Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : sabr!Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

shoukria
21-06-2012, 13:33


As Sabr Alle lof behoort toe aan Allah, wij danken Hem voor Zijn overvloedige zegeningen, en wij getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah.Wij getuigen ook dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is. Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zijn familieleden en zijn metgezellen. Allah, de Verhevene zegt in de Koran: "O, jullie die geloven, zoekt hulp doormiddel van geduld en de Shalat.Voorwaar, Allah is met de geduldigen.En zegt niet over degenen die zijn gedood (gesneuveld) op de Weg van Allah, dat zij dood zijn. Nee, zij leven, maar jullie beseffen het niet.En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen, Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: "Voorwaar, aan Allah behoren wij, en voorwaar, tot Hem zullen we terugkeren".Zij zijn degenen op wie de zegeningen en van hun Heer neerdalen en Barmharigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen". (2:153-157) Er zijn drie vormen van Sabr: 1) Geduldig zijn met ongevallen. 2) Geduldig zijn om zondes te negeren. 3) Geduldig zijn om goede daden verrichten. 1) Geduldig zijn met ongevallen: Zoals het verliezen van een dierbare iemand, kan familielid zijn, maar ook vriend(in) of kennis. Aboe Hoerairah verhaalt dat de profeet (Vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Allah de Verhevene zegt: "Ik heb geen andere beloning dan het Paradijs voor een gelovige dienaar van Mij, die geduldig blijft wanneer ik één van zijn geliefden wegneem van de bewoners de wereld" (Overleverd door Boekhaari) 2) Geduldig zijn om zondes te negeren: Dan verwijs ik mijn broeders en zusters naar het verhaal van Youssef met de vrouw van Al Azeez en vervolgens de vrouwen in de stad. 3) Geduldig zijn om goede daden verrichten: En deze vorm van Sabr is de belangrijkste; namelijk Sabr hebben in de gehoorzaamheid aan Allah Subhana wa ta ala.Wanneer de moslim volhardt in geduld met betrekking tot de verplichtingen van Allah, zal het uiteindelijk een onderdeel van zijn instinct en aard worden. Door zijn geduld zal de moslim altijd diepe voldoening en tevredenheid voelen. Allah, de Verhevene zegt tegen de profeet Sala Allahoe aleyhi ve selaam en vervolgens wij: "En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer 's morgens en 's avonds aanroepen, zij wensen Zijn Aanzicht. En wend niet jouw ogen afvan hen". (18:2 En het alle hoogste niveau van deze vorm van Sabr, is geduldig zijn met de moeilijkheden die je meemaakt wegens de islam, en dat is namelijk de Sabr die de profeten hadden. Een voorbeeld hiervan is familie van Yassier, toen ze door de Moechrikeen van Qoeraish werden gestraft. Het enigste wat de profeet (Vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd, toen hij dat zag, was: Wees geduldig familie Yassier, jullie bestemming is het Paradijs. Wat zijn de dingen waarmee de moslim(a) rekening mee moet houden bij Sabr? 1) Geduld hebben bij de eerste schok: Anas verhaalt dat de profeet (Vrede en zegeningen zij met hem) langs een graf kwam waar een vrouw zat te huilen, en zei: "Vrees Allah en wees geduldig". Zij zei tegen hem: "Ga van mij weg, er is jou niet de ramp overkomen die mij is overkomen".De vrouw werd later vertelt dat hij de profeet was geweest. Daarop ging ze naar de deur van de profeet (Vrede en zegeningen zij met hem) waar zij geen wachter trof. Ze zei: "Ik heb u niet herkend". Hij zei: "Geduld is alleen van de eerste schok van het verdriet". Overleverd door Boekhaari en Moeslim) 2) Het zeggen van "Wij komen van Allah en tot Hem zullen wij terugkeren. O Allah! Neem mij uit mijn benarde positie weg en geef mij iets beters" 3) Sabr hebben zonder te klagen. Ten slotte een paar dingen die ons kunnen helpen om geduld te hebben: 1) Beseffen dat dit leven kort is, en dat alle moeilijkheden een einde hebben. 2) Geloven dat je van Allah Subhana wa ta ala komt, en uiteindelijk naar Hem terug zal keren. 3) Gedenken aan de beloning van de geduldigen. 4) Zekerheid hebben dat Allah Subahana wa ta ala jouw problemen gemakkelijk kan verlossen. 5) De hulp vragen van Allah Subhana wa ta ala doormiddel van het gebed en smeekbeden enz

