Bekijk volle/desktop versie : masturbatie in islam? toegestaan of niet??Pagina's : [1] 2 3 4

10-07-2004, 12:29

Citaat door getch:
Assalam alaikoum mensen!!!

ik will graag reageren op de "fatwa" van de cyber imam van Marokko.nl,
Met alle respect: de masturbatie in de islam voor mensen die niet getrouwd zijn, is helemaal niet verboden of "haram",
hier is de internet link waar kunt u vinden de heel programa op aljazeera kanaal over seksualiteit in de islam.Waar doctor Haitam Al Gaiaat heeft duidelijk gemaakt dat in de quoraan bestaat geen tekst die de masturbatie verbeedt.en omdat hij ook doctor is, zei ie ook duidelijk dat het is wetenschaaplijk bekend dat masturbatie is niet schaadlijk voor het lichaam zoals de cyber imam heeft gezegd.

En dat is niet mijn meening, dat is de meening van de meest imams en ""oulama""
en hier ook vindt u de meenig van al imam Atantaoui die zegt dat masturbatie is niet haram en ook niet een klein beetje haram, DAT IS HELEMAAL HALAAL, NAMELIJK VOOR DE VRIJGEZELIG MENSEN.

DUS ik hoop dat meneer de cyber imam meer zoekt voor dat hij een meening geeft .
de internet link is :
waar kunt u luisteren aan het programma op aljazeera kanaal.

http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2000/12/12-9-2.htm


als niet werkt u kunt zoeken bij aljazeera.nl met "ÃäÃ"


hier is de deel van de programma die over die onderwerp praat:
in het arabisch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃÃÃà ÃÃÃðà ÃÃíáà Ãáì Ã¥ÃÃ¥ ÃáãáÃÃÃÃÃ.. ãÃÃÃì ÃáÃÃÃæÃí.. ãä ãÃÃ.. ÃÃÃá íà Ãà ãÃÃÃì.

ãÃÃÃì ÃáÃÃÃæÃí :

ÃáÃáÃã ÃáíÃã.. áæ ÃãÃÃã ÃáæÃÃà ÃíÃãá Ãíå ÃÃÃä íäÃà ÃæáÃÃÃ¥ ãà íãÃÃÃæà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíÿ

ÃÃãà ãäÃæÃ:

Ãäà ÃäÃí ÃÃÃÃà ÃáÃÃÃáà Ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà íà ÃÃÃæÃ.

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

äÃã.. ÃÃáäÃÃà ááÃÃà ãåà ÃÃíÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

åí áåà ÃÃáíà íÃäí -åí ÃáÃà Ãä Ãíà ãÃ- áÃä áÃÃÃì Ãí ÃÃÃà ÃáÃÃÃáÃ..

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

äÃã.. ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃáÃÃíÃà íÃÃáà ÃáäÃà ÃÃíÃðà Ãí ÃÃÃÃÃåá æÃáÃÃà ÃáÃÃíÃí ááÃÃÃà ÃáÃÃíà -äÃÃÃà ÃáÃä ãä æÃåà ÃáäÃà ÃáÃÃíÃ- ÃáÃÃà ÃáÃÃíÃí åæ ãà íÃíà Ãåà ãä ÃæåÃã æÃÃÃÃíá æÃÃÃÃÃà ÃÃÃá ÃáÃäÃÃä íÃÃà Ãíä ÃáÃæÃÃà ÃáÃÃíÃà áÃíå áããÃÃÃà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà æÃíä ãà íÃÃà Ãåà ãà íÃíà Ãåà ãä ÃÃ¥Ãæíá¡ æÃÃáà íÃÃà Ãäæà ãä ÃáÃÃãà ÃáäÃÃíà Ãíä ãà íÃãà Ãäå íäÃÃí Ãä íÃÃáå æÃíä ãà íÃà ÃÃÃÃðà áÃíå áÃÃáå¡ Ã¥Ãà åæ ÃáÃÃà ÃáÃÃíÃí ááÃÃÃà ÃáÃÃíá ãä ÃáäÃÃíà ÃáÃÃíÃ.. áà ÃÃà ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃÃáÃÃðÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

Ãíÿ.. ÃáÃÃÃà Ãäåà áåà ÃÃà áà Ãíãà æÃäåà ãÃÃÃÃà ááãÃÃÃ¥Ãá æÃáãÃÃÃ¥Ãà ÃÃÃÃà ãä ÃáÃäÃÃä Ãä íÃÃÃà Ãáì äÃÃå¡ æÃáì ÃÃÃÃ¥..

