Bekijk volle/desktop versie : Soerat Moelk -de Sourat Die Jou Beschermt Tegen De Straf In De Graf21-04-2004, 19:57
Al-Mulk : Kingship

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful.
ÃóÃóÃÃóÃó ÃáøóÃöí ÃöíóÃöåö ÃáúãõáúÃõ æóåõæó Ãóáóì Ãõáøö ÃóíúÃò ÃóÃöíÃñ
Blessed is He in Whose hand is the Sovereignty, and He is Able to do all things.
67:1
ÃáøóÃöí ÃóáóÃó ÃáúãóæúÃó æóÃáúÃóíóÃÃó áöíóÃúáõæóÃõãú ÃóíøõÃõãú ÃóÃúÃóäõ Ãóãóáðà æóåõæó ÃáúÃóÃöíÃõ ÃáúÃóÃõæÃõ
Who hath created life and death that He may try you, which of you is best in conduct; and He is the Mighty, Forgiving,
67:2
ÃáøóÃöí ÃóáóÃó ÃóÃúÃó ÃóãóÃæóÃÃò ÃöÃóÃÃðà ãøóà ÃóÃóì Ãöí ÃóáúÃö ÃáÃøóÃúãóäö ãöä ÃóÃóÃæõÃò ÃóÃÃúÃöÃö ÃáúÃóÃóÃó åóáú ÃóÃóì ãöä ÃõÃõæÃò
Who hath created seven heavens in harmony. Thou (Muhammad) canst see no fault in the Beneficent One's creation; then look again: Canst thou see any rifts?
67:3
Ãõãøó ÃÃúÃöÃö ÃáúÃóÃóÃó ÃóÃøóÃóíúäö íóäÃóáöÃú ÃöáóíúÃó ÃáúÃóÃóÃõ ÃóÃÃöÃð æóåõæó ÃóÃöíÃñ
Then look again and yet again, thy sight will return unto thee weakened and made dim.
67:4
æóáóÃóÃú Ãóíøóäøóà ÃáÃøóãóÃà ÃáÃøõäúíóà ÃöãóÃóÃÃöíÃó æóÃóÃóáúäóÃåóà ÃõÃõæãðà áøöáÃøóíóÃÃöíäö æóÃóÃúÃóÃúäóà áóåõãú ÃóÃóÃÃó ÃáÃøóÃöíÃö
And verily We have beatified the world's heaven with lamps, and We have made them missiles for the devils, and for them We have prepared the doom of flame.
67:5
æóáöáøóÃöíäó ÃóÃóÃõæà ÃöÃóÃøöåöãú ÃóÃóÃÃõ Ãóåóäøóãó æóÃöÃúÃó ÃáúãóÃöíÃõ
And for those who disbelieve in their Lord there is the doom of hell, a hapless journey's end!
67:6
ÃöÃóà ÃõáúÃõæà Ãöíåóà ÃóãöÃõæà áóåóà ÃóåöíÃðà æóåöíó ÃóÃõæÃõ
When they are flung therein they hear its roaring as it boileth up,
67:7
ÃóÃóÃÃõ ÃóãóíøóÃõ ãöäó ÃáúÃóíúÃö Ãõáøóãóà ÃõáúÃöíó Ãöíåóà ÃóæúÃñ ÃóÃóáóåõãú ÃóÃóäóÃõåóà Ãóáóãú íóÃúÃöÃõãú äóÃöíÃñ
As it would burst with rage. Whenever a (fresh) host flung therein the wardens thereof ask them: Came there unto you no warner?
67:8
ÃóÃáõæà Ãóáóì ÃóÃú ÃóÃÃäóà äóÃöíÃñ ÃóÃóÃøóÃúäóà æóÃõáúäóà ãóà äóÃøóáó Ãááøóåõ ãöä ÃóíúÃò Ãöäú ÃóäÃõãú Ãöáøóà Ãöí ÃóáóÃáò ÃóÃöíÃò
They say: Yea, verily, a warner came unto us; but we denied and said: Allah hath naught revealed; ye are in ought but a great error.
67:9
æóÃóÃáõæà áóæú Ãõäøóà äóÃúãóÃõ Ãóæú äóÃúÃöáõ ãóà Ãõäøóà Ãöí ÃóÃúÃóÃÃö ÃáÃøóÃöíÃö
And they say: Had we been wont to listen or have sense, we had not been among the dwellers in the flames.
67:10
ÃóÃÃúÃóÃóÃõæà ÃöÃóäÃöåöãú ÃóÃõÃúÃðà áøöÃóÃúÃóÃÃö ÃáÃøóÃöíÃö
So they acknowledge their sins; but far removed (from mercy) are the dwellers in the flames.
67:11
Ãöäøó ÃáøóÃöíäó íóÃúÃóæúäó ÃóÃøóåõã ÃöÃáúÃóíúÃö áóåõã ãøóÃúÃöÃóÃñ æóÃóÃúÃñ ÃóÃöíÃñ
Lo! those who fear their Lord in secret, theirs will be forgiveness and a great reward.
67:12
æóÃóÃöÃøõæà ÃóæúáóÃõãú Ãóæö ÃÃúåóÃõæà Ãöåö Ãöäøóåõ Ãóáöíãñ ÃöÃóÃÃö ÃáÃøõÃõæÃö
And keep your opinion secret or proclaim it, lo! He is Knower of all that is in the breasts (of men).
67:13
Ãóáóà íóÃúáóãõ ãóäú ÃóáóÃó æóåõæó ÃááøóÃöíÃõ ÃáúÃóÃöíÃõ
Should He not know what He created? And He is the Subtile, the Aware.
67:14
åõæó ÃáøóÃöí ÃóÃóáó áóÃõãõ ÃáúÃóÃúÃó Ãóáõæáðà ÃóÃãúÃõæà Ãöí ãóäóÃÃöÃöåóà æóÃõáõæà ãöä ÃøöÃúÃöåö æóÃöáóíúåö ÃáäøõÃõæÃõ
He it is Who hath made the earth subservient unto you, so walk in the paths thereof and eat of His providence. And unto Him will be the resurrection (of the dead).
67:15