shoukria
21-06-2012, 13:35
http://i49.tinypic.com/33pgffc.jpg

shoukria
21-06-2012, 13:36
Dua wanneer er iets gebeurt wat je liever niet hebt Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige, en in iedereen zit iets goeds. Streef daarom naar hetgeen wat profijtvol is voor jou en zoek de hulp van Allah. En als jou iets overkomt (in de vorm van problemen), zeg dan niet: “Als ik dat had gedaan, was dit en dat niet gebeurd”, maar zeg: “Allah heeft bepaald en wat Hij wilde deed Hij”, want ”als” opent de deuren voor de Shaitan.” Dua in het Arabisch قَدَّرَ اللهُ وَما شـاءَ فَعَـل Interpretatie van de betekenis van de dua Allah heeft bepaald en wat Hij wilde deed Hij. Uitspraak van de dua QaddarAllahoe wa maa shaa’ fa3al.

jewwhisperer
21-06-2012, 17:34
Allah ya3tina sabr :hadj:

shoukria
21-06-2012, 18:05


Allahoema ameen!

shoukria
22-06-2012, 07:10
Wat houdt Sabr in, in de Islam?? In de Qor’aan wordt veel over geduld en volharding gesproken, In vele ayaat (verzen) worden Sabr en Shalât samen genoemd. Ook komt de zin "Allah is met de geduldige" vele malen in de Qor’aan voor. Sabr (geduld) wordt soms op één lijn gezet met geloof en vertrouwen, geduld wordt bijna in alle situaties aanbevolen. "O gij die gelooft! Zoekt hulp met sabr (geduld) en shalât (islamitisch gebed); voorzeker, Allah is met as-sabberien (de geduldigen)" (Soerah Al-Baqarah 2 aya 253) "En degenen die sabr hebben alleen voor het Gezicht van hun Rabb (Heer) en de shalât (gebed) houden en van hetgeen waarvan Wij hen hebben voorzien, heimelijk en openlijk weggeven en die het kwade met het goede afwenden, dezen zijn het die de beloning en het goede tehuis zullen ontvangen." "Tuinen der eeuwigheid. Zij zullen daar binnengaan, evenals de rechtvaardigen onder hun vaderen, hun echtgenoten en hun kinderen. De engelen zullen van iedere poort tot hen komen (zeggende): "Vrede zij over u, omdat u sabr had; zie, hoe uitstekend is het uiteindelijke tehuis." Reinheid is de helft van het geloof en het zeggen van "Alle Lof behoort aan Allah" vult de weegschaal van goede daden en het zeggen van "Heilig is Allah en alle lof behoort Allah" vult de ruimte tussen de hemelen en aarde; de Shalât is licht en liefdadigheid is een test van het geloof: Geduld is een gloed en de Qor’aan is of een pleidooi voor je of tegen je: ”Ieder mens verlaat in de ochtend zijn huis en zet zijn ziel op het spel: hij verlost of verliest haar.” (Hadith Muslim)

