Bekijk volle/desktop versie : masturbatie in islam? toegestaan of niet??Pagina's : [1] 2 3 4

10-07-2004, 12:29

Citaat door getch:
Assalam alaikoum mensen!!!

ik will graag reageren op de "fatwa" van de cyber imam van Marokko.nl,
Met alle respect: de masturbatie in de islam voor mensen die niet getrouwd zijn, is helemaal niet verboden of "haram",
hier is de internet link waar kunt u vinden de heel programa op aljazeera kanaal over seksualiteit in de islam.Waar doctor Haitam Al Gaiaat heeft duidelijk gemaakt dat in de quoraan bestaat geen tekst die de masturbatie verbeedt.en omdat hij ook doctor is, zei ie ook duidelijk dat het is wetenschaaplijk bekend dat masturbatie is niet schaadlijk voor het lichaam zoals de cyber imam heeft gezegd.

En dat is niet mijn meening, dat is de meening van de meest imams en ""oulama""
en hier ook vindt u de meenig van al imam Atantaoui die zegt dat masturbatie is niet haram en ook niet een klein beetje haram, DAT IS HELEMAAL HALAAL, NAMELIJK VOOR DE VRIJGEZELIG MENSEN.

DUS ik hoop dat meneer de cyber imam meer zoekt voor dat hij een meening geeft .
de internet link is :
waar kunt u luisteren aan het programma op aljazeera kanaal.

http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2000/12/12-9-2.htm


als niet werkt u kunt zoeken bij aljazeera.nl met "ÌäÓ"


hier is de deel van de programma die over die onderwerp praat:
in het arabisch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÃÔßÑß ÔßÑðÇ ÌÒíáÇ Úáì åÐå ÇáãáÇÍÙÇÊ.. ãÕØÝì ÇáÈÇÌæÑí.. ãä ãÕÑ.. ÊÝÖá íÇ ÃÎ ãÕØÝì.

ãÕØÝì ÇáÈÇÌæÑí :

ÇáÓáÇã Úáíßã.. áæ ÓãÍÊã ÇáæÇÍÏ ÈíÚãá Ãíå ÚÔÇä íäÕÍ ÃæáÇÏå ãÇ íãÇÑÓæÔ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ¿

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÃäÇ ÚäÏí ÚÔÑÇÊ ÇáÃÓÆáÉ Úä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ íÇ ÏßÊæÑ.

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

äÚã.. ÈÇáäÓÈÉ ááÃÎÊ ãåÇ ÚÈíÏ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

åí áåÇ ÊÚáíÞ íÚäí -åí ÚáÞÊ Úä ÔíÁ ãÇ- áßä áÃÈÞì Ýí ÅØÇÑ ÇáÃÓÆáÉ..

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

äÚã.. ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÇáÍÞíÞÉ íÈÇáÛ ÇáäÇÓ ßËíÑðÇ Ýí ÃÖÑÇÑåÇ¡ æÇáÖÑÑ ÇáÑÆíÓí ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ -äÊÍÏË ÇáÂä ãä æÌåÉ ÇáäÙÑ ÇáØÈíÉ- ÇáÖÑÑ ÇáÑÆíÓí åæ ãÇ íÍíØ ÈåÇ ãä ÃæåÇã æÃÈÇØíá æÎÑÇÝÇÊ ÊÌÚá ÇáÅäÓÇä íÍÇÑ Èíä ÇáÏæÇÝÚ ÇáÔÏíÏÉ áÏíå áããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æÈíä ãÇ íÍÇØ ÈåÇ ãÇ íÍíØ ÈåÇ ãä ÊåÇæíá¡ æÈÐáß íÕÇÈ ÈäæÚ ãä ÇáÃÒãÉ ÇáäÝÓíÉ Èíä ãÇ íÓãÚ Ãäå íäÈÛí Ãä íÝÚáå æÈíä ãÇ íÌÏ ÏÇÝÚðÇ áÏíå áÝÚáå¡ åÐÇ åæ ÇáÖÑÑ ÇáÑÆíÓí ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ¡ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáØÈíÉ.. áÇ ÖÑÑ ãä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÅØáÇÞðÇ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ßíÝ¿.. ÇáÔÇÆÚ ÃäåÇ áåÇ ÖÑÑ áÇ ÓíãÇ æÃäåÇ ãÕÇÍÈÉ ááãÑÇåÞÉ¡ æÇáãÑÇåÞÉ ÊÍÊÇÌ ãä ÇáÅäÓÇä Ãä íÍÇÝÙ Úáì äÝÓå¡ æÚáì ÕÍÊå..

