Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Soerat Moelk -de Sourat Die Jou Beschermt Tegen De Straf In De GrafNacera
21-04-2004, 19:57


Al-Mulk : Kingship In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. ÊóÈóÇÑóßó ÇáøóÐöí ÈöíóÏöåö Çáúãõáúßõ æóåõæó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ Blessed is He in Whose hand is the Sovereignty, and He is Able to do all things. 67:1 ÇáøóÐöí ÎóáóÞó ÇáúãóæúÊó æóÇáúÍóíóÇÉó áöíóÈúáõæóßõãú Ãóíøõßõãú ÃóÍúÓóäõ ÚóãóáðÇ æóåõæó ÇáúÚóÒöíÒõ ÇáúÛóÝõæÑõ Who hath created life and death that He may try you, which of you is best in conduct; and He is the Mighty, Forgiving, 67:2 ÇáøóÐöí ÎóáóÞó ÓóÈúÚó ÓóãóÇæóÇÊò ØöÈóÇÞðÇ ãøóÇ ÊóÑóì Ýöí ÎóáúÞö ÇáÑøóÍúãóäö ãöä ÊóÝóÇæõÊò ÝóÇÑúÌöÚö ÇáúÈóÕóÑó åóáú ÊóÑóì ãöä ÝõØõæÑò Who hath created seven heavens in harmony. Thou (Muhammad) canst see no fault in the Beneficent One's creation; then look again: Canst thou see any rifts? 67:3 Ëõãøó ÇÑúÌöÚö ÇáúÈóÕóÑó ßóÑøóÊóíúäö íóäÞóáöÈú Åöáóíúßó ÇáúÈóÕóÑõ ÎóÇÓöÃð æóåõæó ÍóÓöíÑñ Then look again and yet again, thy sight will return unto thee weakened and made dim. 67:4 æóáóÞóÏú ÒóíøóäøóÇ ÇáÓøóãóÇÁ ÇáÏøõäúíóÇ ÈöãóÕóÇÈöíÍó æóÌóÚóáúäóÇåóÇ ÑõÌõæãðÇ áøöáÔøóíóÇØöíäö æóÃóÚúÊóÏúäóÇ áóåõãú ÚóÐóÇÈó ÇáÓøóÚöíÑö And verily We have beatified the world's heaven with lamps, and We have made them missiles for the devils, and for them We have prepared the doom of flame. 67:5 æóáöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÑóÈøöåöãú ÚóÐóÇÈõ Ìóåóäøóãó æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ And for those who disbelieve in their Lord there is the doom of hell, a hapless journey's end! 67:6 ÅöÐóÇ ÃõáúÞõæÇ ÝöíåóÇ ÓóãöÚõæÇ áóåóÇ ÔóåöíÞðÇ æóåöíó ÊóÝõæÑõ When they are flung therein they hear its roaring as it boileth up, 67:7 ÊóßóÇÏõ ÊóãóíøóÒõ ãöäó ÇáúÛóíúÙö ßõáøóãóÇ ÃõáúÞöíó ÝöíåóÇ ÝóæúÌñ ÓóÃóáóåõãú ÎóÒóäóÊõåóÇ Ãóáóãú íóÃúÊößõãú äóÐöíÑñ As it would burst with rage. Whenever a (fresh) host flung therein the wardens thereof ask them: Came there unto you no warner? 67:8 ÞóÇáõæÇ Èóáóì ÞóÏú ÌóÇÁäóÇ äóÐöíÑñ ÝóßóÐøóÈúäóÇ æóÞõáúäóÇ ãóÇ äóÒøóáó Çááøóåõ ãöä ÔóíúÁò Åöäú ÃóäÊõãú ÅöáøóÇ Ýöí ÖóáóÇáò ßóÈöíÑò They say: Yea, verily, a warner came unto us; but we denied and said: Allah hath naught revealed; ye are in ought but a great error. 