Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : De dochter, de vrouw en de moeder in islam! islam haters stay out!!Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

shoukria
23-05-2012, 09:34


jullie mogen wel uit interesse lezen hoor :) De vrouw wordt geëerd in de islam, heeft haar rechten (en natuurlijk ook haar plichten) en mishandeling en onderdrukking zijn volstrekt verboden! Geen ja, ... maar. Lees gewoon even verder en denk erover na. Deze tekst is gewoon een aanzet om verder te zoeken; verder dan de meesten zoeken. Er is ongelooflijk veel onwetendheid over deze levenswijze - de islam. Er is zo veel wat verkeerd begrepen wordt en het wordt van de ene generatie op de volgende doorgegeven. Veel mannen zijn er van overtuigd dat ze het recht hebben om hun vrouw bont en blauw te slaan. Veel mannen luisteren helemaal niet naar wat hun echtgenote te vertellen heeft. Het kan een ellenlange lijst worden, maar jullie kunnen die zeker zelf verder aanvullen. De meeste mannen gaan niet terug naar de basis; niet naar de pure islam waar de vrouw met respect behandeld moet worden. Welke waarde heeft de islam aan ons vrouwen toegekend? De Profeet Mohammed - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd dat de beste mannen degenen zijn die het beste zijn voor hun vrouwen. ‘En de besten onder jullie zijn degenen die het best zijn voor hun vrouwen!' (Authentieke overlevering in Sahiehoel Djaami') En vermoedelijk hebben velen onder jullie dit nooit gehoord of gelezen. Misschien wel gelezen maar er niet bij stilgestaan? ‘Blijf dicht bij haar, want het Paradijs ligt onder haar voeten' en hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - bedoelde de moeder! (Overlevering uit Sahiehoel Djaami' en ‘hassan' verklaard) Eén van de verplichte handelingen tijdens de bedevaart en de ‘oemrah, is de sa'y(3); dit is het heen-en-weer rennen tussen de bergen As-Safaa en Al-Marwah. Sinds ontelbare jaren voeren miljoenen mensen (mannen en vrouwen) dit verplichte ritueel uit. Degene die ons daarin voorging was Hadjar - mag Allah tevreden zijn met haar, een vrouw, de echtgenote van Profeet Ibraahiem - alayhis-salaam. En als je meer leest over de geschiedenis (o.a. in Al-Boechaarie) van deze sterke, diepgelovige vrouw, die haar vertrouwen in Allah stelde, dan sta je versteld. Het zamzam water was uit de grond opgeborreld, nadat Hadjar zeven maal over en weer gerend had tussen de twee bergen As-Safaa en Al-Marwah. Eén of twee mannen van de Joerhoem-stam (of een familie van de Joerhoem), die op doortocht waren, werden uitgestuurd om te kijken of er in de vallei (waar ze nooit door trokken) water was. Ze hadden boven de vallei een vogel zien rondcirkelen die men normaal enkel op plaatsen vindt waar water is. Het was ook gekend dat die vogels dan op die plaats bleven. Voordien was er in die vallei helemaal geen water! Ze vonden Hadjar bij het water. Daarna kwam de rest van de groep mee met de verkenners. De reizigers vroegen aan Hadjar of ze bij haar konden blijven. Ze antwoordde toen dat dit kon, maar dat het water haar haqq was. Niemand zou het aangedurfd hebben om haar dat recht te ontnemen! Er werd waarde gehecht aan haar woorden. Later lieten ze hun families naar de vallei van Bakkah komen, die daar dan bleven wonen. Maryam - mag Allah tevreden zijn met haar, de moeder van ‘Iesaa - alayhis-salaam - wordt heel vaak vermeld in de Koran. Het is de enige vrouw die bij naam genoemd wordt in de Koran. Hierover kun je ook zelf wat opzoeken en je zult al gauw merken dat er met veel eerbied over haar - mag Allah tevreden zijn met haar - gesproken wordt. Geen enkel hoofdstuk in de Koran draagt de naam van een man, uitgezonderd Loeqman en de namen van Profeten - alayhiemoe-salaam. Er is echter wel een hoofdstuk dat de naam van een vrouw draagt! ‘Maryam ‘En toen de Engelen zeiden: ‘O Maryam, Allah heeft jou uitgekozen, gezuiverd en boven de vrouwen van de mensheid uitgekozen!' [Soerat Al ‘Imraan 3 : 42] Er heeft niemand zo veel overleveringen gedaan als ‘Aa-isha - mag Allah tevreden zijn met haar, de vrouw van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, uitgezonderd Aboe Hoerayrah - moge Allah tevreden zijn met hem! De boeken van de geleerden staan vol met de overleveringen via ‘Aa-isha - mag Allah tevreden zijn met haar. De metgezellen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en de generatie na hen (de taabi'ien) kwamen naar haar om vragen te stellen, onder andere over hoe de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn aanbidding verrichtte en over nog zo veel meer zaken. En haar uitspraken werden toen en ook nu nog opgevolgd door de grote islamgeleerden en de moslimgemeenschap in het algemeen. ‘Aa-isha - mag Allah tevreden zijn met haar - wordt ook moeder van de gelovigen genoemd, net als de andere echtgenotes van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam: "... en zijn vrouwen zijn hun (van de gelovigen) moeders ..."' [Al-Ahzaab 33 : 6] De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vroeg aan Aa-isha - mag Allah tevreden zijn met haar - om iets voor hem - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - uit de moskee te nemen. Zij zei hem - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - dat ze haar maandelijkse periode had (en dus onrein was). Maar hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - had geduld met zijn echtgenote en er kwam geen antwoord zoals ‘Doe nou toch gewoon wat ik je vraag!' Of ‘Weet je dat nou nog niet?' Neen, hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei haar: ‘De bloeding komt niet uit jouw handen!'