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ ÖÑÑ ãä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÅØáÇÞðÇ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÍÊì æÅä ÈÏÄæÇ Ýí ããÇÑÓÊåÇ æåã Ýí Óä ÈÏÇíÉ ÇáãÑÇåÞÉ¿!

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÍÊì áæ ÈÏÄæÇ æåã Ýí ÈÏÇíÉ ÇáãÑÇåÞÉ¡ ØÈÚÇ åÐÇ ÃäÇ áÇ ÃÞæá åÐÇ ÊÔÌíÚðÇ Úáì ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

åí íÝåã Ðáß íÇ ÏßÊæÑ...

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ.. æáßä ÃÞæá: Åä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáØÈíÉ áíÓ ÝíåÇ ÖÑÑ¡ æíäÈÛí Ãä áÇ äÍÏË ãËá åÐÇ ÇáÔÚæÑ ÚäÏ ÃØÝÇáäÇ¡ ÝÈÐáß äÍÏË áÏíåã ÚÞÏðÇ äÝÓíÉ áÇ ÏÇÚí áÅÍÏÇËåÇ.

ÇáÅÝÑÇØ Ýí ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ßÇáÅÝÑÇØ Ýí ÇáãäÇÓÈÇÊ ÇáÌäÓíÉ ÇáÚÇÏíÉ¡ áæ ÃÝÑØ ÇáÒæÌÇä Ýí ãäÇÓÈÇÊ ÌäÓíÉ áÇ íÕÇÈÇä ÈÔíÁ Úáì ÇáÅØáÇÞ¡ æäÝÓ ÇáÔíÁ ÈÇáäÓÈÉ ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

íÚäí áã íËÈÊ ÍÊì ÇáÂä ØÈíðÇ Ãä ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ áåÇ ÊÃËíÑ ÓáÈí Úáì ÕÍÉ ãä íãÇÑÓåÇ¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ.. áÇ

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÍÊì ááÕÛÇÑ.. ááãÑÇåÞíä¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ãÇ áåÇ Ãí ÊÃËíÑ.. ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ áÇ ÊÄËÑ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÃÑÌæ Ãä áÇ íÝåã Ãä íßæä åÐÇ ÊÔÌíÚ ááäÇÓ.

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÃäÇ áÇ ÃÞæá ãä ÍíË ÇáÊÔÌíÚ¡ ÃäÇ ÃÞæá ÇáÑÃí ÇáØÈí.. ÇáÑÃí ÇáØÈí Ãäå áíÓ åäÇáß ÖÑÑ ÅáÇ ÇáÖÑÑ ÇáÐí ÐßÑÊå¡ æåæ ÖÑÑ ßÈíÑ¡ áÃä ÇáØÝá ÚÇÏÉ Ãæ ÇáãÑÇåÞ íãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æåæ íÎÇÝ¡ æßá ãÑÉ íãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ Ýåæ íÎÇÝ ÃßËÑ¡ æáÐáß ÊÍÏË áÏíå ÚÞÏ äÝÓíÉ áÇ ÏÇÚí áåÇ Úáì ÇáÅØáÇÞ¡ ÈíäãÇ áæÊÑß ÇáÃãÑ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ [ãÞÇØÚÇ]:

áßä íÌÈ Ãä íÑÈì ÇáØÝá Úáì Ãä áÇ íÞæã ÈåÇ ÍÊì ãä ÈÇÈ ÇáãÑæÁÉ!

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áãÇÐÇ¿

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÍÊì áÇ íÕÇÈ ÈåÐå ÇáÚÞÏ ÇáÊí ÊÔíÑ ÅáíåÇ.

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ.. ÇáÃÝÖá íÚäí äÍä íÌÈ Ãä áÇ äÍÏË ÇáØÝá Úä åÐÇ ÇáÃãÑ ÅØáÇÞðÇ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÅÐÇ ÓÃá Úäæ ÅÐÇ...¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÅÐÇ ÓÃá Úäå äÞæá áå: ãä ÇáÃÝÖá Ãä íÎÝÝ ãä åÐÇ ÇáÃãÑ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

åÐÇ ÈÇáäÓÈÉ ááÝÊì æÇáÝÊÇÉ Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÇáÍÞíÞÉ åæ Ýí ÇáÝÊì ÃßËÑ ÈßËíÑ ãä ÇáÝÊÇÉ¡ áÃä ÇáÌäÓ Ýí ÇáÐßÑ ãÑßÒ Ýí ÇáãäØÞÉ ÇáÊäÇÓáíÉ¡ ÈíäãÇ ÇáÌäÓ Ýí ÇáÃäËì ãæÒÚ Úáì ßá ÌÓãåÇ¡ æáÐáß ÝããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏíÉ ÇáÓÑíÉ Ýí ÇáÝÊíÇÊ ÃÞá ÈßËíÑ ãä ÇáÝÊíÇä.

