Bekijk volle/desktop versie : Marokkaanse Jongeren Over Seksualiteit ...Pagina's : [1] 2 3

30-05-2004, 21:17
door

E.Lodewijckx & K.Hendrickxx
(met lezerscommentaren

Situering
Uit onderzoek bij Marokkaanse gehuwde vrouwen in België blijkt dat ondanks het gebruik van moderne anticonceptiemiddelen, velen van hen geconfronteerd worden met een onverwachte of ongewenste zwangerschap. Het niet-correct toepassen van anticonceptie houdt vaak verband met een gebrek aan kennis van de anatomie en fysiologie van het eigen lichaam en met onwetendheid over de toepassingswijzen van de voorbehoedmiddelen. Foutief gebruik heeft deels ook te maken met cultuurgebonden opvattingen. Ook (zeer) jonge, pas gehuwde tweede-generatie vrouwen worden daarom onverwacht zwanger; zij slagen er niet in hun wens te realiseren om de eerste geboorte een tijdje uit te stellen . Het lijkt er dus op dat jongeren voor en in de periode van hun huwelijk onvoldoende zijn geïnformeerd. Uit onderzoek in Nederland blijkt inderdaad dat Turkse en Marokkaanse jongeren vaak minder goed geïnformeerd zijn over seksualiteit en dat de kennis, de houding en het seksuele gedrag van allochtone jongeren op veel punten verschilt van hun autochtone leeftijdgenoten .

Volgens de Islam is seksueel contact uitsluitend binnen het huwelijk toegelaten. Het verbod op voorhuwelijkse seks geldt zowel voor jongens als voor meisjes, maar in de praktijk zijn het vooral de meisjes die de regels strikt moeten naleven . De waarde van een meisje en de eer van haar familie zijn gekoppeld aan haar maagdelijkheid. Vanaf haar puberteit worden er allerlei strategieën ontwikkeld om haar maagdelijkheid te beschermen, zoals een strikte scheiding van de seksen, het zo snel mogelijk uithuwelijken van het meisje, haar onwetend houden over seksualiteit, haar allerhande waarschuwingen geven, haar verbodsbepalingen opleggen in relatie tot jongens, tot zelfs het 'op magische wijze sluiten' van het meisje . Tegenwoordig gaan meisjes echter steeds meer en steeds langer naar school of werken zij buitenshuis, waardoor zij gemakkelijker in contact komen met jongens. Bovendien leven zij in de Belgische samenleving, waar de normen inzake seks voor het huwelijk duidelijk minder restrictief zijn. Dit kan een invloed hebben op de maagdelijkheidsnorm en de manier waarop daar wordt mee omgegaan. Bovendien zijn er aanwijzingen dat ook in Marokko het maagdelijkheidsideaal aan waarde heeft ingeboet, hoewel verreweg de meeste meisjes maagdelijkheid bij het huwelijk nog steeds zeer belangrijk achten.


Vraag het aan de groep

Via 9 groepsgesprekken vroegen wij in totaal 28 ongehuwde Marokkaanse meisjes en 27 Marokkaanse jongens die in België wonen naar hun kennispatronen, hun normen en verwachtingen over seks voor het huwelijk, en hun seksueel gedrag - en dat met het oog op een verbetering van zowel voorlichting als hulpverlening inzake seksualiteit, anticonceptie, soa (seksueel overdraagbare aandoeningen) en aids. Volgende vragen stonden daarbij centraal: hoe of via wie bekomen Marokkaanse jongens en meisjes informatie omtrent seksualiteit, voorbehoedmiddelen, soa en aids? Welke waarden en normen over voorhuwelijkse seksualiteit hanteren zij? In welke mate zijn ongehuwde Marokkaanse jongens en meisjes seksueel actief; en in hoeverre lopen zij risico op een SOA- of HIV-besmetting? Zijn zij bekend met de manier waarop besmetting kan worden voorkomen en zijn zij bereid om voorzorgsmaatregelen te nemen?

Het mag duidelijk zijn dat dé Marokkaanse tweede-generatie jongere niet bestaat . Hun ervaringen, opvattingen en verwachtingen zijn uiteenlopend, wat samengaat met verschillen in de opvoeding thuis, het gevolgde onderwijs en hun graad van participatie in de Belgische samenleving. Maar het blijkt toch mogelijk om een meer algemeen beeld te schetsen van hun visie op seksualiteit, anticonceptie, soa en aids.


Informatie over seksualiteit
Praten over seksualiteit in huiselijke kring is taboe. De meisjes en jongens hebben geen seksuele voorlichting gekregen van hun moeder of vader. Schaamte maar ook het niet weten hoe er met hun dochter of zoon over te praten, spelen bij de ouders een rol. Volgens de jongeren bestaan er geen religieuze redenen om erover te zwijgen . Veel jongeren wensen zelf ook niet te praten over seksualiteit met hun ouders uit schaamte en respect voor hen. Sommige jongeren achten het wel belangrijk dat hierover in huiselijke kring kan worden gesproken. Via het onderwijs zouden we jongeren kunnen leren over seksualiteit te praten, zodat het taboe dat op dit onderwerp rust, in de volgende generaties kan worden doorbroken.

Meisjes praten er soms over met vrouwelijke familieleden van hun leeftijd of met vriendinnen; jongens bespreken seksualiteit met mannelijke familieleden van hun leeftijd of met vrienden. Welke informatiebronnen gebruiken de meisjes en jongens verder nog? Vooral de school en de tv - zowel Belgische als Marokkaanse uitzendingen - zijn belangrijke informatiekanalen. Zij vermelden eveneens het jeugdhuis, een centrum voor jongerenhulp, boeken en tijdschriften, en affiches bij de dokter, zij het in veel mindere mate. Er bestaat zeker geen gebrek aan belangstelling voor het onderwerp 'seksualiteit'. Veel meisjes drukken de wens uit beter te worden geïnformeerd. Jongens hebben naar eigen zeggen voldoende informatie opgestoken en zeggen weinig behoefte aan meer informatie te hebben. Nochtans stelden ook zij na afloop van het gesprek regelmatig vragen aan de begeleiders van het groepsgesprek, vooral over de maagdelijkheid van meisjes.

Meisjes en jongens vinden voorlichting op school zeer belangrijk en zeggen dat zij dit informatiekanaal verkiezen. Maar lang niet iedereen heeft op school seksuele voorlichting genoten, laat staan voldoende informatie gekregen. Hoe lager de gevolgde studierichting, hoe kleiner de kans blijkbaar dat seksuele opvoeding op school aan bod komt . Wordt de seksuele voorlichting uitsluitend gegeven in de laatste jaren van het secundair onderwijs, dan is bovendien de kans groot dat men een aantal meisjes nooit bereikt, aangezien zij de school vroegtijdig hebben verlaten. Men dient erover te waken de seksuele voorlichting niet louter te richten op de biologische aspecten van de seksualiteit, maar ervoor te zorgen dat de lessen aansluiten bij de belevingswereld van de meisjes. Zowel bij meisjes als bij jongens is bijvoorbeeld het behandelen van het onderwerp 'maagdelijkheid' belangrijk. Er dient bovendien rekening mee te worden gehouden dat de seksuele opvoeding op school in conflict kan komen met de opvoeding thuis . Voorlichting moet aandacht hebben voor de culturele achtergrond van de meisjes: o.a. het belang van maagdelijkheid bij het huwelijk, het bestaan van cultuurgebonden opvattingen (maar ook misvattingen) over anticonceptie. Meisjes drukken hun voorkeur uit voor afzonderlijke voorlichtingslessen voor meisjes en jongens en voor een vrouwelijke lesgever. Belangrijk is ook dat de lessen op het juiste moment in het leven van de meisjes worden gegeven: niet te vroeg omdat het meisje dan nog niet aan dergelijke informatie toe is, maar ook niet te laat omdat zij dan al geruime tijd op eigen houtje een (vaak foutief) antwoord op haar vragen zoekt. Dit is uiteraard moeilijk klassikaal te realiseren. Spreekuren organiseren op school, met individuele begeleiding, hulp en advies, lijkt ons dan ook zeer zinvol. Op dergelijke spreekuren zouden ook die meisjes die wel seksuele contacten hebben maar dat zeker niet in de openbaarheid willen brengen, kunnen worden geholpen.

Voorlichtingsgesprekken in jeugdhuizen of op school met een grote groep jongens zijn een maat voor niets. De hilariteit is te groot om er iets van op te steken. Meerdere geïnterviewden geven de voorkeur aan voorlichting in kleine groep door een begeleider die over de nodige achtergrondinformatie beschikt.

Ook voor huisartsen is er qua voorlichting aan meisjes een belangrijke taak weggelegd. Meisjes die omwille van een naderend huwelijk een huisarts bezoeken, zouden kunnen worden voorgelicht indien zij dat wensen. De arts dient er rekening mee te houden dat meisjes dit niet altijd rechtstreeks durven vragen. Uit ervaring blijkt dat meisjes opgelucht zijn als er over dit onderwerp kan worden gepraat . Een grote druk valt weg als de arts expliciet stelt dat er een beroepsgeheim bestaat. Het is zeer belangrijk dat de arts de tijd neemt om alles zeer duidelijk uit te leggen. Het is eveneens noodzakelijk dat de arts een vertrouwensrelatie opbouwt met de patiënt(e) en kennis heeft van haar/zijn culturele achtergrond, zodat een open gesprek kan worden gevoerd.

30-05-2004, 21:25

Maagdelijkheid van meisjes
Het leven van meisjes staat in het teken van het behoud van de maagdelijkheid. Hoewel er met de ouders niet over seksualiteit wordt gepraat, krijgen meisjes van jongs af aan - nogal ongenuanceerde - boodschappen van hun moeder en van andere familieleden dat zij hun maagdelijkheid moeten bewaren . Van jongens moeten zij afblijven, zij moeten uit hun buurt blijven want jongens zijn niet te vertrouwen . Zij mogen geen tampons gebruiken en zij mogen niet sporten, want dan zou hun maagdenvlies kunnen scheuren.

Meisjes mogen niet met jongens omgaan en de sociale controle hierop door familieleden, kennissen en buren kan zeer groot zijn. Sommige meisjes menen dat er in België meer belang wordt gehecht aan de maagdelijkheid van meisjes dan in Marokko zelf en dat ook de sociale controle in België groter is. Ook in ander onderzoek blijkt dat migranten vaak conservatiever zijn dan de vrouwen en mannen in het land van herkomst . Mensen in een vreemde omgeving hebben de neiging zich sterker vast te houden aan hun eigen tradities en zijn minder gevoelig voor veranderingen die zich, ook in het land van herkomst, voordoen. Bovendien behoren veel Marokkaanse migranten tot de lager opgeleiden, voor wie het maagdelijkheidsideaal belangrijker is dan voor hoger opgeleiden .