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áà ÃÃà ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃÃáÃÃðÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃì æÃä ÃÃÃæà Ãí ããÃÃÃÃåà æåã Ãí Ãä ÃÃÃíà ÃáãÃÃÃ¥Ãÿ!

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ÃÃì áæ ÃÃÃæà æåã Ãí ÃÃÃíà ÃáãÃÃÃ¥Ãá ÃÃÃà åÃà Ãäà áà ÃÃæá Ã¥Ãà ÃÃÃíÃðà Ãáì ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

åí íÃåã Ãáà íà ÃÃÃæÃ...

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áÃ.. æáÃä ÃÃæá: Ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ãä ÃáäÃÃíà ÃáÃÃíà áíà Ãíåà ÃÃá æíäÃÃí Ãä áà äÃÃà ãÃá Ã¥Ãà ÃáÃÃæà Ãäà ÃÃÃÃáäá ÃÃÃáà äÃÃà áÃíåã ÃÃÃðà äÃÃíà áà ÃÃÃí áÃÃÃÃÃÃ¥Ã.

ÃáÃÃÃÃà Ãí ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃÃáÃÃÃÃà Ãí ÃáãäÃÃÃÃà ÃáÃäÃíà ÃáÃÃÃíá áæ ÃÃÃà ÃáÃæÃÃä Ãí ãäÃÃÃÃà ÃäÃíà áà íÃÃÃÃä ÃÃíà Ãáì ÃáÃÃáÃá æäÃà ÃáÃíà ÃÃáäÃÃà ááÃÃÃà ÃáÃÃíÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

íÃäí áã íÃÃà ÃÃì ÃáÃä ÃÃíðà Ãä ááÃÃÃà ÃáÃÃíà áåà ÃÃÃíà ÃáÃí Ãáì ÃÃà ãä íãÃÃÃåÿ

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áÃ.. áÃ

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃì ááÃÃÃÃ.. ááãÃÃÃ¥Ãíä¿

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ãà áåà Ãí ÃÃÃíÃ.. ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà áà ÃÃÃÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃÃæ Ãä áà íÃåã Ãä íÃæä Ã¥Ãà ÃÃÃíà ááäÃÃ.

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

Ãäà áà ÃÃæá ãä Ãíà ÃáÃÃÃíá Ãäà ÃÃæá ÃáÃÃí ÃáÃÃí.. ÃáÃÃí ÃáÃÃí Ãäå áíà åäÃáà ÃÃà Ãáà ÃáÃÃà ÃáÃí ÃÃÃÃå¡ æåæ ÃÃà ÃÃíá áÃä ÃáÃÃá ÃÃÃà Ãæ ÃáãÃÃåà íãÃÃà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà æåæ íÃÃá æÃá ãÃà íãÃÃà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà Ãåæ íÃÃà ÃÃÃá æáÃáà ÃÃÃà áÃíå ÃÃà äÃÃíà áà ÃÃÃí áåà Ãáì ÃáÃÃáÃá Ãíäãà áæÃÃà ÃáÃãÃ..

ÃÃãà ãäÃæà [ãÃÃÃÃÃ]:

áÃä íÃà Ãä íÃÃì ÃáÃÃá Ãáì Ãä áà íÃæã Ãåà ÃÃì ãä ÃÃà ÃáãÃæÃÃ!

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áãÃÃÿ

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃì áà íÃÃà ÃÃ¥ÃÃ¥ ÃáÃÃà ÃáÃí ÃÃíà ÃáíåÃ.

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áÃ.. ÃáÃÃÃá íÃäí äÃä íÃà Ãä áà äÃÃà ÃáÃÃá Ãä Ã¥Ãà ÃáÃãà ÃÃáÃÃðÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃà ÃÃá Ãäæ ÃÃÃ...¿

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ÃÃà ÃÃá Ãäå äÃæá áå: ãä ÃáÃÃÃá Ãä íÃÃà ãä Ã¥Ãà ÃáÃãÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

Ã¥Ãà ÃÃáäÃÃà ááÃÃì æÃáÃÃÃà Ãí äÃà ÃáæÃÿ

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ÃáÃÃíÃà åæ Ãí ÃáÃÃì ÃÃÃà ÃÃÃíà ãä ÃáÃÃÃá áÃä ÃáÃäà Ãí ÃáÃÃà ãÃÃà Ãí ÃáãäÃÃà ÃáÃäÃÃáíá Ãíäãà ÃáÃäà Ãí ÃáÃäÃì ãæÃà Ãáì Ãá ÃÃãåá æáÃáà ÃããÃÃÃà ÃáÃÃÃíà ÃáÃÃíà Ãí ÃáÃÃíÃà ÃÃá ÃÃÃíà ãä ÃáÃÃíÃä.

