Bekijk volle/desktop versie : Verjaardag vieren, Haram!!!



Pagina's : [1] 2

27-01-2003, 21:13
Het vieren van een verjaardag wordt door iedere geleerde beschouwd als een bid'ah (vernieuwing) en als een overname en imitatie van de gebruiken en tradities van de niet-moslims. De uitspraken uit zowel de Koran als de Sunnah (traditie van de profeet, vrede zij met hem) bewijzen dat het vieren van zulke feestjes niet toegestaan is.
De profeet (vrede zij met hem) heeft nooit zijn geboortedag gevierd of mensen aangemoedigd om hun verjaardagen te vieren. Het is bekend dat zowel de Koran als de Sunnah ons leert, dat wij niet in de voetsporen van de Joden en Christenen moeten treden. Verjaardag vieren is hun gewoonte en wij mogen daar geen deel aan nemen. Wie dat doet heeft de niet-moslims geïmiteerd en heeft iets, dat niet in de Islam bestaat, aan de Islam toegevoegd.
Verjaardag vieren is een traditie en een gewoonte. Tradities en gewoontes die de profeet niet gevolgd heeft, mogen moslims simpelweg niet op eigen inzicht volgen!
De Profeet (vrede zij met hem) heeft het volgende gezegd:

"Wie na mij nog gaat leven zal veel verschillen zien. Jullie moeten mijn Sunnah (traditie; handelingen en gewoontes) en die van de rechtgeleide kaliefen volgen. Houdt er aan vast en bijt je er goed in vast. Ik waarschuw jullie en vermijdt vernieuwingen, want vernieuwingen zijn misleidingen" (overgeleverd door Tirmidhi).

"Als iemand aan deze zaak van ons (de islam) iets toevoegt wat er niet bij hoort, zal het verworpen worden" (overgeleverd door al-Bukhari).

Het is zonder twijfel een feit dat het Joden en Christenen zijn, die de verjaardagen vieren. Moslims zijn er nooit mee begonnen en hebben daar niet eens over getwijfeld. De profeet heeft ook duidelijk voorspellingen over het imiteren van Joden en Christenen gedaan en zei het volgende:

"Jullie zullen de tradities van degenen die voor jullie kwamen in iedere voetstap volgen en in iedere beweging nadoen, zelfs als zij in een hagedissenhol binnen zullen treden, zullen jullie hen achterna gaan. Iemand vroeg de profeet: ‘bedoelt u de Joden en Christenen, boodschapper van Allah?’ Hij antwoordde: ‘Wie anders!’ (al-Bukhari en Muslim).

Waarom moeten wij westerse gebruiken imiteren?
Zelfs volwassen mensen vieren hun verjaardagen. In plaats van die dag te gaan vieren zou men juist die dag voor zichzelf een evaluatie van het voorbije jaar moeten maken. Men hoort zijn Heer voor iedere dag, waarin hij gezond wakker wordt, te bedanken. Te bedanken voor de kans om Allah om vergeving te kunnen vragen voor zijn zonden. Te bedanken voor de kans om die dag weer goede daden te verrichten.
Je hoort iedere ochtend wanneer je je bed uitstapt het volgende smeekgebed, die we van onze profeet (vrede zij met hem) geleerd hebben, te citeren:

"Lof zij Allah Die mij wakker gemaakt heeft nadat Hij mij liet sterven".

Voor je lichaam en voor je hart heeft het geen enkele betekenis dat je jarig bent. Als Allah wil, kan Hij op die dag je hart het bevel geven om niet meer te kloppen.
Men wil zich wel blij en bijzonder voelen op die dag, maar wenst absoluut niet om op die dag te sterven. Die gedachte komt meestal niet eens in ons op.
En wat de kinderen betreft, is er ook geen reden om voor hen zo'n feest te vieren. De meeste kinderen worden er alleen maar hebberig van, ze willen op die dag het beste van alles hebben, ze gaan zich als koning voelen en zich arrogant en verwend gedragen! Ze worden bedrogen doordat hen het gevoel gegeven wordt dat de wereld alleen maar om hen draait, terwijl dat niet zo is!
Broers en zussen worden soms jaloers op elkaar wanneer de ene wel een cadeau krijgt en de andere (die niet jarig is) niet, dus kan het zijn dat ze ontevreden worden.
Er zijn kinderen die zich de volgende dag ongelukkig voelen, omdat dat bijzonder gevoel en speciale aandacht die zij op de dag van hun verjaardag kregen, weer voorbij is.
Sheikh Yusuf al Qaradawi gaf aan in zijn fatwa (uitspraak) dat het vieren van verjaardagen voor zowel grote mensen als kinderen niet toegestaan is. Men heeft van de islam genoeg alternatieven gekregen om iets te vieren.

