Bekijk volle/desktop versie : Betekenissen mbt geloof...heel boeiend! ik zal steeds nieuwe toevoegingen doen.Pagina's : [1] 2 3

13-03-2002, 21:45
Wat betekent het woord Islam?

Waneer een strijder zijn wapens neerlegt en zich overgeeft omdat hij zich overwonnen acht, gebruikt men in het Arabisch het werkwoord 'aslama',wat dus zich overgeven betekent.
Het woord Islam komt van dat werkwoord en betekent 'overgave'
Het woord Islam betekent daarmee allereerst het geloof en alle riten van godsdienst,waarvan Mohammed de profeet is en de koran het heilige boek. Breder gesteld is het ook een cultuur, een wijze van leven, sociale structuur. Als een alles omvattende religie ontkent de islam het onderscheid tussen het heilige en het profane, tussen het godsdienstige en het wereldse.

Wat betekent het woord Moslim?

Een aanhanger van de godsdienst, die Mohammed gepredikt heeft, wordt moslim genoemd, dat komt van dat dezelfde werkwoord 'aslama' Een moslim(hij) of moslima(zij) is dus iemand die zich over gegeven heeft. Het woord mohammedaan is een door christenen ingevoerde term.

14-03-2002, 14:52


Waar is de islam ontstaan?

In het uiterste zuidwesten van Azie ligt het arabische schiereneiland. Het word in het Noorden begrensd door Irak en Jordanie. In het westen door de golf van akaba en de rode zee. In het oosten en het zuiden door de perzische golf.

Mohammed de profeet van de Islam.

Is de stichter van de historische Islam. hij is de profeet(nabi) en de door god gezondene(rasoel allah) Hij is de leider van de 1e Islamitische gemeenschap(oemma)
Zijn leven en daden zijn de 1e maatstaaf vd islamitische traditie.
Mohamed heeft het grootste gedeelte van zijn leven dwz van 570 tm 622 doorgebracht in Mekka.
Toen moets hij uitwijken, en heeft hij vervolgens zijn laatste dagen van zijn leven in Medina gewoon , dus van 622 tot zijn dood in 632.
medina heette in zijn dagen "Medinat al-nabi" dwz "stad vd profeet".

14-03-2002, 14:54
tbarkalah oe allah ie7afdak ameeeeeeen
ga zo door

14-03-2002, 14:56
Tot welk ras behoorde Mohammed zich?

Geboren op het arabische schiereneiland was mohammed een semiet, een arabier met lichte huidskleur. De traditie wil dat hij normaal van lengte was stevige handen en voeten had, een fose lichaamsbouw die op kracht duidde en een donker gezicht.

Wie waren zijn vader en moeder?

Mohammed behoorde tot een koeraisjietische familie en wel die van Banoe Hasjiem
Zijn grootvader heette Abd al-moetallib
zijn vader Abdallah en zijn moeder Amina, dochter van Wahib.

14-03-2002, 14:57


dankjewel Yassine
groetjes miss21

14-03-2002, 14:59
Moslimleraren onderscheiden drie fundamentele elementen vh geloof.

Islam Iman Ihsan
Islam is de onderwerping vh hele wezen vd mens; de gehoorzaamheid aan de voorschriften
Iman is de instemming met hart en geest en Ihsan is het juiste gedrag.

14-03-2002, 15:03
Shahada / geloofs belijdenis

betekent plechtige verklaring mbt Islamitsche geloofsbelijdenis die de volgende inhoud heeft:

Asjhadoe alla ilaha illalla, asjhadoe anna moehamadar Rasoeloellah

Ik betuig dat er geen andere god is dan god en dat mohammed zijn profeet is

Deze woorden herhaalt men en fluister dit in het oor van een pasgeboren babie
men gebruikt dit bij oproep tot gebed.
Men zorgt ervoor dat dit uitgespoken wordt voor de laatste ademtocht van een stervende.