ÃÓÊÇÐäÇ ÇáÔíÎ Úáì ÇáØäØÇæí -ÑÍãÉ Çááå Úáíå- áå ÍÏíË Øæíá Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ Ýí ßÊÇÈå (ÕæÑ æÎæÇØ&Ntilde æåæ íÞæá: Åääí áÇ ÃÏÚæ Åáì ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ¡ æáßäí áÇ ÃÌÏ Ãí Ïáíá Úáì ÍÑãÊåÇ¡ æÃÌÏåÇ ÃÞá ÎØÑðÇ ÈßËíÑ ãä Ãä íÞÚ ÇáÅäÓÇä Ýí ÇáÔÑ Ýí ÇáÒäÇ Ãæ Ãí ÔíÁ ãä åÐÇ ÇáÞÈíá¡ æåÐÇ ÑÃí ßËíÑ ãä ÚáãÇÆäÇ ÇáÃÞÏãíä¡ æÈÚÖåã ßÇä íÑì ãä ÇáÕÍÇÈÉ ÍÊì æãä ÇáÊÇÈÚíä.. íÑì Ãä áÇ ÈÃÓ ÈåÇ Úáì ÇáÅØáÇÞ...

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:
.

10-07-2004, 12:41

Ik heb gelezen dat het haraam is, en als je behoeftes heb om jezelf te bevredigen dat je dan moet vasten.. dat vermindert je behoefte

:auw2:

10-07-2004, 15:02

Citaat:
Origineel gepost door getch
Assalam alaikoum mensen!!!

ik will graag reageren op de "fatwa" van de cyber imam van Marokko.nl,
Met alle respect: de masturbatie in de islam voor mensen die niet getrouwd zijn, is helemaal niet verboden of "haram",
hier is de internet link waar kunt u vinden de heel programa op aljazeera kanaal over seksualiteit in de islam.Waar doctor Haitam Al Gaiaat heeft duidelijk gemaakt dat in de quoraan bestaat geen tekst die de masturbatie verbeedt.en omdat hij ook doctor is, zei ie ook duidelijk dat het is wetenschaaplijk bekend dat masturbatie is niet schaadlijk voor het lichaam zoals de cyber imam heeft gezegd.

En dat is niet mijn meening, dat is de meening van de meest imams en ""oulama""
en hier ook vindt u de meenig van al imam Atantaoui die zegt dat masturbatie is niet haram en ook niet een klein beetje haram, DAT IS HELEMAAL HALAAL, NAMELIJK VOOR DE VRIJGEZELIG MENSEN.

DUS ik hoop dat meneer de cyber imam meer zoekt voor dat hij een meening geeft .
de internet link is :
waar kunt u luisteren aan het programma op aljazeera kanaal.

http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2000/12/12-9-2.htm


als niet werkt u kunt zoeken bij aljazeera.nl met "ÌäÓ"


hier is de deel van de programma die over die onderwerp praat:
in het arabisch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÃÔßÑß ÔßÑðÇ ÌÒíáÇ Úáì åÐå ÇáãáÇÍÙÇÊ.. ãÕØÝì ÇáÈÇÌæÑí.. ãä ãÕÑ.. ÊÝÖá íÇ ÃÎ ãÕØÝì.

ãÕØÝì ÇáÈÇÌæÑí :

ÇáÓáÇã Úáíßã.. áæ ÓãÍÊã ÇáæÇÍÏ ÈíÚãá Ãíå ÚÔÇä íäÕÍ ÃæáÇÏå ãÇ íãÇÑÓæÔ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ¿

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÃäÇ ÚäÏí ÚÔÑÇÊ ÇáÃÓÆáÉ Úä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ íÇ ÏßÊæÑ.

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

äÚã.. ÈÇáäÓÈÉ ááÃÎÊ ãåÇ ÚÈíÏ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

åí áåÇ ÊÚáíÞ íÚäí -åí ÚáÞÊ Úä ÔíÁ ãÇ- áßä áÃÈÞì Ýí ÅØÇÑ ÇáÃÓÆáÉ..