Saliha

27-01-2003, 21:27


As Salaam Aleikoem Wr Wb

Een mooi stukje Marocmeisje. Ik wist het al, maar het is altijd weer goed om het even te lezen.

Dank je

Wa Aleikoem as Salaam

27-01-2003, 21:28
Moge vele velen hiervan leren Insha Allah

27-01-2003, 21:38
heeeey maroc meisje toppie man

28-01-2003, 16:58



Citaat:
Origineel gepost door Rico
de theorie die marocmeisje gebruikt is precies wat ik wilde horen.En daar naast nog Ghalifoe aljahoeda wanasaara whala tathabi3oehom.doe juist het tegen over gestelde wat de joden en christenen doen.Wha in koenthoem tuhibuna allaha fhatabi3oeni!!! de profeet vzmh heeft gezegd als jullie van god houden volg mij dan.Dus het is gewoon duidelijk e3n net als hoe marocmeisje dat gezegd heeft verjaardag vieren is verboden ,Bid3a. en nog bedankt marocmeisje voor het veduidelijken van de situatie zodat iedere moslim kan weten dat het niet mag.wasallam
Asjeblieft he

29-01-2003, 00:13
assalaam wa alaikum ,
en toch hebben julie ongelijk ,kijk maar naar mijn reactie bij yasmina onder verjaardag

29-01-2003, 11:15

Citaat:
Origineel gepost door ferozkalloe34
assalaam wa alaikum ,
en toch hebben julie ongelijk ,kijk maar naar mijn reactie bij yasmina onder verjaardag
Ik heb het opgezocht en zelfs naar gevraagd aan verschillende geleerde mensen..... dus ik denk toch wel dat ik wel gelijk heb.


29-01-2003, 11:48
assalaam wa alaikum , wij mensen hebben een eigen denkvermogen en we mogen een eigen keuze maken.
en er zijn vele imams die allemaal verschillende dingen zeggen maar niet ergens op gebaseerd en dat mensen klakkeloos over jammer genoeg zonder de ware boodschap te kennen.
ik zal je enkel argumenten ter rechtvaardiging ervan weer geven dat het vieren van de geboorte dag een belonend feestdag is.
neem nu b.v de geboorte dag van onze profeet [vzmh].
de gebeurtenissen tijdens de zwangerschap van moeder amina,de wonderbare verschijnselen van het licht van mohammed,de genealogie,het zogen en het verhalen van de gebeurtenissen tijdens de opvoeding,die haar beslag vond bij de zoogster halima,en het zingen van lofzangen of het houden van voordrachten ter ere van de profeet.
vertelt men nu de gebeurtenissen omtrent de geboorte individueel of in collectief verband en doet men dit staande of zittend of in de vorm van voordrachten,of gezang,hoe het ook zij het is milaad sjarief .
het organiseren van een bijeenkomst en het betonen van vreugde inzake de geboorte en het zich parfumeren tijdens de geboorteverhalen,het besprenkelen van rozewater,het uitdelen van lekkernij,kortom ,het uiten van vreugde op welk geoorloofde wijze het ook moge plaatsvinden,is moestahab of gewenst.het is zegenrijk en heeft nederdaling van allah,s genade tot gevolg.
word vervolg

29-01-2003, 11:52
ferozkalloe34,een geboorte vieren is iets anders dan een verjaardag.

Een geboorte is éénmalig terwijl men een verjaardag jaarlijks viert met gewoonten van de koffaar.

