Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : De zakat!!!Pagina's : [1] 2 3

shoukria
30-05-2012, 10:00


Armenbelasting (zuil van de Islam) Soerah Al-Lail, ayah 5: "FA AMMA MAN ATA WAT TAQA", hij dan, die uitgeeft en godvrezend is Zakaat is de bijdrage in natura of geld, die een bemiddelde moeslim ieder jaar aan de armen moet uitdelen. De moraal, die deze instelling inhoudt is dat je niet zelfzuchtig moet zijn en teveel waarde hecht aan aardse bezittingen, maar dat je altijd klaar moet zijn om je broeders en zusters te helpen met alle middelen die jou ter beschikking staan. Zakaat is een verplichting voor alle moslims die een heel jaar lang in het bezit zijn van goud met een minimum gewicht van 87.37 gram, of zilver met een minimum gewicht van 611.62 gram. Jaarlijks moet men van de totale waarde dat men bezit 2,5 % afdragen. Zakaat wordt niet alleen op goud en zilver geheven maar ook op geld, kamelen, vee, geiten en alle handelswaar. Zakaat moet bepaald worden naar de netto-balans van de waarde van de handelswaar aan het einde van het jaar. Ter verduidelijking wordt vermeld, dat zij die de puberteitsjaren bereikt hebben en een waardebezit hebben aan goud en/of zilver, dienen zakaat (armenbelasting) te geven aan armen of aan hun organisatie, die vervolgens de zakaat doorstuurt naar de armen. Zakaat wordt gegeven: 2 1/2 % van het totaal waarde grammen uitgedrukt over goud en zilver omgezet in geldswaarde. En ook zij, die alleen in kontanten zoveel geld hebben, die de grens (sahiebe nisaab) hebben bereikt, zoals aangegeven in waarde aan goud en zilver. De zakaat wordt berekend over de waarde in kontanten of goud en zilver op de dag van de Arabische jaartelling dat u uw jaar afsluit. Zakaat aan goud 2 1/2 % van 87,37 gram Zakaat aan zilver 2 1/2 % van 611,62 gram Als u meer hebt dan hierboven gegeven waarde doch minder als 1/5 deel aan waarde boven de twee (2) normen, dient u geen zakaat te geven over de meerdere waarden. Indien u meer hebt, dus de norm aan goud en zilver + 1/5 deel daarvan of meer dient u over alles zakaat te geven

shoukria
30-05-2012, 10:27
WANNEER ZAKAAT AFDRAGEN De zakaat plichtige geeft dit aan de behoeftige bij voorkeur voor de Ied-salaat Soerah Al-Baqarah, ayah 261: De gelijkenis van degenen die hun bezittingen aan Allah's weg besteden is als de gelijkenis van een zaadkorrel, die zeven aren doet spruiten, in elke aar honderd korrels. En Allah ta'ala vermeerdert zelfs meer dan dat, voor wie hij wil HOEVEEL ZAKAAT AFDRAGEN Hieronder wordt aangegeven welke zaken onder de zakaat verplichting vallen (dit is een hulp voor de berekening, in de Heilige Quran staan alle regels en uitzonderingen exact beschreven). 1. Goud Indien men gedurende het hele jaar in het bezit is van minimaal 84 gram goud van 18 karaat betale men 2.5% van de waarde aan zakaat 2. Zilver Indien men gedurende het hele jaar in het bezit is van minimaal 612 gram zilver betale men 2.5% van de waarde aan zakaat 3. Goud+Zilver Indien men niet op 84 gram goud of 612 gram zilver komt, telt men het gewicht van beide delen op (goud+zilver). Is het gewicht 84 gram of meer, betale men 2.5% van de totale waarde aan zakaat 4. Meer zilver dan goud Maar het kan zijn dat men meer zilver heeft dan goud. Nu kan het beetje goud dat er is het gewicht van 612 gram zilver doen bereiken of overstijgen 5. Spaargeld Vertegenwoordigt het spaargeld minimaal de waarde van respectievelijk 84 gram goud of 612 gram zilver, dan is men hierover 2.5% zakaat verschuldigd. 6. Landbouwproducten, handelsgoederen, bodemschatten etc. Men betaald ook zakaat op landbouwproducten, handelsgoederen, grondstoffen en op opbrengsten van fondsen, terwijl op oude bodemschatten voor 1/5 deel in aanmerking komen. (zie voor exacte beschrijving in de Heilige Quran) 7. Dieren Ook dieren worden belast; kamelen, geiten, schapen, runderen etc. (zie voor exacte beschrijving in de Heilige Quran)