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

äÚã.. ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÇáÍÞíÞÉ íÈÇáÛ ÇáäÇÓ ßËíÑðÇ Ýí ÃÖÑÇÑåÇ¡ æÇáÖÑÑ ÇáÑÆíÓí ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ -äÊÍÏË ÇáÂä ãä æÌåÉ ÇáäÙÑ ÇáØÈíÉ- ÇáÖÑÑ ÇáÑÆíÓí åæ ãÇ íÍíØ ÈåÇ ãä ÃæåÇã æÃÈÇØíá æÎÑÇÝÇÊ ÊÌÚá ÇáÅäÓÇä íÍÇÑ Èíä ÇáÏæÇÝÚ ÇáÔÏíÏÉ áÏíå áããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æÈíä ãÇ íÍÇØ ÈåÇ ãÇ íÍíØ ÈåÇ ãä ÊåÇæíá¡ æÈÐáß íÕÇÈ ÈäæÚ ãä ÇáÃÒãÉ ÇáäÝÓíÉ Èíä ãÇ íÓãÚ Ãäå íäÈÛí Ãä íÝÚáå æÈíä ãÇ íÌÏ ÏÇÝÚðÇ áÏíå áÝÚáå¡ åÐÇ åæ ÇáÖÑÑ ÇáÑÆíÓí ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ¡ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáØÈíÉ.. áÇ ÖÑÑ ãä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÅØáÇÞðÇ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ßíÝ¿.. ÇáÔÇÆÚ ÃäåÇ áåÇ ÖÑÑ áÇ ÓíãÇ æÃäåÇ ãÕÇÍÈÉ ááãÑÇåÞÉ¡ æÇáãÑÇåÞÉ ÊÍÊÇÌ ãä ÇáÅäÓÇä Ãä íÍÇÝÙ Úáì äÝÓå¡ æÚáì ÕÍÊå..

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ ÖÑÑ ãä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÅØáÇÞðÇ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÍÊì æÅä ÈÏÄæÇ Ýí ããÇÑÓÊåÇ æåã Ýí Óä ÈÏÇíÉ ÇáãÑÇåÞÉ¿!

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÍÊì áæ ÈÏÄæÇ æåã Ýí ÈÏÇíÉ ÇáãÑÇåÞÉ¡ ØÈÚÇ åÐÇ ÃäÇ áÇ ÃÞæá åÐÇ ÊÔÌíÚðÇ Úáì ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

åí íÝåã Ðáß íÇ ÏßÊæÑ...

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ.. æáßä ÃÞæá: Åä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáØÈíÉ áíÓ ÝíåÇ ÖÑÑ¡ æíäÈÛí Ãä áÇ äÍÏË ãËá åÐÇ ÇáÔÚæÑ ÚäÏ ÃØÝÇáäÇ¡ ÝÈÐáß äÍÏË áÏíåã ÚÞÏðÇ äÝÓíÉ áÇ ÏÇÚí áÅÍÏÇËåÇ.

ÇáÅÝÑÇØ Ýí ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ßÇáÅÝÑÇØ Ýí ÇáãäÇÓÈÇÊ ÇáÌäÓíÉ ÇáÚÇÏíÉ¡ áæ ÃÝÑØ ÇáÒæÌÇä Ýí ãäÇÓÈÇÊ ÌäÓíÉ áÇ íÕÇÈÇä ÈÔíÁ Úáì ÇáÅØáÇÞ¡ æäÝÓ ÇáÔíÁ ÈÇáäÓÈÉ ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

íÚäí áã íËÈÊ ÍÊì ÇáÂä ØÈíðÇ Ãä ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ áåÇ ÊÃËíÑ ÓáÈí Úáì ÕÍÉ ãä íãÇÑÓåÇ¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ.. áÇ

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÍÊì ááÕÛÇÑ.. ááãÑÇåÞíä¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ãÇ áåÇ Ãí ÊÃËíÑ.. ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ áÇ ÊÄËÑ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÃÑÌæ Ãä áÇ íÝåã Ãä íßæä åÐÇ ÊÔÌíÚ ááäÇÓ.