14-03-2002, 15:14
Bismillah
aanroep die aak gebruikt wordt om de zegen af te roepen over iets dat men wilt doen of om iets op afstand te houden, dat men vervelend vind. letterlijk betekent dit woord: In de naam van Allah

Al hamdoelilah
is een vrome uitspraak waarin de gelovige uitspreekt dat god de bron van alles is.
aan wie men dank verschuldigt is omdat alles hem toekomt
letterlijk betekent dit woord: Lof aan God

Allahoe akbar
betekent letterlijk: God is de grootste

Allah karim
Betekent letterlijk: God is edelmoedig
(deze woorden hoort men vaak van een bedelaar, dat God zijn gaven vd gever zal belonen.

Incha Allah
Betekent letterlijk: Als God het wilt

Soebhane Allah Uitdrukking van bewondering

er zullen nog meer betekenissen volgen maar eerst een stukje mbt de Koran

De koran telt 114 hoofdstukken
6.236 verzen
77.934 woorden
323.621 letters

het woord Koran komt vh woord Kara'a' dat hardop lezen betekent"reciteren'

Soerra is een hoofdstuk

aja is een vers

Soenna is een gedragsregel

hadith is een boodschap

Hadieth bestaat uit 2 delen de "isnad" dwz het fundament dat bestaat uit de namen van degenen die het verhaal hebben doorgegevene"dus de ketting van getuigen"
en de "matn"(de tekst) dwz de inhoud vd informatie

mijn excuses voor eventueel aanwezige spelfouten

15-03-2002, 21:37
De openbaringen

Mohammed zag tijdens zijn visioenen niet steevast de aartsengel gabriel. En als hij hem zag, nam Gabriel niet altijd dezelfde gestalte aan. Soms was de aarstengel gigantisch groot en vulde hij de horizon, dan weer was Mohammed zich alleen bewust van die ogen die hem in de gaten hielden.
Soms hoorde hij een stem. En vaak kwam de boodschap niet duidenlijk over door een geluid dat leek op een gedempt rinkelen van belletjes.
waar hij hoofdpijn van kreeg.

Het volgende moment waren de woorden zo duidenlijk en gericht alsof iemand vlak bij hem stond.
Soms ontving hij boodschappen tijdens het gebed, soms spontaan.
Zodra er een boodschap doorkwam was hijzelf en omstanders zeer bewust van de lichamelijke veranderingen, noem het symptonen.
zoals hevig transpireren, trance achtige toestanden.
vaak vertelde hij het gevoel te hebben dat zijn ziel werd weggeristst.
degenen die bij hem waren zagen duidenlijk waneer een visioen begon en eindigde.
Velen die hem niet geloofde dachten dat hij een krankzinnige was of iemand met epelepsie
Maar zijn levenswijze toont aan dat hij lichamelijk en geestelijk in opperbeste conditie verkeerde. hij was een vriendelijke warme maar ook nuchtere man en later een voortreffelijk en scherpzinnig leider van zijn land.

15-03-2002, 21:43
In 616 maakte Mohammed de op een na belangrijkste nacht in zijn leven mee. de laiatul-mi raadj oftewel de nacht vd hemelreis.
het blijft onduidenlijk of het een visioen een droom of een ander psychische ervaring was, toen de profeet ontwaakte nam een wonderbaarlijk beest hem mee naar Jeruzalem. Bij de oude Joodse tempel op de berg Zion vond hij de weg naar de hemel, en arriveerde hij bij de troon van Allah, daar waar zelfs aartsengel gabriel, die hem begeleidde , niet mocht komen. In die nacht werden hem de regels van het moslimgebed geopenbaard. Ze vormden het middelpunt van zijn geloof en zijn sindsdien ook het fundament van elke vrome moslim. Volgens zijn zeggen heeft hij in die nacht andere profeten gezien en gesproken, onder wie Jezus. Mozes,Abraham. De profeet putte troost en kracht uit de ervaring. het was een bevestiging dat Allah hem niet had verlaten; hij hoefde dus niet in eenzaamheid te lijden.