Er is bewijs genoeg dat dit haram is.

29-01-2003, 14:04
hmm scheelt mij heel wat cadeautjes

29-01-2003, 17:32

Citaat:
Origineel gepost door Soutje
hmm scheelt mij heel wat cadeautjes
hahaha

29-01-2003, 21:33
er wordt wel gezegd dat het de gewoonte is van de ongelovige maar waar is het bewijs dat zij er eerst mee begonnen.uit welke eeuw stamt het af en hoe is dat in stand gekomen wie komt er met een bewijs voordat het verboden wordt verklaard.
porofeet isa bad tot allah[swt]"O allah,onze heer,doe op ons een schaal met voedsel nederdalen,opdat die voor ons een feest moge zijn,voor de vroegeren en lateren onder onzer...Qoraan5:114.
hieruit is op te maken dat de dag waarop de schaal door isa werd ontvangen tot een feestdag is gemaakt.om deze reden vieren ook de christenen feest op zondag omdat het deze dag was dat de schaal werd nedergezonden.
de komst van de heilige profeet echter is een grotere gunst dan de schaal,daarom is zijn geboortedag ook een feestdag.jezeker,ongeoorloofde bedrijvigheid in de bijeenkomst is een ernstige vergrijp en een ernstige zonde. b.v. het luid ten hore brengen van gezangen van een vrouw zodat mannen naar haar stem luisteren is streng verboden.het is niet toegestaan dat een vrouw haar stem aan een vreemde laat horen.evenzo is het erge zonde als deze bijeenkomst met muziek word gezongen.want muziek behoort tot spel en beuzeling.in het algemeenis muziek verboden,zodat het zingen van riligieuze liederen,wat een eredienst is,met muziek een erger vergrijp is.
als deze kwaad wortel heeft geschoten dient het te worden uitgeroeid.
doch de [milaad]mag zelf niet worden verboden.
als een vrouw met luide stem de koran voordraagt of als de mensen op muziek de heilige koran zouden beginnen voor te dragen,dan zal men zulke dwaasheden moeten bestrijden,doch het voordragen van de heilige koranmag men niet tegen houden omdat dit een eredienst is.
allah openbaart:"en gedenkt de gunsten van allah over u"". Qoraan 5:7.
de komst van de heilige profeet is een grote genade van allah.dit houdt in de vermelding omtrent de bijeenkomst,derhalve is het houden van de milaad bijeenkomst het in praktijk brengen van deze openbaringsvers.
""verkondig de gunst van uw heer". Qoraan 93:11.
de komst van de heilge profeet op aarde is de grootste gunst van alla gunsten,omdat alah daarvan gewag maakt.het verkondigen ervan is het naleven van dit openbaringsvers.tegenwoordig viert men ieder jaar de eigen verjaardag.als een prins een koningschap heeft verworven,viert hij ieder jaar op die datum van zijn intrede een nationaal feest en worden er optochten georganiseerd.waarom zou het vieren van feest op de dag waarop de grootste gunst op aarde is gekomen verboden zijn?
de heilge koran zelf bevat op verscheidene plaatsen mededelingen over de geboorte van de heilige profeet zo is verkondigd:"voorzeker,een boodschapper is uit uw midden tot u gekomen:het is hard voor hem wat u pij doet"hij is zeer bezorgd voor uw welzijn,zeer milddadig en genadig jegens de moslims". Qoraan 9:128.
in deze passage [lakad djaa a koem rasoel]word gesproken over de geboorte ,en daarna word er gezgd[mien an foesiekoem]uit deze passage wordt over de stamboom gesproken.
en uit de resterende gedeelte wordt de lof over het moraal van de heilige profeet tot uitdrukking gebracht.
in de bijeenkomst vormen nu juist deze 3 zaken de kernhandeling.
wij lezen :waarlijk,het is een grote gunst van allah jegens de moslims geweest,dat hij onder hen een boodschapper uit het midden van henzelf zond,....Qoraan 3:164
wij lezen ""hij is het,die zijn boodschapper met de leiding en de ware goddienst heeft gezonden.." Qoraan48:28
wij lezen:"en gedenkt toen allah met de profeten het verbond aanging:"zo ik u het boek en de wijsheid geef,en er komt daarna een boodschapper tot u,bevestigende uw boeken,gelooft dan zeker in hem en verleent hem gewis hulp."hij zeide:"hebt gij toegestamd en daarmede mijn grote opdracht aanvaard?"allen zeide:"wij stemmen toe."hij zeide:"weest dan elkaars getuigen en ik ben met u onder de getuigen."`wie zich hierna afwenden,diegenen zijn de kwaadbedrijvers." Qoraan 3:81-82.
hieruit blijkt dat allah zelf van de geboorte van de heilige profeet melding heeft gemaakt,door alle profeten op de dag van het verbond te verzamelen.
uit vele pasage,s van de heilige koran kunnen de verstandigen tot inzicht komen omtrent de milaad un nabie of wel de geboorte van de profeet mohammed[vzmh].
kortom er zijn vele verzen [ajats]die de geboorte van de heilige profeet betreffen.hieruit is op te merken dat de vermelding over de geboorte een daad van allah zelf is ,ook wel genoemd de soennah van allah.
allah heeft met betrekking tot geboorte eveneens gesproken over de geboorte of het ontstaan van de schepselen,de geboorte van adam en de geboorte van vele andere profeten.
met wat een schoonheid en pracht is in de heilige koran in het bijzonder melding gemaakt van abraham,ismael,mozes,maria,jezus en daarna van onze meester en leider mohammed[vzmh],opdat de harten der gelovigen versterkt mogen worden,zoals blijkt uit het volgende vers:"
en alles wat wij u vertellen van de tijdingen der boodschappers dient om uw harten daarmede te versterken.en in deze vorm is de waarheid tot u gekomen,en een vermaning en een les voor de moslims." Qoraan 11:120.
dit is de reden dat de heilige koran vele vermeldingen bevat over de profeten.
zo lezen wij onder meer:"en vermeld abraham in het boek" qoraan 19:41.
"en vermeld ismael in het boek." Qoraan 19:54.
ook over maria staat er te lezen"en vermeld maria in het boek." qoraan 19:16
eveneens staat betreffende vele profeten dat wij hen middels deze qoraan moeten gedenken.het verteleln over de geboorte of over het leven van de heilige profeet is ook een vermelding en strookt dus geheel met het goddelijke openbaring.
word vervolg