ÃóÃóãöäÃõã ãøóä Ãöí ÃáÃøóãóÃà Ãóä íóÃúÃöÃó ÃöÃõãõ ÃáÃóÃúÃó ÃóÃöÃóà åöíó ÃóãõæÃõ
Have ye taken security from Him Who is in the heaven that He will not cause the earth to swallow you when lo! it is convulsed?
67:16
Ãóãú ÃóãöäÃõã ãøóä Ãöí ÃáÃøóãóÃà Ãóä íõÃúÃöáó ÃóáóíúÃõãú ÃóÃÃöÃðà ÃóÃóÃóÃúáóãõæäó ÃóíúÃó äóÃöíÃö
Or have ye taken security from Him Who is in the heaven that He will not let loose on you a hurricane? But ye shall know the manner of My warning.
67:17
æóáóÃóÃú ÃóÃøóÃó ÃáøóÃöíäó ãöä ÃóÃúáöåöãú ÃóÃóíúÃó ÃóÃäó äóÃöíÃö
And verily those before them denied, then (see) the manner of My wrath (with them)!
67:18
Ãóæóáóãú íóÃóæúà Ãöáóì ÃáÃøóíúÃö ÃóæúÃóåõãú ÃóÃÃøóÃÃò æóíóÃúÃöÃúäó ãóà íõãúÃöÃõåõäøó Ãöáøóà ÃáÃøóÃúãóäõ Ãöäøóåõ ÃöÃõáøö ÃóíúÃò ÃóÃöíÃñ
Have they not seen the birds above them spreading out their wings and closing them? Naught upholdeth them save the Beneficent. Lo! He is Seer of all things.
67:19
Ãóãøóäú åóÃóà ÃáøóÃöí åõæó ÃõäÃñ áøóÃõãú íóäÃõÃõÃõã ãøöä Ãõæäö ÃáÃøóÃúãóäö Ãöäö ÃáúÃóÃÃöÃõæäó Ãöáøóà Ãöí ÃõÃõæÃò
Or who is he that will be an army unto you to help you instead of the Beneficent? The disbelievers are in naught but illusion.
67:20
Ãóãøóäú åóÃóà ÃáøóÃöí íóÃúÃõÃõÃõãú Ãöäú ÃóãúÃóÃó ÃöÃúÃóåõ Ãóá áøóÃøõæà Ãöí ÃõÃõæøò æóäõÃõæÃò
Or who is he that will provide for you if He should withhold His providence? Nay, but they are set in pride and frowardness.
67:21
ÃóÃóãóä íóãúÃöí ãõÃöÃøðà Ãóáóì æóÃúåöåö ÃóåúÃóì Ãóãøóä íóãúÃöí Ãóæöíøðà Ãóáóì ÃöÃóÃÃò ãøõÃúÃóÃöíãò
Is he who goeth groping on his face more rightly guided, or he who walketh upright on a beaten road?
67:22
Ãõáú åõæó ÃáøóÃöí ÃóäÃóÃóÃõãú æóÃóÃóáó áóÃõãõ ÃáÃøóãúÃó æóÃáúÃóÃúÃóÃÃó æóÃáúÃóÃúÃöÃóÃó Ãóáöíáðà ãøóà ÃóÃúÃõÃõæäó
Say (unto them, O Muhammad): He it is Who gave you being, and hath assigned unto you ears and eyes and hearts. Small thanks give ye!
67:23
Ãõáú åõæó ÃáøóÃöí ÃóÃóÃóÃõãú Ãöí ÃáúÃóÃúÃö æóÃöáóíúåö ÃõÃúÃóÃõæäó
Say, He it is Who multiplieth you in the earth, and unto Whom ye will be gathered.
67:24
æóíóÃõæáõæäó ãóÃóì åóÃóà ÃáúæóÃúÃõ Ãöä ÃõäÃõãú ÃóÃÃöÃöíäó
And they say: When (will) this promise (be fulfilled), if ye are truthful?
67:25
Ãõáú Ãöäøóãóà ÃáúÃöáúãõ ÃöäÃó Ãááøóåö æóÃöäøóãóà Ãóäóà äóÃöíÃñ ãøõÃöíäñ
Say: The knowledge is with Allah only, and I am but a plain warner;
67:26
Ãóáóãøóà ÃóÃóæúåõ ÃõáúÃóÃð ÃöíÃóÃú æõÃõæåõ ÃáøóÃöíäó ÃóÃóÃõæà æóÃöíáó åóÃóà ÃáøóÃöí ÃõäÃõã Ãöåö ÃóÃøóÃõæäó
But when they see it nigh, the faces of those who disbelieve will be awry, and it will be said (unto them): This is that for which ye used to call.
67:27
Ãõáú ÃóÃóÃóíúÃõãú Ãöäú ÃóåúáóÃóäöíó Ãááøóåõ æóãóä ãøóÃöíó Ãóæú ÃóÃöãóäóà Ãóãóä íõÃöíÃõ ÃáúÃóÃÃöÃöíäó ãöäú ÃóÃóÃÃò Ãóáöíãò
Say (O Muhammad): Have ye thought: Whether Allah causeth me (Muhammad) and those with me to perish or hath mercy on us, still, who will protect the disbelievers from a painful doom?
67:28
Ãõáú åõæó ÃáÃøóÃúãóäõ Ããóäøóà Ãöåö æóÃóáóíúåö ÃóæóÃøóáúäóà ÃóÃóÃóÃúáóãõæäó ãóäú åõæó Ãöí ÃóáóÃáò ãøõÃöíäò
Say: He is the Beneficent. In Him we believe and in Him we put our trust. And ye will soon know who it is that is in error manifest.
67:29
Ãõáú ÃóÃóÃóíúÃõãú Ãöäú ÃóÃúÃóÃó ãóÃÃõÃõãú ÃóæúÃðà Ãóãóä íóÃúÃöíÃõã ÃöãóÃà ãøóÃöíäò
Say: Have ye thought: If (all) your water were to disappear into the earth, who then could bring you gushing water?
67:30

