Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : [lees!] Sadaq-Allahoel Adhiem zeggen!Nafi
14-03-2009, 23:10


Vraag: Is het zeggen van Sadaq-Allahoe al-Adhiem bid’ah? Antwoord: As salamu aleykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh, Het zeggen van Sadaq-Allahoe al-Adhiem na een koran recitatie is niet overleverd van de Profeet (VZMH) of de Sahaba of de 3 generaties erna (bijv. de Imaams van de Madhabs en hun leerlingen). Deze gewoonte ontstond in een later tijdperk omdat sommige recitators deze woorden gebruikten, op basis van de ayah: “Zeg: Allah heeft de waarheid gesproken” (vertaling van Aal-’Imraan, 3:95) en de mensen waardeerden dit. Maar deze waardering moet verworpen worden, omdat als dit echt iets goeds was, dan zouden de Profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem), de Sahaabah en de Tabi’ien - de salaf oftewel de eerste en de beste generaties van de oemmah - dit gekend hebben en dan zouden ze dit zeker niet hebben nagelaten. Hoewel de woorden Sadaq-Allahoe al-Adhiem een goede betekenis hebben (vertaling=De Almachtige Allah heeft de waarheid gesproken) hebben ze geen basis in de Sunnah van onze Profeet (VZMH) Nochtans, kan het als een etiquette beschouwd worden om het na elke recitatie op te zeggen aangezien het geloof van het iemand in zijn hart is. En als iemand denkt (of de luisteraars van de recitatie) dat het noodzakelijk is om te zeggen dan is het een Bidah. Wat las de Profeet VZMH na een koran recitatie? Wat dus Sunnah is en dus het bovenstaande doet verwerpen. We vinden in de Dua en Dhikr boek van Imam Nasai genaamd ‘’Amalul Yawm wal Layl’’ voor hadith no. 308 een hoofdstuk genaamd: ’DUA DAT NA HET RECITEREN VAN DE KORAN DIENT OPGEZEGD TE WORDEN’ En vervolgens overleverd Imam Nasai deze hadith van Aisha RA; De Boodschapper van Allah (VZMH) reciteerde altijd een paar woorden na een bijeenkomst, na een koran recitatie, na een gebed. Ik zei; O Boodschapper van Allah (VZMH) Als je in een bijeenkomst zit, een gebed hebt verricht, een recitatie van de koran hebt gelezen, lees je altijd een paar woorden erna op. (De Profeet VZMH antwoordde; ) ‘Ja, want als iemand iets goeds heeft gedaan, dan zal deze goedheid van hem met deze woorden worden bestempeld;als hij iets slechts heeft gedaan, dan zullen deze mooie woorden een ‘’kaffarah’’(verrekening) zijn voor zijn slechte daad. Deze woorden zijn; “Soebh’aanaka wa bieh’amdieka, ash-hadoe allaa iellaaha iellaa anta, astaghfieroeka wa atoeboe ielayk”. (Imam Nasai in Amalul Yawm wal Layl, Hadith nummer 308, Imam Ahmad bin Hanbal in zijn Musnad (VI, 77) De ketting van de overleveraars van deze hadith is ’zeker’(sahih) We moeten met alles wat we doen binnen de lijnen van de Sunnah blijven want; Abdullah bin Masud overleverd; De Profeet VZMH tekende op de grond voor ons een lijn, waarna hij langs die lijn rechts en links een lijn bijtekende. Daarna zij hij; Deze weg is de weg van Allah. En deze wegen zijn de wegen van dwaling, o elke weg zit er een Shaytan die je naar die weg roept.Daarna las hij deze vers op; ”En dit is het rechte pad dat tot Mij leidt. Volgt het daarom en volgt geen andere wegen opdat zij u niet van Mijn weg afleiden. Hiertoe vermaant Hij u, opdat gij vroom moogt zijn.”’(Al A’nam 153) (Ahmad Hadith no 1/435,465 Ibn Hibban (1/105) Hakim (2/318) Hakim zegt de Isnad van de hadith is Sahih.) En de Profeet (VZMH) heeft gezegd: “Weest gewaarschuwd voor vernieuwde zaken ( in geloofskwesties), want elke vernieuwing is een innovatie,en elke innovatie is een dwaling,en elke dwaling is in (en leidt naar) het Vuur.” (Authentiek,overgeleverd door An-Nasaa’i en anderen) En Allah weet het beste.