De meeste meisjes willen hun maagdelijkheid behouden tot aan het huwelijk. Het idee 'de maagdelijkheid bewaren voor de man met wie men trouwt' vinden veel meisjes goed . Voorts zeggen veel meisjes als maagd in het huwelijk te willen treden uit praktische overwegingen. Zij gaan ervan uit dat Marokkaanse mannen enkel met een maagd willen huwen . Zij hebben dan ook angst problemen te krijgen met hun toekomstige echtgenoot en met de schoonfamilie. Ontmaagd zijn voor het huwelijk kan vergaande gevolgen hebben voor het sociale en maatschappelijke leven van het meisje. Meisjes willen hun ouders dan ook die schande besparen. De familie van het meisje wordt immers met de vinger gewezen, want zij hadden over het meisje moeten waken en het is hun schuld dat zij geen maagd meer is.

Hoewel contacten met jongens verboden zijn, hebben sommige meisjes wel degelijk een vriend. De contacten met jongens zijn wel vaak heimelijk omdat meisjes het risico niet willen lopen met hun vriend te worden gezien, uit angst voor roddels. Dat de meeste meisjes hun maagdelijkheid willen behouden, betekent trouwens niet dat er voor het huwelijk niet wordt gevreeën, alleen komt men meestal niet tot geslachtsgemeenschap . Uiteraard zijn er uitzonderingen. Er zijn meisjes die een vriend hebben maar er niet mee mogen trouwen en dan maar met hun vriend naar bed gaan. Anderzijds zijn er meisjes en jongens die vinden dat ze te lang moeten wachten alvorens te kunnen trouwen en die voor het huwelijk al seks hebben. Sommige meisjes willen hun maagdelijkheid wel behouden maar zijn bang om hun vriend te verliezen als ze niet ingaan op zijn seksuele wensen.

Wanneer een meisje voor het huwelijk ontmaagd is, kan er worden gezocht naar oplossingsstrategieën zoals het laten herstellen van het maagdenvlies, het opstellen van een maagdelijkheidsattest in samenspraak met de toekomstige echtgenoot en een arts, het ensceneren van een bloeding tijdens de huwelijksnacht in samenspraak met de toekomstige echtgenoot, enz.. .

Een bewijs van de maagdelijkheid van het meisje, afgeleverd door een arts, wordt blijkbaar frequent gevraagd door de familie van de toekomstige echtgenoot of door de eigen familie . Bovendien is het een officieel document dat nodig is om te kunnen huwen op het Marokkaans consulaat . Bij een huwelijk gesloten volgens de Marokkaanse wet wordt in de huwelijksakte de 'status' (maagd of niet) van de vrouw vermeld . Sommige meisjes die als maagd willen huwen, vinden een dergelijke 'maagd'-verklaring vernederend en beschouwen het als een blijk van wantrouwen jegens hen. Anderzijds vinden sommigen dat het maagdelijkheidsattest een steun kan zijn wanneer het meisje niet bloedt tijdens de eerste huwelijksnacht.(xx)

Veel meisjes hebben trouwens schrik dat zij niet zullen bloeden tijdens de eerste huwelijksnacht. Bij sommigen zou de angst zelfs zo groot zijn dat zij, hoewel zij nog maagd zijn, een aanvraag doen voor een chirurgische ingreep waarbij het maagdenvlies op meerdere plaatsen wordt ingeknipt en weer strakker aaneengenaaid .

Zoals de meisjes terecht veronderstellen, vinden de jongens dat hun toekomstige vrouw maagd moet zijn. In één gesprek onder jongens wordt gesteld dat een ontmaagd meisje gehandicapte kinderen ter wereld zal brengen. Sommige jongens geven aan dat zij zelf geen maagdelijkheidsattest hoeven, maar zij vinden het wel belangrijk dat hun toekomstige vrouw nog maagd is. Jongens gaan er eveneens van uit dat meisjes maagd willen zijn bij het huwelijk en hun maagdelijkheid dan ook bewaren. Islamitische meisjes die zich niet houden aan het verbod op seks voor het huwelijk worden door de jongens geminacht.

Jongens zijn onvoldoende geïnformeerd over de maagdelijkheid van meisjes en het bloeden bij de eerste coïtus. Gezien het belang dat zij hechten aan het maagd zijn van hun toekomstige vrouw, moeten zij worden ingelicht over het feit dat er niet noodzakelijk bloed hoeft te vloeien tijdens de eerste huwelijksnacht, zodat meisjes, als zij als maagd het huwelijk ingaan, niet de kans lopen uit de familie te worden verstoten, voor xxxx te worden uitgescholden en de rest van hun leven eventueel ongehuwd te blijven . Door onjuiste ideeën over maagdelijkheid uit de wereld te helpen, kan ook de psychische druk op de jongens - menige jongen zou impotent zijn tijdens de eerste huwelijksnacht - worden verminderd.

Maagdelijkheid van jongens
Hoewel de Islam stelt dat zowel jongens als meisjes maagd moeten blijven tot aan het huwelijk en de meeste jongens zich daarvan bewust zijn, zijn er toch maar weinig jongens die menen dat zij geen seks voor het huwelijk mogen hebben. De belangrijkste reden voor jongens om geen maagd te blijven, is dat men het toch niet kan bewijzen . Een andere legitimatie ligt in de onweerstaanbaarheid van de lust . Bovendien zouden zij scheef worden bekeken als ze geen seksuele contacten hebben en zouden anderen kunnen denken dat er iets mis is met hen. Jongens worden door oudere mannen soms ook aangemoedigd om seksuele contacten te hebben, omdat zij dan pas 'echte mannen' zijn .

Het voorhuwelijkse seksuele gedrag van jongens verschilt dan ook duidelijk van dat van meisjes. Volgens de geïnterviewde jongens hebben alle Marokkaanse jongens seksuele contacten. Ze hebben een Belgische, of in veel mindere mate een Marokkaanse vriendin, of ze gaan naar prostituees . Het hebben van een relatie gaat volgens Marokkaanse jongens samen met geslachtsgemeenschap. Is dat binnen een relatie onmogelijk, dan zoeken zij hiervoor een toevallige partner zonder dat de bestaande relatie wordt verbroken .

Jongens vertellen thuis niet dat ze een vriendin hebben omdat zoiets verboden is. Zij hebben schrik dat hun ouders hun vrijheid zullen inperken. Sommige ouders zijn wel op de hoogte van het seksuele gedrag van hun zoon, maar doen alsof hun neus bloedt .

Jongens zijn van mening dat meisjes willen dat hun toekomstige man nog maagd is, maar volgens hen beseffen meisjes wel dat zo'n man bijna onvindbaar is. De meisjes gaan er inderdaad van uit dat alle jongens seks voor het huwelijk hebben, maar verdenken jongens ervan over hun seksleven te bluffen en minder ervaring te hebben dan zijzelf beweren . Veel meisjes vinden het niet eerlijk dat zij maagd moeten blijven, terwijl jongens op dat punt een veel grotere vrijheid genieten . Sommige meisjes zijn van mening dat beide geslachten het recht hebben op seks voor het huwelijk. Andere meisjes vinden dat ook jongens maagd moeten blijven tot aan het huwelijk. Enkele meisjes menen dat jongens best wat ervaring mogen opdoen alvorens te huwen.

30-05-2004, 21:30
Veilig vrijen

Alle meisjes en jongens hebben over aids gehoord via de school, tv of pers, maar de informatie is dikwijls onvolledig en zelfs foutief. Met de kennis van soa (seksueel overdraagbare aandoeningen) is het nog veel erger gesteld . Alle jongens zijn zich bewust van het risico op aids bij seksuele contacten en weten dat het gebruik van een condoom bescherming biedt. Zij vinden voor zichzelf dat er een condoom moet worden gebruikt, zeker bij seksuele contacten die door hen als riskant worden beschouwd zoals vrijen met een prostituee of met een toevallige partner. Denkt men echter geen risico te lopen, dan wordt soms geen condoom gebruikt. Ook bij een vaste relatie stoppen sommigen na enkele maanden met het condoomgebruik. Bovendien kunnen er zich situaties voordoen waarin het condoom vergeten wordt, zoals onder invloed van drugs of bij een onvoorzien seksueel contact . Alhoewel alle geïnterviewden naar eigen zeggen meestal (of altijd) een condoom gebruiken, menen zij dat zeker niet alle Marokkaanse jongens dit doen. Een aantal jongens aanzien het condoom eveneens als een middel om zich tegen zwangerschap te beschermen .

Jongens die risico's nemen, hoeven uiteraard niet besmet te worden met hiv of met een andere seksueel overdraagbare aandoening. In zoverre hun partners niet besmet zijn, lopen ook zij geen gevaar. Uit de gesprekken blijkt alleen dat sommige jongens risico's nemen waardoor zij soa binnen de jongerenpopulatie kunnen verspreiden. Een betere soa-voorlichting is absoluut noodzakelijk . Jongens moeten nog meer worden gewezen op de risico's die zijzelf lopen. Tevens moeten zij bewust worden gemaakt van de risico's die hun toekomstige partner loopt: hiv-besmetting, maar ook besmetting met gonorroe en chlamydia die zeer belangrijke oorzaken van onvruchtbaarheid bij de vrouw zijn . Voorts moeten jongens gewezen worden op het belang van periodieke soa-controles, evenals op het belang van het waarschuwen van de partner ingeval van besmetting met soa of hiv.

Misschien namen er meisjes met seksuele ervaring deel aan de focusgroepen, maar er werd in elk geval geen informatie over het gebruik van een condoom gegeven. Algemeen kunnen we echter stellen dat voor de meeste meisjes veilig vrijen nog niet relevant is aangezien zij geen seksuele betrekkingen voor het huwelijk hebben. De meeste - vooral hoger opgeleide - meisjes zijn zich wel bewust van de gezondheidsrisico's die samengaan met het gedrag van hun toekomstige partner . Meisjes denken dat lang niet alle Marokkaanse jongens altijd een condoom gebruiken. Sommige meisjes zijn dan ook van plan aan hun toekomstige echtgenoot te vragen zich te laten onderzoeken op aids. Zo'n aidsattest is onder de jongeren veel minder gekend dan het maagdelijkheidsattest .