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÃäÇ áÇ ÃÞæá ãä ÍíË ÇáÊÔÌíÚ¡ ÃäÇ ÃÞæá ÇáÑÃí ÇáØÈí.. ÇáÑÃí ÇáØÈí Ãäå áíÓ åäÇáß ÖÑÑ ÅáÇ ÇáÖÑÑ ÇáÐí ÐßÑÊå¡ æåæ ÖÑÑ ßÈíÑ¡ áÃä ÇáØÝá ÚÇÏÉ Ãæ ÇáãÑÇåÞ íãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æåæ íÎÇÝ¡ æßá ãÑÉ íãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ Ýåæ íÎÇÝ ÃßËÑ¡ æáÐáß ÊÍÏË áÏíå ÚÞÏ äÝÓíÉ áÇ ÏÇÚí áåÇ Úáì ÇáÅØáÇÞ¡ ÈíäãÇ áæÊÑß ÇáÃãÑ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ [ãÞÇØÚÇ]:

áßä íÌÈ Ãä íÑÈì ÇáØÝá Úáì Ãä áÇ íÞæã ÈåÇ ÍÊì ãä ÈÇÈ ÇáãÑæÁÉ!

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áãÇÐÇ¿

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÍÊì áÇ íÕÇÈ ÈåÐå ÇáÚÞÏ ÇáÊí ÊÔíÑ ÅáíåÇ.

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ.. ÇáÃÝÖá íÚäí äÍä íÌÈ Ãä áÇ äÍÏË ÇáØÝá Úä åÐÇ ÇáÃãÑ ÅØáÇÞðÇ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÅÐÇ ÓÃá Úäæ ÅÐÇ...¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÅÐÇ ÓÃá Úäå äÞæá áå: ãä ÇáÃÝÖá Ãä íÎÝÝ ãä åÐÇ ÇáÃãÑ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

åÐÇ ÈÇáäÓÈÉ ááÝÊì æÇáÝÊÇÉ Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÇáÍÞíÞÉ åæ Ýí ÇáÝÊì ÃßËÑ ÈßËíÑ ãä ÇáÝÊÇÉ¡ áÃä ÇáÌäÓ Ýí ÇáÐßÑ ãÑßÒ Ýí ÇáãäØÞÉ ÇáÊäÇÓáíÉ¡ ÈíäãÇ ÇáÌäÓ Ýí ÇáÃäËì ãæÒÚ Úáì ßá ÌÓãåÇ¡ æáÐáß ÝããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏíÉ ÇáÓÑíÉ Ýí ÇáÝÊíÇÊ ÃÞá ÈßËíÑ ãä ÇáÝÊíÇä.

ÃÓÊÇÐäÇ ÇáÔíÎ Úáì ÇáØäØÇæí -ÑÍãÉ Çááå Úáíå- áå ÍÏíË Øæíá Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ Ýí ßÊÇÈå (ÕæÑ æÎæÇØ&Ntilde æåæ íÞæá: Åääí áÇ ÃÏÚæ Åáì ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ¡ æáßäí áÇ ÃÌÏ Ãí Ïáíá Úáì ÍÑãÊåÇ¡ æÃÌÏåÇ ÃÞá ÎØÑðÇ ÈßËíÑ ãä Ãä íÞÚ ÇáÅäÓÇä Ýí ÇáÔÑ Ýí ÇáÒäÇ Ãæ Ãí ÔíÁ ãä åÐÇ ÇáÞÈíá¡ æåÐÇ ÑÃí ßËíÑ ãä ÚáãÇÆäÇ ÇáÃÞÏãíä¡ æÈÚÖåã ßÇä íÑì ãä ÇáÕÍÇÈÉ ÍÊì æãä ÇáÊÇÈÚíä.. íÑì Ãä áÇ ÈÃÓ ÈåÇ Úáì ÇáÅØáÇÞ...

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:
IK ZOU HET NIET WETEN JE HOORT VEEL BLA DE ENE IMAM ZEGT IS HALAL DE ANDERE ZEGT IS HARAM

10-07-2004, 15:34
heb je het ook in het engels?

dokters zeggen ook dat een glaasje wijn goed is maar de Islam verbiedt het ons

11-07-2004, 22:08


Citaat:
Origineel gepost door getch
Assalam alaikoum mensen!!!

ik will graag reageren op de "fatwa" van de cyber imam van Marokko.nl,
Met alle respect: de masturbatie in de islam voor mensen die niet getrouwd zijn, is helemaal niet verboden of "haram",
hier is de internet link waar kunt u vinden de heel programa op aljazeera kanaal over seksualiteit in de islam.Waar doctor Haitam Al Gaiaat heeft duidelijk gemaakt dat in de quoraan bestaat geen tekst die de masturbatie verbeedt.en omdat hij ook doctor is, zei ie ook duidelijk dat het is wetenschaaplijk bekend dat masturbatie is niet schaadlijk voor het lichaam zoals de cyber imam heeft gezegd.

