Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : de islam topicPagina's : [1] 2 3 4 5 6 7

moslima1985_
17-04-2012, 10:02


ik heb gemerkt dat vele moslims heel weinig over de islam weten en wil hierbij een bijdrage leveren in kennis. discussie tussen ongelovigen/ andersgelovigen/ andere stromingen dan het soennisme zijn hier verboden. Maar tuurlijk zijn jullie welkom om te lezen. ik plaats beetje bij beetje zodat jullie het nog interessant vinden. Zeg maar wanneer ik verder moet gaan. Gair insha Allah:o Er zijn quran versen met uitleg van Ibn Khathir we beginen bij Adam en Hawa: De schepping van Adam Allah zegt in de soerah Al-Baqarah: "En voorwaar de Heer zei tegen de engelen: 'Ik zal een plaatsver-vanger op aarde plaatsen.' Zij zeiden: 'Zult U daar iemand plaat¬sen die misdaden pleegt en bloed laat vloeien - terwijl wij U verheerlijken, U prijzen en danken en U heilig maken.' Hij (Allah) zei: 'Ik weet wat jullie niet weten.' (Qs Al Baqarah 2:30) Ibn Kathir zei, dat dit een verslag is van Allah aan Zijn engelen, terwijl Hij hen de wijsheid die schuil gaat achter de schepping van Adam en zijn nakomelingen vertelt, en hoe zij elkaar op aarde zullen opvolgen. Allah zegt in een ander vers: "En Hij is het Die ervoor gezorgd heeft dat generatie na generatie komt, elk de andere op aarde vervangend. En Hij heeft jullie in rangen verheven, sommige boven andere en Hij zal jullie testen met wat Hij jullie gegeven heeft. Zeker, jullie Heer is snel in de vergoeding en zeker Hij is Vaak-Vergevend, Genadevol." (Qs Al An'am 6:165) Hij zei ook: "Of, wie antwoordt aan de behoeftige, wanneer die Hem roept, en Die het kwaad verwijdert, en jullie erfgenamen van de aarde maakt, generatie na generatie. Is er een god naast Allah? Jullie herinneren jullie maar weinig! " (Qs An Naml 27: 62) Allah zei dat tegen Zijn engelen als een reden voor de schepping van Adam en zijn kinderen, terwijl Hij voorbereidingen treft voor de gebeurtenis van iets groots voordat die in werkelijkheid plaatsvindt. Allah zei: ... "Zij zeiden: 'Zult U daar iemand plaatsen die misdaden pleegt en bloed laat vloeien - terwijl wij U verheerlijken, U prijzen en danken en U heilig maken.' Hij (Allah) zei: 'Ik weet wat jullie niet weten.'" (Qs Al Baqarah 2:30) Deze vraag gesteld door de engelen was een middel om achter de wijsheid van iets te komen. Het was niet een soort protest of een neerzien op de mensheid en ook niet jaloersheid op hen, zoals door sommige onwetende mensen gedacht wordt. Qatadah zei: "Zij verwachtten wat ze moesten doen vanwege hun vroegere ervaring met de djinn die op aarde leefden voor de schep*ping van Adam." Ibn 'Oemar zei: "De djinn leefden op aarde tweeduizend jaar voor de schepping van Adam en zij vergoten bloed. Allah zond engelen om hen van de aarde te verwijderen en dwong hen naar de eilanden te gaan." Ibn Kathir zei: "De engelen zeiden vervolgens: 'terwijl wij U ver*heerlijken, U prijzen en danken en U heilig maken,' hetgeen bete*kent, dat wij U altijd zullen aanbidden en nooit ongehoorzaam zullen zijn. Als het doel van de schepping is U te dienen, O Heer, dan die*nen wij U dag en nacht zonder moe te worden. Allah antwoordde hen zeggende: "Ik weet wat jullie niet weten." Wat betekent: De weet alles omtrent het doel van de schepping van de mens, hetgeen jullie niet weten. Vele van hen zullen profeten, bood*schappers, godvruchtige mensen, martelaren en rechtschapen mensen zijn. Verder legde Allah uit, dat Hij Adam met kennis eerde, zeggen*de: "En Hij onderwees Adam de namen." Tbn Abbas zei: "Met na*men wordt bedoeld dat de mensen definities hebben voor: mensen, dieren, aarde, vlakte, zee, berg, kameel, ezel, etc. Toen plaatste Hij hen voor de engelen en zei: "Vertel Mij hiervan de namen, als jullie waarachtig zijn."(Qs Al Baqarah 2:31). Al-Hasan Al-Basri zei: "Toen Allah Adam wilde scheppen, zeiden de engelen: "Als Allah een schepsel wil scheppen, dan merken we, dat wij meer weten dan het schepsel." Dus was het een verzoeking voor hen. Dit wordt weergegeven in de woorden van Allah: "als jullie waarachtig zijn." Allah zegt: "Zij (de engelen) zeiden: "Verheerlijkt bent U, wij hebben geen kennis behalve van wat U ons onderwezen heeft. U bent de Alwe*tende, de Alwijze." (Qs Al Baqarah 2:32) Ibn Kathir zei: "Verheerlijkt is onze Heer, niemand kan iets weten dat in Uw kennis verborgen is, behalve als U het ons onderwijst. U bent de Alwetende, de Alwijze." Dit houdt verband met een ander Qoer'aanvers dat zegt: "En er gebeurt niets zonder Zijn kennis be*halve wat Hij wil... (Qs Al Baqarah 2:255) Allah zei: "Hij zei: 'O Adam, vertel hun de namen.' En toen hij hun de na*men had verteld, zei Hij: 'Heb Ik je niet verteld dat Ik het onzicht*bare in de hemelen en op de aarde ken en Ik weet wat je vertelt en wat je verborgen houdt?'" (Qs Al Baqarah 2:33) Sa'id bin Joebair zei: "Het gezegde van Allah, "en Ik weet wat je vertelt," slaat op de uitspraak van de engelen: "Zult U daar iemand plaatsen die misdaden pleegt?" en Zijn gezegde, "Wat je verborgen houdt," heeft betrekking op Iblis, toen hij zijn arrogantie verborgen hield en de gedachte dat hij een beter schepsel was dan Adam. Qata-dah zei: "Het vers heeft betrekking op de uitspraak van de engelen: "Wanneer Allah een schepsel schept, merken we, dat wij meer weten en eerbaarder zijn uit het oogpunt van Allah." De ongehoorzaamheid van Iblis was er de oorzaak van dat hij vervloekt werd: Allah zei: "En voorwaar Wij zeiden tot de engelen: 'Kniel neer voor Adam.' En zij knielden allen neer behalve Iblis, hij weigerde en was trots en was één van de ongelovigen." (Al Baqarah 2:34) Ibn Kathir zei: "Het is een grote genade die Adam ontving van Allah, toen Hij hem met Zijn handen vormde, Zijn geest in hem blies, hem de namen van alle dingen leerde en de engelen beval zich voor hem neder te werpen." Allah zei in de Soerah Al-Hidjr: "Toen Ik hem dus volledig gemodelleerd had en in hem (Adam) blies Ik de ziel die Ik voor hem geschapen had, vallen (jullie) dan neer en knielen voor hem." (Qs Al Hidjr 15:29) Allah zei in soerah Al-Araf: "En zeker, Wij hebben jullie geschapen en hebben jullie vorm ge*geven. Toen hebben Wij de engelen verteld: 'Kniel neer voor Adam,' en zij knielden neer, behalve Iblis: hij weigerde om één van de knielenden te zijn. (Allah) zei: 'Wat weerhoud je ervan om te knielen wanneer Ik jou dat beveel?' Iblis zei: 'Ik ben beter dan hij. U heeft mij van vuur geschapen en hem heeft U van klei ge*schapen. '" (Qs Al Ar'af 7:11-12