Aangezien meisjes pas seksuele betrekkingen hebben tijdens de eerste huwelijksnacht, is (informatie over) anticonceptie evenmin relevant voor de meeste meisjes. De meeste meisjes (en jongens) weten af van het bestaan van de pil en het condoom via school of tv, maar kennen nauwelijks andere voorbehoedmiddelen. In de loop van de gesprekken werd duidelijk dat er heel wat vragen over de werking, de gebruikswijze en de eventuele neveneffecten van voorbehoedmiddelen bestaan. De meisjes en jongens waren het er evenmin over eens in hoeverre het gebruik van anticonceptie door de Islam is toegestaan. De meeste meisjes zijn van plan om na het huwelijk de geboorte van het eerste kind een tijdje uit te stellen en bij een huisarts raad in te winnen over anticonceptie. Meisjes wensen dit vooraf met hun toekomstige echtgenoot te bespreken. Het verwachtingspatroon inzake communicatie over het plannen van de eerste geboorte en over het gebruik van anticonceptie ligt lager bij jongens dan bij meisjes. Veel jongens zijn geneigd dit alles over te laten aan hun toekomstige vrouw aangezien zij in de eerste plaats zal moeten instaan voor de opvoeding van de kinderen. Slechts enkele jongens hebben een minder traditionele kijk op deze zaken .


bron; CENTRUM VOOR ISLAM IN EUROPA (C.I.E.)

30-05-2004, 22:55
nou ik ga het leker niet lezen ,ben niet gek heb wel wat beters te doen ,dan zo veel onzin van jou lezen ,en trouwens wat kan jou het nou schelen je ben toch geen marokkaans ,hahahaha

30-05-2004, 23:01


Citaat:
Origineel gepost door said_denhaag
nou ik ga het leker niet lezen ,ben niet gek heb wel wat beters te doen ,dan zo veel onzin van jou lezen ,en trouwens wat kan jou het nou schelen je ben toch geen marokkaans ,hahahaha
Snoopy is back...

31-05-2004, 13:13

Citaat:

Veilig op vakantie

De jaarlijkse landelijke campagne (Veilig Vrijen) van onze Stichting Soa-bestrijding is weer begonnen. Dit jaar willen we voor het eerst ook de allochtone jongeren actief betrekken in onze campagne. Daartoe hebben we in samenwerking met de Stichting Maroc.NL en het Europees Informatie Centrum "Aids & Jongeren" (EIC) deze "Veilig op vakantie" site ontwikkeld. Seksualiteit voor het huwelijk is onder allochtone jongeren vanuit de Islam "haram" (=verboden). Als iedereen zich hieraan zou houden zou een campagne als deze voor allochtone jongeren niet noodzakelijk zijn.

De manier waarop allochtone jongeren op vakantie gaan is tamelijk snel aan het veranderen. Steeds meer kiezen ze ervoor om met vrienden in plaats van familie op vakantie te gaan. Populaire vakantiebestemmingen in Z-Europa trekken tegenwoordig ook veel allochtone jongeren. In de praktijk blijkt dat veel allochtone jongeren er een actief liefdesleven op na houden. We vinden het niet verstandig om dit te ontkennen, daar zijn de gevolgen van onveilig gedrag te ingrijpend en gevaarlijk voor .

Seks is meestal niet datgene waar jongeren aan denken als ze op vakantie gaan. Verblind door de vakantieroes belanden ze echter sneller met iemand in bed, dan thuis. Helaas wordt er dan nogal eens onveilig gevreeën . Jongeren staan veelal niet stil bij een mogelijke vakantieliefde. Mede hierom is het belangrijk ze te stimuleren om condooms in de vakantiebagage te stoppen. Uit diverse hoeken is namelijk gebleken dat jongeren die condooms meenemen op vakantie, ook vaker veilig vrijen.

Jaarlijks gaan bijna een miljoen jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar op vakantie. Ruim de helft gaat naar het buitenland, de rest blijft in Nederland.

Onderzoek onder ruim 1.400 scholieren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar laat zien dat 40% van de ondervraagde scholieren een vakantieliefde heeft. Een aanzienlijk deel van deze jongeren heeft geslachtsgemeenschap: 1 op de 3 . Hiervan vrijt ruim 30% onveilig. Deze cijfers hebben betrekking op de Nederlandse jongeren in het algemeen en zeggen dus weinig over het gedrag van allochtone jongeren.

Uit onderzoeken blijkt dat het merendeel van de jongeren geen condooms meeneemt op vakantie, drie op de tien jongeren (van de gemiddelde leeftijd van 16,5 jaar) neemt een pakje condooms mee naar de vakantiebestemming. Van de oudere groep jongeren (gemiddelde leeftijd 19,5 jaar) zijn dit er vier op de tien. Niet ‘seks’ maar ‘er even tussenuit zijn’ is voor jongeren de belangrijkste reden om op vakantie te gaan . Eenmaal in het vakantieoord aangekomen, blijkt dat een andere omgeving, een losse sfeer en het ontmoeten van nieuwe mensen toch invloed hebben op de liefde. Jongeren hebben op vakantie dan ook sneller seks dan in normale omstandigheden. Indien er ook sprake is van geslachtsgemeenschap met een vakantieliefde, vrijen degenen die vooraf een pakje condooms in de koffer hadden gedaan veiliger dan degenen die zonder condooms op zak zijn vertrokken . Het niet bij de hand hebben van condooms op het moment van geslachtsgemeenschap werd door de meeste onveilige vrijers als reden aangegeven. Ook weet een groot deel van de jongeren niet waar ze condooms kan kopen op de vakantiebestemming. Verder is het opmerkelijk dat één op de drie jongeren uit het onderzoek die tijdens de vakantie geslachtsgemeenschap heeft, met meer dan één partner naar bed gaat.

Aan de scholieren uit het onderzoek is gevraagd of zij het belangrijk vinden dat er aandacht wordt besteed aan veilig vrijen op vakantie. Bijna 90% antwoord hierop positief. Zij geven als voornaamste reden hiervoor dat volgens hen mensen op vakantie gemakkelijker over seks en veilig vrijen denken. Veilig vrijen is áltijd van belang, zowel thuis als op vakantie .

Wij wensen jullie een Veilige vakantie toe!Mede mogelijk gemaakt door:

bron; http://soa.maroc.nl/

31-05-2004, 13:25
Jij bent echt goed, ik heb het even snel door genomen, maar ik weet niet wat jou standpunt is in dit verhaal.

Ik vind het wel oke zo, ik zou ook een vrouw willen hebben dat maagd is en is dat dan niet normaal, want alles wat je geschreven hebt is wel waar. ook dat sociale controle. Maar ik vind dat positief, want meisjes in dit geval die niks gewend zijn thuis, omdat er helemaal niet over word gesproken. Hebben eerder de neiging om van al hun rechten gebruik temaken, rechten? eerder dingen waar ze niets vanaf weten. En de meeste hebben er dan ook spijt van.

Maar dat geld eigelijk ook voor jongens hoor, dat zij niet het recht hebben om met iedereen in bed teduiken.

Ik vind als een meisje van Marokkaanse komaf voor haar huwlijk al haar bed wil delen, goed. Is haar keuze!

Wat mij wel dwars ligt is dat ze dat doen maar zich zelf wel als moslima voordoen. Dat vind ik NIET goed,
Want je bent namelijk geen msolims meer.

Want nu zeggen de nederlanders ook al van dat moslims stelen en dat moslimas wel sex voor het huwlijk hebben enz. enz.
Ze zeggen moslims maar ze bedoelen marokkanen.
En een marokkaan is niet bijvoorbaat moslim..

Maar in dat geval doen de jongens en meiden zich wel voor als moslim en moslima! En dat vind ik niet goed!

Maar voor derest vind ik je wel aardig hoor! Hahah!!
Groetjes!!

31-05-2004, 13:25

Citaat:
Marokkanen, Turken en Surinamers over soa en veilig vrijen

De Vrij Veilig Campagne is bedoeld voor alle Nederlanders tussen de 15 en 30 jaar, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur of culturele achtergrond. Naast verschillen tussen mannen en vrouwen en homo’s en hetero’s is het belangrijk om te weten op welke manier etniciteit een rol speelt bij opvattingen over veilig vrijen en condoomgebruik . In twee onderzoeken wordt gepoogd om aanknopingspunten te vinden hoe soa-preventie aan allochtonen kan worden vormgegeven.

De taal van seks wordt verondersteld universeel te zijn. Dit geldt niet voor de taal van veilige seks . Het bereik van de Vrij Veilig Campagne onder Nederlanders van allochtone afkomst ligt lager dan onder autochtonen. Een van de doelstellingen voor de komende jaren is daarom om met de campagne meer allochtonen te bereiken.

Om te komen tot een goed plan van aanpak, is het noodzakelijk meer te weten over kennis, houding en gedrag van verschillende groepen allochtonen ten opzichte van seksualiteit, veilig vrijen en de Vrij Veilig Campagne .

Opvattingen over veilig vrijen en condoomgebruik
Allochtonen zijn geen homogene groepen. De opvattingen over seksualiteit en soa-preventie lopen uiteen. Er zijn niet alleen verschillen tussen de diverse groepen allochtonen. Ook binnen de groepen moet rekening worden gehouden met verandering en dynamiek. Bestaande migratiestromen (gezinsvorming Turken en Marokkanen, instroom Antillianen) maken dat niet van een statische situatie kan worden uitgegaan. Opvattingen, kennis en houding inzake seksualiteit worden sterk beïnvloed door de toenemende oriëntatie van allochtonen op de Nederlandse samenleving.

In 2000 publiceerde het NISSO het onderzoek 'Veilig vrijen en condoomgebruik bij Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren en jongvolwassenen'. In dit kleinschalig onderzoek is de houding ten aanzien van uiteenlopende aspecten van veilig vrijen van verschillende allochtone groepen vergeleken met die van autochtone Nederlanders. Omdat de groep Antillianen die aan het onderzoek heeft deelgenomen te klein was voor aparte analyses, zijn Antillianen en Surinamers samengevoegd.

Ook zijn onderzoeksgegevens beschikbaar uit een omnibusonderzoek 'Marktverkenningen Allochtonen' dat het bureau MCA-communicatie heeft verricht om te komen tot een 'communicatieadvies soa-preventie onder allochtonen’, dat is gemaakt in opdracht van de Stichting soa-bestrijding.2 MCA heeft onder andere geprobeerd antwoord te geven op de vraag hoe binnen de Vrij Veilig Campagnes allochtonen zo optimaal mogelijk bereikt en benaderd kunnen worden?

In het kader van het onderzoek zijn vragen gesteld over soa en de Vrij Veilig Campagne. Aan het onderzoek is meegedaan door Marokkanen (199), Turken (201) en Surinamers (186) van 15 jaar en ouder. Antillianen vormen binnen dit periodieke onderzoek geen onderscheiden groep .

