Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Ontkennen Dat Terrorisme Onderdeel Van De Islaam Is, Is Kufr Al Akbar.LZN
09-07-2004, 22:23


ONTKENNEN DAT TERRORISME ONDERDEEL VAN DE ISLAAM IS, IS KUFR AL AKBAR. HET VERKONDIGEN VAN DE WAARHEID Veel mensen gebruiken vandaag de dag het woor "terrorisme" o.a. vanwege de oorlog tegen het terrorisme. We zien hoe in het westen nieuwe wetten worden gemaakt om de strijd tegen het terrorisme te vergemakelen, en die het mogelijk maken om iedereen die ze maar willen op te pakken, gevangen te zetten,te martelen en te mishandelen. Het word een verantwoordelijkheid van de moslims om tentijde van deze aanvallen, en in situatie's waarin de geleerden en da'ees aangevallen worden onder mom van "strijd tegen het terrorisme", een islamitische oordeel te geven, en om uit te leggen wat het islamitische standpunt is wat betreft terrorisme (Irhab). In de Koran heeft Allah swt duidlijk gemaakt dat wij de waarheid altijd duidelijk moeten maken, en dat wij niets mogen verbergen, al zou dit gevaar met zich mee kunnen brengen, en al zou je daardoor in moeilijkheden komen. "En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: "Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen." Maar zij verwaarloosden dat voor luttel gewin. Kwaad was hetgeen zij in ruil namen." (Koran 3:87) Daarom is het van groot belang dat wij de waarheid moeten vertellen, wat voor problemen zich ook mogen voordoen. Allah swt heeft uitgelegd dat de mensen die kennis verbergen vervloekt worden, en bij de mensen van de Hel behoren. "Voorzeker, degenen, die hetgeen Wij aan tekenen en leiding hebben nedergezonden, verbergen, nadat Wij het Boek aan de mensen duidelijk hebben gemaakt, zijn het, die Allah vervloekt en zij die het recht hebben te vervloeken, vervloeken hen ook. Maar zij, die berouw hebben en zich beteren en (de Waarheid) verkondigen, dezen zijn het, tot wie Ik Mij met vergiffenis wend - Ik ben Berouwaanvaardend, Genadevol." (Koran 2:159-160) Ondanks de vele pogingen van de Joden en Christen, en andere vijanden van onze godsdient om de waarheid te vernietigen, en de ware betekenis van de Koran te verdraaien, zullen er met de wil van Allah swt toch altijd Ulama en Du'at zijn die de waarheid blijven verkondigen, ondanks de vele problemen en beproevingen die zij hierdoor moeten ondergaan. "Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn." (Koran 15:9) TERRORISME, EEN ONDERDEEL VAN DE ISLAM Allah swt maakt duidelijk in soerra Al Anfal(8) vers 60: "Maak gereed wat jullie kunnen aan macht/kracht (o.a. wapens) en paarden (vervoer en transport middelen), om daarmee de vijand van Allah, en jullie vijand af te schrikken/terroriseren (turhiboen)." (8:60) (De koranvers spreekt over "turhiboen" wat van het woord "Irhab" komt. Dit word gewoonlijk met terrorisme vertaald.) Allah maakt het in dit vers verplicht voor ons om ons voor te bereiden, en om de vijanden van Allah swt af te schrikken/terroriseren (Irhab). Dit is waajib, en dit vers is een duidelijk bewijs, en degene die de betekenis van dit vers verloochent is een KAFIR, ongeacht zijn "interpratie" van terrorisme. Allah swt zegt: "En het zijn alleen de kafirun (ongelovigen) die Onze tekenen/verzen verwerpen." (29:47) Verder zegt Allah swt: "En wie is onrechtvaardiger dan hij, die een leugen verzint over Allah, of de Waarheid verloochent wanneer zij tot hem komt? Is er geen woning in de hel voor de ongelovigen? En zij, die naar Ons streven, - Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. Voorwaar, Allah is met hen die goed doen." (29:68-69) Ieder die beweert dat de Islam vrij van terrorisme is, of een scheiding wil