67:9 æóÞóÇáõæÇ áóæú ßõäøóÇ äóÓúãóÚõ Ãóæú äóÚúÞöáõ ãóÇ ßõäøóÇ Ýöí ÃóÕúÍóÇÈö ÇáÓøóÚöíÑö And they say: Had we been wont to listen or have sense, we had not been among the dwellers in the flames. 67:10 ÝóÇÚúÊóÑóÝõæÇ ÈöÐóäÈöåöãú ÝóÓõÍúÞðÇ áøöÃóÕúÍóÇÈö ÇáÓøóÚöíÑö So they acknowledge their sins; but far removed (from mercy) are the dwellers in the flames. 67:11 Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóÎúÔóæúäó ÑóÈøóåõã ÈöÇáúÛóíúÈö áóåõã ãøóÛúÝöÑóÉñ æóÃóÌúÑñ ßóÈöíÑñ Lo! those who fear their Lord in secret, theirs will be forgiveness and a great reward. 67:12 æóÃóÓöÑøõæÇ Þóæúáóßõãú Ãóæö ÇÌúåóÑõæÇ Èöåö Åöäøóåõ Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö And keep your opinion secret or proclaim it, lo! He is Knower of all that is in the breasts (of men). 67:13 ÃóáóÇ íóÚúáóãõ ãóäú ÎóáóÞó æóåõæó ÇááøóØöíÝõ ÇáúÎóÈöíÑõ Should He not know what He created? And He is the Subtile, the Aware. 67:14 åõæó ÇáøóÐöí ÌóÚóáó áóßõãõ ÇáúÃóÑúÖó ÐóáõæáðÇ ÝóÇãúÔõæÇ Ýöí ãóäóÇßöÈöåóÇ æóßõáõæÇ ãöä ÑøöÒúÞöåö æóÅöáóíúåö ÇáäøõÔõæÑõ He it is Who hath made the earth subservient unto you, so walk in the paths thereof and eat of His providence. And unto Him will be the resurrection (of the dead). 67:15 ÃóÃóãöäÊõã ãøóä Ýöí ÇáÓøóãóÇÁ Ãóä íóÎúÓöÝó Èößõãõ ÇáÃóÑúÖó ÝóÅöÐóÇ åöíó ÊóãõæÑõ Have ye taken security from Him Who is in the heaven that He will not cause the earth to swallow you when lo! it is convulsed? 67:16 Ãóãú ÃóãöäÊõã ãøóä Ýöí ÇáÓøóãóÇÁ Ãóä íõÑúÓöáó Úóáóíúßõãú ÍóÇÕöÈðÇ ÝóÓóÊóÚúáóãõæäó ßóíúÝó äóÐöíÑö Or have ye taken security from Him Who is in the heaven that He will not let loose on you a hurricane? But ye shall know the manner of My warning. 67:17 æóáóÞóÏú ßóÐøóÈó ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ÝóßóíúÝó ßóÇäó äóßöíÑö And verily those before them denied, then (see) the manner of My wrath (with them)! 67:18 Ãóæóáóãú íóÑóæúÇ Åöáóì ÇáØøóíúÑö ÝóæúÞóåõãú ÕóÇÝøóÇÊò æóíóÞúÈöÖúäó ãóÇ íõãúÓößõåõäøó ÅöáøóÇ ÇáÑøóÍúãóäõ Åöäøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò ÈóÕöíÑñ Have they not seen the birds above them spreading out their wings and closing them? Naught upholdeth them save the Beneficent. Lo! He is Seer of all things. 67:19 Ãóãøóäú åóÐóÇ ÇáøóÐöí åõæó ÌõäÏñ áøóßõãú íóäÕõÑõßõã ãøöä Ïõæäö ÇáÑøóÍúãóäö Åöäö ÇáúßóÇÝöÑõæäó ÅöáøóÇ Ýöí ÛõÑõæÑò Or who is he that will be an army unto you to help you instead of the Beneficent? The disbelievers are in naught but illusion. 