De hier gepresenteerde gegevens beperken zich daarom tot de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse groepen.

Uit eerder onderzoek blijkt onder andere dat allochtonen beduidend minder vaak condooms gebruiken bij de eerste keer seks met een nieuwe partner dan autochtonen, respectievelijk 54% en 83% .

Maar vergelijking van de allochtone groepen onderling laat grote verschillen zien, zowel in kennis als in attitude.

Op de vraag 'weet u wat de term soa betekent ?' antwoordt 74% van de ondervraagde Surinamers geslachtsziekten of seksueel overdraagbare aandoeningen. Zes procent noemt een specifieke geslachtsziekte. Van de Turkse groep noemt 25% geslachtsziekten of seksueel overdraagbare aandoeningen en 2% noemt een specifieke ziekte. Van alle ondervraagde Marokkanen noemt 29% een geslachtsziekte of soa en nog eens 28% een specifieke geslachtsziekte . Hiv-infectie/aids is onder alle drie de groepen de bekendste soa, gevolgd door gonorroe. De Surinaamse groep noemt in derde instantie nog chlamydia.

Op de vraag wat men verstaat onder ‘veilig vrijen’ scoort bij alle drie de groepen ‘condooms gebruiken’ het hoogste percentage van de antwoorden. Op de tweede plaats komt de anticonceptiepil. Zowel Turken als Marokkanen weten minder vaak manieren van veilig vrijen te noemen dan Surinamers .

De drie onderzochte groepen hechten veel belang aan het voorkómen van soa. Surinamers zijn het meest uitgesproken: 73% vindt dit heel belangrijk.

Turken en Marokkanen zijn negatiever dan Surinamers over de aspecten die het eigen gebruik van condooms betreffen (minder voelen, hinderlijke onderbreking, niet bij de hand hebben, schroom bij het kopen). Verder zijn Marokkanen meer dan Surinamers van mening dat personen met condooms bij zich alleen maar uit zijn op seks en zien zij ten opzichte dan de Turken vaker voor- dan nadelen aan condoomgebruik .

De intentie tot condoomgebruik is lager bij Turken en Marokkanen dan bij Surinamers . Ook zeggen Turken condoomgebruik minder vaak aan te kaarten en vaker zonder condooms te zullen vrijen wanneer de partner dat wil dan Surinamers. Surinamers zeggen vaker dan zowel Marokkanen als Turken condooms te gebruiken om hiv/aids te voorkomen. Turken zeggen zich vaker dan Marokkanen te beperken tot één partner . Surinamers denken dat hun vrienden positiever tegenover condoomgebruik staan dan Turken en zij verwachten vaker dan zowel Marokkanen als Turken dat hun vrienden bij een nieuwe partner condooms zullen gebruiken. Turken hebben meer moeite om condoomgebruik ter sprake te brengen en om condooms te gebruiken bij een nieuwe partner dan Surinamers en Marokkanen .

Bekendheid met de Vrij Veilig Campagne
Het belang van seksuele voorlichting wordt door alle drie de respondentgroepen onderschreven. Het meest uitgesproken daarin is de Surinaamse groep. Turken zijn iets gematigder, gevolgd door de Marokkanen. De verantwoordelijkheid van het geven van seksuele voorlichting ligt volgens 75% van de Surinamers bij de ouders. Bij Turken is dit percentage iets lager: 69%. Bij Marokkanen vindt slechts een derde dit een uitgesproken taak voor de ouders . Vaker dan bij de ander twee groepen wordt de voorlichtingstaak door de Marokkanen toegedicht aan broers en zussen en het onderwijs .

Ook aan het voorkómen van soa hechten alle groepen belang. Ook hierin zijn de Surinaamse het meest uitgesproken: 73% vindt dit heel belangrijk. Daarnaast is gevraagd naar het eigen oordeel over de mate waarin men op de hoogte is van soa en het voorkomen van soa. Bij de Turken en Marokkanen vinden meer mensen van zichzelf dat ze middelmatig tot slecht zijn geïnformeerd .

Aan alle respondenten is ook gevraagd of men meer wilde weten over het onderwerp soa. Voor alle groepen geldt dat meer dan de helft van de respondenten meer informatie over soa wenst.

Of de Vrij Veilig Campagne een rol speelt in de seksuele voorlichting en het informeren over soa is niet gevraagd. Wel is de bekendheid en de waardering van de Vrij Veilig Campagne onderzocht.

Zo'n 70% van de Marokkanen en Surinamers meent zich één of meer campagnes te herinneren . Bij Turken ligt dit percentage op 57. De meeste respondenten denken dat de campagnes voor iedereen bedoeld zijn. Een kwart van de Marokkaanse en Turkse respondenten denkt dat de boodschap specifiek voor jongeren bedoeld is . Bij Surinamers is dit percentage iets groter: 32. Meer dan de helft van de Turken en Surinamers denkt dat de campagne voor henzelf bedoeld is, tegen een derde van de Marokkanen .

Surinamers zijn het meest positief over de campagnes: 57% vindt de campagnes aansprekend. Een vijfde van de Surinamers en een kwart van de Turken en Marokkanen vinden de campagnes niet aansprekend . Een negatieve houding wordt voornamelijk gevoed door de opvatting dat het onderwerp niet relevant is voor de desbetreffende persoon, en bij Turken en Marokkanen ook omdat de boodschap te onduidelijk of juist te expliciet is .

Turken hebben de campagne minder vaak gezien. Verder blijken Turken en Marokkanen minder goed door de campagne te worden bereikt dan Nederlanders . Voor de Surinamers geldt dit in mindere mate.

Op basis van de NISSO-onderzoekgegevens kan een globale schets worden gemaakt van de drie allochtone groepen wat betreft hun kennis, houding en gedrag ten opzichte van soa, veilig vrijen en condooms.

Marokkanen staan negatief tegenover condoomgebruik. Zij hebben een redelijke kennis over veilig vrijen en soa en schatten de kans op het oplopen van hiv of een soa relatief hoog in. Zij accepteren het risico op een soa relatief vaak. Een groot deel zou meer over soa en veilig vrijen willen weten .

Turken staan eveneens negatief tegenover condoomgebruik. Zij missen vaak communicatieve en praktische vaardigheden ten aanzien van condoomgebruik in een nieuwe relatie. Zij hebben bovendien weinig kennis over veilig vrijen en soa, maar willen hier wel meer over weten.

Surinamers komen het meest overeen met Nederlanders. Zij hebben een iets negatievere houding ten opzichte van condooms dan Nederlanders. Ook zij willen relatief vaak meer weten over veilig vrijen en soa, maar hun kennis verschilt nauwelijks van die van Nederlanders. De kans op het oplopen van soa/hiv schatten zij relatief hoog in. De intentie tot condoomgebruik wordt bij hen vooral bepaald door het waargenomen risico op soa/hiv en de ernst die ze hieraan toekennen.

31-05-2004, 13:29

Citaat:
De nieuwe Vrij Veilig Campagne
De Vrij Veilig Campagne is gericht op 15-30-jarigen, en maakt daarbij onderscheid in risicogroepen. Allochtonen vormen één van de risicogroepen. Vanuit een multiculturele benadering kan de Vrij Veilig Campagne als paraplu voor specifieke benaderingen fungeren. Inhoudelijk moet daarbij rekening worden gehouden met de culturele diversiteit van subpopulaties . Uit de onderzoeksresultaten kunnen slechts summier conclusies worden getrokken voor de toekomstige campagnes gericht op allochtone doelgroepen. De globale schetsen die uit de onderzoeksgegevens naar voren komen, maken duidelijk dat de campagnes moeten inspelen op de relatief grote behoefte aan meer kennis over veilig vrijen en soa. Verder kan men zich bij de Surinamers richten op houdingsaspecten ten aanzien van het gebruiken van condooms.

Bij de ontwikkeling van de Vrij Veilig Campagne 2001 is uitdrukkelijk rekening gehouden met de specifieke kennis over allochtone doelgroepen. De nieuwste campagne richt zich op mensen die een (eerste) seksuele relatie beginnen . Verschillende culturen moeten de campagne herkennen en op zichzelf betrekken. Tegelijkertijd moet de campagne recht doen aan de diversiteit die in de hedendaagse cultuur zichtbaar is. Surinaamse mensen zijn zichtbaar in beeld.

Jongeren hebben als starters op de relatiemarkt vaak verschillende opeenvolgende kortdurende relaties (‘seriële monogamie&rsquo en zijn nog geen consequente condoomgebruikers . Over het algemeen hebben de meeste jongeren (84%) goede voornemens om een condoom te gebruiken met een nieuwe partner.5 Om jongeren met een verschillende culturele achtergrond aan te spreken is het belangrijk dat de campagne niet te instrumenteel is, maar inspeelt op relaties, en kenmerken bevat die beginnende relaties typeren: versieren, romantiek, verliefdheid, seksualiteit. De campagne communiceert dat veilig vrijen een vorm is van zorg en respect voor jezelf en de ander . Door het gebruik van condooms nemen jonge mensen verantwoordelijkheid. Het gebruik van condooms draagt bij aan een krachtig en positief imago.

Binnen het campagneconcept is nagestreefd om de eigen effectiviteit te bevorderen door jonge mensen te tonen die met hun partner over condoomgebruik durven te beginnen, en in staat blijken om hun eigen wil te volgen. De sociale norm dat men met eerste en nieuwe partners veilig vrijt wordt gestimuleerd door jonge mensen te tonen die in een herkenbare omgeving hun partner een aanzoek doen, waarbij het duidelijk is dat het om een seksuele uitnodiging gaat. Ook wordt het condoom 'als vanzelfsprekend' aangeboden .

Voor tv en bioscoop is een commercial ontwikkeld waarin drie verhaallijnen naast elkaar worden gepresenteerd. Ze beginnen en eindigen op dezelfde manier maar vertellen ieder hun eigen verhaal. In elk verhaal worden twee jonge mensen getoond in een situatie voorafgaand aan 'de daad'. Een van de hoofdrolspelers geeft de ander een ringendoosje, alsof het een huwelijksaanzoek betreft. In het doosje zit echter geen ring maar een condoom. Zo wordt met humor geprobeerd om de drempel voor condoomgebruik te verlagen.

Een van de belangrijkste conclusies van het pretestrapport is dat het presenteren van de drie stellen naast elkaar betekenis geeft: veilig vrijen is voor iedereen, ongeacht ras, sekse of voorkeur .