Nojws
17-04-2012, 10:17
Salaam Alaykom ya oeghtie Graag iets plaatsen waar de dwalende moslims en veel moslima's iets aan hebben op dit forum sommigen zijn helemaal de weg kwijt :hadj: Insallah heb ik er ook iets aan... Ma3asalama,

moslima1985_
17-04-2012, 10:40
Salaam Alaykom ya oeghtie Graag iets plaatsen waar de dwalende moslims en veel moslima's iets aan hebben op dit forum sommigen zijn helemaal de weg kwijt :hadj: Insallah heb ik er ook iets aan... Ma3asalama, wa 3alaikoem salaam broeder deze topic zal insha Allah nog lang leven om alles of bijna alles te kunnen plaatsen insha Allah zal er dan ook veel leringen uit getrokken worden het is aan de persoon zelf of er wel of niets mee te doen;) gair insha Allah

moslima1985_
17-04-2012, 10:47
ik ga verder: Dit betekent dat Iblis dacht, dat hij beter was dan Adam, hetgeen hem ervan weerhield om zich neder te werpen voor Adam, in strijd met het goddelijke bevel dat aan hem en de engelen gericht was. Allah zei in Soerah Al-Hidjr: "En voorwaar jullie Heer zei tegen de engelen: 'Ik ga een mens scheppen van aangelode klei van veranderde zachte zwarte aarde. Toen Ik hem dus volledig gemodelleerd had en in hem (Adam) Mijn geest blies, vallen (jullie) dan neer en knielen voor hem.' Dus knielden de engelen allemaal tezamen voor hem. Behalve Iblis -hij weigerde onder de knielenden te zijn. (Allah) zei: 'O Iblis! Waarom ben jij niet onder de knielenden?' (Iblis) zei: 'Ik ben niet degene die voor een mens neerknielt, die U van aangeloden klei van zachte zwarte aarde heeft gemaakt.' (Allah) zei: 'Ga hier dan weg, want waarlijk, jij bent een verworpene, een vervloekte. En waarlijk de vloek zal op je zijn tot de Dag der Vergelding."' (Qs Al Hidjr 15:28-35) Zo was Iblis door zijn ongehoorzaamheid zelf verantwoordelijk voor de vergelding van Allah omdat hij het goddelijke bevel zich voor Adam neder te werpen niet opvolgde. Allah zei in de Soerah Al-Isra'; "En voorwaar Wij zeiden tot de engelen: 'Kniel neer voor Adam.' Zij knielden neer behalve Iblis. Hij zei: 'Zal ik neerknielen voor iemand die U uit klei geschapen heeft?' (Iblis) zei: 'Zien jullie de*ze persoon die U boven mij geëerd heeft, als U mij uitstel geeft tot de Dag der Opstanding, zal ik zeker zijn nageslacht grijpen en misleiden, op een enkeling na.' (Allah) zei: 'Ga en ieder van hen die jou volgt, zeker de hel zal de vergoeding voor jullie zijn - een rijke vergoeding.En leidt ten gronde, degenen die jij kunt onder hen met je stem, val hen aan met je cavalerie en je infanterie, deel wederzijds je welvaart met hen en je kinderen en beloof hen za*ken. ' Maar Sheitan belooft hen niets anders dan bedrog. Waarlijk! Jij hebt geen gezag over Mijn dienaar. En voldoende is jullie Heer als Behoeder." (Qs Al Isra 17:61-65) Allah zei ook in Soerah Al-Kahf: "En voorwaar toen Wij tot de engelen zeiden: 'Kniel neer voor Adam.' Dus knielden zij neer behalve Iblis. Hij was één van de djinns; hij was ongehoorzaam aan het bevel van zijn Heer. Zullen jullie hem en zijn nageslacht dan in plaats van Mij als bescher*mers en helpers nemen terwijl zij jullie vijanden zijn? Wat een kwaad is de ruil voor de onrechtvaardigen." (Qs Al Kahf 18:50) Ibn 'Abbas zei: "Iblis was de aartsengel in de lagere hemel en hij behoorde tot een groep engelen die "djinn" werden genoemd. Toch zei Al-Hasan Al-Basri: "Iblis kan nooit tot de engelen toebehoren." In Sahih Moeslim werd er volgens 'Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overgeleverd, dat de Profeet & zei: "De engelen zijn geschapen uit licht, terwijl de djinn uit vuur zonder rook geschapen zijn. Adam werd geschapen zoals beschreven werd (in de heilige Qoer'aan)." Allah zei in Soerah Saad: "Voorwaar toen jullie Heer zei tegen de engelen: 'Waarlijk, Ik ga de mens uit klei scheppen.' Toen lk hem dus gemodelleerd had en in hem Mijn geest blies die door Mij geschapen was, vallen jullie dan voor hem neer in gehoorzaamheid.' Dus knielden de engelen allemaal neer, behalve Iblis, hij was trots en was één van de onge*lovigen. "(Allah) zei: 'O Iblis! Wat weerhoudt je om voor degene die Ik met Mijn beide handen geschapen heb, neer te knielen? Ben jij te trots of ben jij één van hen die hoog verheven is?' (Iblis) zei: 'Ik ben beter dan hij, U heeft mij van vuur geschapen en U schiep hem van