67:20 Ãóãøóäú åóÐóÇ ÇáøóÐöí íóÑúÒõÞõßõãú Åöäú ÃóãúÓóßó ÑöÒúÞóåõ Èóá áøóÌøõæÇ Ýöí ÚõÊõæøò æóäõÝõæÑò Or who is he that will provide for you if He should withhold His providence? Nay, but they are set in pride and frowardness. 67:21 ÃóÝóãóä íóãúÔöí ãõßöÈøðÇ Úóáóì æóÌúåöåö ÃóåúÏóì Ãóãøóä íóãúÔöí ÓóæöíøðÇ Úóáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò Is he who goeth groping on his face more rightly guided, or he who walketh upright on a beaten road? 67:22 Þõáú åõæó ÇáøóÐöí ÃóäÔóÃóßõãú æóÌóÚóáó áóßõãõ ÇáÓøóãúÚó æóÇáúÃóÈúÕóÇÑó æóÇáúÃóÝúÆöÏóÉó ÞóáöíáðÇ ãøóÇ ÊóÔúßõÑõæäó Say (unto them, O Muhammad): He it is Who gave you being, and hath assigned unto you ears and eyes and hearts. Small thanks give ye! 67:23 Þõáú åõæó ÇáøóÐöí ÐóÑóÃóßõãú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÅöáóíúåö ÊõÍúÔóÑõæäó Say, He it is Who multiplieth you in the earth, and unto Whom ye will be gathered. 67:24 æóíóÞõæáõæäó ãóÊóì åóÐóÇ ÇáúæóÚúÏõ Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó And they say: When (will) this promise (be fulfilled), if ye are truthful? 67:25 Þõáú ÅöäøóãóÇ ÇáúÚöáúãõ ÚöäÏó Çááøóåö æóÅöäøóãóÇ ÃóäóÇ äóÐöíÑñ ãøõÈöíäñ Say: The knowledge is with Allah only, and I am but a plain warner; 67:26 ÝóáóãøóÇ ÑóÃóæúåõ ÒõáúÝóÉð ÓöíÆóÊú æõÌõæåõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÞöíáó åóÐóÇ ÇáøóÐöí ßõäÊõã Èöåö ÊóÏøóÚõæäó But when they see it nigh, the faces of those who disbelieve will be awry, and it will be said (unto them): This is that for which ye used to call. 67:27 Þõáú ÃóÑóÃóíúÊõãú Åöäú Ãóåúáóßóäöíó Çááøóåõ æóãóä ãøóÚöíó Ãóæú ÑóÍöãóäóÇ Ýóãóä íõÌöíÑõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó ãöäú ÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò Say (O Muhammad): Have ye thought: Whether Allah causeth me (Muhammad) and those with me to perish or hath mercy on us, still, who will protect the disbelievers from a painful doom? 67:28 Þõáú åõæó ÇáÑøóÍúãóäõ ÂãóäøóÇ Èöåö æóÚóáóíúåö ÊóæóßøóáúäóÇ ÝóÓóÊóÚúáóãõæäó ãóäú åõæó Ýöí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò Say: He is the Beneficent. In Him we believe and in Him we put our trust. And ye will soon know who it is that is in error manifest. 67:29 Þõáú ÃóÑóÃóíúÊõãú Åöäú ÃóÕúÈóÍó ãóÇÄõßõãú ÛóæúÑðÇ Ýóãóä íóÃúÊöíßõã ÈöãóÇÁ ãøóÚöíäò Say: Have ye thought: If (all) your water were to disappear into the earth, who then could bring you gushing water? 67:30