Bronnen
de auteurs van diverse artikelen op de site

Toename van gonorroe onder jonge en allochtone heteroseksuele bezoekers van de Amsterdamse SOA polikliniek

Auteur
Dr. J.S.A. Fennema, arts-epidemioloog
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids Dienst, Amsterdam

Soa en hiv onder allochtonen: epidemiologie

Auteur
Jan van Bergen

Huisarts-epidemioloog, Stichting soa-bestrijding

Actieve opsporing van chlamydia-infecties in samenwerking met de apotheek:

een proefproject binnen een gezondheidscentrum in een hoog-prevalentiegebied in Amsterdam-Zuidoost

Auteurs

J.E.A.M. van Bergen

Huisarts-epidemioloog, Stichting soa-bestrijding en huisarts gezondheidscentrum Venserpolder

C.A. Aberson

Huisarts gezondheidscentrum Venserpolder

M.H. van Heerde

Huisarts gezondheidscentrum Venserpolder

A.G. Overgoor

Huisarts gezondheidscentrum Venserpolder

C.E.J. van der Post

Huisarts gezondheidscentrum Venserpolder

E.J. Robberse

Huisarts gezondheidscentrum Venserpolder

J.P.M.Stroucken

Huisarts gezondheidscentrum Venserpolder

A.C. Spangenberg

Apotheker gezondheidscentrum Venserpolder

P.G.H. Peerbooms

Medisch microbioloog GG&GD Amsterdam

Literatuur.

1. Weström L, Eschenbach D. Pelvic Inflammatory Disease. In: Holmes KK, Sparling PF, Mårdh PA. Sexually Transmitted Diseases. 3de druk. New York; McGraw-Hill, 1999:793.

2. Bleker OP, Wigersma L. Chlamydia Trachomatis-infectie. Compendium Seksueel Overdraag_bare Aandoenin_gen. Utrecht; Bunge, 1996:65-74.

3. Scholes D, Stergachis A, Heidrich FE et al. Prevention of pelvic inflammatory disease by screening for chlamydial infection. N Engl J Med 1996;334_:1362-67.

4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pelvic Inflammatory disease. 1998 Guidelines for treatment of sexually transmitted diseases. MMWR 1998;47(NoRR-1).

5. Hoek JAR van den, Mulder-Folkerts DKF, Coutinho RA, et al. Opportunistische screening op genitale infecties met Chlamydia trachomatis onder de seksueel actieve bevolking van Amsterdam.I. Meer dan 90% deelname en bijna 5% prevalentie. Ned Tijdschr Ge_neeskd 1999;143:668-72.

6. Valkengoed IGM van, Boeke AJP, Brule AJC van den, et al. Systematische opsporing van infecties met Chlamydia tra_chomatis bij mannen en vrouwen zonder klachten in de huisartsprak_tijk met behulp van per post verstuurde urinemonsters. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:672-76.

7. Bergen JEAM van, et al. Urogenitale Chhlamydia trachomatisinfecties in een huisartspraktijk in Amsterdam-Zuidoost. Huisarts en Wetenschap 2000;5:210-13.

8. Postma MJ, Welte R, Hoek JAR van den, et al. Opportunistische screening op genitale infecties met Chlamydia trachomatis onder de seksueel actieve bevolking van Amster_dam.II. Kosteneffectiviteitsanalyse van screening bij vrouwen. Ned Tijdschr Ge_neeskd 1999;143:677-81.

9. Kinghorn G. A sexual health and HIV strategy for England. BMJ 2001;323:243-44.

10. Zie ook: http://www.cdc.gov/nchstp/od/news/prevention.pdf.

11. Jaarverslag GG&GD Amsterdam 2000.

12. Bergen JEAM van. Toegenomen incidentie van gonorroe en van infectie met Chlamydia trachomatis in een huisartsenpraktijk in Amsterdam-Zuidoost 1996-2000. Ned tijdschr Geneeskd 2001;145: 1691-92.

Hulpverlener en allochtone cliënt of patiënt
Adviezen voor gespreksvoering

Auteur

Loes Singels
Senior medewerker allochtonen en aids, NIGZ

Met dank aan Michou Mastboom, huisarts.

Marokkanen, Turken en Surinamers over soa en veilig vrijen

Auteur

Jan Hilbers
Projectleider Vrij Veilig Campagne, Stichting soa-bestrijding

Caroline van der Lee
PR-functionaris, Stichting soa-bestrijding

Homoseksuele allochtonen?

Een verkenning van het niemandsland tussen homo en hetero

Auteurs

Juan Walter
Coördinator VETC GG&GD Amsterdam en coördinator PASAA

Peter Dankmeijer
Beleidsmedewerker Schorerstichting

Tussen respect en directheid

een huisartsenpraktijk met 65% allochtonen

Auteur

Matthieu klein Tank
freelance journalist

31-05-2004, 13:33

Citaat:
Origineel gepost door Hamas_C
Jij bent echt goed, ik heb het even snel door genomen, maar ik weet niet wat jou standpunt is in dit verhaal.

Ik vind het wel oke zo, ik zou ook een vrouw willen hebben dat maagd is en is dat dan niet normaal, want alles wat je geschreven hebt is wel waar. ook dat sociale controle. Maar ik vind dat positief, want meisjes in dit geval die niks gewend zijn thuis, omdat er helemaal niet over word gesproken. Hebben eerder de neiging om van al hun rechten gebruik temaken, rechten? eerder dingen waar ze niets vanaf weten. En de meeste hebben er dan ook spijt van.

Maar dat geld eigelijk ook voor jongens hoor, dat zij niet het recht hebben om met iedereen in bed teduiken.

Ik vind als een meisje van Marokkaanse komaf voor haar huwlijk al haar bed wil delen, goed. Is haar keuze!

Wat mij wel dwars ligt is dat ze dat doen maar zich zelf wel als moslima voordoen. Dat vind ik NIET goed,
Want je bent namelijk geen msolims meer.

Want nu zeggen de nederlanders ook al van dat moslims stelen en dat moslimas wel sex voor het huwlijk hebben enz. enz.
Ze zeggen moslims maar ze bedoelen marokkanen.
En een marokkaan is niet bijvoorbaat moslim..

Maar in dat geval doen de jongens en meiden zich wel voor als moslim en moslima! En dat vind ik niet goed!

Maar voor derest vind ik je wel aardig hoor! Hahah!!
Groetjes!!
Het was wel ff puzzelen..maar je mening is duidelijk..
mijn dank hiervoor..je begrijpt de opzet van geplaatse tekst,
namelijk marokkaanse jongeren doen ook aan seks, er wordt hier
helaas nog steeds ontkennend op gereageerd..

Liefs RitaMaria..

31-05-2004, 13:39
Voorbehoedsmiddelen

Pil

Klopt het dat als je op de eerste dag van je menstruatie met de pil begint, je meteen beschermd bent tegen zwangerschap, als je met een jongen naar bed gaat zonder condoom ?

Als je op de eerste dag van je menstruatie met de pil begint, ben je direct beschermd tegen zwangerschap. Begin je op de tweede tot de vijfde dag van je menstruatie, gebruik dan tijdens de eerste 7 dagen een condoom. Je bent die dagen nog niet beschermd tegen zwangerschap, daarna wel. Hou je goed aan de instructie die je arts geeft of die in de bijsluiter staan. Maar de pil beschermt je niet tegen soa! Om jezelf en je partner daar tegen te beschermen kun je naast de pil nog een condoom gebruiken.Ik slik de diane 35. Een paar weken geleden ben ik in mijn derde week de pil vergeten te slikken. Advies van de dokter was toen om er een volgende strip achteraan te slikken. Daar ben ik nu mee bezig. Ik zit nu weer in mijn derde week en heb nog 4 pilletjes te gaan. Als ik daarna gewoon ongesteld zou worden ben ik ongesteld in Turkije en dat vind ik vanwege de hygiene daar niet zo'n fijn idee. Advies van de huisarts was om er een volgende strip achteraan te slikken. Dan zou ik dus drie strippen achter elkaar slikken. Mijn vraag is: is dit niet slecht voor mijn lichaam aangezien ik een vrij zware pil, de diane 35, slik? Heb ik hierdoor een verminderde kans om later zwanger te worden, en heeft het geen verdere gevolgen voor mijn lichaam als ik dat zou doen? Tenslotte, is het inmiddels weer veilig om zonder condoom te vrijen of mag dat pas echt weer nadat ik ongesteld ben geworden?

Je kunt de pil langer doorslikken, dan de drie weken die in een strip zitten. Dat gebeurt ook vaak als meisjes hun menstruatie willen uitstellen voor een examen of vakantie of zo. De pil wordt daar niet onveilig van. De pil wordt ook niet onveilig als je deze maanden achter elkaar slikt. Over een jaar gerekend, krijg je in totaal wat meer hormonen binnen dan als je elke maand een week stopt; maar zo erg is dat nu ook weer niet. Over het algemeen heeft dat geen nadelige gevolgen. Als je zonder onderbreken strip na strip slikt, komt er op een bepaald moment ondanks het slikken toch een bloeding. Na hoeveel tijd dat gebeurt is per persoon verschillend. Daarom is het verstandig af en toe een pauzeweek in te lassen. Wat betreft het vrijen zonder condoom: Als je de vergeten pil alsnog hebt ingenomen, je die strip hebt afgemaakt en gelijk aan een nieuwe strip ben begonnen, kun je zonder condoom vrijen. De pil is dan net zo veilig als anders en je loopt geen groter risico op een zwangerschap. De pil beschermt echter niet tegen geslachtziektes! Veel plezier in Turkije.Ik ben een jongen van 17. Mijn vriendin is vorige week begonnen met de pil. Ze begon met slikken op de 1 dag van haar menstruatie. Wij willen het nu zonder doen. Is de pil meteen veilig? En hoe kan ze ervoor regelen dat ze op een andere dag begint met ongesteld worden? Want ze was op een vrijdag ongesteld, maar ze wil liever op maandag ongesteld worden. Wat moet ze doen zonder dat de werking van de pil wordt verzwakt en dat we alsnog zonder kunnen doen ?