klei.' (Allah) zei: 'Ga hier dan weg, want waarlijk, jij bent een verworpene, een vervloekte. En waarlijk! Mijn vloek is over jou tot de Dag der Vergelding.' (Iblis) zei: 'Mijn Heer! Geef mij uitstel tot de Dag dat de (doden) herrezen zullen worden.' (Al*lah) zei: 'Jij bent één van degenen die uitstel krijgen - tot de Dag van de aangewezen tijd.' (Iblis) zei: 'Bij Uw macht, dan zal ik ze zeker allen misleiden, behalve Uw dienaren onderhen, de oprech*te en door Uw genade gezuiverden.' (Allah) zei: 'De waarheid is, en Ik spreek de waarheid, dat Ik de hel met jou (Iblis) en degenen van de mensheid die jou volgen tezamen zal vullen.' “ (Qs Shad 38:71-85) Allah zei in Soerah Al-Araf: "(Iblis) zei: 'Omdat U mij laat dwalen, zal ik zeker op hen wach*ten op Uw rechte pad.' Dan zal ik tot hen komen van voren en van achteren, van links en van rechts en U zult in de meeste van hen geen dankbaarheid vinden." (Qs Al Ar'af 7:16-17) Wat Iblis zegt, betekent dat hij zelf in de weg zal staan van de kinderen van Adam, op ieder pad dat zij begaan en iedere richting die zij inslaan. Dus ieder van de kinderen van Adam die zich niet aan Iblis onderwerpt, heeft verlossing bereikt en de armzalige onder de kinderen van Adam is degene die de weg van Iblis volgt. Imam Ahmad bin Hanbal heeft van Aboe Hoerairah overgeleverd dat de Profeet zei: "Als de zoon van Adam een vers van neerbui*ging leest en dan zelf neerbuigt, dan zondert de Sheitan zich af, schreeuwt en vervloekt zichzelf en zegt: 'De zoon van Adam werd bevolen zich neder te werpen en hij gehoorzaamde (zijn Heer), en zo zal zijn lot zijn het paradijs binnen te gaan, maar ik werd bevolen (door Allah) om mij neder te werpen (voor Adam), maar ik was on*gehoorzaam en mijn lot zal de hel zijn.' " De Schepping van Eva Allah zei: "En Wij zeiden: 'O Adam! Woon tezamen met jouw vrouw in het paradijs en eet beide vrijelijk met plezier en genot van de zaken daarvan, zoveel als je maar wilt, maar kom niet bij deze boom of jullie beiden zullen tot de zondaren behoren.'" (Qs Al Baqarah 2:35) Allah zei ook: "(Allah) zei: 'Verlaat dit (paradijs) verworpen en uitgebannen. Wie van (de mensheid) jou volgt, daar zal Ik zeker de hel mee vul*len. En, o, Adam! Woon met je vrouw in het paradijs en eet wat jullie beide wensen, maar nader niet deze boom, want anders zul*len jullie beide tot de overtreders behoren. (Qs Al Ar'af 7.18-19) Allah zei verder: "En voorwaar toen Wij tegen de engelen zeiden: 'Kniel neer voor Adam.' knielden zij (allen) neer behalve Iblis, die weigerde. Toen zeiden Wij: 'O Adam! Waarlijk, dit is een vijand voor jou en je vrouw. Laat hem niet jullie beide uit het paradijs verjagen, zodat jullie aan de ellende overgeleverd zijn. Waarlijk, jullie hebben (een belofte van Ons) dat je nooit honger zult hebben noch naakt zal zijn. En jullie (zullen) daar niet aan dorst lijden noch onder de hitte van de zon.'" (Qs Tha ha 20:116-119) Pon Kathir zei: "Uit de contekst van deze verzen blijkt, dat de schepping van Eva voor het leven van Adam in het paradijs plaats*vond. Dit wordt ondersteund door het Qoer'aanvers: "En, o, Adam! Woon met je vrouw in het paradijs" Hoewel Al-Soeddi na Ibn 'Ab-bas, Ibn Mas'oed en enkele andere Metgezellen heeft overgeleverd, dat zij zeiden: "Polis werd uit het paradijs verdreven en daarna werd Adam toegelaten. Hij wandelde er in zijn eentje rond zonder een partner waarbij hij rust kon vinden. Op een keer sliep hij en toen hij wakker werd, zag hij een vrouw aan zijn hoofdeinde zitten, die Allah geschapen had uit een rib van hem. Hij vroeg haar: 'Wat ben jij?' Zij zei: 'Een vrouw.' Hij vroeg: 'Waarom ben je geschapen?' Zij ant*woordde: 'Opdat je rust bij mij mag vinden.' De engelen vroegen hem toen om zijn kennis te meten: 'Wat is haar naam, Adam?' Hij antwoordde: 'Eva (Hawaï').' Zij vroegen: 'Waarom wordt ze zo genoemd?' Hij antwoordde: 'Omdat ze is geschapen van iets le*vends.'" In Sahih Al-Boechari werd overgeleverd op gezag van Aboe Hoe-rairah, dat de Profeet zei: "Wees goed voor vrouwen, omdat de vrouw is geschapen uit een rib en het kromste gedeelte van de rib is het bovenste gedeelte ervan. Als je probeert de kromming recht te buigen, dan zul je haar breken, maar als je haar laat zoals ze is zal ze krom blijven. Daarom leg ik er de nadruk op goed voor vrouwen te zijn."