shoukria
22-06-2012, 07:17
En lof zij Allah, De Instandhouder van de mensheid en al dat bestaat en tot Wie alles uiteindelijk ook zal terugkeren! (Soerah Ar-Ra'd 13 aya 22-24) Sabr betekent, Geduld en Volharding. Deze eigenschap bestaat uit verschillende onderdelen te weten onder andere: 1. Het zich weerhouden van slechte en zondige daden en het in bedwang houden van begeerten. 2. Het volharden in moeilijke omstandigheden en het volharden bij het uitvoeren van godsdienstige verplichtingen. 3. Het bieden van weerstand en het tonen van moed wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij het bestrijden van onrecht, het verdedigen van de Dien (godsdienst), familie, geloofsgenoten en eer. Een gelovige zal pas in staat zijn om een ware dienaar van Allah (swt) te zijn, wanneer hij/ zij over sabr beschikt, en het Paradijs zal slechts worden betreden door hen die tijdens hun leven op aarde sabr aan de dag legden. Allah (swt) zegt hierover in de Qor’aan. Soerah Âli-‘Imrân aya 142: ”Bismillah ar-Rahmân ar-Rahiem Of denken jullie dat jullie het Paradijs zullen binnengaan, zonder dat het aan Allah is gebleken wie van jullie zich inzetten (voor de zaak van Allah) en wie de geduldig volhardenen zijn? Soerah Âli-‘Imrân aya 200:

shoukria
22-06-2012, 07:23
Oh jullie die geloven, volhardt geduldig en vergroot jullie volharding en neemt jullie stellingen in en vreest Allah opdat jullie zullen welslagen.” Het beschikken over sabr is onontbeerlijk voor ieder mens, want ieder mens zal beproevingen ondergaan. Wanneer alles goed gaat en het lijkt mee te zitten, is het niet zo moeilijk om op Allah (swt) te vertrouwen, dankbaar te zijn en geduld te hebben. Pas wanneer het tegenzit wordt geduld onmisbaar. Allah Raboel âlamien, onderwijst en vormt de mens door middel van beproevingen. In de Qor’aan staat in Soerah Al-Anbiyâ’ 21 aya 35 ”Iedere ziel zal de dood smaken, en Wij zullen jullie beproeven met het goede en het kwade als een verzoeking, en tot ons zullen jullie worden teruggevoerd.” Ongetwijfeld kennen wij het verhaal van Ayyôeb. Het verhaal van de profeet Ayyôeb in de Qor’aan toont een ander aspect van Allah’s (swt) gunsten aan zijn gelovige dienaren, die geduldig blijven en dankbaar, en aan zijn geliefde profeten. Ayyôeb had veel dieren, kuddes en akkers en goede zonen. Hij werd op de proef gesteld over al deze dingen en verloor ze allemaal. Toen werd hij op de proef gesteld over zijn eigen lichaam. Niets van zijn lichaam bleef gezond, behalve zijn hart en zijn tong. Daarmee dacht hij aan Allah (swt). Hij was helemaal alleen in een verre uithoek van het land. Niemand had medelijden met hem, behalve zijn vrouw, die voor hem zorgde. Ze leden zo'n gebrek, dat ze moest werken als bediende. Maar ondanks dit alles bleef Ayyôeb standvastig in zijn geduld. Hij dacht altijd aan Allah (swt), en dankte Hem altijd. Hij klaagde niet, gaf niemand de schuld, mopperde niet en werd nooit boos. En zo bleef Ayyôeb een aantal jaren lang, heel geduldig. Toen de kwelling die Allah (swt) voor Ayyôeb’s ziel had gewild, voorbij was, brak er voor hem vrede aan. Allah (swt) gaf hem een doe’a in (smeekbede), die verhoord werd. Dat gebed toonde zijn machteloosheid en ellende aan. Het maakte duidelijk, dat er inderdaad geen toevlucht tegen Allah (swt) is, behalve in Hem, en dat Hij de macht heeft om alles te doen. Allah (swt) genas Ayyôeb’s lichaam en gaf hem zijn familie en zijn bezit terug, en zegende hem. In de Qor’aan staat in Al Anbiyâ’ 21 aya 83 ”Toen Ayyôeb tot zijn Heer riep en zei: Kwelling heeft mij neergedrukt, en U bent de genadigste van de genadigden. Wij verhoorden zijn gebed en bevrijdden hem van zijn moeilijkheden. Wij gaven hem zijn familie en het gelijke ervan erbij, als een teken van onze barmhartigheid en als een herinnering voor de dienaren.” Als je het verhaal van Ayyôeb hoort, dan kun je zien dat hij alleen op Allah (swt) vertrouwde, ook hier zien we dat geduld belangrijk is. Kunnen we ons voorstellen dat wij zoveel geduld kunnen hebben als Ayyôeb. Hoe snel worden we niet ongeduldig of zelfs boos of hebben we onszelf soms niet onder controle, zeggen we soms dingen die we misschien beter niet hadden kunnen zeggen. Soms is het beter om te zwijgen dan te praten. Eerst denken dan doen. Opvoeding van de nafs (ego) is hierbij ook een heel belangrijk aspect. Wat betekent Nafs??? Nafs betekent eigen ik (ego) Allah heeft ieder mens geschapen met de nafs. De nafs heeft de keus gekregen om voor het goede of voor het slechte te kiezen. Ook bij Nafs zien we geduld weer terug. Over de nafs zelf is heel veel te vertellen, Maar ik wil hier alleen Sabr benadrukken. Voor de nafs kun je naar het stuk gaan wat daar al over geschreven is. ik moet dit ook toepassen, laatste tijd is mijn imaan verzwakt. Ik moet mezelf weer oppakken:(