Als je vriendin op de eerste dag van haar menstruatie met de pil is begonnen, is ze direct beschermd tegen zwangerschap. Meisjes die de pil slikken zijn ook in de week dat ze geen pil slikken beschermd tegen zwangerschap (de week dat ze een bloeding krijgen). Dit geldt uiteraard niet als ze een keer de pil vergeten is! Als je vriendin haar menstruatie wil uitstellen, dan kan ze het beste na de laatste pil van de strip zonder pauzeweek pillen van de volgende strip doorslikken. Als ze altijd op vrijdag ongesteld wordt, maar dat uit wil stellen naar maandag, dan moet ze drie dagen langer de pil slikken en dan 7 dagen stoppen (pauzeweek) en vervolgens weer doorgaan met een nieuwe strip. Let op: de pil beschermt wel tegen zwangerschap, maar niet tegen geslachtsziekten! Om je daar tegen te beschermen is het verstandig ook nog condooms te gebruiken. Veel plezier!Ik slik nu al 2 jaar de pil Microgynon 30. Maar ik heb gehoord dat als je ongesteld bent geweest dat je dan 2 weken geen seks mag hebben. Dus als je ongesteld bent niet en een week daarna niet. Is dat zo of is dat een fabel ?

Als je begint met de pil op de eerste dag van je menstruatie ben je gelijk beschermd tegen zwangerschap. Als je begint op de 2e tot de 5e dag van je menstruatie, dan ben je de eerste 7 dagen niet beschermd tegen zwangerschap en moet je ook een condoom (of ander voorbehoedmiddel) gebruiken. De pil beschermt je ook tegen zwangerschap tijdens de week waarin je geen pil gebruikt. Dus ook tijdens je menstruatie kun je niet zwanger worden. De pil werkt minder goed en is minder veilig als je:

- een pil vergeten bent

- na het innemen van je pil hebt overgegeven of last hebt van diarree

- antibiotica, middelen tegen epilepsie of middelen tegen schimmelinfecties gebruikt (vraag aan je huisarts) .

Het verhaal dat je 2 weken geen seks mag hebben na je menstruatie is dus een fabeltje! De pil beschermt je niet tegen soa, dus het allerbeste is als je naast de pil ook condooms gebruikt.

Meer informatie over de pil vind je op de Netdoktersite bij Seks en zo, Voorbehoedmiddelen, op de bijsluiter van je pil of op http://www.organon.nl Voor informatie over specifieke merken pillen kun je ook terecht bij http://www.apotheek.nl, klik op geneesmiddelen en dan op de eerste letter van de naam van je pil.

31-05-2004, 13:42
Ik ben een meisje van 16 en heb een hele dringende vraag die heel snel beantwoord moet worden. Ik was 28-09-2001 ongesteld 's middags en ik zou met de pil beginnen. Maar omdat ik de pil altijd 's ochtens wil nemen ben ik begonnen op 29-09-2001 's ochtends te nemen. Nu was ik met mijn vriend naar bed gegaan gisteren 12-10-2001 en hebben we het zonder condoom gedaan. Hij was in me klaargekomen. Ik wil nu weten of de ik zwanger kan zijn, want er staat dat als je de 2de van je menstruatie met de pil begint dan moet je de eerste 7 dagen een condoom gebruiken, maar is dat nou 7 dagen nadat je niet meer ongesteld bent. Dus niet meer ongesteld en dan 7 dagen of de eerste 7 dagen geteld vanaf het moment dat ik met de pil? begon? Kunnen jullie deze vraag misschien zo spoedig mogelijk beantwoorden? Want als er kans is dat ik zwanger ben, dan kan ik de morning after pil nog halen.

Je bent op de 2e dag van je menstruatie begonnen met de pil. Dat betekent dat je de eerste 7 dagen vanaf het moment dat je met de pil bent begonnen (dus bij jou vanaf 29-09-2001 tot en met 06-10-2001), een condoom moet gebruiken, omdat de pil nog niet veilig is. a die 7 dagen (dus bij jou na 06-10-2001) ben je wel beschermd tegen zwangerschap. Dus als jij op 12-10-2001 met je vriend hebt gevreeen, kun je niet zwanger zijn en is een morning after pil ook niet nodig. Mocht je in de toekomst een keer je pil vergeten in te nemen of te laat weer beginnen, dan kun je beter voorkomen dan genezen. Dus in zo'n geval en als je twijfelt: gebruik dan een condoom! Een morning after pil is GEEN voorbehoedmiddel. Het zijn zware hormonen die je krijgt en het is zeker geen pretje. Je kunt je er erg ziek van worden, dus je kunt beter zorgen dat je de morning after pil nooit nodig zal hebben.Na een jaar geen pil te hebben gebruikt ben ik zomaar weer begonnen, niet op de eerste dag van mijn menstruatie want ik werd maar niet ongesteld. Hoe lang duurt het voor ik veilig kan vrijen, is dat nou 2 of 3 weken ?

Als je zo maar begonnen bent met de pil, moet je in ieder geval de eerste 7 dagen na het beginnen met de pil aanvullende maatregelen gebruiken. Een condoom is in dat geval het makkelijkste en beschermt je ook tegen soa's.Mijn vriendin is 15 en ik ben 16. Nu willen we met elkaar naar bed. Mijn vriendin is pas geleden toen ze net ongesteld was begonnen met de pil. Gelijk op de eerste dag. Nu is ze niet meer ongesteld, dus kunnen wij het zonder condoom doen toch? En we zijn allebei hiervoor met niemand naar bed geweest, kunnen wij als we het zonder condoom doen toch ziektes oplopen? En wat moet mijn vriendin doen als ze een keer de pil vergeet ?

Als jullie allebei hiervoor met niemand hebben gevreeen, kunnen jullie er van uit gaan dat geen van beide een soa heeft. Dat betekent dat jullie zonder condoom kunnen vrijen, mits jullie niet vreemd gaan natuurlijk. Wat je vriendin moet doen als ze een keer de pil vergeet, hangt er helemaal vanaf in welke week ze de pil vergeet. Als ze de pil vergeet, kan ze maximaal 36 uur na de vorige pil (dus maximaal 12 uur te laat) de pil nog gewoon innemen en is ze nog veilig. Daarna moet ze de volgende pil wel weer op het gewone tijdstip innemen. Ze slikt dan eigenlijk 2 pillen wat sneller na elkaar.

Als ze heeft overgegeven of erge diarree heeft gehad binnen 3 uur na het innemen van de pil, moet ze een nieuwe pil innemen als haar maag en/of darmen weer tot rust zijn gekomen. Ook hiervoor geldt: de extra pil moet binnen 36 uur na de vorige goed ingenomen pil worden ingenomen, dan is ze nog gewoon beschermd tegen zwangerschap.

Als ze de pil langer dan 36 uur na de vorige pil vergeten is of last blijft houden van braken of diarree, dan is de pil niet meer veilig. Er geldt dan het volgende:

- Pil vergeten in de eerste week van een pilstrip: vergeten pil alsnog innemen, de strip afmaken volgens het schema en 7 dagen lang condooms gebruiken. Als jullie 2 dagen voordat ze de pil is vergeten zonder condooms hebben gevreeen, dan kan ze zwanger zijn en moet ze zo snel mogelijk contact opnemen met de huisarts voor advies.

- Pil vergeten in de tweede week van de pilstrip: vergeten pil alsnog innemen en de strip afmaken volgens schema. Ze is nog gewoon beschermd tegen zwangerschap.

- Pil vergeten in de derde week van de pilstrip, dan zijn er vier mogelijkheden:

- Pil alsnog innemen, strip afmaken volgens schema en 14 dagen condooms gebruiken;

- Pil alsnog innemen en nog 7 dagen de pil doorslikken (gebruik hiervoor de tabletten van een nieuwe strip). Na die 7 dagen moet ze een stopweek

inlassen. Op die manier is ze beschermd tegen zwangerschap.

- Pil alsnog innemen, de strip afmaken en direct beginnen (zonder stopweek) met een nieuwe strip. Ze kan tijdens die tweede strip wel last krijgen van een doorbraakbloeding, maar ze is wel beschermd tegen zwangerschap.

- Neem de pil niet meer in en neem ook de rest van de strip niet meer in. Ze begint dan iets eerder met de stopweek. Na maximaal 7 dagen moet ze weer met een nieuwe strip beginnen. Ook in dit geval is ze beschermd tegen zwangerschap. Als je vriendin echt een keer de pil vergeet en ze twijfelt wat ze moet doen, kan ze altijd de huisarts of de apotheek om advies vragen. Deze informatie staat ook beschreven in de bijsluiter van de pil. Ook kan ze bellen met de Infolijn van de Rutgers Stichting: 0900- 9398 (24 uur per dag, 1 gulden/min.). Deze informatie zal binnenkort ook na te lezen zijn op de Netdoktersite bij Voorbehoedsmiddelen en is vanaf nu terug te vinden via de Vraagbaak.Ben 2 keer de pil vergeten, wat is nu het slimst?

Dat ligt er helemaal aan in welke week je de pil vergeten bent. Je kunt het beste voor advies contact opnemen met je huisarts of apotheek en tot die tijd met condoom vrijen.Hoi, Ben in de 1e week van mijn strip mercilon de pil op de tweede dag gisteren vergeten. De dag daarvoor zondag heb ik nog gemeenschap gehad, kwam er vanochtend pas achter dat ik de pil ben vergeten in te nemen. Heb ze alsnog ingenomen en weet dat ik nu een ander voorbehoedsmiddel ernaast moet gebruiken. Nu is mijn vraag, bestaat er toch nog een kans op zwangerschap en hoe lang moet ik het andere voorbehoedsmiddel ernaast gebruiken?

Omdat je de pil in de eerste week vergeten bent en de dag ervoor nog hebt gevreeen, is er een kans dat je toch zwanger bent. Als je in de eerste week de pil vergeet, moet je de eerste 7 dagen condooms gebruiken. Daarna ben je weer beschermd tegen zwangerschap. Als je echter in de 2 dagen voordat je de pil vergat nog hebt gevreeen, kun je toch zwanger zijn. Het beste is om zo snel mogelijk contact op te nemen met je huisarts.

31-05-2004, 13:44

Ik ben 17 jaar, een meisje en heb een vraag. Ik ben aan de pil, maar heb een maag-darm infectie en ben aan de diarree. Heeft dat effect op het slikken van de pil en moet ik nu veilig vrijen of maakt het niet uit ?

Als je last hebt van ernstige waterdunne diarree binnen drie uur na het innemen van de pil, dan kun je -als je darmen weer tot rust zijn gekomen- alsnog een nieuwe pil innemen. Je bent dan nog steeds beschermd tegen zwangerschap. Je mag de extra pil maximaal 12 uur te laat innemen, dus maximaal 36 uur na je vorige goed ingenomen pil, dan is de betrouwbaarheid nog gegarandeerd. In het geval van continue waterdunne diarree is het verstandig om het zekere voor het onzekere te nemen en met condoom te vrijen. Overigens kan de werking van de pil ook verminderd zijn als je antibiotica gebruikt tegen je maag-darminfectie. Is dat het geval, dan is het ook verstandig om met condoom te vrijen. Twijfel je nog? Vraag dan je huisarts of apotheek om advies.Ik heb een heel erg lieve vriend waarmee ik binnenkort wel verder mee zou willen gaan, maar het condoom alleen vind ik onbetrouwbaar. Daarom wil ik de pil erbij slikken. Mijn vraag is hoe kom ik aan de pil? Kan ik daarvoor zo naar mijn huisarts toe rijden voor het recept of moet ik hem eerst opbellen voor een afspraak ?