29-01-2003, 21:40


ferozkalloe34,hier is bewijs dat het HARAM is:


Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) issued the following fatwa:

“Everything which is taken as an ‘eid’ (something which is celebrated regularly) and is repeated each week or each year and is not prescribed in sharee’ah, is a kind of bid’ah (reprehensible innovation). The evidence for that is the fact that the Lawgiver prescribed ‘aqeeqah for the newborn, and did not prescribe anything after that. When they adopt these observances every week or every year, it means that they are making them like the Islamic Eids, which is haraam and is not permitted. There are no celebrations in Islam apart from the three prescribed Eids: ‘Eid al-Fitr, ‘Eid al-Adha, and the weekly ‘Eid’ which is Friday (Yawm al-Jumu’ah).

This does not come under the heading of customs because it is repeated. Hence when the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) came to Madeenah and found that the Ansaar had two festivals which they used to celebrate, he said, ‘Allaah has given you something better than these: Eid al-Adha and Eid al-Fitr.’ (Narrated by al-Nasaa’i, 1556; Abu Dawood, 1134; classed as saheeh by al-Albaani in Silsilat al-Ahaadeeth al-Saheehah, no. 124), even though this was one of their customs.”



wa alaikum salaam

30-01-2003, 11:41
En waar heb je dat vandaan gehaald. Zeker van een of ander site.
Er zijn vele site's die voordoen als 'een islamitische' site.


30-01-2003, 11:43

Citaat:
Origineel gepost door marocmeisje
En waar heb je dat vandaan gehaald. Zeker van een of ander site.
Er zijn vele site's die voordoen als 'een islamitische' site.

http://www.islamonline.net is geen "gewone" site.is een betrouwbare bron

Pagina's : [1] 2