23-04-2004, 10:43Citaat:
Origineel gepost door bouchramimouni
sallam ik zou graag willen dat jullie dit vertalen in het nederlands kan dat ik kan geen arabich lezen lezen
Wa salam oe alaikoum wa rahmatoelah wa barektoehoe,

Ik zou ook graag hetzelfde willen. Misschien dat het Arabisch in het Nederlands geschreven kan worden. Dus we lezen het in Nederlandse letters maar spreken het in het Arabisch uit ..
Djazaak Allah oe Gairan fie Djannah Insha Allah !!

Liefs,

S. Nadoria

23-04-2004, 22:59
1.
Tabaraka allathee biyadihi almulku wahuwa AAala kulli shayin qadeerun

_
2.
Allathee khalaqa almawta waalhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu AAamalan wahuwa alAAazeezu alghafooru

_
3.
Allathee khalaqa sabAAa samawatin tibaqan ma tara fee khalqi alrrahmani min tafawutin fairjiAAi albasara hal tara min futoorin

_
4.
Thumma irjiAAi albasara karratayni yanqalib ilayka albasaru khasian wahuwa haseerun

_
5.
Walaqad zayyanna alssamaa alddunya bimasabeeha wajaAAalnaha rujooman lilshshayateeni waaAAtadna lahum AAathaba alssaAAeeri