moslima1985_
17-04-2012, 11:04


Het ophitsen van Iblis aan Adam Allah zei: "En, o, Adam! Woon met je vrouw in het paradijs en eet wat jullie beide wensen, maar nader niet deze boom, want anders zullen jul*lie beide tot de overtreders behoren." (Qs Al Ar'af 7:19) Ibn Kathir zei: 'Toen Allah aan beide toestond, Adam en Eva, het paradijs binnen te gaan, vond Hij het goed dat ze van alle vruchten aten behalve van het fruit van een bepaalde boom. Over het soort boom bestaan meningsverschillen onder de Qoer'aaninterpretatoren. Sommige zeggen dat het een wijnstok was, andere beweren, dat het een palmboom was en weer anderen noemen nog andere namen. Allah gaf geen details hierover in de heilige Qoer'aan, omdat het ons niet zal baten als we het weten. Iblis, de vervloekte, was jaloers op Adam en Eva en bracht het zover met allerlei strategieën en listen dat ze verstoken zouden worden van de gunst en van hun tooi. Allah zei: "Toen fluisterde Sheitan hen beide gedachten in om datgene wat van hun schaamte (eerder) verborgen was te ontbloten. Hij zei: 'Jullie Heer heeft jullie deze boom verboden, omdat jullie anders engelen zouden worden of tot de onsterfelijken zouden behoren.' En hij (Sheitan) zwoer bij Allah voor hen beide (zeggende): 'Waarlijk, ik ben voor jullie echt een goede raadgever."' (Qs Al Ar'af 7:20-21) Dit is een poging hen te bedriegen door te vertellen, dat hij hen alleen maar advies wil geven. In een ander vers zegt Allah: "Toen fluisterde Sheitan naar hem, zeggende: 'O Adam! Zal ik je naar de Boom van het eeuwige Leven leiden en naar het koninkrijk dat nooit verloren zal gaan?'" (Qs Tha ha 20:120) De Boom van het eeuwige Leven die boven genoemd wordt, is misschien de boom die genoemd wordt in het verhaal van Ahmad bin Hambal die op gezag van Aboe Hoerairah overgeleverd heeft, dat de Profeet zei: "In het paradijs is een boom in de schaduw waarvan men honderd jaar rijden kan zonder het einde te bereiken. Het is de Boom van het eeuwige Leven.'' Adam en Eva werden misleid, maar hadden daarna spijt Allah zei: "Zo misleidde hij hen door verwarring. Toen zij van de boom ge*proefd hadden, werd datgene wat voor hun schaamte verborgen was geweest voor hen duidelijk en zij begonnen de bladeren van het paradijs samen te voegen voor henzelf..." (Qs Al Ar'af 7:22) Allah zei ook: "Toen aten zij beiden van de boom en dus verschenen hun ge*slachtsdelen voor hen, en zij begonnen zichzelf met samengevoeg*de bladeren van het paradijs te bedekken..." (Qs Tha ha 20:121) Ibn Kathir zei: "Toen Adam en Eva in het paradijs vertoefden, aten ze rijkelijk van het voedsel, wat ze maar wilden. Toen ze van de verboden boom aten, werd hun de gunst afgenomen die zij vroeger bezaten en werden ze naar de aarde gestuurd." De moslimgeleerden verschillen van mening over de definitieve locatie op aarde waarnaar zij afdaalden en over de tijd die zij in het paradijs vertoefden. De moslimgeleerden verschillen ook van mening over de vraag of Adam en Eva kinderen kregen in het paradijs of niet. Uiteindelijk weet Al*lah het beter. Er wordt gezegd dat Eva de eerste was die van de verboden boom at, voordat Adam ervan at, en dat ze hem verleidde ervan te eten. Allah weet het beter. Er werd overgeleverd in Sahih Al-Boechari op gezag van Aboe Hoerairah, dat de Profeet zei: "Was het niet van*wege de kinderen van Israël (die bevolen werden geen vlees te bewa*ren maar zij gehoorzaamden niet), dan zou het vlees nooit bederven, en als het niet vanwege Eva was, dan zou een vrouw nooit haar man bedriegen." Wat betreft het gezegde van Allah, "en zij begonnen zichzelf met samengevoegde bladeren van het paradijs te bedekken," zei Athauri na Ibn 'Abbas: "De bladeren die boven bedoeld zijn, zijn bladeren van de vijgeboom." Ibn Kathir merkte op dat deze uitspraak overgeleverd schijnt te zijn na de mensen van het Boek. Hij geloofde echter dat de betekenis van dit vers dieper gaat dan dat. Allah weet het echter beter. Het vers van Allah: Toen liet Sheitan hen daaruit (het paradijs) glijden en verwijderde hen van waar zij waren. (Qs Al Baqarah 2:36) betekent, dat zij werden beroofd van hun verblijfplaats