Heel verstandig dat je aan de pil wil en daarnaast een condoom wil gebruiken! De pil kun je alleen krijgen op recept van je huisarts. Je moet daarvoor even een afspraak maken met je huisarts. Als je gezond bent is het meestal niet nodig dat je wordt onderzocht voordat je huisarts de pil voorschrijft. Soms wordt je bloeddruk even gemeten. Je krijgt meestal in eerste instantie een lichte pil. Als je last krijgt van doorbraakbloedingen kun je altijd nog overstappen op een wat zwaardere pil. Je huisarts kan je er alles over vertellen. Als je vragen hebt, kun je die misschien van tevoren voor jezelf opschrijven, zodat je niets vergeet te vragen. Lees verder goed de bijsluiter, daar staat eigenlijk alle informatie in. Ook informatie over wat je moet doen als je een keer de pil vergeten bent, wanneer je moet beginnen met de pil, hoe lang het duurt voordat je beschermd bent tegen zwangerschap enzovoort. Ook kun je op de Netdoktersite meer informatie over de pil vinden bij het onderwerp Seks en zo, Voorbehoedsmiddelen.Ik ben een week voordat ik ongesteld werd, begonnen met marvelon slikken. Toen hebben mijn vriend en ik het gedaan op de dag van het laatste pilletje uit de strip was dat veilig? In de bijsluiter staat dat je na 1 week veilig bent, maar geld dat ook als je 1 week voor je menstruatie begonnen bent met slikken ?

Als je 7 dagen of later na het begin met de pil hebt gevreeen, is er niets aan de hand. Als je zo maar met de pil begint (dus niet op de eerste dag van je menstruatie), ben je de eerste 7 dagen niet beschermd tegen zwangerschap en moet je een condoom gebruiken. Zoals ik je verhaal lees, heb je op de 7e dag met je vriend gevreeen. Om zeker veilig te zijn, had je beter nog een dag kunnen wachten. Je schrijft niet of je ongesteld bent geworden. Is dat niet het geval of word je de komende maand niet ongesteld, dan is het verstandig om een zwangerschapstest te doen of advies te vragen aan je huisarts. De kans dat je zwanger bent is niet zo groot, maar wees wel even alert de mogelijkheid. Succes!

Kan ik eerder stoppen in de laatste fase van een drie fase pil?

Ja, je kunt ook met een drie fase pil eerder stoppen. Als je gewoon na 7 dagen weer met een nieuwe strip begint, ben je net als anders beschermd tegen een eventuele zwangerschap. Je kunt wel altijd eerder stoppen met een strip, maar je moet nooit de stopweek verlengen (dus later weer beginnen). Dan ben je namelijk niet beschermd tegen zwangerschap! Voor meer informatie kun je ook terecht bij je huisarts of apotheek.Ik ben 24 en al 12 jaar ongesteld. Ik slik ook al jaren de pil. Daar heb ik altijd mee lopen tobben en heb veel verschillende pillen gehad. Op het moment slik ik microgynon 50 en ook hier gaat het weer mis. Ik wordt namelijk al ongesteld als ik ongeveer nog een week de pil moet slikken. En als ik dan de pil gewoon doorslik stopt de menstruatie niet. Ik ben hier al mee bij de gynaecoloog geweest en zijn advies was zonder ergens naar gekeken te hebben een spiraaltje. Dit vind ik geen goed idee aangezien ik binnen 2 jaar zwanger wil worden en hem er dan weer uit moet laten halen. Wat kan ik nu nog doen?

Vraag je huisarts eens om advies wat verdere mogelijkheden zijn. Of maak eens een afspraak bij een andere gynaecoloog voor een second opinion. Geef duidelijk aan dat je binnen twee jaar zwanger wil worden en dat je een spiraaltje daardoor niet ziet zitten. Een andere mogelijkheid is om de Rutgers Stichting om advies te vragen. Zij kunnen je adviseren over verschillende mogelijkheden op het gebied van anticonceptie. Je kunt ze vinden op http://www.rutgers.nl Op hun website staan adressen vermeld per regio. Je kunt ze ook bellen: 0900 - 9398 (24 uur per dag.). Succes.
Ik slik voor het eerst de pil en ben 16 jaar. Ik was zondag voor het eerst ongesteld en ben op maandag begonnen met het slikken van de pil. Ik heb zeven dagen gewacht en ben op de maandag erna met mijn vriend naar bed geweest met het idee dat ik dan beschermd ben tegen zwangerschap. Nu moet de ontrekkingsbloeding komen maar die komt niet. Ben ik nu zwanger?

Als je geen pil vergeten bent, is het eigenlijk bijna niet mogelijk dat je zwanger bent. De reden dat je onttrekkingsbloeding niet komt, kan komen omdat je lichaam nog moet 'wennen' aan de pil. Als je zeker wil weten dat je niet zwanger bent, kun je een zwangerschapstest doen. Deze kun je kopen bij de drogist of apotheek. Want hoewel de pil het beste beschermd tegen zwangerschap, toch is de pil nooit helemaal 100 % veilig (wel bijna overigens). Er is dus altijd een minieme kans dat je ondanks de pil tóch zwanger wordt. De kans is groot dat je over een maand (of al tijdens je nieuwe pilstrip) een bloeding krijgt. Gebeurt dit toch niet, dan raad ik je aan naar je huisarts te gaan voor advies. Het kan dan zijn dat de pil die je nu gebruikt te 'zwaar' is voor jou en dat je een lichtere pil nodig hebt. Dit moet je even met je huisarts bespreken. Soms is het even uitproberen welke pil het beste bij iemand past. Ook kan het zo zijn dat je ondanks alle maatregelen toch zwanger bent, maar ook in dit geval kan je huisarts daar zekerheid over geven en je advies geven. Vooralsnog ga ik ervan uit dat je lichaam gewoon nog even moet wennen aan de pil. Succes!Ik slik de pil net na het eten of voor het eten, maakt het tijdstip wat uit voor de betrouwbaarheid ?

Als je een "gewone" pil slikt (dus geen minipil), dan maakt het niet zo heel veel uit op welk tijdstip je de pil slikt. Het beste is om de pil elke dag om ongeveer dezelfde tijd in te nemen, zodat je er aan went en de pil niet makkelijk meer kan vergeten. Zorg er in ieder geval voor dat er niet meer dan 36 uur tussen twee pillen zit (maximaal 12 uur te laat), want dan is de betrouwbaarheid wél verminderd en moet je een ander voorbehoedmiddel erbij gebruiken, bijvoorbeeld een condoom. Maar elke dag zo rond het eten is verder prima. Het belangrijkste is dat je een tijdstip kiest wat voor jou goed werkt. De ene doet dit 's ochtends vroeg, de ander voor het naar bed gaan en jij doet het voor of na het eten. Het is allemaal prima, zolang er niet meer dan 36 uur tussen 2 opeenvolgende pillen zit. Als je de minipil slikt, is het wel heel belangrijk dat je de pil elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt. Bij de minipil mag er niet meer dan 27 uur tussen twee pillen zitten (dus maximaal 3 uur te laat).Net zoals iedereen hoor ik wel eens van die enge verhalen over meisjes die aan de pil zijn, gewoon ongesteld worden en opeens toch zwanger blijken te zijn. Hoe groot is de kans om zwanger te worden eigenlijk als je de pil op de goede manier neemt ?

De pil op een goede manier innemen betekent onder andere de pil elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen. Wees verder voorzichtig met het gebruik van andere medicijnen, want die kunnen de werking van de pil verminderen. Het gaat met name om antibiotica, medicijnen tegen epilepsie en middelen tegen schimmelinfecties. Vraag je huisarts of apotheker om advies.

Als je binnen drie uur na het innemen van de pil last krijgt van ernstige waterdunne diarree of braken, dan kan het zijn dat de pil niet werkt. Neem dan alsnog een nieuwe pil in als de maag en darmen weer tot rust zijn gekomen. Als dit gebeurt binnen 36 uur na de vorige goed opgenomen pil, is er niets aan de hand. Bij aanhoudende diarree: gebruik condooms tijdens de periode van diarree en als de diarree gestopt is: gebruik dan nog 7 dagen condooms.

Als je een pil vergeten bent en er zit meer dan 36 uur tussen twee opeenvolgende pillen: gebruik dan minimaal 7 dagen condooms.

Als je rekening houdt met de bovenstaande adviezen, dan heeft de pil een betrouwbaarheid van meer dan 99,9%. Dat wil zeggen dat er in 1 jaar minder dan 0,1 % van de vrouwen die de pil slikken zwanger worden. Dat is er ongeveer 1 op de 1000. De pil is een van de meest betrouwbare voorbehoedmiddelen, dus laat je niet gek maken door al die verhalen. De kans dat een meisje zwanger wordt ondanks goed gebruik van de pil en ook nog gewoon ongesteld blijft terwijl ze zwanger is, is helemaal een zeldzaamheid. Blijf gewoon op een goede manier de pil slikken, vraag bij twijfel je huisarts of apotheek om advies of lees de bijsluiter. De kans dat het mis gaat is echt heel klein!

31-05-2004, 13:46
Ik slik sinds ongeveer een maand de pil Yasmin. Ik heb nu 1 maand geslikt 3 weken geslikt, en een stopweek en ik ben nu met mijn eerste week weer bezig van de tweede maand. Mijn vraag is nu dus wanneer is de pil veilig? Dus na een maand, of twee maanden ?

Als je begint met de pil slikken op de eerste dag van je menstruatie, ben je gelijk beschermd tegen zwangerschap. Als je niet op de eerste dag van je menstruatie bent begonnen, moet je de eerste 7 dagen een condoom gebruiken bij het vrijen, omdat de pil dan nog niet veilig is. Na die 7 dagen ben je wel beschermd tegen zwangerschap. Als je de pil iedere dag inneemt en je niet hebt overgegeven of last hebt gehad van diarree, kun je ervan uitgaan dat je nu gewoon beschermd bent tegen zwangerschap.Ik zou graag mijn cyclus met een dag opschuiven. Mag ik dan de week zonder pil met een dag verlengen, zodat ik niet zeven maar acht dagen de pil niet neem ?