_
6.
Walillatheena kafaroo birabbihim AAathabu jahannama wabisa almaseeru

_
7.
Itha olqoo feeha samiAAoo laha shaheeqan wahiya tafooru

_
8.
Takadu tamayyazu mina alghaythi kullama olqiya feeha fawjun saalahum khazanatuha alam yatikum natheerun

_
9.
Qaloo bala qad jaana natheerun fakaththabna waqulna ma nazzala Allahu min shayin in antum illa fee dalalin kabeerin

_
10.
Waqaloo law kunna nasmaAAu aw naAAqilu ma kunna fee ashabi alssaAAeeri

_
11.
FaiAAtarafoo bithanbihim fasuhqan liashabi alssaAAeeri

_
12.
Inna allatheena yakhshawna rabbahum bialghaybi lahum maghfiratun waajrun kabeerun

_
13.
Waasirroo qawlakum awi ijharoo bihi innahu AAaleemun bithati alssudoori

_
14.
Ala yaAAlamu man khalaqa wahuwa allateefu alkhabeeru

_
15.
Huwa allathee jaAAala lakumu alarda thaloolan faimshoo fee manakibiha wakuloo min rizqihi wailayhi alnnushooru

_
16.
Aamintum man fee alssamai an yakhsifa bikumu alarda faitha hiya tamooru

_
17.
Am amintum man fee alssamai an yursila AAalaykum hasiban fasataAAlamoona kayfa natheeri

_
18.
Walaqad kaththaba allatheena min qablihim fakayfa kana nakeeri

_
19.
Awa lam yaraw ila alttayri fawqahum saffatin wayaqbidna ma yumsikuhunna illa alrrahmanu innahu bikulli shayin baseerun

_
20.
Amman hatha allathee huwa jundun lakum yansurukum min dooni alrrahmani ini alkafiroona illa fee ghuroorin

_
21.
Amman hatha allathee yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajjoo fee AAutuwwin wanufoorin

_
22.
Afaman yamshee mukibban AAala wajhihi ahda amman yamshee sawiyyan AAala siratin mustaqeemin

_
23.
Qul huwa allathee anshaakum wajaAAala lakumu alssamAAa waalabsara waalafidata qaleelan ma tashkuroona

_
24.
Qul huwa allathee tharaakum fee alardi wailayhi tuhsharoona

_
25.
Wayaqooloona mata hatha alwaAAdu in kuntum sadiqeena

_
26.
Qul innama alAAilmu AAinda Allahi wainnama ana natheerun mubeenun

_
27.
Falamma raawhu zulfatan seeat wujoohu allatheena kafaroo waqeela hatha allathee kuntum bihi taddaAAoona

_
28.
Qul araaytum in ahlakaniya Allahu waman maAAiya aw rahimana faman yujeeru alkafireena min AAathabin aleemin

_
29.
Qul huwa alrrahmanu amanna bihi waAAalayhi tawakkalna fasataAAlamoona man huwa fee dalalin mubeenin

_
30.
Qul araaytum in asbaha maokum ghawran faman yateekum bimain maAAeenin


23-04-2004, 23:00
Salamalikom wara7matoe allah
hier op deze site kan je de hele koran lezen op die manier
http://www.anajaat.com/quraan
en ook tegelijkertijd beluisteren hoop dat je er iets aan hebt inchallah
Salamalikom

06-05-2004, 23:46


Dit is een goeie soerah en het beste is om dit te leren en op te lezen...voor je gaat slapen of zo maakt niet uit...iedergeval het helpt je en redt je in het graf.... en een snelle mannier van deze soera leren is het beluisteren van deze soera dan maak je er geen fouten in....maar iedereen doet het op zijn eigen mannier

07-05-2004, 11:48
Wa salam oe alaikoum wa rahmatoelah wa barektohoe,

Ten eerste mijn dank voor het plaatsen van de sourat in de westere letters, aangezien ik geen arabisch kan lezen.

Djazaak Allah oe Gairan !!

Wa alaikoum salam wa rahmatoelah wa barektoehoe,

Liefs,

S. Nadoria

07-05-2004, 16:25

Citaat:
Origineel gepost door sweet_nadoria
Wa salam oe alaikoum wa rahmatoelah wa barektohoe,

Ten eerste mijn dank voor het plaatsen van de sourat in de westere letters, aangezien ik geen arabisch kan lezen.

Djazaak Allah oe Gairan !!

Wa alaikoum salam wa rahmatoelah wa barektoehoe,

Liefs,

S. Nadoria
alikomsalam

wa lak