shoukria
22-06-2012, 07:24
"En wees zelf geduldig (O Mohammed) met diegenen die tot hun Rabb (Heer) in de ochtend en de avond aanroepen....." (Soerah Al-Kahf 18 aya 28) Deze aya betekent dat je je nafs moet dwingen geduld te hebben om de Islam te leren. En deze vorm van sabr is de belangrijkste; namelijk sabr hebben in de gehoorzaamheid aan Allah (swt). Het betekent je nafs opleggen lessen te volgen, dhikr (gedenken van Allah) te doen, Arabisch en de Qor’aan te studeren etc. etc. kortom kennis vergaren omtrent hetgeen verplicht is voor iedere gelovige, man en vrouw. Want hoe vaak nemen we ons niet voor serieus te beginnen met bijvoorbeeld Arabisch of Lezingen te volgen, Islam te bestuderen en hoe dikwijls gebeurt het niet dat we toegeven aan onze nafs en afhaken, om onze tijd aan iets anders van de doenja (deze wereld) te geven. We besteden onze tijd dan liever op een andere manier. En dit is één van de dingen waartoe we onze nafs moeten aanzetten door te gaan om op deze manier steeds onze imaan (geloof) sterker te maken, om zo verder te komen op de weg van de Islam, om zo te werken voor onze uiteindelijke bestemming. Imaam Bishr al Haafie vertelde dat hij op een keer samen met een man op de weg liep en deze man was erg dorstig. Hij vroeg onderweg aan Bishr of hij uit de put kon drinken die zij tegenkwamen. Bishr antwoordde hierop: "Nee, wacht op de volgende put." Toen zij bij de tweede put kwamen vroeg de man Bishr opnieuw of hij uit deze put kon drinken. Maar Bishr antwoordde opnieuw dat hij beter tot de volgende put kon wachten. Dit gebeurde nog een paar keer en op het eind zei Bishr tegen de man: "Zo moet je eigenlijk met de doenja (dit leven) omgaan. Je moet je nafs dwingen sabr te hebben en niet gelijk als je nafs wat wil eraan toegeven." Een andere vorm van sabr hebben van de nafs is leren om te gaan met een beproeving. insha Allah krijgen we de nodige sabr en kennis Ameen!

shoukria
30-06-2012, 21:52
Allaho akbar

Siempje_
30-06-2012, 21:53
La illaha illa Allah

shoukria
30-06-2012, 21:55
Salaam liefje Hoe is het met je:sjans:

Siempje_
30-06-2012, 22:22


Salaam liefje Hoe is het met je:sjans: Wa Alaikoem salam hbiba! Goed hamdulillah!:sjans: en jij?

shoukria
30-06-2012, 22:28
Gaat ook goed Alhamdoelillah:hoera: Ook op al3isha aan het wachten?

Siempje_
30-06-2012, 22:31
Hahahahhaa hamdulillah! Ja ook aan het wachten hihi:hoera::banana:


Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23