sweet_nadoria
23-04-2004, 10:43
Origineel gepost door bouchramimouni sallam ik zou graag willen dat jullie dit vertalen in het nederlands kan dat ik kan geen arabich lezen lezen Wa salam oe alaikoum wa rahmatoelah wa barektoehoe, Ik zou ook graag hetzelfde willen. Misschien dat het Arabisch in het Nederlands geschreven kan worden. Dus we lezen het in Nederlandse letters maar spreken het in het Arabisch uit .. Djazaak Allah oe Gairan fie Djannah Insha Allah !! Liefs, S. Nadoria

Le-Sud
23-04-2004, 22:59
1. Tabaraka allathee biyadihi almulku wahuwa AAala kulli shayin qadeerun _ 2. Allathee khalaqa almawta waalhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu AAamalan wahuwa alAAazeezu alghafooru _ 3. Allathee khalaqa sabAAa samawatin tibaqan ma tara fee khalqi alrrahmani min tafawutin fairjiAAi albasara hal tara min futoorin _ 4. Thumma irjiAAi albasara karratayni yanqalib ilayka albasaru khasian wahuwa haseerun _ 5. Walaqad zayyanna alssamaa alddunya bimasabeeha wajaAAalnaha rujooman lilshshayateeni waaAAtadna lahum AAathaba alssaAAeeri _ 6. Walillatheena kafaroo birabbihim AAathabu jahannama wabisa almaseeru _ 7. Itha olqoo feeha samiAAoo laha shaheeqan wahiya tafooru _ 8. Takadu tamayyazu mina alghaythi kullama olqiya feeha fawjun saalahum khazanatuha alam yatikum natheerun _ 9. Qaloo bala qad jaana natheerun fakaththabna waqulna ma nazzala Allahu min shayin in antum illa fee dalalin kabeerin _ 10. Waqaloo law kunna nasmaAAu aw naAAqilu ma kunna fee ashabi alssaAAeeri _ 11. FaiAAtarafoo bithanbihim fasuhqan liashabi alssaAAeeri _ 12. Inna allatheena yakhshawna rabbahum bialghaybi lahum maghfiratun waajrun kabeerun _ 13. Waasirroo qawlakum awi ijharoo bihi innahu AAaleemun bithati alssudoori _ 14. Ala yaAAlamu man khalaqa wahuwa allateefu alkhabeeru _ 15. Huwa allathee jaAAala lakumu alarda thaloolan faimshoo fee manakibiha wakuloo min rizqihi wailayhi alnnushooru _ 16. Aamintum man fee alssamai an yakhsifa bikumu alarda faitha hiya tamooru _ 17. Am amintum man fee alssamai an yursila AAalaykum hasiban fasataAAlamoona kayfa natheeri _ 18. Walaqad kaththaba allatheena min qablihim fakayfa kana nakeeri _ 19. Awa lam yaraw ila alttayri fawqahum saffatin wayaqbidna ma yumsikuhunna illa alrrahmanu innahu bikulli shayin baseerun _ 20. Amman hatha allathee huwa jundun lakum yansurukum min dooni alrrahmani ini alkafiroona illa fee ghuroorin _ 21. Amman hatha allathee yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajjoo fee AAutuwwin wanufoorin _ 22. Afaman yamshee mukibban AAala wajhihi ahda amman yamshee sawiyyan AAala siratin mustaqeemin _ 23. Qul huwa allathee anshaakum wajaAAala lakumu alssamAAa waalabsara waalafidata qaleelan ma tashkuroona _ 24. Qul huwa allathee tharaakum fee alardi wailayhi tuhsharoona _ 25. Wayaqooloona mata hatha alwaAAdu in kuntum sadiqeena _ 26. Qul innama alAAilmu AAinda Allahi wainnama ana natheerun mubeenun _ 27. Falamma raawhu zulfatan seeat wujoohu allatheena kafaroo waqeela hatha allathee kuntum bihi taddaAAoona _ 28. Qul araaytum in ahlakaniya Allahu waman maAAiya aw rahimana faman yujeeru alkafireena min AAathabin aleemin _ 29. Qul huwa alrrahmanu amanna bihi waAAalayhi tawakkalna fasataAAlamoona man huwa fee dalalin mubeenin _ 30. Qul araaytum in asbaha maokum ghawran faman yateekum bimain maAAeenin :zwaai:

Le-Sud
23-04-2004, 23:00
Salamalikom wara7matoe allah hier op deze site kan je de hele koran lezen op die manier www.anajaat.com/quraan en ook tegelijkertijd beluisteren ;) hoop dat je er iets aan hebt inchallah Salamalikom:zwaai:

Omar17
06-05-2004, 23:46


Dit is een goeie soerah en het beste is om dit te leren en op te lezen...voor je gaat slapen of zo maakt niet uit...iedergeval het helpt je en redt je in het graf.... en een snelle mannier van deze soera leren is het beluisteren van deze soera dan maak je er geen fouten in....maar iedereen doet het op zijn eigen mannier

sweet_nadoria
07-05-2004, 11:48
Wa salam oe alaikoum wa rahmatoelah wa barektohoe, Ten eerste mijn dank voor het plaatsen van de sourat in de westere letters, aangezien ik geen arabisch kan lezen. Djazaak Allah oe Gairan !! Wa alaikoum salam wa rahmatoelah wa barektoehoe, Liefs, S. Nadoria

Le-Sud
07-05-2004, 16:25
Origineel gepost door sweet_nadoria Wa salam oe alaikoum wa rahmatoelah wa barektohoe, Ten eerste mijn dank voor het plaatsen van de sourat in de westere letters, aangezien ik geen arabisch kan lezen. Djazaak Allah oe Gairan !! Wa alaikoum salam wa rahmatoelah wa barektoehoe, Liefs, S. Nadoria alikomsalam wa lak;)