En dat is niet mijn meening, dat is de meening van de meest imams en ""oulama""
en hier ook vindt u de meenig van al imam Atantaoui die zegt dat masturbatie is niet haram en ook niet een klein beetje haram, DAT IS HELEMAAL HALAAL, NAMELIJK VOOR DE VRIJGEZELIG MENSEN.

DUS ik hoop dat meneer de cyber imam meer zoekt voor dat hij een meening geeft .
de internet link is :
waar kunt u luisteren aan het programma op aljazeera kanaal.

http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2000/12/12-9-2.htm


als niet werkt u kunt zoeken bij aljazeera.nl met "ÌäÓ"


hier is de deel van de programma die over die onderwerp praat:
in het arabisch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÃÔßÑß ÔßÑðÇ ÌÒíáÇ Úáì åÐå ÇáãáÇÍÙÇÊ.. ãÕØÝì ÇáÈÇÌæÑí.. ãä ãÕÑ.. ÊÝÖá íÇ ÃÎ ãÕØÝì.

ãÕØÝì ÇáÈÇÌæÑí :

ÇáÓáÇã Úáíßã.. áæ ÓãÍÊã ÇáæÇÍÏ ÈíÚãá Ãíå ÚÔÇä íäÕÍ ÃæáÇÏå ãÇ íãÇÑÓæÔ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ¿

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÃäÇ ÚäÏí ÚÔÑÇÊ ÇáÃÓÆáÉ Úä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ íÇ ÏßÊæÑ.

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

äÚã.. ÈÇáäÓÈÉ ááÃÎÊ ãåÇ ÚÈíÏ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

åí áåÇ ÊÚáíÞ íÚäí -åí ÚáÞÊ Úä ÔíÁ ãÇ- áßä áÃÈÞì Ýí ÅØÇÑ ÇáÃÓÆáÉ..

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

äÚã.. ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÇáÍÞíÞÉ íÈÇáÛ ÇáäÇÓ ßËíÑðÇ Ýí ÃÖÑÇÑåÇ¡ æÇáÖÑÑ ÇáÑÆíÓí ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ -äÊÍÏË ÇáÂä ãä æÌåÉ ÇáäÙÑ ÇáØÈíÉ- ÇáÖÑÑ ÇáÑÆíÓí åæ ãÇ íÍíØ ÈåÇ ãä ÃæåÇã æÃÈÇØíá æÎÑÇÝÇÊ ÊÌÚá ÇáÅäÓÇä íÍÇÑ Èíä ÇáÏæÇÝÚ ÇáÔÏíÏÉ áÏíå áããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æÈíä ãÇ íÍÇØ ÈåÇ ãÇ íÍíØ ÈåÇ ãä ÊåÇæíá¡ æÈÐáß íÕÇÈ ÈäæÚ ãä ÇáÃÒãÉ ÇáäÝÓíÉ Èíä ãÇ íÓãÚ Ãäå íäÈÛí Ãä íÝÚáå æÈíä ãÇ íÌÏ ÏÇÝÚðÇ áÏíå áÝÚáå¡ åÐÇ åæ ÇáÖÑÑ ÇáÑÆíÓí ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ¡ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáØÈíÉ.. áÇ ÖÑÑ ãä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÅØáÇÞðÇ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ßíÝ¿.. ÇáÔÇÆÚ ÃäåÇ áåÇ ÖÑÑ áÇ ÓíãÇ æÃäåÇ ãÕÇÍÈÉ ááãÑÇåÞÉ¡ æÇáãÑÇåÞÉ ÊÍÊÇÌ ãä ÇáÅäÓÇä Ãä íÍÇÝÙ Úáì äÝÓå¡ æÚáì ÕÍÊå..

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ ÖÑÑ ãä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÅØáÇÞðÇ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÍÊì æÅä ÈÏÄæÇ Ýí ããÇÑÓÊåÇ æåã Ýí Óä ÈÏÇíÉ ÇáãÑÇåÞÉ¿!

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÍÊì áæ ÈÏÄæÇ æåã Ýí ÈÏÇíÉ ÇáãÑÇåÞÉ¡ ØÈÚÇ åÐÇ ÃäÇ áÇ ÃÞæá åÐÇ ÊÔÌíÚðÇ Úáì ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

åí íÝåã Ðáß íÇ ÏßÊæÑ...

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ.. æáßä ÃÞæá: Åä ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáØÈíÉ áíÓ ÝíåÇ ÖÑÑ¡ æíäÈÛí Ãä áÇ äÍÏË ãËá åÐÇ ÇáÔÚæÑ ÚäÏ ÃØÝÇáäÇ¡ ÝÈÐáß äÍÏË áÏíåã ÚÞÏðÇ äÝÓíÉ áÇ ÏÇÚí áÅÍÏÇËåÇ.