(8) Hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - onderwees zijn vrouwen op een zachte, geduldige manier. De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - was met zijn metgezellen - mag Allah tevreden zijn met hen - uit Medinah vertrokken om de ‘oemrah te verrichten (dit was voor de verovering van Mekkah). De ‘oemrah mocht dat jaar niet verricht worden; wel het daaropvolgende jaar. Na het ondertekenen van het vredesverdrag met de Qoeraish) beval Allahs Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn metgezellen om recht te staan, hun offerdier te slachten en hun hoofd te scheren. Niemand van hen stond recht. Hij herhaalde zijn bevel driemaal, echter zonder gevolg! Hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - ging bij hen weg en stapte naar Oemm Salamah. Hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vertelde haar - mag Allah tevreden zijn met haar - over het voorval. Ze vroeg hem of hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - wilde dat ze zijn bevel zouden opvolgen. Toen gaf ze hem - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - de raad om terug te gaan zonder een woord te spreken, tot hij zijn offerdier geslacht had en tot zijn haar afgeschoren was. Hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - volgde haar raad op. Toen zijn metgezellen zagen dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zelf deed wat hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - hen had gevraagd, stonden ze recht en slachtten hun offerdier. Ze begonnen ijverig elkaars haar af te scheren! Hier begrijpen we uit dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zo veel geduld had dat hij niet begon te tieren toen zijn metgezellen - mag Allah tevreden zijn met hen - niet meteen zijn bevel uitvoerden! Maar ook dat hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - raad aan zijn echtgenote vroeg en die raad aanvaardde. Er werd niet gezegd: ‘Denk je nou echt dat je het beter weet?' Of ‘Bemoei je met je eigen zaken!' Of ‘Blijf in je keuken!' Hierna volgt een prachtige overlevering die ons moet doen nadenken over de échte waarde die aan de vrouw gegeven werd door onze Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam. Maar dan moeten wij vrouwen dit ook willen begrijpen, want misschien zijn er velen onder ons die niet meer ‘voorzichtig' behandeld willen worden. We willen meestal toch ‘gelijke' rechten? Als we echter voor een keer echt eerlijk tegenover onszelf zouden zijn, dan willen we het - héél diep in ons binnenste - wel! Er zullen ook wel mannen zijn die dit kort artikeltje lezen. Ik hoop dat ze op zoek gaan, net als de vrouwen en dat de harde kantjes eraf zullen gaan! Dat de mannen zachter worden voor hun echtgenote, moeder, dochter, zusters, tantes en meer begrip voor hun aangeboren aard tonen, maar... dat de vrouwen op hun beurt ook het nodige respect hebben en wat zachter worden voor hun echtgenoot, vader, zoon, broers, ooms, enzovoorts. Indien de mannen uit hun omgeving behoren tot degenen die de islam niet echt begrepen hebben, dan kunnen ze smeekbeden voor hen verrichten en aan Allah vragen om hen te leiden naar de juiste kennis over deze mooie levenswijze - de islam - en het in praktijk brengen van de voorschriften. Anjaashah was een man die de kamelen trok voor de vrouwen. Hij had een zeer mooie stem en terwijl hij de kameel voorttrok trok, neuriede hij. De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei tegen hem: ‘O Anjaashah, wees rustig in de manier waarop je het kristal [voort]trekt!' ( Sahieh Adaboelmoefrad van Al-Boechaarie) Onze Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - was bezorgd om de vrouwen en vergeleek hen met kristal! Het ritme van het neuriën door de begeleider beïnvloedt de snelheid waarmee de kamelen stappen. Als ze te snel zouden stappen, dan zouden de vrouwen er af kunnen vallen en ‘breken' De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "De beste mensen zijn degenen met het beste gedrag!" (Authentiek: Sahiehoel-Djaami') En ook: "Degenen die mij het meest geliefd zijn en die het dichtst bij mij zullen zitten op de Dag der Opstanding, zijn degenen met het beste gedrag!" (Authentiek: At-Tirmidhie) Wat houdt ons nog tegen om de voorbeelden van onze Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en van degenen die ons voorgingen te volgen? Of op zijn minst toch te proberen? Als er iets verkeerd staat in het artikel, dan is dit enkel door mijn gebrek aan kennis, want de islam is perfect. En ik vraag Allah om mij hiervoor te vergeven.