van rast en gelukzaligheid en afdaalden naar de aarde die de verblijfplaats van vermoeidheid en droefheid is. Dit was het resultaat van hetgeen de Sheitan hen influisterde en hen aanspoorde te doen. Al-Hafizh bin 'Asakir heeft op gezag van Oebai bin Ka'b overgeleverd dat de Boodschapper van Allah ft zei: "Je vader Adam was net zo lang als de hoge palmboom van 60 el hoogte, zijn lichaam was behaard en zijn intieme gedeeltes waren helemaal met haar bedekt. Toen hij zondigde in het paradijs, werden zijn intieme gedeeltes zichtbaar en verliet hij het paradijs. Toen vond hij een boom op zijn weg die hem bij zijn voorhoofd vasthield en hij werd door Allah geroepen: "Ben je uit het paradijs weggegaan om Mij te ontvluchten?" "Nee," ant*woordde Adam: "Maar omdat ik me schaam voor U, mijn Heer voor hetgeen ik gedaan heb." Allah zei: "En hun Heer riep hen (zeggende): 'Heb Ik jullie die boom niet verboden en jullie verteld: "Waarlijk, Sheitan is een openlijke vij*and voor jullie?' Zij zeiden: 'O Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan, als U ons niet vergeeft en ons Uw genade schenkt, be*horen wij zeker tot de verliezers.' (Qs Al Ar'af 7:22-23) Hiermee werd de zonde toegegeven en berouw getoond aan Allah in bescheidenheid en overgave. Dit werd een traditie die de kinderen van Adam tot het goede leidt in deze wereld en in het hiernamaals. Allah zegt: "Daal af, ieder van jullie is een vijand voor de ander. Op aarde zal er een woonplaats voor jullie zijn en - voor een zekere tijd -levensonderhoud." (Qs Al Ar'af 7:24) De toespraak hier is gericht tot Adam, Eva en Iblis, die bevolen werden het paradijs te verlaten en altijd eikaars tegenstanders zouden zijn in de strijd tegen elkaar. Allah zei: "Toen ontving Adam van zijn Heer woorden. En zijn Heer vergaf hem. Waarlijk, Hij is Degene Die vergeeft, de Genadevolle ". (Qs Al Baqarah 2:37) Sa'id bin Jafar en anderen zeiden, dat deze woorden van Adam kwamen, die berouw toonde aan Allah. Zij zeiden: "O Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan, als U ons niet vergeeft en ons Uw genade schenkt, behoren wij zeker tot de verliezers." (Qs Al Ar'af 7:23) Ibn Kathir zei, dat dit vers lijkt op een ander waar Allah zegt: ...Dus was Adam ongehoorzaam aan zijn Heer, en zo dwaalde hij. Toen koos zijn Heer hem uit en keerde zich in vergeving tot hem en gaf hem leiding. (Qs Tha ha 20:121-122) Al-Hakim heeft in zijn Mustadrak overgeleverd dat Ibn 'Abbas zei: "Adam zei: 'O Heer! Hebt U mij niet geschapen met Uw han*den?' Er werd geantwoord: 'Ja.' Hij vervolgde: 'Hebt U niet leven ingeblazen met Uw Geest?' Er werd geantwoord: 'Ja.' (Adam zei): 'En toen ik niesde, zei U: 'Yarhamoekoemoellah (moge Allah mede*lijden met je hebben) en dat Uw barmhartigheid Uw toorn moge voorafgaan?' Er werd geantwoord: 'Ja.' (Adam vervolgde): 'En hebt U voorbeschikt, dat ik dat zal doen?' Er werd geantwoord: 'Ja.' (Adam vervolgde): 'Zal ik naar het paradijs terug worden gestuurd als ik berouw heb?' Er werd geantwoord: 'Ja.'" Al-Boechari heeft op gezag van Aboe Hoerairah overgeleverd dat de Profeet zei: "Moesa had een geschil met Adam. De eerste zei tegen de laatste: "Omdat je gezondigd hebt, ben jij de schuld dat de mensen niet in het paradijs kunnen wonen en dat zij tot ellende voor*beschikt zijn." Adam antwoordde: "Zelfs jij Moesa, die Allah uitge*kozen heeft om Zijn boodschap te dragen en Zijn redevoering te houden! Jij verwijt me iets wat Allah reeds voor de schepping be*paald had?" De Profeet zei: "Zo weerlegde Adam het argument van Moesa." Sommige geleerden zeiden: "Het antwoord van Adam was een argument dat men een goddelijk bevel als oorzaak van een ramp*spoed kan aanvaarden, maar niet als oorzaak van ongehoorzaam*heid." Ibn Kathir zei: "Als het antwoord van Adam op het verwijt van Moesa geïnterpreteerd zou worden als een rechtvaardiging voor het begaan van zonde, omdat Allah die verordend had, dan zou dit voor alle londaars gelden. Als gevolg daarvan zouden er geen vergel dingsmaatregelen noch voorgeschreven straffen zijn die uitgevoerd moeten worden. Dit zou onvermijdelijk tot verschrikkelijke resulta*ten leiden.