ÃÃÃÃÃäà ÃáÃíà Ãáì ÃáÃäÃÃæí -ÃÃãà Ãááå Ãáíå- áå ÃÃíà Ãæíá Ãí Ã¥Ãà ÃáãæÃæà Ãí ÃÃÃÃÃ¥ (Ãæà æÃæÃÃÃ) æåæ íÃæá: Ãääí áà ÃÃÃæ Ãáì ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíá æáÃäí áà ÃÃà Ãí Ãáíá Ãáì ÃÃãÃåá æÃÃÃåà ÃÃá ÃÃÃðà ÃÃÃíà ãä Ãä íÃà ÃáÃäÃÃä Ãí ÃáÃà Ãí ÃáÃäà Ãæ Ãí Ãíà ãä Ã¥Ãà ÃáÃÃíá¡ æåÃà ÃÃí ÃÃíà ãä ÃáãÃÃäà ÃáÃÃÃãíä¡ æÃÃÃåã ÃÃä íÃì ãä ÃáÃÃÃÃà ÃÃì æãä ÃáÃÃÃÃíä.. íÃì Ãä áà ÃÃà Ãåà Ãáì ÃáÃÃáÃÃ...

ÃÃãà ãäÃæÃ:
.

10-07-2004, 12:41

Ik heb gelezen dat het haraam is, en als je behoeftes heb om jezelf te bevredigen dat je dan moet vasten.. dat vermindert je behoefte

:auw2:

10-07-2004, 15:02

Citaat:
Origineel gepost door getch
Assalam alaikoum mensen!!!

ik will graag reageren op de "fatwa" van de cyber imam van Marokko.nl,
Met alle respect: de masturbatie in de islam voor mensen die niet getrouwd zijn, is helemaal niet verboden of "haram",
hier is de internet link waar kunt u vinden de heel programa op aljazeera kanaal over seksualiteit in de islam.Waar doctor Haitam Al Gaiaat heeft duidelijk gemaakt dat in de quoraan bestaat geen tekst die de masturbatie verbeedt.en omdat hij ook doctor is, zei ie ook duidelijk dat het is wetenschaaplijk bekend dat masturbatie is niet schaadlijk voor het lichaam zoals de cyber imam heeft gezegd.

En dat is niet mijn meening, dat is de meening van de meest imams en ""oulama""
en hier ook vindt u de meenig van al imam Atantaoui die zegt dat masturbatie is niet haram en ook niet een klein beetje haram, DAT IS HELEMAAL HALAAL, NAMELIJK VOOR DE VRIJGEZELIG MENSEN.

DUS ik hoop dat meneer de cyber imam meer zoekt voor dat hij een meening geeft .
de internet link is :
waar kunt u luisteren aan het programma op aljazeera kanaal.

http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2000/12/12-9-2.htm


als niet werkt u kunt zoeken bij aljazeera.nl met "ÃäÃ"


hier is de deel van de programma die over die onderwerp praat:
in het arabisch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃÃÃà ÃÃÃðà ÃÃíáà Ãáì Ã¥ÃÃ¥ ÃáãáÃÃÃÃÃ.. ãÃÃÃì ÃáÃÃÃæÃí.. ãä ãÃÃ.. ÃÃÃá íà Ãà ãÃÃÃì.

ãÃÃÃì ÃáÃÃÃæÃí :

ÃáÃáÃã ÃáíÃã.. áæ ÃãÃÃã ÃáæÃÃà ÃíÃãá Ãíå ÃÃÃä íäÃà ÃæáÃÃÃ¥ ãà íãÃÃÃæà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíÿ

ÃÃãà ãäÃæÃ:

Ãäà ÃäÃí ÃÃÃÃà ÃáÃÃÃáà Ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà íà ÃÃÃæÃ.

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

äÃã.. ÃÃáäÃÃà ááÃÃà ãåà ÃÃíÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

åí áåà ÃÃáíà íÃäí -åí ÃáÃà Ãä Ãíà ãÃ- áÃä áÃÃÃì Ãí ÃÃÃà ÃáÃÃÃáÃ..