shoukria
23-05-2012, 09:35
Allah (swt) zegt hierover in de Qor?aan: En wanneer het nieuws van (de geboorte van) een dochter tot een van hen kwam, werd zijn gezicht somber en hij was vervuld met innerlijk verdriet. Hij verbergt zichzelf voor de mensen wegens het slechte nieuws wat hij kreeg. Zal hij haar houden met schande of haar begraven in de aarde? Zeker (weet) slecht is hun beslissing.? (16:58-59) Maar de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) kwam en verhief de status van de dochters gegeven door Allah (swt) en maakte het grootbrengen van dochters belangrijk en beloonde de ouders daarvoor in het hiernamaals met een goede positie. De Profeet zei: Een ieder die twee meisjes grootbrengt tot zij de volwassenheid bereiken. Degene en ik zullen (samen) komen op de Dag der Opstanding en hij strengelde zijn vingers ineen (in het Paradijs). (Moeslim)

shoukria
23-05-2012, 09:36
En voor de mensen van onwetendheid die een afkeer hebben van het vrouwelijke wezen zegt Allah (swt): En wanneer julie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.? (4:19) Uiteindelijk bepaalt Allah de Schepper, de Almachtige, of het een jongen of een meisje is. Zoals Allah (swt) zegt in de Qor?aan: Aan Allah behoort de heerschappij / koninkrijk van de hemelen en de aarde. Hij schept wat Hij wil en Hij schenkt meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt jongens aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun jongens en meisjes. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Waarlijk, Hij is de Alwetende en is in staat alles te doen. (almachtig)? De status van de vrouw in de islam is verheven op een waardevolle plaats. Haar aanwezigheid zal vaak een rol spelen in het dagelijkse leven van een elke moslim. De man en de vrouw in de islam hebben rechten en plichten die bij een ieder van hen passen. De moslimvrouw is een onderwijzeres in de opbouw van een rechtvaardige goede samenleving, zolang ze de Weg van de Qor?aan en Soennah van de profeet volgt. Want trouw blijven aan de Qor?aan en de Soennah weerhoudt elke moslim -man of vrouw- af te dwalen op elke manier. Het geheim in haar belangrijkheid ligt in de enorme last en de verantwoordelijkheid die op haar rusten en de moeilijkheden die zij kan tegenkomen- verantwoordelijke heden en moeilijkheden waarvan er sommige zijn die een man niet eens kan dragen. De moslimvrouw vervult in haar leven verschillende rollen; van baby naar kind, naar jonge volwassen vrouw, naar echtgenote en naar de moeder rol. Bij elke van deze fases heeft de moslimvrouw haar rechten en plichten. De belangrijkste plicht dat altijd blijft gelden zowel de man en vrouw is het aanbidden van Allah de verhevene en het volgen van de leringen van de profeet . Zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor?aan: Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken, en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.? (Soerah Al Ahzab:35) Wie goed doet, man of vrouw, en hij gelooft: Voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen. (Soerah An Nahl: 97) De verdere rol van de vrouw begint daarna bij het goed behandelen en het respect hebben voor haar ouders. De islam vernoemt meerdere malen dat in de Qoraan en soennah. De ouders van haar staan in een hoge status. En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders (Soerah An Nisa:36) En wij hebben de mens bevolen goed te zijn voor zijn ouders.. (Soerah Al Ankaboet:8) En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid. (Soerah