moslima1985_
17-04-2012, 11:24
oke mensen aangeven of jullie nog geinteresseerd zijn want anders is het zonde van mijn tijd;)

moslima1985_
17-04-2012, 12:04
Welk paradijs? De Qoer'aaninterpretatoren verschilden van mening over het pa*radijs waar Adam toegelaten werd, was het in de hemel of op aarde? Volgens de meeste geleerden is het de Tuin van Verblijf. Dit wordt gebaseerd op de oppervlakkige betekenis van de betreffende Qoer'aan verzen en hadith, zoals de uitspraak van Allah: "En Wij zeiden: "O Adam! Woon tezamen met jouw vrouw in het paradijs"... (Qs Al Baqarah 2:35) en het gezegde van Moesa tot Adam: "Omdat je gezondigd hebt, ben jij de schuld dat de mensen niet in het paradijs kunnen wonen." In Sahih Moeslim werd overgeleverd op gezag van Aboe Hoerai-rah, dat de Profeet zei, dat Allah de mensen zal verzamelen en de gelovigen zullen rechtop staan als het paradijs naar hen gebracht wordt. Zij zullen naar Adam toegaan en zeggen: "O vader, laat het paradijs open zijn voor ons." Hij zal zeggen: "Is er iets anders waar*door jou het paradijs onthouden wordt dan de zonde van je vader?" Dit is een sterk bewijs ten gunste van de opvatting dat het Hof van Eden bedoeld wordt. Anderen zeiden, dat het paradijs dat door Adam bewoond werd, niet het paradijs van de Eeuwigheid is, omdat het Adam verboden werd van een bepaalde boom te eten, en omdat hij in de tuin sliep en het verliet, en omdat Iblis er binnenging, hetgeen in tegenspraak is met de veronderstelling dat het de Hof van Eden is. En Allah weet het beter. De hadiths die betrekking hebben op de schepping van Adam Moeslim heeft in zijn Sahih overgeleverd, op gezag van Aboe Hoerairah, dat de Profeet zei: "De beste dag dat de zon opkwam is de vrijdag. Op die dag werd ook Adam geschapen, tot het paradijs toegelaten en verliet het weer." In een andere overlevering in de Sa*hih is er de toevoeging: "De Opstanding zal ook op die dag zijn." Al-Boechari vertelde op gezag van Aboe Hoerairah dat de Profeet zei: "Allah schiep Adam met een lengte van 60 el. Toen zei Hij tegen hem: 'Ga en groet die groep engelen en luister naar hun ant*woord. Dit zal jouw groet zijn en de groet van je nakomelingen.' Hij (Adam) zei: "As-salamoe 'alaikoem (vrede zij met jullie.)." Zij (de engelen) antwoordden: "Wa 'alaika Al-salamoe wa rahmatoellah" (Moge de vrede en barmhartigheid van Allah met je zijn). Aldus voegden zij de zin, "wa rahmatoellah" toe. De mensen die het para*dijs binnengaan zullen dezelfde vorm hebben als Adam. Maar de omvang van de mensen zal met de dag minder worden. Op gezag van Aboe Moesa Al-Ash'ari, vertelde Imam Ahmad dat de Profeet zei: "Allah schiep Adam uit een handje vol dat Hij ver*zamelde van de hele aarde. De kinderen van Adam zien er overeen*komstig uit, sommige zijn wit, sommige zijn rood, sommige zijn zwart en sommige er tussenin. Sommige zijn meegaand, andere zijn hardnekkig en sommige er tussenin. Sommige van hen zijn kwaadaardig, andere zijn goedaardig en sommige er tussenin." Al-Soeddi vertelde op gezag van Ibn 'Abbas, Ibn Mas'oed en en*kele van de Metgezellen, dat zij zeiden: "Allah zond Jibriel naar de aarde om Hem klei te brengen. De aarde zei: "Ik verzoek bescher*ming van Allah tegen jou als ik mijn waarde verlies of als ik lelijk Wordt." Aldus keerde hij (Jibriel) terug en nam niets van de aarde en hij zei (tegen Allah): "Mijn Heer! De aarde verzocht om Uw bescherming en ik accepteerde dat." Toen zond Hij (Allah) Mika'il. De aaide verzocht bescherming van Allah tegen hem en hij accepteerde dat. Hij (Mika'il) keerde daarna terug en zei dezelfde woorden als Jibriel. Daarna stuurde Hij (Allah) de Engel des doods. De aarde verzocht om bescherming tegen hem, maar hij zei: "En ik verzoek om bescherming van Allah als ik terugkeer zonder dat ik Zijn bevel uitgevoerd heb." Hij (de Engel des doods) nam toen een beetje klei van de oppervlakte van de aarde en vermengde het. Hij nam het niet van een enkele plek. Hij nam iets van de witte, de rode en de zwarte modder van de