maken tussen Islam en terrorisme, pleegt Al Juhoud, en dat is Kufr Al Akbar, en het zal hem uit de Islam zetten. Degene die zegt: "Wij moeten tegen het terrorisme strijden", die strijd tegen de Islam. We weten allemaal heel goed dat de VS niemand anders bedoelde met "terroristen" dan de moslims, en degene die niets te maken wil hebben met terrorisme, wil niets te maken hebben met terrorisme. BONDGENOOTSCHAP MET DE KUFFAAR Allah swt waarschuwt ons in de Koran: "O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden/helpers. Zij zijn elkanders vrienden/helpers. En wie uwer hen tot vrienden/helpers neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet." (5:51) Allah zal degene die de ongelovigen tegen de moslims helpt niet vergeven, en Allah swt zegt: "En gij zult degenen in wier hart een ziekte is, zich tot hen zien haasten, zeggende: "Wij vrezen, dat ons rampspoed zal overkomen." Het is echter waarschijnlijk dat Allah een overwinning of iets anders tot stand zal brengen. Dan zullen zij berouw hebben over hetgeen zij in hun innerlijk verborgen." Het is verboden om de kuffaar te ondersteunen in hun strijd tegen de moslims. "Zij hebben buiten Allah geen vrienden/helpers die hen kunnen helpen. En er is voor hen die Allah laat dwalen geen uitweg." (42:46) Wanneer je hun helper bent in hun Kufr, of in hun strijd tegen de moslims hoor je bij hun "awliyaa" en ben je hun bondgenoot, en Kafir (ongelovig), en dat is waarom Ibn Hazm met betrekking tot dit vers heeft gezegd: "Als je hun een beker water geeft, ben je Kafir." Imam Shafi'i heeft gezegd: "Als iemand (terwijl zij dat weten) aan de kuffar stenen of houd verkoopt voor de bouw van hun gebedshuizen, zijn zij kafir." Ibn Taymiya heeft gezegd: "Ieder die kuffar ondersteunt in hun kufr of tegen moslims, zij zijn kafir." (majmou Al Fatawa) Deze kufr, bondgenootschap (muwalaat) met de kuffar heeft een lange geschiedenis, en heeft veel schade aan de Oemmah gebracht, en heeft zelfs uiteindelijk tot de vernietiging van de khilafah geleid. In Andalusie heeft de Muwalaat met de kufar tegen de moslims geleid tot het verloren gaan van Andalusie. De successen van de VS in de eerste golf oorlog in 1991 waren hier ook een oorzaak van. Op dit moment zij er ook veel soldaten uit islamitische landen samen met de kuffar tegen de Taliban en Alqaida aan het strijden. Pakistan was hier een voorloper van. Grotendeels vertaald uit een artikel gepubliseerd door WWW.ALMUHAJIROUN.COM Albaraa Alandalusi. ----------------------------------------------------------------------------------- Beste broeders, en zusters in naam van Allah Vrees Allah in jouw zelf, ben je soms niet bang van Allah of ben je niet bang van de dood. Ik zweer bij Allah dat de wereld zal vergaan en vroeg of laat zul je sterven en Allah ontmoeten op de dag des oordeels. Als je wilt dat je Allah ontmoet als een schone moewahied(geen deelgenoten toekennen aan Allah) dan moet je de tawhied leren en het ook praktiseren.En als je het aardse leven boven het hiernamaals hebt gekozen moet je weten dat je zult dood gaan en in een graf word gezet en door wormen verteerd word. En Allah zal je bestraffen en Allah is streng in het straffen. Hierbij geef ik je een advies om vergiffenis bij Allah te vragen, ik geef je dit boek zodat je het bestudeerd en ik vraag Allah dat Hij jouw behoedt..

batata112
10-07-2004, 09:32
dus volgens jou is sheikh ibn baaz rahimoAllah moge Allah de sheikh firdaws schenken iemand die aan kufr al akbar doet?

Alireza
10-07-2004, 15:28
Subhanallah, in amantum bi hadhihi-l kufr, fa annakum kafartum bi kitaab ilaah Jullie zijn een schande, de renaissance zal NIETS van jullie overlaten!