenoten aan Allah
2. Ongehoorzaam zijn aan de ouders
3. Het doden van een persoon zonder recht
4. En een valse eed afleggen.

In sahih Bukharie staat deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Amr ibn Al Aas (moge Allah tevreden met hem zijn).

09-11-2014, 16:41
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Voorwaar, de scheiding tussen ons (de gelovigen) en hen (de ongelovigen) is de Salaah (het gebed). Voorwaar, wie het verlaat heeft een Kufr (ongeloof) begaan.”
(Overgeleverd door imaam Ahmad, Tirmidhie, Nasaa'i en ibn Maadjah en is sahieh verklaard door Mohammed Nasiruddin al Albani)