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

äÃã.. ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃáÃÃíÃà íÃÃáà ÃáäÃà ÃÃíÃðà Ãí ÃÃÃÃÃåá æÃáÃÃà ÃáÃÃíÃí ááÃÃÃà ÃáÃÃíà -äÃÃÃà ÃáÃä ãä æÃåà ÃáäÃà ÃáÃÃíÃ- ÃáÃÃà ÃáÃÃíÃí åæ ãà íÃíà Ãåà ãä ÃæåÃã æÃÃÃÃíá æÃÃÃÃÃà ÃÃÃá ÃáÃäÃÃä íÃÃà Ãíä ÃáÃæÃÃà ÃáÃÃíÃà áÃíå áããÃÃÃà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà æÃíä ãà íÃÃà Ãåà ãà íÃíà Ãåà ãä ÃÃ¥Ãæíá¡ æÃÃáà íÃÃà Ãäæà ãä ÃáÃÃãà ÃáäÃÃíà Ãíä ãà íÃãà Ãäå íäÃÃí Ãä íÃÃáå æÃíä ãà íÃà ÃÃÃÃðà áÃíå áÃÃáå¡ Ã¥Ãà åæ ÃáÃÃà ÃáÃÃíÃí ááÃÃÃà ÃáÃÃíá ãä ÃáäÃÃíà ÃáÃÃíÃ.. áà ÃÃà ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃÃáÃÃðÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

Ãíÿ.. ÃáÃÃÃà Ãäåà áåà ÃÃà áà Ãíãà æÃäåà ãÃÃÃÃà ááãÃÃÃ¥Ãá æÃáãÃÃÃ¥Ãà ÃÃÃÃà ãä ÃáÃäÃÃä Ãä íÃÃÃà Ãáì äÃÃå¡ æÃáì ÃÃÃÃ¥..

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áà ÃÃà ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃÃáÃÃðÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃì æÃä ÃÃÃæà Ãí ããÃÃÃÃåà æåã Ãí Ãä ÃÃÃíà ÃáãÃÃÃ¥Ãÿ!

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ÃÃì áæ ÃÃÃæà æåã Ãí ÃÃÃíà ÃáãÃÃÃ¥Ãá ÃÃÃà åÃà Ãäà áà ÃÃæá Ã¥Ãà ÃÃÃíÃðà Ãáì ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

åí íÃåã Ãáà íà ÃÃÃæÃ...

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áÃ.. æáÃä ÃÃæá: Ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ãä ÃáäÃÃíà ÃáÃÃíà áíà Ãíåà ÃÃá æíäÃÃí Ãä áà äÃÃà ãÃá Ã¥Ãà ÃáÃÃæà Ãäà ÃÃÃÃáäá ÃÃÃáà äÃÃà áÃíåã ÃÃÃðà äÃÃíà áà ÃÃÃí áÃÃÃÃÃÃ¥Ã.

ÃáÃÃÃÃà Ãí ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃÃáÃÃÃÃà Ãí ÃáãäÃÃÃÃà ÃáÃäÃíà ÃáÃÃÃíá áæ ÃÃÃà ÃáÃæÃÃä Ãí ãäÃÃÃÃà ÃäÃíà áà íÃÃÃÃä ÃÃíà Ãáì ÃáÃÃáÃá æäÃà ÃáÃíà ÃÃáäÃÃà ááÃÃÃà ÃáÃÃíÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

íÃäí áã íÃÃà ÃÃì ÃáÃä ÃÃíðà Ãä ááÃÃÃà ÃáÃÃíà áåà ÃÃÃíà ÃáÃí Ãáì ÃÃà ãä íãÃÃÃåÿ

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áÃ.. áÃ

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃì ááÃÃÃÃ.. ááãÃÃÃ¥Ãíä¿

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ãà áåà Ãí ÃÃÃíÃ.. ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà áà ÃÃÃÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃÃæ Ãä áà íÃåã Ãä íÃæä Ã¥Ãà ÃÃÃíà ááäÃÃ.

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

Ãäà áà ÃÃæá ãä Ãíà ÃáÃÃÃíá Ãäà ÃÃæá ÃáÃÃí ÃáÃÃí.. ÃáÃÃí ÃáÃÃí Ãäå áíà åäÃáà ÃÃà Ãáà ÃáÃÃà ÃáÃí ÃÃÃÃå¡ æåæ ÃÃà ÃÃíá áÃä ÃáÃÃá ÃÃÃà Ãæ ÃáãÃÃåà íãÃÃà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà æåæ íÃÃá æÃá ãÃà íãÃÃà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà Ãåæ íÃÃà ÃÃÃá æáÃáà ÃÃÃà áÃíå ÃÃà äÃÃíà áà ÃÃÃí áåà Ãáì ÃáÃÃáÃá Ãíäãà áæÃÃà ÃáÃãÃ..