ÇáÅÝÑÇØ Ýí ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ßÇáÅÝÑÇØ Ýí ÇáãäÇÓÈÇÊ ÇáÌäÓíÉ ÇáÚÇÏíÉ¡ áæ ÃÝÑØ ÇáÒæÌÇä Ýí ãäÇÓÈÇÊ ÌäÓíÉ áÇ íÕÇÈÇä ÈÔíÁ Úáì ÇáÅØáÇÞ¡ æäÝÓ ÇáÔíÁ ÈÇáäÓÈÉ ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

íÚäí áã íËÈÊ ÍÊì ÇáÂä ØÈíðÇ Ãä ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ áåÇ ÊÃËíÑ ÓáÈí Úáì ÕÍÉ ãä íãÇÑÓåÇ¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ.. áÇ

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÍÊì ááÕÛÇÑ.. ááãÑÇåÞíä¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ãÇ áåÇ Ãí ÊÃËíÑ.. ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ áÇ ÊÄËÑ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÃÑÌæ Ãä áÇ íÝåã Ãä íßæä åÐÇ ÊÔÌíÚ ááäÇÓ.

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÃäÇ áÇ ÃÞæá ãä ÍíË ÇáÊÔÌíÚ¡ ÃäÇ ÃÞæá ÇáÑÃí ÇáØÈí.. ÇáÑÃí ÇáØÈí Ãäå áíÓ åäÇáß ÖÑÑ ÅáÇ ÇáÖÑÑ ÇáÐí ÐßÑÊå¡ æåæ ÖÑÑ ßÈíÑ¡ áÃä ÇáØÝá ÚÇÏÉ Ãæ ÇáãÑÇåÞ íãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æåæ íÎÇÝ¡ æßá ãÑÉ íãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ Ýåæ íÎÇÝ ÃßËÑ¡ æáÐáß ÊÍÏË áÏíå ÚÞÏ äÝÓíÉ áÇ ÏÇÚí áåÇ Úáì ÇáÅØáÇÞ¡ ÈíäãÇ áæÊÑß ÇáÃãÑ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ [ãÞÇØÚÇ]:

áßä íÌÈ Ãä íÑÈì ÇáØÝá Úáì Ãä áÇ íÞæã ÈåÇ ÍÊì ãä ÈÇÈ ÇáãÑæÁÉ!

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áãÇÐÇ¿

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÍÊì áÇ íÕÇÈ ÈåÐå ÇáÚÞÏ ÇáÊí ÊÔíÑ ÅáíåÇ.

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

áÇ.. ÇáÃÝÖá íÚäí äÍä íÌÈ Ãä áÇ äÍÏË ÇáØÝá Úä åÐÇ ÇáÃãÑ ÅØáÇÞðÇ..

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

ÅÐÇ ÓÃá Úäæ ÅÐÇ...¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÅÐÇ ÓÃá Úäå äÞæá áå: ãä ÇáÃÝÖá Ãä íÎÝÝ ãä åÐÇ ÇáÃãÑ.

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

åÐÇ ÈÇáäÓÈÉ ááÝÊì æÇáÝÊÇÉ Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ¿

Ï. ãÍãÏ åíËã ÇáÎíÇØ:

ÇáÍÞíÞÉ åæ Ýí ÇáÝÊì ÃßËÑ ÈßËíÑ ãä ÇáÝÊÇÉ¡ áÃä ÇáÌäÓ Ýí ÇáÐßÑ ãÑßÒ Ýí ÇáãäØÞÉ ÇáÊäÇÓáíÉ¡ ÈíäãÇ ÇáÌäÓ Ýí ÇáÃäËì ãæÒÚ Úáì ßá ÌÓãåÇ¡ æáÐáß ÝããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏíÉ ÇáÓÑíÉ Ýí ÇáÝÊíÇÊ ÃÞá ÈßËíÑ ãä ÇáÝÊíÇä.