15-03-2002, 22:08
Mohammed kreeg niet lang de tijd om in vrede te regeren. hij keerde terug naar Medina,waar zijn leger gedwongen werd oorlog te voeren tegen rebellende stammen die geschokt waren dat er heiligschennis was gepleegd op hun afgoden in Mekka.
gebeurtenissen buiten Arabie werkten in het voordeel van de islam. het westerse deel van het romeinse rijk was onder de voet gelopen door barbaren. en in het oosten waren de Byzantijnen in Constantinopel in onmin met elkaar door interne conflicten en inefficient regeren. De strijders van het perzisch sassanidisch Rijk, dat zich uitstrekte van Irak tot Afganistan,voerden al zo'n dertig jaar oorlog tegen de Romeinen en hadden met suc6 jeruzalem aangevallen. De romijnen heroverdende stad rond 630. De Perzische invloed was toen te verwaarlozen. er heertste dus een politiek machtsvacuum waarvan de islamitische strijders gebruik maakten. In maart 632 begon de profeet aan zijn enige echte bedevaart naar de Ka'ba ook wel de hiddjatul-wida genoemd, de afscheidsbedevaart Tijdens deze reis kreeg de profeet goddelijke boodschappen door betreffende de regels over de hadj(pelgrimstocht) regels die moslims ook tegenwoordig respecteren. Tot die dag mochten heidenen en moslims gezamenlijk de ka'ba bezoeken. Nu kregen alleen de islamieten toegang tot de stad. Mohammed arriveerde bij de berg Arafaat voor de "ontmoeting"met Allah. waar hij de laatste preek hield. De beknopte geschreven versie van die beroemde redevoering is te vinden in alle moskeen over de hele wereld.

Hier volgen zijn woorden:


'O mensen, luister aandachtig naar wat ik te zeggen heb, want ik weet niet of ik volgend jaar nog bij u zal zijn. Luister aandachtig en geef het door aan diegenen die vandaag niet aanwezig kunnen zijn.
Beschouw het leven en het eigendom van iedere moslim als een heilige trust...Doe niemand kwaad, zodat niemand u kwaad zal doen. Weet dat u later Allah zult ontmoeten en dat u hem verantwoordelijkheid schuldig bent...U zult niet onrechtvaardig zijn en niet onder rechtvaardigheid lijden...Weet dat u rechten hebt aangaande uw vrouwen, maar dat zij die ook hebben ten aanzien van u. Weet dat ze dankzij de toestemming en het vertrouwen van Allah uw vrouwen zijn...Behandel ze goed, wees aardig voor ze, want ze zijn uw partners en toegewijde compagnons...
Aanbid Allah, doe elke dag vijfmaal uw gebeden, vast tijdens de ramadan en geef zakaat. Ga op bedevaart, als u ertoe in staat bent en u het zich kunt permitteren...
Een arabier staat niet boven een niet-arabier;en een blanke niet boven een kleurling;en een kleurling niet boven een blanke...de enige maatstaf heeft betrekking op vroomheid en goede daden. Moslims zijn broeders van elkaar....
Geen profeet of apostel zal na mij komen, en geen nieuwe godsdienst zal na mij het licht zien...ik laat twee dingen achter: de koran en de soenna. Als u die trouw blijft, zult u niet dolen.'

Aan het einde van de preek kreeg Mohammed zijn laatste goddelijke boodschap door:
'Heden heb ik jullie godsdienst voor jullie voltooid, Mijn genade aan jullie volledig bewezen en de islam(de overgave aan Allah) als godsdienst voor jullie goedgevonden."(koran 5:3)

Er volgde een stilte, waarna de stem van Bilaal boven de enorme , krioelende menigte aanzwol en hij de mensen opriep tot het gebed.