ÃÃãà ãäÃæà [ãÃÃÃÃÃ]:

áÃä íÃà Ãä íÃÃì ÃáÃÃá Ãáì Ãä áà íÃæã Ãåà ÃÃì ãä ÃÃà ÃáãÃæÃÃ!

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áãÃÃÿ

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃì áà íÃÃà ÃÃ¥ÃÃ¥ ÃáÃÃà ÃáÃí ÃÃíà ÃáíåÃ.

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áÃ.. ÃáÃÃÃá íÃäí äÃä íÃà Ãä áà äÃÃà ÃáÃÃá Ãä Ã¥Ãà ÃáÃãà ÃÃáÃÃðÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃà ÃÃá Ãäæ ÃÃÃ...¿

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ÃÃà ÃÃá Ãäå äÃæá áå: ãä ÃáÃÃÃá Ãä íÃÃà ãä Ã¥Ãà ÃáÃãÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

Ã¥Ãà ÃÃáäÃÃà ááÃÃì æÃáÃÃÃà Ãí äÃà ÃáæÃÿ

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ÃáÃÃíÃà åæ Ãí ÃáÃÃì ÃÃÃà ÃÃÃíà ãä ÃáÃÃÃá áÃä ÃáÃäà Ãí ÃáÃÃà ãÃÃà Ãí ÃáãäÃÃà ÃáÃäÃÃáíá Ãíäãà ÃáÃäà Ãí ÃáÃäÃì ãæÃà Ãáì Ãá ÃÃãåá æáÃáà ÃããÃÃÃà ÃáÃÃÃíà ÃáÃÃíà Ãí ÃáÃÃíÃà ÃÃá ÃÃÃíà ãä ÃáÃÃíÃä.

ÃÃÃÃÃäà ÃáÃíà Ãáì ÃáÃäÃÃæí -ÃÃãà Ãááå Ãáíå- áå ÃÃíà Ãæíá Ãí Ã¥Ãà ÃáãæÃæà Ãí ÃÃÃÃÃ¥ (Ãæà æÃæÃÃÃ) æåæ íÃæá: Ãääí áà ÃÃÃæ Ãáì ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíá æáÃäí áà ÃÃà Ãí Ãáíá Ãáì ÃÃãÃåá æÃÃÃåà ÃÃá ÃÃÃðà ÃÃÃíà ãä Ãä íÃà ÃáÃäÃÃä Ãí ÃáÃà Ãí ÃáÃäà Ãæ Ãí Ãíà ãä Ã¥Ãà ÃáÃÃíá¡ æåÃà ÃÃí ÃÃíà ãä ÃáãÃÃäà ÃáÃÃÃãíä¡ æÃÃÃåã ÃÃä íÃì ãä ÃáÃÃÃÃà ÃÃì æãä ÃáÃÃÃÃíä.. íÃì Ãä áà ÃÃà Ãåà Ãáì ÃáÃÃáÃÃ...

ÃÃãà ãäÃæÃ:
IK ZOU HET NIET WETEN JE HOORT VEEL BLA DE ENE IMAM ZEGT IS HALAL DE ANDERE ZEGT IS HARAM

10-07-2004, 15:34
heb je het ook in het engels?

dokters zeggen ook dat een glaasje wijn goed is maar de Islam verbiedt het ons

11-07-2004, 22:08


Citaat:
Origineel gepost door getch
Assalam alaikoum mensen!!!

ik will graag reageren op de "fatwa" van de cyber imam van Marokko.nl,
Met alle respect: de masturbatie in de islam voor mensen die niet getrouwd zijn, is helemaal niet verboden of "haram",
hier is de internet link waar kunt u vinden de heel programa op aljazeera kanaal over seksualiteit in de islam.Waar doctor Haitam Al Gaiaat heeft duidelijk gemaakt dat in de quoraan bestaat geen tekst die de masturbatie verbeedt.en omdat hij ook doctor is, zei ie ook duidelijk dat het is wetenschaaplijk bekend dat masturbatie is niet schaadlijk voor het lichaam zoals de cyber imam heeft gezegd.

En dat is niet mijn meening, dat is de meening van de meest imams en ""oulama""
en hier ook vindt u de meenig van al imam Atantaoui die zegt dat masturbatie is niet haram en ook niet een klein beetje haram, DAT IS HELEMAAL HALAAL, NAMELIJK VOOR DE VRIJGEZELIG MENSEN.