Loeqman:14) Maar het is niet toegestaan om de ouders te gehoorzamen met iets dat Allah de Verhevene verboden heeft verklaard want de gehoorzaamheid aan Allah de Verhevene gaat boven de gehoorzaamheid van de ouders. Allah de Verhevene zegt in de Qor?aan: En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hun dan niet. (Soerah Loeqman: 15) Naar mate haar ouder worden zullen haar plichten veranderen en vermeerderen want na het huwelijk wordt ze echtgenote en moeder. De moslimvrouw krijgt ook steeds meer een verzorgerlijke rol zo verzorgerlijk dat zelfs wanneer ze zwanger is, ze de verantwoording draagt voor haar baby en dat ze hem moet verzorgen door ervoor te zorgen dat ze niks schadelijks eet, handelt etc.. Het huwelijk van moslimvrouw en haar echtgenoot is een gezegend in de islam. Een lange levensreis met beide dat gevuld gaat met liefde, samenwerking en harmonie. Allah de verhevene zegt hierover in de Qor?aan: En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt. (Soerah Ar Roem:21) De vrouw als moederrol draagt het meeste verzorging voor kinderen. Ongetwijfeld zijn kinderen een bron van verheuging en gezelligheid, de kinderen maken het leven zoet. De beide ouders dragen de verantwoording om de kinderen volgens de Qoraan en de Leringen van de profeet op te voeden. Vooral de vrouw moet er goed bewust van zijn dat ze een grote verantwoording draagt want de kinderen zijn het meest van de tijd bij haar. De kinderen trekken zich ook meer naar de moeder. Het geheim van haar belangrijkheid van een moslimvrouw ligt in de enorme last en de verantwoordelijkheid dat haar toe behoort. De moeilijkheden en de verantwoordelijkheden die op haar rusten en de moeilijkheden die ze kan tegen komen. Dat is waarom een van de belangrijkste verplichtingen van een persoon dankbaar, vriendelijk, respectvol en een goede relatie met haar te tonen. En in deze zaak is ze bevoorrecht en boven de vader geplaatst Er kwam een man naar Allah’s boodschapper en zei O Boodschapper van Allah! Wie van de mensheid komt de beste kameraadschap van mij toe? Hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) antwoorde: Jouw moeder. De man vroeg: Wie daarna: Hij antwoordde: Jouw moeder. De man vroeg vervolgens: Wie daarna? Dus de profeet antwoordde opnieuw: Jouw moeder.? De man vroeg vervolgens: Wie daarna?? Hij antwoordde: Dan je vader. (Al Boecharie & Moeslim, overgeleverd door Aboe Hoeraira) Dit betekent dat aan de moeder drie keer meer vriendelijkheid en goede behandeling moet worden gegeven dan aan de vader. Als ze de kinderen een islamitische opvoeding geeft zodat ze voorbereid zijn om in de latere omgeving goed functionerende moslims worden. Over de verantwoording die de moslim moeder draagt staat ook vermeld in de Qoraan: O jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden van de Hel (Soerah At Tahrim: 6) Hoe kan de moslimvrouw haar kinderen op de juiste manier een islamitische opvoeding geven? Door middel van waardevolle kennis op te doen dat al moet beginnen in haar jonge jaren, en als dat niet het geval was geweest zou ze dagelijks kennis moeten op blijven doen zodat ze de juiste voorbeeld rol kan zijn. Ook al heeft de moeder vele taken te verrichten heeft ze nog geen excuus om geen kennis op te doen, het is wel zo dat de man zijn kennis die hij opdoet over moet dragen aan de vrouw. Maar als dat niet het geval is zal ze haar best moeten doen om zelf te leren. Zoals de profeet zegt: Het opdoen van kennis is een plicht van iedere moslim? ( Boecharie & Moeslim)