aarde. Daardoor zijn de kinderen van Adam gescha*pen in verschillende kleuren. Toen daalde hij af met de aarde en maakte het vochtig totdat het plakkerig werd. Daarna vormde Allah het met Zijn handen, zodat Iblis zich niet verheven zou voelen boven het. Hij (Allah) vormde het toen in de vorm van een menselijk wezen uit klei. Het bleef klei voor een tijdsbestek van veertig jaren volgend op de vrijdag (waarop het was geschapen.) Toen de engelen voorbij kwamen (aan het lichaam van Adam) waren ze bevreesd en degene die het meest bevreesd was, was Iblis. Als Iblis eraan (het lichaam van Adam) voorbij ging, dan streek hij erover, en dan maakte het een dreunend geluid als van klei die geslagen wordt. Dus Allah zei: "Hij schiep de mens uit wat klei, zoals pottenbakkersklei." (Qs Ar-Rahman 55:14) Iblis zei (tegen het lichaam van Adam): "Jij bent werkelijk met een bepaald doel geschapen." Hij ging naar binnen door zijn mond en kwam er van achteren er weer uit en zei tegen de engelen: "Wees hier niet bang voor, want jullie Heer is de Eeuwige, de Absolute, terwijl dit ding hol is. Als aan mij autoriteit hiervoor gegeven wordt, zal ik het zeker vernietigen." Toen de tijd aanbrak dat Allah Zijn geest in Adam zou blazen, beval Hij de engelen dat ze zich neder zouden werpen voor Adam, nadat Hij (Allah) Zijn geest ingeblazen had. Toen Allah leven in Adam blies en het zijn hoofd binnenging, niesde hij. De engelen zeiden tegen hem: "Zeg Al-Hamdoelillah (Lof zij met Allah!)" Dus zei hij dat. Toen zei Allah tegen hem: "Moge je Heer barmhartigheid met je hebben." Toen het leven in zijn ogen kwam, zag hij de vruch*ten van het paradijs. Toen het leven in zijn buik kwam, voelde hij honger. Dus sprong hij haastig op, voordat het leven zijn benen be*reikte, naar de vruchten van het paradijs. Daarom zei Allah: De mens is haastig geschapen. (Qs Al Anbiya 21:37) Al-Soeddi vertelde daarna het verhaal van Adam volledig. Ibn Kathir zei, dat er bepaalde bewijzen zijn van sommige boven*genoemde teksten in de hadith van de Profeet, hoewel de meeste ervan teruggaan op Israëlitische verhalen. Onder deze bewijzen is hetgeen Imam Ahmad vertelde op gezag van Anas bin Malik, dat de Profeet zei: "Toen Allah Adam schiep, verliet Hij hem voor een tijdje, zolang als Hij wilde. Iblis ging verschillende keren om hem heen. Toen hij zag dat het lichaam van Adam hol was, wist hij dat hij kwetsbaar was." In zijn Muwatta' (een oorspronkelijk boek van de geschiedenis van de Profeet) vertelt Imam Malik bin Anas op gezag van Moeslim bin Yasar Al-Joehanni dat toen 'Oemar bin Al-Khathab gevraagd werd over dit vers: En toen jullie Heer uit de kinderen van Adam, uit hun lenden, hun zaad voortbracht en hen over henzelf liet getuigen (zeggende): "Ben lk niet jullie Heer?" Zij zeiden: "Ja! Wij getuigen" (Qs Al Ar'af 7:172) 'Oemar antwoordde: "Ik hoorde de Boodschapper van Allah ft zeggen, toen hem over dit vers gevraagd werd: "Allah schiep Adam, vervolgens veegde Hij zijn rug af en van dit extract vormde Hij zijn nageslacht." Hij (Allah) zei vervolgens: "11c heb dit geschapen voor het paradijs, dus zullen ze handelen zoals de bewoners van het paradijs handelen." Daarna veegde Hij (Adams) rug af en van dit extract vormde Hij zijn nageslacht en zei: "Ik schiep dit voor de hel, dus zullen ze handelen zoals de bewoners van de hel handelen." Een man zei: "O Boodschapper van Allah! Wat zijn dan de vruchten van de daden? (Als men toch voorbeschikt is voor het paradijs of de hel)." De Boodschapper van Allah ft antwoordde: "Als een mens voor het paradijs geschapen is, laat Allah hem de daden doen van de mensen van het paradijs totdat hij sterft, terwijl hij vast lili|K houden aan de daden van de mensen van het paradijs totdat hij Sterft en het paradijs daarop binnengaat. Als, integendeel, Allah ie mand voor de hel geschapen heeft, laat Hij hem de daden doen van de mensen van de hel totdat hij sterft, terwijl hij vast blijft houden aan de daden van de mensen voor de hel en daarop de hel binnen*gaat."