Na hoeveel dagen kan ik dan weer veilig vrijen met mijn vriend??
Een vijftienjarig meisje

Als je je menstruatie wil opschuiven, kun je het beste de stopweek verkorten of de pil langer doorslikken. Je kunt de stopweek niet zo maar verlengen, dan is de pil niet betrouwbaar meer! Je kunt twee dingen doen:

- je slikt de pil door. Hiervoor kun je een pil nemen uit een reservestrip. In jouw geval, omdat je je menstruatie 1 dag wil opschuiven, slik je dus 1 extra pil en daarna hou je je stopweek (maximaal 7 dagen). Daarna begin je weer met een nieuwe strip. Je bent gewoon beschermd tegen zwangerschap.

- je slikt de pil volgens je strip. Je verlengt je stopweek met een dag (dus 8 dagen i.p.v. 7 dagen) en begint daarna met een nieuwe strip. MAAR: in dit geval moet je de eerste 7 dagen van je nieuwe strip een condoom gebruiken als jullie vrijen, omdat je in die 7 dagen NIET beschermd bent tegen zwangerschap! Na die 7 dagen ben je wel gewoon weer beschermd.


Vraag: Welke ziektes kan je van seks krijgen?
-
Antwoord: Kijk voor het antwoord op jouw vraag op de Netdoktersite bij Seks en zo en klik dan op Ziek van seks. Daar zie je een overzicht van de verschillende geslachtsziektes (soa's). Als je meer informatie wil over geslachtsziekten, kun je ook kijken op de website van de Stichting Soa-bestrijding: http://www.soa.nl

Vraag: Ik weet het niet zeker maar ik denk dat ik een soa heb. Ik heb heel vaak jeuk en het is ook rood. Maar ik ben bang om naar de dokter te gaan, wat kan ik nog doen volgens jullie?
-
Antwoord: Je kunt alleen een soa krijgen als je onveilig (zonder condoom) hebt gevreeën met iemand die besmet is met een soa. Als jullie voor elkaar nog nooit met iemand naar bed zijn geweest, kan het bijna geen soa zijn. De kans is ook groot dat het een onschuldige schimmelinfectie is. Dat is lastig, maar niet ernstig. Om het zeker te weten, zul je toch echt naar je huisarts moeten gaan. Bedenk dat de huisarts dit soort vragen echt heel vaak krijgt en er echt niet raar van opkijkt. Bovendien weet je dan zeker wat het is en hoef je je niet langer zorgen te maken. Als het een schimmelinfectie is, zal de huisarts je een zalfje voorschrijven of wellicht wat tabletten die je in je vagina in moet brengen. Je bent er dan zo vanaf. Als het wel een soa is, is het noodzaak dat het zo snel mogelijk behandeld wordt, want van sommige soa's kun je zelfs onvruchtbaar worden! Het advies is dan ook om echt zo snel mogelijk naar de dokter te gaan, ook is dat moeilijk. Wil je liever niet naar je eigen huisarts, dan kun je ook naar de GGD bij jou in de buurt om je te laten testen op een soa. Het adres van de GGD kun je vinden in de telefoongids of in de gemeentegids. Sterkte


Vraag: Bestaat er een verhoogde kans op infecties of soa als je vrijt tijdens de menstruatie?
-
Antwoord: Er is voor de vrouw een iets grotere kans op een soa of hiv-besmetting als zij onveilig (dus zonder condoom) vrijt tijdens de menstruatie. Dit komt omdat het slijmvlies van de vagina in die periode wat kwetsbaarder is, waardoor een eventueel virus makkelijker in de bloedbaan kan komen. Het risico voor de vrouw is echter niet zo heel veel groter dan in de periodes waarin ze niet ongesteld is. Voor de man is er echter wél (veel) meer risico als hij onveilig vrijt met een menstruerende vrouw. Dit komt omdat er sprake is van contact met bloed. Hierdoor heeft de man bij onveilige seks een grotere kans op besmetting met soa of hiv. Dit geldt natuurlijk alleen als de vrouw (mogelijk) besmet is met een soa of hiv. Voor meer informatie kun je bellen met de Aids/Soa infolijn: 0900-2042040 (24 uur per dag.). Voor een persoonlijk gesprek kun je terecht op ma.-vrij. tussen 14.00 - 22.00 uur

Vraag: Als je nog nooit seks hebt gehad op welke manier dan ook, is het dan toch mogelijk een soa te hebben?
-
Antwoord: Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn infectieziekten die altijd of meestal door seksueel contact worden overgebracht. Voor de meeste soa geldt dat er contact moet zijn geweest tussen de slijmvliezen van de geslachtsdelen, de mond of de a.nus. Voor schaamluis en schurft is huidcontact alleen voldoende. Je kunt er dus vanuit gaan dat je alleen een soa kunt krijgen als je met iemand hebt gevreeën die besmet is. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Zo kan een moeder haar baby besmetten tijdens de zwangerschap of de geboorte als zij een soa heeft. Met syfilis, hiv en hepatitis B is het zo dat je ook besmet kunt raken door bloed - bloed contact (bv. door besmette naalden of een bloedtransfusie met besmet bloed). En in het geval van schaamluis, schurft, genitale wratten en trichomoniasis kun je theoretisch ook besmet worden door besmette handdoeken, kleding of beddengoed. Maar dit komt maar zelden voor. Als je nog nooit met iemand seksueel contact hebt gehad, op welke manier dan ook, kun je er eigenlijk dus gewoon van uit gaan dat je geen soa zult hebben. Tenzij je weet dat je een bloedtransfusie hebt gehad met besmet bloed of vuile naalden hebt gebruikt (bv. drugsgebruikers). Voor meer informatie kun je bellen met de Aids/Soa infolijn: 0900-2042040 (24 uur per dag info, voor een persoonlijk gesprek kun je bellen van ma-vrij tussen 14.00-22.00 uur). Of kijk op http://www.soa.NL

Vraag: Ik heb op school uit een flesje gedronken die op de grond lag. Ik dacht dat het flesje van iemand uit mijn klas was, maar dat was dus niet zo. Ik ben bang dat dat flesje van iemand is die HIV of aids heeft. Ik heb eerst het flesje een beetje schoon gemaakt met mijn trui en ik heb ook niet zo'n hele grote slok genomen, maar toch. Kan het zijn dat ik nu HIV heb? Of niet? Groeten een jongen van 12.
-
Antwoord: Veel mensen zijn ongerust en onzeker over hiv of aids geconfronteerd worden. Dat is te begrijpen, want het is een erge ziekte die nog steeds niet genezen kan worden. Toch is de angst voor een Hiv-besmetting vaak onterecht. Ook in jouw geval. Ook in de (dagelijkse) omgang met mensen met hiv en aids is er geen risico op een hiv-infectie. Je kunt besmet worden met het HIV door:
onveilig seksueel contact
het inspuiten met eerder gebruikte naalden en spuiten bij druggebruik
een met hiv besmette (seropositieve) moeder op haar kind tijdens de zwangerschap, de bevalling of via borstvoeding
het gebruik van onveilige bloedproducten of bloedtransfusie met besmet bloed. Je wordt NIET besmet met hiv en je krijgt ook geen Aids door:
Niet door huidcontact (hand geven). Hiv kan niet door een onbeschadigde huid binnendringen. Een pleister op een wondje biedt voldoende bescherming.
Niet door (tong)zoenen. In het speeksel is veel te weinig virus aanwezig om iemand te kunnen infecteren.
Niet door toilet en gebruiksvoorwerpen. Het virus kan in de buitenlucht niet blijven leven, dus ook niet op kopjes, bestek, beddengoed etc.
Niet door adem, hoesten, niezen, etc. Waar je verder ook geen hiv-infectie door kunt oplopen:
Niet door eerste hulp verlenen. Als je de normale hygiëne in acht neemt, dan kan er niets gebeuren.
Niet door insecten
Niet via etenswaren, dus wees niet bang dat je het van het drinken uit een flesje hebt gekregen!
Niet via zwemwater en sauna's
Ik hoop dat je een beetje gerustgesteld bent. Voor meer informatie over hiv en aids kun je kijken op de website van het Aidsfonds: http://www.aidsfonds.nl of je kunt bellen met de Aids Infolijn: 0900 - 2042040 (24 uur per dag voor informatie, ma. - vr. van 14.00 - 22.00 uur voor een persoonlijk gesprek).

Vraag: Wat is aids precies?
-
Antwoord: Aids is een ernstige ziekte die niet te genezen is. Overal ter wereld worden mannen, vrouwen en kinderen geïnfecteerd met hiv, ook wel het aidsvirus genoemd. Aids is een ziekte van het menselijk afweersysteem; dus het systeem dat normaal gesproken juist de ziekte bestrijdt. Het wordt veroorzaakt door een virus (HIV), het aids-virus. Doordat dit virus het afweersysteem afbreekt, wordt het lichaam een makkelijk prooi voor allerlei aandoeningen zoals darminfecties en longonsteking, die anders geen kans zouden krijgen. (Bron: Aidsfonds) Voor meer informatie kun je kijken op http://www.soa.nl of http://www.aidsfonds.nl. Ook kun je bellen met de Aids/Soa infolijn, tel. 0900 -2042040.

Vraag: Wat is seropositief?
-
Antwoord: Aids wordt veroorzaakt door een virus: hiv. Hiv staat voor Humaan Immunodeficiëntie Virus, ook wel aids-virus genoemd. Er bestaan verschillende soorten hiv. Het hiv breekt het afweersysteem af. Het lichaam wordt daardoor vatbaar voor allerlei infecties en bepaalde vormen van kanker, waartegen het anders wèl bestand zou zijn. Als je antistoffen in je bloed hebt tegen het hiv, word je ook wel seropositief genoemd. Dat betekent dus dat je hiv in je lichaam hebt. Dit kan worden aangetoond door een hiv-test. Iemand die seropositief is, hoeft (nog) niet ziek te zijn. Meer informatie kun je vinden op http://www.aidsfonds.nl

bron; http://soa.maroc.nl/

31-05-2004, 17:36

Citaat:
Origineel gepost door papa
O, dat ontkennend reageren is gewoon he. Op deze site is het iets standaard, maar ook op straat wordt er maar moeilijk over gepraat. Ik denk dat het een gebrek aan kennis is. Het wordt eens tijd dat men uit zijn slaap ontwaakt.
Ja..gebrek aan kennis..idd..maar staan 'onze' jongeren
wel open voor kennis..voorlichting omtrent hun
seksualiteit? ..wat zou een goede manier zijn om deze
jongeren te bereiken ?

Pagina's : [1] 2 3