DUS ik hoop dat meneer de cyber imam meer zoekt voor dat hij een meening geeft .
de internet link is :
waar kunt u luisteren aan het programma op aljazeera kanaal.

http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2000/12/12-9-2.htm


als niet werkt u kunt zoeken bij aljazeera.nl met "ÃäÃ"


hier is de deel van de programma die over die onderwerp praat:
in het arabisch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃÃÃà ÃÃÃðà ÃÃíáà Ãáì Ã¥ÃÃ¥ ÃáãáÃÃÃÃÃ.. ãÃÃÃì ÃáÃÃÃæÃí.. ãä ãÃÃ.. ÃÃÃá íà Ãà ãÃÃÃì.

ãÃÃÃì ÃáÃÃÃæÃí :

ÃáÃáÃã ÃáíÃã.. áæ ÃãÃÃã ÃáæÃÃà ÃíÃãá Ãíå ÃÃÃä íäÃà ÃæáÃÃÃ¥ ãà íãÃÃÃæà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíÿ

ÃÃãà ãäÃæÃ:

Ãäà ÃäÃí ÃÃÃÃà ÃáÃÃÃáà Ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà íà ÃÃÃæÃ.

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

äÃã.. ÃÃáäÃÃà ááÃÃà ãåà ÃÃíÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

åí áåà ÃÃáíà íÃäí -åí ÃáÃà Ãä Ãíà ãÃ- áÃä áÃÃÃì Ãí ÃÃÃà ÃáÃÃÃáÃ..

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

äÃã.. ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃáÃÃíÃà íÃÃáà ÃáäÃà ÃÃíÃðà Ãí ÃÃÃÃÃåá æÃáÃÃà ÃáÃÃíÃí ááÃÃÃà ÃáÃÃíà -äÃÃÃà ÃáÃä ãä æÃåà ÃáäÃà ÃáÃÃíÃ- ÃáÃÃà ÃáÃÃíÃí åæ ãà íÃíà Ãåà ãä ÃæåÃã æÃÃÃÃíá æÃÃÃÃÃà ÃÃÃá ÃáÃäÃÃä íÃÃà Ãíä ÃáÃæÃÃà ÃáÃÃíÃà áÃíå áããÃÃÃà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà æÃíä ãà íÃÃà Ãåà ãà íÃíà Ãåà ãä ÃÃ¥Ãæíá¡ æÃÃáà íÃÃà Ãäæà ãä ÃáÃÃãà ÃáäÃÃíà Ãíä ãà íÃãà Ãäå íäÃÃí Ãä íÃÃáå æÃíä ãà íÃà ÃÃÃÃðà áÃíå áÃÃáå¡ Ã¥Ãà åæ ÃáÃÃà ÃáÃÃíÃí ááÃÃÃà ÃáÃÃíá ãä ÃáäÃÃíà ÃáÃÃíÃ.. áà ÃÃà ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃÃáÃÃðÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

Ãíÿ.. ÃáÃÃÃà Ãäåà áåà ÃÃà áà Ãíãà æÃäåà ãÃÃÃÃà ááãÃÃÃ¥Ãá æÃáãÃÃÃ¥Ãà ÃÃÃÃà ãä ÃáÃäÃÃä Ãä íÃÃÃà Ãáì äÃÃå¡ æÃáì ÃÃÃÃ¥..

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áà ÃÃà ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃÃáÃÃðÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃì æÃä ÃÃÃæà Ãí ããÃÃÃÃåà æåã Ãí Ãä ÃÃÃíà ÃáãÃÃÃ¥Ãÿ!

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ÃÃì áæ ÃÃÃæà æåã Ãí ÃÃÃíà ÃáãÃÃÃ¥Ãá ÃÃÃà åÃà Ãäà áà ÃÃæá Ã¥Ãà ÃÃÃíÃðà Ãáì ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

åí íÃåã Ãáà íà ÃÃÃæÃ...

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áÃ.. æáÃä ÃÃæá: Ãä ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ãä ÃáäÃÃíà ÃáÃÃíà áíà Ãíåà ÃÃá æíäÃÃí Ãä áà äÃÃà ãÃá Ã¥Ãà ÃáÃÃæà Ãäà ÃÃÃÃáäá ÃÃÃáà äÃÃà áÃíåã ÃÃÃðà äÃÃíà áà ÃÃÃí áÃÃÃÃÃÃ¥Ã.