shoukria
23-05-2012, 09:36
straks meer:nijn:

berberpareltje
23-05-2012, 09:39


Massa Allah lieverd ..Ga door:sjans:

shoukria
23-05-2012, 09:49
Massa Allah lieverd ..Ga door:sjans: salaam liefje I am back:bril:

berberpareltje
23-05-2012, 09:57
salaam liefje I am back:bril:Wa a3likoum sallaam lieverd! Gelukkig ik miste je hier al....Nou niet weg gaan aub.

shoukria
23-05-2012, 10:00
hijaab niet alleen voor de vrouw maar ook voor de man! Vraag: Waarom vernedert en verlaagt de Islam de vrouw door ze achter de sluier te houden? Aantwoord: De status van de vrouwen in de Islam is vaak het doel van de aanval van de seculaire media. De 'hijaab' is de Islamitische kleding, die door velen als voorbeeld wordt gegeven van de 'onderdrukking' van de vrouw onder de Islamitische Wet. Voordat we de redenen van deze religieuze verplichting, de 'Hijaab' gaan analyseren, laten we eerst eens de situatie van de vrouwen bekijken vóór de komst van de Islam. 1. In het verleden werden de vrouwen vernedert, verlaagt en gebruikt als lustobjecten. De volgende voorbeelden uit de geschiedenis illustreren het feit dat de status van de vrouwen in vroegere samenlevingen zo laag was dat ze de menselijke waardigheid werd ontnomen: De Babylonische Samenleving: Onder de Babylonische Wet werden de vrouwen werd verlaagd en alle rechten werd ze ontnomen. Als een man een vrouw vermoorde, kreeg hij hiervoor geen bestraffing, maar zijn vrouw had de doodstraf gekregen. De Griekse Samenleving: De Griekse samenleving werd beschouwd als de meest glorieuze van alle oude (vroegere) samenlevingen. In dit o zo 'glorieuze' systeem, werden de vrouwen alle rechten ontnomen en werd er op hun neer gekeken. In de Griekse mythologie, is een 'denkbeeldige' vrouw, genaamd 'Pandora', de hoofdoorzaak van alle ongeluk van de mensheid. De Grieken beschouwden vrouwen als onmenselijk (minder dan menselijk) en ondergeschikt aan de mannen. Desondanks was de kuisheid van vrouwen heel belangrijk en daar werd veel belang aan gehecht, maar later werden de Grieken overvallen door hun lusten en seksuele perversie. Prostitutie werd een normale praktijk onder alle klassen van de Griekse Samenleving. De Romeinse Samenleving: Toen de Romeinse samenleving op de piek van zijn 'glorie' was had een man zelfs het recht om het leven van zijn vrouw te nemen. Prostitutie en naaktheid waren een gewoonte onder de Romeinen. De Egyptische Samenleving: De Egyptische Samenleving beschouwde de vrouwen als het kwaad of als een teken van de duivel. Pre-Islamitisch Arabi: Voordat de Islam er was in Arabi, keken de Arabieren neer op vrouwen, en heel vaak als een meisjesbaby werd geboren, werd ze levend begraven 2. De Islam verhief de status van de vrouwen en gaf hen gelijkheid en voorziet erop dat ze hun status behouden De Islam verhief de status van de vrouwen en garandeerde hen hun rechten 1400 jaar geleden. De Islam voorziet dat de vrouwen hun status behouden. Hijaab voor de mannen Mensen discussiren bijna altijd over de 'hijaab' in de context van vrouwen. Terwijl de Glorieuze Qoer'aan eerst de 'hijaab' voor de mannen vermeld vóór de 'hijaab' voordat de vrouwen wordt vermeld. De Qoer'aan zegt in Surah Noer: "Zeg (O Moehammad) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven." [Qoer'aan 24:30] Het moment dat een man naar een vrouw kijkt en mocht enige schaamteloze gedachte in zijn hoofd komen, dan moet hij zijn blik neerslaan. De Hijaab voor de vrouwen. Het volgende vers van Surah Noer zegt: "En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezem dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen.." [Qoer'aan 24:31] 3. De zes criteria voor de Hijaab Volgens de Qoer'aan en de Soennah (van de Profeet, saws) zijn er eigenlijk zes criteria opmerkzaam voor de Hijaab: 1. Omvang: Het eerste criterium is de omvang van het lichaam dat bedekt zou moeten zijn. Dit is verschillend voor mannen en vrouwen. Het deel van het lichaam dat de man verplicht is te bedekken begint bij de navel tot de knieën. De vrouw is verplicht haar gehele lichaam te bedekken, behalve de handen tot de polsen en het gezicht. Als ze (de vrouwen) het wensen dan kunnen ze zelfs deze delen van het lichaam ook bedekken. Sommige geleerden zijn van mening dat het gezicht en de handen ook een deel zijn van het 'verplichte' deel van de 'hijaab'. De vijf resterende criteria zijn hetzelfde voor de mannen en de vrouwen. 