shoukria
30-05-2012, 10:47
AAN WIE ZAKAAT AFDRAGEN? De zakaat mag NIET overhandigd worden aan een persoon die hierop geen aanspraak maakt. De gever die zakaat afdraagd aan een persoon die zelf zakaat plichtig is, wordt beschouwd als een die geen zakaat heeft afgedragen! Soerah At Taubah, ayah 60: De zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen, en degenen die het innen, en degenen wier harten gemaakt worden om tot liefde voor de Islam te neigen en het vrijkopen van de slaven en de schuldenaars op Allah's weg en de reiziger Zakaat mag afgedragen worden aan personen uit een van de onderstaande acht groepen: 1. De Foeqara De armen die niet in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien, noch voor het gezin. De zogeheten kroost bezitters: zij hebben alleen kinderen. Zij zijn echter onschuldig en kunnen derhalve niet boven bestaansminimum uitkomen. 2. De Masaakien Het gaat om behoeftigen, om armoedige gezinnen, bijvoorbeeld waar gebrek heerst aan het nodige. De masaakien moge een beroep doen op de Bait oel Maal (openbare middelen); doch in het algemeen van toepassing het principe dat iemand die voor een dag genoeg voedsel heeft NIET de hand direkt mag opsteken; de Masaakien is nog armer dan de Foeqara 3. De Aamielien Het zijn zakaat inners. Deze beamten komen wij in Islamitische landen tegen. Zij gaan huis aan huis om zakaat te innen en hebben veelal aanspraak op hun rechtens toekomende deel 4. De Moeallafatie Qoeloeb Dit zijn nieuwe bekeerlingen. 5. Fie Rieqaab De zakaat opbrengst mag aangewend worden om slaven die de Islam hebben omhelsd vrij te kopen 6. De Ghaariemiena Een groepering die zwaar in de schulden zijn gekomen, door de onvoorziene omstandigheden en bij wie mogelijkheden zich niet voordoen om uit de narigheid te raken 7. Fie Sabie-liellaah Op de weg van Allah . In de eerste instantie heeft men uit de heilige oorlog (Djiehad) te kunnen voeren o.a. voor militaire uitrusting, voedsel voorraden en verder voor alle benodigheden die noodzakelijk zijn. Bovendien mogen studenten die een Islamitische studie volgen worden gesteund met zakaat giften en ook armen die de Hadj-plicht niet vol-voerden mogen ongevraagd iets tegemoed zien 8. Wab Nies Sabiel De reiziger. Er kunnen tijdens de reis eventualiteiten voorkomen waardoor zelfs een gefortuneerde reiziger het nodige ontbeert. Hij verliest ogenblikkelijk alles wat hij had meegenomen om de reis te kunnen maken, en is dan eigenlijk onder normale omstandigheden zakaat-plichtig. Op dat moment maakt de "Wab Nies Sabiel" aanspraak op zakaat-opbrengsten

shoukria
30-05-2012, 14:23
“Als een vrouw als liefdadigheid wat voedsel weggeeft zonder het te verspillen, zal ze de beloning krijgen voor wat ze weggegeven heeft. En haar man zal beloond worden vanwege zijn verdiensten en de verkoper zal ook met het gelijke beloond worden. En de beloning van de één zal de beloning van de anderen niet verminderen.” Deze hadith is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Sahih Bukharie.