ÃáÃÃÃÃà Ãí ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà ÃÃáÃÃÃÃà Ãí ÃáãäÃÃÃÃà ÃáÃäÃíà ÃáÃÃÃíá áæ ÃÃÃà ÃáÃæÃÃä Ãí ãäÃÃÃÃà ÃäÃíà áà íÃÃÃÃä ÃÃíà Ãáì ÃáÃÃáÃá æäÃà ÃáÃíà ÃÃáäÃÃà ááÃÃÃà ÃáÃÃíÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

íÃäí áã íÃÃà ÃÃì ÃáÃä ÃÃíðà Ãä ááÃÃÃà ÃáÃÃíà áåà ÃÃÃíà ÃáÃí Ãáì ÃÃà ãä íãÃÃÃåÿ

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áÃ.. áÃ

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃì ááÃÃÃÃ.. ááãÃÃÃ¥Ãíä¿

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ãà áåà Ãí ÃÃÃíÃ.. ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà áà ÃÃÃÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃÃæ Ãä áà íÃåã Ãä íÃæä Ã¥Ãà ÃÃÃíà ááäÃÃ.

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

Ãäà áà ÃÃæá ãä Ãíà ÃáÃÃÃíá Ãäà ÃÃæá ÃáÃÃí ÃáÃÃí.. ÃáÃÃí ÃáÃÃí Ãäå áíà åäÃáà ÃÃà Ãáà ÃáÃÃà ÃáÃí ÃÃÃÃå¡ æåæ ÃÃà ÃÃíá áÃä ÃáÃÃá ÃÃÃà Ãæ ÃáãÃÃåà íãÃÃà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà æåæ íÃÃá æÃá ãÃà íãÃÃà ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíà Ãåæ íÃÃà ÃÃÃá æáÃáà ÃÃÃà áÃíå ÃÃà äÃÃíà áà ÃÃÃí áåà Ãáì ÃáÃÃáÃá Ãíäãà áæÃÃà ÃáÃãÃ..

ÃÃãà ãäÃæà [ãÃÃÃÃÃ]:

áÃä íÃà Ãä íÃÃì ÃáÃÃá Ãáì Ãä áà íÃæã Ãåà ÃÃì ãä ÃÃà ÃáãÃæÃÃ!

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áãÃÃÿ

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃì áà íÃÃà ÃÃ¥ÃÃ¥ ÃáÃÃà ÃáÃí ÃÃíà ÃáíåÃ.

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

áÃ.. ÃáÃÃÃá íÃäí äÃä íÃà Ãä áà äÃÃà ÃáÃÃá Ãä Ã¥Ãà ÃáÃãà ÃÃáÃÃðÃ..

ÃÃãà ãäÃæÃ:

ÃÃà ÃÃá Ãäæ ÃÃÃ...¿

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ÃÃà ÃÃá Ãäå äÃæá áå: ãä ÃáÃÃÃá Ãä íÃÃà ãä Ã¥Ãà ÃáÃãÃ.

ÃÃãà ãäÃæÃ:

Ã¥Ãà ÃÃáäÃÃà ááÃÃì æÃáÃÃÃà Ãí äÃà ÃáæÃÿ

Ã. ãÃãà åíÃã ÃáÃíÃÃ:

ÃáÃÃíÃà åæ Ãí ÃáÃÃì ÃÃÃà ÃÃÃíà ãä ÃáÃÃÃá áÃä ÃáÃäà Ãí ÃáÃÃà ãÃÃà Ãí ÃáãäÃÃà ÃáÃäÃÃáíá Ãíäãà ÃáÃäà Ãí ÃáÃäÃì ãæÃà Ãáì Ãá ÃÃãåá æáÃáà ÃããÃÃÃà ÃáÃÃÃíà ÃáÃÃíà Ãí ÃáÃÃíÃà ÃÃá ÃÃÃíà ãä ÃáÃÃíÃä.