2. De kleren moeten los gedragen worden en ze mogen niet het figuur van het lichaam laten zien. 3. De kleren mogen niet transparant zijn, zodat men er doorheen kan kijken. 4. De kleren mogen niet zo opvallend en glamoureus zijn dat ze de andere sekse aantrekken. 5. De kleren mogen niet lijken op de kleren van de andere sekse. 6. De kleren mogen niet lijken op de kleren van ongelovigen, dat wil zeggen ze mogen geen kleren dragen die specifieke eigenschappen of symbolen bevatten van ongelovigen/andere religies. 4. De 'Hijaab' omvat naast andere zaken ook gedrag en houding. De complete 'hijaab' bevat, naast de zes criteria van de kleding, ook de morele houding, gedragingen en intentie van het individu. Een persoon die alleen voldoet aan de zes criteria van de 'hijaab', met betrekking tot de kleren, houdt zich maar voor een klein gedeelte aan de 'hijaab'. De 'hijaab' van de kleren moet samengaan met de 'hijaab' van de ogen, het hart, de gedachten en de intentie. Het houdt ook in hoe een persoon loopt, praat en de manier hoe iemand zich gedraagt, etc. 5. De Hijaab voorkomt aanranding De reden waarom de 'Hijaab' is voorgeschreven aan de vrouwen, wordt vermeldt in de Qoer'aan, in de volgende verzen van Surah Al-Ahzab: "O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat hun overkleden (Djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." [Qoer'aan 33:59] De Qoer'aan zegt dat de Hijaab is voorgeschreven voor de vrouwen zodat ze worden herkend als bescheiden vrouwen en dit zal ook voorkomen dat ze worden aangevallen. 6. Het voorbeeld van de tweelingzusters Stel er zijn twee zusjes die tweeling zijn, ze zijn even mooi en ze lopen over straat. Een van hen is gekleed in de Islamitische hijaab (haar gehele lichaam is bedekt, behalve haar handen en gezicht). De andere zuster heeft westerse kleding aan, een mini rokje met een topje erboven. Om de hoek staat een hooligan of een ander persoon die aan het wachten is om iemand te kunnen lastigvallen. Wie zal hij plagen en/of lastigvallen. De zus in de westerse kleding of de zus met de hijaab? Natuurlijk zal hij het meisje met het mini rokje lastig gaan vallen. Zulke kleding is een indirecte uitnodiging aan de andere sekse voor lastig vallen of aanranding. De Qoer'aan zegt terecht dat de hijaab voorkomt dat de vrouwen worden lastiggevallen. 7. Doodstraf voor de verkrachters Onder de Islamitische sharia, wordt een man die is veroordeeld voor het verkrachten van een vrouw, ter dood veroordeeld. Velen zijn verbijsterd door deze 'harde' straf. Sommigen zeggen zelfs dat de Islam een gevoelloze, barbaarse religie is! Ik heb een simpele vraag gesteld aan honderden niet-Moslim mannen. Stel, God verhoede, dat iemand jouw vrouw, of je dochter, of je moeder of je zuster is verkracht. En jij bent de rechter en de verkrachter wordt bij je voorgeleidt. Welke straf zou jij hem dan geven? Ze zeiden allemaal dat ze hem ter dood zouden veroordelen. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze hem zouden laten martelen tot de dood erop volgt. Aan hun vraag ik, dus als iemand jouw vrouw of jouw moeder verkracht zou je hem de doodstraf geven. Maar als de vrouw of moeder of dochter van iemand anders wordt verkracht en deze verkrachter krijgt de doodstraf dan is het ineens barbaars. Waarom wordt er hier gemeten met twee maten? 8. De Westerse samenleving beweert vals dat ze de vrouwen hebben opgeheven. Westerse praatjes over de liberalisatie van de vrouwen is niets dan een verborgen vorm van de exploitatie van haar lichaam, de vernedering van haar ziel en het ontnemen van haar eer. De Westerse samenleving beweert dat ze de vrouwen hebben 'opgeheven'. In tegenstelling heeft het ze eigenlijk verlaagd naar de status van bijvrouwen, matresses en society vlinders, die niet meer zijn dan speeltjes in de handen van de genotszoekers en de seks-handelaren, verstopt achter een kleurrijk scherm van 'kunst' en 'cultuur'.