shoukria
30-05-2012, 14:24


Vrijgevigheid van de Profeet “Ik verrichte het Asr-gebed met de Profeet en na het beëindigen van het gebed (met de Tasliem), stond hij haastig op, ging naar het huis van één van zijn vrouwen en kwam terug. Hij zag de tekenen van verbazing op de gezichten van de mensen vanwege zijn haast en zei: “Terwijl ik in mijn gebed was, herinnerde ik me dat er nog een stukje goud in mijn huis lag en ik wilde niet dat het daar bleef tijdens de nacht, dus heb ik het laten weggeven (als liefdadigheid).” Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Uqba ibn Al-Harith (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie.

shoukria
30-05-2012, 14:32
n man vroeg de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “O Boodschapper van Allah, welke liefdadigheid is het beste?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “Liefdadigheid uitgeven terwijl je gezond bent, verlangt naar rijkdom en armoede vreest. Stel het geven van liefdadigheid niet uit tot je op je doodsbed ligt en dan zegt: ”Geef zoveel aan die en zoveel aan die”, want op dat moment is het bezit niet (meer) van jou, maar is het (reeds) van hen.” Deze overlevering werd overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie.

shoukria
30-05-2012, 14:37
“Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.” Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim.

shoukria
30-05-2012, 14:40
Contact “Elk been van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. Een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of zijn bagage er op laden is liefdadigheid. Een goed woord is liefdadigheid. Elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.” Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim en ook in de 40 hadith Nawawi (nummer 26).

shoukria
30-05-2012, 14:45
Verschillende vormen van liefdadigheid De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, de vermogende mensen zijn met de beloningen weggegaan. Zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en geven liefdadigheid uit van hun overtollige bezit.” Hierop zei hij (de Profeet): “Heeft Allah jullie niet in staat gesteld liefdadigheid te geven? Waarlijk, elke tasbiehah is liefdadigheid (Subhan Allah zeggen), elke takbierah is liefdadigheid (Allahu akbar zeggen), elke tahmiedah is liefdadigheid (Alhamdulillah zeggen) en elke tahlielah is liefdadigheid (Laa ilaha illallah zeggen). Het aansporen tot het goede is liefdadigheid, het weerhouden van het verwerpelijke is liefdadigheid en de geslachtsdaad van eenieder van jullie is liefdadigheid (binnen het huwelijk).” Zij (de metgezellen) vroegen: “O Boodschapper van Allah, iemand van ons bevredigt zijn seksuele begeerten en nog komt hem daarvoor beloning toe?” Hij zei: “Wat denken jullie als hij het op verboden wijze zou hebben gedaan: zou hem dan geen bestraffing toekomen? Zo komt hem een beloning toe als hij het op de toegestane wijze doet.” Deze hadith is overgeleverd door Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Moeslim. Ook staat de hadith vermeld in de 40 hadith Nawawi (nummer 25).

shoukria
30-05-2012, 15:10
“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn: 1. De rechtvaardige leider 2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd) 3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is 4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah 5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah” 6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft 7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.” Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat in Bukharie en Muslim vermeld

shoukria
30-05-2012, 15:18
Sadaqa geven als bescherming tegen het vuur “Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het door het weggeven van een halve dadel.” Deze hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim en is overgeleverd door Adi ibn Haatim (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). laatste voor vandaag

prototype01
08-06-2012, 14:37
Jazaak Allah. Nuttige info.

goudsteentje
11-06-2012, 00:08


Barakaloefieki sis Up!

shoukria
11-06-2012, 15:44
Wa iyaakoem broeder en zuster;)

jewwhisperer
11-06-2012, 16:50
Ohja ik heb gisteren een goede daad verricht het was een moslim die in nood zat :D ik had wel een voldaan gevoel daarna :hadj:


Pagina's : [1] 2 3