ÃÃÃÃÃäà ÃáÃíà Ãáì ÃáÃäÃÃæí -ÃÃãà Ãááå Ãáíå- áå ÃÃíà Ãæíá Ãí Ã¥Ãà ÃáãæÃæà Ãí ÃÃÃÃÃ¥ (Ãæà æÃæÃÃÃ) æåæ íÃæá: Ãääí áà ÃÃÃæ Ãáì ÃáÃÃÃà ÃáÃÃíá æáÃäí áà ÃÃà Ãí Ãáíá Ãáì ÃÃãÃåá æÃÃÃåà ÃÃá ÃÃÃðà ÃÃÃíà ãä Ãä íÃà ÃáÃäÃÃä Ãí ÃáÃà Ãí ÃáÃäà Ãæ Ãí Ãíà ãä Ã¥Ãà ÃáÃÃíá¡ æåÃà ÃÃí ÃÃíà ãä ÃáãÃÃäà ÃáÃÃÃãíä¡ æÃÃÃåã ÃÃä íÃì ãä ÃáÃÃÃÃà ÃÃì æãä ÃáÃÃÃÃíä.. íÃì Ãä áà ÃÃà Ãåà Ãáì ÃáÃÃáÃÃ...

ÃÃãà ãäÃæÃ:

11-07-2004, 22:29
Tegenwoordig weet niemand wat halal of Haram is. Is het niet eens tijd om ons een beetje aan de tijd aan te passen.

Bij de bijbel heb je nieuwe testament en de oude testament. Misschien moet er nieuwe Koran komen en een ouwe Koran??
In de nieuwe Koran gaan we dingen een beetje aanpassen aan de tijd . Niet zo'n slecht idee als je er goed overnadenkt. Want toen de Islam is begonnen, hadden we geen Tv. Is het nou verboden om Tv te kijken ofniet???

Als ik sommige dingen lees, dan ben ik helemaal verdwaald in mijn eigen geloof.

11-07-2004, 23:14
de koran gaat met de tijd mee!

11-07-2004, 23:27

Citaat:
Origineel gepost door ZooFree
de koran veroudert NOOIT maar brengt juist de verlichting...in donkere tijden...

11-07-2004, 23:29

Citaat:
Origineel gepost door Nassimatje
Tegenwoordig weet niemand wat halal of Haram is. Is het niet eens tijd om ons een beetje aan de tijd aan te passen.

Bij de bijbel heb je nieuwe testament en de oude testament. Misschien moet er nieuwe Koran komen en een ouwe Koran??
In de nieuwe Koran gaan we dingen een beetje aanpassen aan de tijd . Niet zo'n slecht idee als je er goed overnadenkt. Want toen de Islam is begonnen, hadden we geen Tv. Is het nou verboden om Tv te kijken ofniet???

Als ik sommige dingen lees, dan ben ik helemaal verdwaald in mijn eigen geloof.
de Bijbel is niet meer in oorspronkelijke staat en er is aan geknoeit door mensen die het ook gingen aanpassen zoals jij dat beschrijft.

Alhamdoulilah is de Koran voor alle tijden

11-07-2004, 23:37

Citaat:
Origineel gepost door ZooFree
klopt danger!

ze hebben alleen maar herdrukken en de bijbel is door de tijd door de mensheid aangepast om alles makkelijker te maken de thora en de koran zijn nog echt de rest niet
als de thora nog echt was waren de joden wel moslims geworden

11-07-2004, 23:41
geeft niet

12-07-2004, 00:03
weet je wat ik heb gehoord
dat als een jongen om de zoveel tijd zijn sperma niet kwijt raakt
en t dus gewoon in hem blijft zitten hij blauwe ballen krijgt
en dat dat erg pijn doet

sorry komt heel grof over maar kon het niet netter zeggen

12-07-2004, 00:29

Kan me niet voorstellen dat masturbatie niet is toegestaan....Volgens de koran mag de man naast sex met z`n echtgenote(n) zelfs sex met z`n slavinnen hebben, lijkt me niet dat er dan moeilijk over masturberen wordt gedaan

"En degenen die hun kuisheid bewaken, Behalve tegenover hun echtgenotes en hun slavinnen, dan worden zij niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn." (23:5-6-7)


En mocro_chicaaa.....sperma wordt na verloop van tijd weer door `t lichaam zelf afgebroken......die vriend van je moet dus maar een ander smoesje verzinnen wanneer ie weer met zichzelf wil spelen

12-07-2004, 00:30

Citaat:
Origineel gepost door mocro_chicaaa
weet je wat ik heb gehoord
dat als een jongen om de zoveel tijd zijn sperma niet kwijt raakt
en t dus gewoon in hem blijft zitten hij blauwe ballen krijgt
en dat dat erg pijn doet

sorry komt heel grof over maar kon het niet netter zeggenhahhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahahahaha

hahaha
hahahhaa
hahahahha
hahaha ha a a ah a

zo grapiiggg

12-07-2004, 02:40
Wat is dit voor onzin? Dus als de meeste voor 'Halal' stemmen dan is het maar halal?

Pagina's : [1] 2 3 4