shoukria
23-05-2012, 10:00
9. De VS heeft n van de hoogste aantallen verkrachtingszaken. De Verenigde Staten van Amerika zou één van de meest geavanceerde landen ter wereld zijn. Het heeft ook het hoogste aantal verkrachtingen in wat voor een land dan ook ter wereld. Volgens een FBI verslag, vonden er in het jaar 1990, elke dag gemiddeld 1756 gevallen van verkrachting plaats in Amerika. Later zei een ander verslag dat er gemiddeld 1900 verkrachtingen plaatsvonden in Amerika. Het jaar was niet vermeld, het kan in het jaar 1992 of 1993 zijn. Misschien werden de Amerikanen 'vrijpostiger' in de volgende jaren. Stel je het scenario voor de men zich in Amerika zou houden aan de Islamitische Hijaab. Dus elke keer als een man naar een vrouw kijkt en rare, schaamteloze gedachten krijgt, dan werpt hij zijn blik neer. Elke vrouw draagt de Islamitische Hijaab, dat het complete lichaam, behalve de handen en gezicht, bedekt. En nadat een man schuldig is bevonden aan verkrachting dan krijgt hij de doodsstraf. Ik vraag je, denk je dat in zo'n scenario, het aantal verkrachtingen zou stijgen, hetzelfde zou blijven of zou het dalen?? 10. De invoering van de Islamitisch Shariah zal het aantal verkrachtingen verlagen. Natuurlijk zullen, op het moment dat de Islamitische Shariah is ingevoerd de positieve resultaten onvermijdelijk zijn. Als de Islamitisch Shariah in wat voor deel van de wereld dan ook zou worden ingevoerd, of het nu in Amerika is of in Europa, zal de samenleving makkelijker kunnen ademhalen. De Hijaab verlaagt de vrouw niet, maar het verheft de vrouw en beschermd haar bescheidenheid, kuisheid en eer.