mijn excusen voor eventueel aanwezige spelfouten

15-03-2002, 22:21
Het universum bestaat uit hetgeen we zien en begrijpen met onze vijf zintuigen...en uit datgene wat ongezien blijft(alGhaib) Wat we zien en bergijpen is alleen het topje van de ijsberg in de immensiteit van de schepping van Allah.
De twee belangrijkste non-fysieke entiteiten die sommige mensen wel eens ontwaren en waarin de moslims geloven dat ze bestaan , zijn engelen en djinns.
Ze kunnen naar willekeur elke gestalte aannemen om maar gezien te worden als zij dat willen.
Engelen zijn dienaren van Allah. Via hen bestuurt Hij het universum. Zij zijn de kanalen met behulp waarvan de mens zich bewust is van Allah.
In crisistijden ziet hij hen soms;veel gevoelige mensen ervaren hun aanwezigheid tijdens gebed en meditatie.
ieder mens krijgt twee engelen toegewezen. Ze zijn beschermgeesten en griffiers. Zij noteren alle goede en kwade dingen in's mens persoonlijke 'dagboek' Aan de hand van de opgeslagen kennis wordt hij of zij berecht(laatste Oordeel) Zodra de persoon in kwestie berouw toont, wordt de slechte daad uitgewist.

Enkele engelen hebben namen en een specifieke taak:

Gabriel-> verstuurt boodschappen naar de uitverkorenen. In de koran wordt hij vaak de heilige geest genoemd.

Michael-> is de beschermer van de heilige plaatsen en het leven in crisistijden.

Izra'il->neemt de zielen weg van de doden.

Israfiel-> is de engel de de zielen oproept tijdens het Laatste Oordeel.

Munkar en Nakier-> zijn de ondervragers.

Malek->de bewaarder van de hel.

Radwaan->bewaarder van het paradijs.Djinss zijn eveneens non fysieke wezens. Ze kunnen goed of slecht zijn, en net als mensen keuzes maken. De duivel of satan is de baas van de djinns hij weigert Allah's bevel om de nieuw geschapen mens te eren, daar hij beter denkt te zijn dan Allah. door jarloezie werd hij de vijand van de mensen.
Zijn doel is om de mens van Allah weg te leiden.

18-03-2002, 11:02


Vraag aan de mensen die geloofsovertuiging hebben gedaan......willen jullie ervaringen hiermee hier neerschrijven? alvast bedankt groetjes miss21

18-03-2002, 15:42
In een publikatie van het franse 'Centre National de la recherche Scientifique' werd de bevolking van onze aarde in 1984 geschat op bijna 4,482 miljard mensen en was het aantal moslims 17,9 procent van dat totaal, hetgeen wilt zeggen meer dan 805 miljoen.

Mocht ik verder nog recente cijfers tegen komen, zal ik die neerschrijven. maar ik denk dat het sterk is opgelopen.

18-03-2002, 15:54
Voor de dag des oordeels zullen er een aantal tekens zijn: zoals de zon die van de verkeerde kant op zal komen(de lucht zal daardoor rood kleuren) De Islam zal overal bekend zijn...Luid trompetgeschal zal klinken , het eerste signaal zal iedereen die leeft laten sterven, bij de 2e trompetstoot zal de engel israfil alle mensen weer tot leven toepen en dan azl het laatste oordeel plaatsvinden.Elke ziel zal gewogen worden. Op die dag zullen de mensen afzonderlijk voorkomen om hun daden getoond te krijgen. En wie dan ook maar een greintje goeds gedaan heeft die zal het zien. En wie dan ook maar een greintje kwaad gedaan heeft die zal het zien.(99:6) De perkamenten zullen uitgedeelt worden, de ontvanger zal het krijgen in de linkerhand of in de rechterhand. De komst van de antichrist en van de gog en magog.

Verder heb ik gehoord dat je dan over een draad zal lopen naar horen zeggen een haar van God. en dat de hemel uit 7 etappes bestaat...dus het is niet altijd of je gaat naar de hel of naar de hemel.

Zijn er mensen voorbestemd voor de hemel en anderen voor de hel?
Zelfs waneer God de een voorbestemd heeft voor het paradijs en de ander voor de hel, dan zou het nog niet aan de schepselen zijn om zijn wijsheid te betwisten, of om zich te verzetten en zijn beslissingen aan te vechten. In zijn oneindigende wijsheid weet God alles over het leven en het lot van een ieder van zijn schepselen. het is aan de mens om hem te geooorzamen, hem vertrouwen te schenken en te berusten. Zijn huidige lot en zijn toekomst blijven in de handen van zijn schepper, die genadig is voor wie hij wil.

Pagina's : [1] 2 3