ÃÓÊÇÐäÇ ÇáÔíÎ Úáì ÇáØäØÇæí -ÑÍãÉ Çááå Úáíå- áå ÍÏíË Øæíá Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ Ýí ßÊÇÈå (ÕæÑ æÎæÇØ&Ntilde æåæ íÞæá: Åääí áÇ ÃÏÚæ Åáì ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ¡ æáßäí áÇ ÃÌÏ Ãí Ïáíá Úáì ÍÑãÊåÇ¡ æÃÌÏåÇ ÃÞá ÎØÑðÇ ÈßËíÑ ãä Ãä íÞÚ ÇáÅäÓÇä Ýí ÇáÔÑ Ýí ÇáÒäÇ Ãæ Ãí ÔíÁ ãä åÐÇ ÇáÞÈíá¡ æåÐÇ ÑÃí ßËíÑ ãä ÚáãÇÆäÇ ÇáÃÞÏãíä¡ æÈÚÖåã ßÇä íÑì ãä ÇáÕÍÇÈÉ ÍÊì æãä ÇáÊÇÈÚíä.. íÑì Ãä áÇ ÈÃÓ ÈåÇ Úáì ÇáÅØáÇÞ...

ÃÍãÏ ãäÕæÑ:

11-07-2004, 22:29
Tegenwoordig weet niemand wat halal of Haram is. Is het niet eens tijd om ons een beetje aan de tijd aan te passen.

Bij de bijbel heb je nieuwe testament en de oude testament. Misschien moet er nieuwe Koran komen en een ouwe Koran??
In de nieuwe Koran gaan we dingen een beetje aanpassen aan de tijd . Niet zo'n slecht idee als je er goed overnadenkt. Want toen de Islam is begonnen, hadden we geen Tv. Is het nou verboden om Tv te kijken ofniet???

Als ik sommige dingen lees, dan ben ik helemaal verdwaald in mijn eigen geloof.

11-07-2004, 23:14
de koran gaat met de tijd mee!

11-07-2004, 23:27

Citaat:
Origineel gepost door ZooFree
de koran veroudert NOOIT maar brengt juist de verlichting...in donkere tijden...

11-07-2004, 23:29

Citaat:
Origineel gepost door Nassimatje
Tegenwoordig weet niemand wat halal of Haram is. Is het niet eens tijd om ons een beetje aan de tijd aan te passen.

Bij de bijbel heb je nieuwe testament en de oude testament. Misschien moet er nieuwe Koran komen en een ouwe Koran??
In de nieuwe Koran gaan we dingen een beetje aanpassen aan de tijd . Niet zo'n slecht idee als je er goed overnadenkt. Want toen de Islam is begonnen, hadden we geen Tv. Is het nou verboden om Tv te kijken ofniet???

Als ik sommige dingen lees, dan ben ik helemaal verdwaald in mijn eigen geloof.
de Bijbel is niet meer in oorspronkelijke staat en er is aan geknoeit door mensen die het ook gingen aanpassen zoals jij dat beschrijft.

Alhamdoulilah is de Koran voor alle tijden

11-07-2004, 23:37

Citaat:
Origineel gepost door ZooFree
klopt danger!

ze hebben alleen maar herdrukken en de bijbel is door de tijd door de mensheid aangepast om alles makkelijker te maken de thora en de koran zijn nog echt de rest niet
als de thora nog echt was waren de joden wel moslims geworden

11-07-2004, 23:41
geeft niet

12-07-2004, 00:03
weet je wat ik heb gehoord
dat als een jongen om de zoveel tijd zijn sperma niet kwijt raakt
en t dus gewoon in hem blijft zitten hij blauwe ballen krijgt
en dat dat erg pijn doet

sorry komt heel grof over maar kon het niet netter zeggen

12-07-2004, 00:29

Kan me niet voorstellen dat masturbatie niet is toegestaan....Volgens de koran mag de man naast sex met z`n echtgenote(n) zelfs sex met z`n slavinnen hebben, lijkt me niet dat er dan moeilijk over masturberen wordt gedaan

"En degenen die hun kuisheid bewaken, Behalve tegenover hun echtgenotes en hun slavinnen, dan worden zij niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn." (23:5-6-7)


En mocro_chicaaa.....sperma wordt na verloop van tijd weer door `t lichaam zelf afgebroken......die vriend van je moet dus maar een ander smoesje verzinnen wanneer ie weer met zichzelf wil spelen

12-07-2004, 00:30

Citaat:
Origineel gepost door mocro_chicaaa
weet je wat ik heb gehoord
dat als een jongen om de zoveel tijd zijn sperma niet kwijt raakt
en t dus gewoon in hem blijft zitten hij blauwe ballen krijgt
en dat dat erg pijn doet

sorry komt heel grof over maar kon het niet netter zeggenhahhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahahahaha

hahaha
hahahhaa
hahahahha
hahaha ha a a ah a

zo grapiiggg

12-07-2004, 02:40
Wat is dit voor onzin? Dus als de meeste voor 'Halal' stemmen dan is het maar halal?

Pagina's : [1] 2 3 4