shoukria
23-05-2012, 10:03
Wa a3likoum sallaam lieverd! Gelukkig ik miste je hier al....Nou niet weg gaan aub. hahahah als ze deze topic gaan verpesten zijn ze echt de weg kwijt maar goed insha Allah blijf ik bij deze topic weha;)

berberpareltje
23-05-2012, 10:03
Ik heb een vraag, Als je verliefd bent en je verlangt zo erg naar die persoon en jij wil alles met hem doen .....En je denkt te veel aan hem.. Ik bedoel die shitan gedachte ..Is dat dan eigelijk haram om zo te denken of het is een gevoel en daar word het niet mee afgerekent?

berberpareltje
23-05-2012, 10:04
hahahah als ze deze topic gaan verpesten zijn ze echt de weg kwijt maar goed insha Allah blijf ik bij deze topic weha;)Daar heb je helemaal gelijk in ..ik hoop het niet. Ghair Inscha'Allah.

shoukria
23-05-2012, 10:07


Daar heb je helemaal gelijk in ..ik hoop het niet. Ghair Inscha'Allah. mohim ik ga er zo wie zo niet meer op in en verwijder niets insha Allah:banana: wel uppen heh:hadj:

Joost
23-05-2012, 10:09
shoukria, die teksten over de status van de vrouw enzo zijn prima, maar dat gedoe over het bedekken en uitnodigen tot verkrachten is erg triest. Als je de verkrachtingsstatistieken er op na slaat, zul je zien dat het overgrote deel van de vrouwen verkracht wordt door bekenden, daar doet bedekken niets aan af. Punt is: je hebt van vrouwen af te blijven als ze niet willen. Klaar. Bedekt of niet, heel simpel. Zeggen dat niet-bedekkende kleding een indirecte uitnodiging is tot verkrachting maakt de situatie niet beter, maar verergert deze enkel. En daarmee heb je een topic, bedoelt om duidelijkheid te scheppen over de positie van de vrouw in de Islam, omgeturnd tot het schoppen tegen het westen. Uitermate triest. :jammer: Stel er zijn twee zusjes die tweeling zijn, ze zijn even mooi en ze lopen over straat. Een van hen is gekleed in de Islamitische hijaab (haar gehele lichaam is bedekt, behalve haar handen en gezicht). De andere zuster heeft westerse kleding aan, een mini rokje met een topje erboven. Om de hoek staat een hooligan of een ander persoon die aan het wachten is om iemand te kunnen lastigvallen. Wie zal hij plagen en/of lastigvallen. De zus in de westerse kleding of de zus met de hijaab? Natuurlijk zal hij het meisje met het mini rokje lastig gaan vallen. Zulke kleding is een indirecte uitnodiging aan de andere sekse voor lastig vallen of aanranding. De Qoer'aan zegt terecht dat de hijaab voorkomt dat de vrouwen worden lastiggevallen.

berberpareltje
23-05-2012, 10:10
mohim ik ga er zo wie zo niet meer op in en verwijder niets insha Allah:banana: wel uppen heh:hadj:Hier op m.nl moet jij je niet laten kennen door niemand niet ..Ik zelf heb hier echt veel geleerd en negeren maakt een mens kapot:hihi: Dat ga ik zeker doen :banana:


Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13