moslima1985_
17-04-2012, 12:06
In een andere uitleg van dit Qoer'aanvers vertelde Aboe Ja'far Al-Razi op gezag van Oebai bin Ka'b dat: "Hij alle schepsels verzamel*de die gevormd zullen worden tot aan de Dag der Opstanding. Hij (Allah) schiep hen van hun lendenen, vervolgens liet Hij hen spreken en maakte een verbond met hen en liet hen getuigen over henzelf: "Ben Ik niet jullie Heer (die jullie onderhoudt en voedt)?" Zij ant*woordden: "Ja" Hij (Allah) zei: "Ik zal er voor zorgen, dat de zeven hemelen en aarden en jullie vader Adam getuigenis zullen afleggen over jullie, zodat jullie op de Dag der Opstanding niet beweren, dat jullie hierover geen kennis hadden. Je moet weten dat er geen andere god bestaat dan Ik, geen andere Heer dan Ik, dus stel geen afgoden als god naast Mij. De zal jullie boodschappers sturen om jullie aan Mijn verbond te herinneren, en Dc zal Mijn Boek openbaren.' Zij zeiden: 'Wij getuigen, dat U onze Heer en God bent, er bestaat geen andere Heer voor ons dan U en geen andere God dan U. Zo zweerden ze trouw aan Hem." Toen bracht Allah hun vader Adam groot, totdat hij de rijken en de armen zag, degene met een goed gezicht en degene die niet daar*toe hoort. Hij (Adam) zei: "O Heer! Zou U al Uw schepsels gelijk maken!" Hij (Allah) zei: "Ik wenste dat Dc bedankt zou worden."1 Hij (Adam) vond onder zijn afstammelingen profeten die straalden als lampen, overdekt met licht. Aan hen was een ander soort verbond toevertrouwd, namelijk dat van boodschapper en profeet. Dit komt overeen met het vers van Allah: En (gedenk) toen Wij de profeten hun verbond aangingen en met jou, en met Noah, Ibrahim, Moesa en Isa, de zoon van Maryam. Wij gingen met hen een sterk verbond aan. (Qs Al Azhab 33:7) Allah zei ook: "Keer je gezicht dus in de richting van de godsdienst als een rechtzinnige. Allahs natuurlijke aanleg waarmee Hij de mensheid geschapen heeft. Laat er geen verandering in de godsdienst van Allah zijn... (Qs Ar Roem 30:30). Allah zei ook: "Dit is een waarschuwer als de vroegere waarschuwers." (Qs An Nadjm 53:56) Allah zei verder: "En bij de meeste van hen ontdekten Wij dat zij niet trouw aan het verbond waren, bij de meeste van hen ontdekten Wij, dat zij ver*dorven waren." (Qs Al Ar'af 7:102). Dit werd overgeleverd door de Imams: Ibn Hatem, Dm Jarir, en Dm Mardawaih in hun uitleg. Dit werd ook verteld op gezag van Moedjahid, 'Dcrimah, Sa'id bin Joeair, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-Soeddi, en ook door sommige geleerden van de Salaf (vroege moslims) in teksten die overeenkomen met deze hadiths.

Nojws
17-04-2012, 12:10
Zeker niet zonde van je tijd oeghtie het probleem is de dwalenden moeten wel naar je topic worden geleid als verdwaalde lammeren geitjes ;) en zo terug naar de islam ze schrikken van een topic waar in de titel islam staat ze reageren liever op nou je weet zelf wat er allemaal hier af speelt :rolleyes: Yallah ga verder ghair insallah :hadj:

moslima1985_
17-04-2012, 12:13
:haha: doe effe aardig broeder komt goed insha Allah ze lezen insha Allah wel vind je de teksten te lang? is dit al iets wat je weet? moet ik anders beginnen?

Crash
17-04-2012, 13:28
De moeite dat je neemt is in ieder geval goed voor jou, moge Allah (swt) je er dus rijkelijk voor belonen. Of er echt veel behoefte aan is in dit hoekje is nog maar de vraag, kennis over de islam ligt voor het grijpen als men echt zou willen...Ik denk dat de meeste mensen die in dit hoekje komen er zijn voor onzinnig gepraat en het geflirt met éénander. Het is net als een islamtopic openen in het onzinhoekje, bij voorbaat verdoemd om te mislukken helaas.

PsvBlood
17-04-2012, 13:32
De moeite dat je neemt is in ieder geval goed voor jou, moge Allah (swt) je er dus rijkelijk voor belonen. Of er echt veel behoefte aan is in dit hoekje is nog maar de vraag, kennis over de islam ligt voor het grijpen als men echt zou willen...Ik denk dat de meeste mensen die in dit hoekje komen er zijn voor onzinnig gepraat en het geflirt met éénander. Het is net als een islamtopic openen in het onzinhoekje, bij voorbaat verdoemd om te mislukken helaas. zo is dat , stoor me kapot aan die berberpareltje prachtig en branus tfuu

moslima1985_
17-04-2012, 13:32


De moeite dat je neemt is in ieder geval goed voor jou, moge Allah (swt) je er dus rijkelijk voor belonen. Of er echt veel behoefte aan is in dit hoekje is nog maar de vraag, kennis over de islam ligt voor het grijpen als men echt zou willen...Ik denk dat de meeste mensen die in dit hoekje komen er zijn voor onzinnig gepraat en het geflirt met éénander. Het is net als een islamtopic openen in het onzinhoekje, bij voorbaat verdoemd om te mislukken helaas. toch heb ik nog hoop insha Allah toch zal er op gegeven moment een onderwerp worden gestart waar mensen in zijn geinteresseerd insha Allah toch denk ik dat ze allemaal lezen en niet durven reageren maar ik wil graag je mening. Moet ik het anders doen bijv onderwerpen kiezen die vragen opwekken of moet ik gwn beginnen met zulke verhalen ben bang dat ze te lang zijn en niemand meer geinteresseerd is zoveel te lezen lappen tekst en veel mensen werken?

moslima1985_
17-04-2012, 13:33
zo is dat , stoor me kapot aan die berberpareltje prachtig en branus tfuu zeg het ze dan broeder maar ga niet lopen spugen;) gair insha Allah

PsvBlood
17-04-2012, 13:33
doe af en toe filmpjes ertussen lezingen of plaatjes ofzo


Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7