Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : De vrouwen van het paradijsGhalala
25-01-2009, 20:10


De vrouwen van het paradijs Imaam Bukhaari verhaalt van Abu Hurayrah dat de boodschapper van Allah zei, 'De eerste groep die het Paradijs in zal treden zal zo mooi zijn als de volle maan. De groep die volgt zal als de schijnende ster zijn in de hemel. Ieder van hen zal twee vrouwen hebben [Misschien zullen ze later met meer vrouwen trouwen], de mergen van hun beenbotten zullen zichtbaar zijn door hen vlees, door hun extreme schoonheid. Er zal niemand ongetrouwd blijven in het paradijs. [Sahih Muslim, Kitaab Al Jannah, Baab awwal zumrah tadhkul Al Jannah, 4/2179, hadith no. 2834]. Deze hadith maakt duidelijk dat er meer vrouwen in het paradijs zullen zijn dan mannen. Sommigen dachten dat er meer mannen zullen zijn door de hadith, 'Ik zag dat de vrouwen de meerderheid van de Helbewoners vormden'. Als de vrouwen de meerderheid van de Hel bewoners zijn, hoeft het niet te betekenen dat dat ook niet het geval met het paradijs zal zijn, zoals Ibn Hajar Al 'Asqalaani het zei. [Fath Al Baari 6/325]. De vrouwen in de Hel zullen meer zijn dan mannen, zoals nu op aarde meer vrouwen zijn dan mannen. We kunnen concluderen uit de hadith van Abu Hurairah dat de wereldse vrouwen en de paradijsvrouwen de meerderheid van de paradijs bewoners zullen vormen. De vraag is, zullen er meer mannen van deze wereld in het paradijs zijn of de vrouwen van deze wereld? Al Qurtubee zei dat vrouwen de meerderheid zullen vormen in de Hel voor de Shafaa'ah [Voorspraak] en wanneer de zondige vrouwen uit het vuur zijn gehaald, zullen ze de meerderheid van het paradijs bewoners vormen. [At Tadhkirah, Al Qurtubee, blz 475]. Het kleine aantal van de vrouwen die het paradijs in zullen gaan heeft de profeet vrede zij met hem, ons ook verteld. Ahmad en Abu Yalaa verhalen van 'Amr ibn Al 'Aas die zei, 'Toen we met de boodschapper van Allah, op dit bergpad waren, zei hij, 'Kijk, zien jullie iets?' We zeiden, 'We zien kraaien, en één van hen valt op, omdat zijn snavel en poten rood zijn'. De boodschapper van Allah, zei, 'Geen enkele vrouw zal het paradijs ingaan, behalve zij die zoals deze kraai anders zijn dan de anderen' [Silsilat Al Hadith As Saheehah, 4/466, no. 1851]. En hij zei ook, 'Wanneer een vrouw haar vijf gebeden doet en elke maand Ramadan vast en kuis is en niet ongehoorzaam is jegens haar man, deel haar dan mede, dat zij het paradijs binnen mag treden, door welke deur zij ook kiest'. [Ahmad Ibn Hanbal]. En Allah weet het beste, wie Zijn pad volgt, en wie niet. De Profeet, Allah's vrede zij met hem, heeft gezegd, 'Hij met de laagste rang van de mensen van het paradijs heeft 72 vrouwen'. [Overgeleverd in Muslim]. Dit zijn de vrouwen van het paradijs, die Allah geschapen heeft voor zijn dienaren. De paradijsvrouwen zijn geschapen van licht, grootgebracht in de schaduwen van paleizen met jeugdigen en bedienden, in een verblijfplaats van luxe en blijheid. De ogen genieten van haar schitterde aanblik, haar grote ogen, haar schoonheid, haar maagdelijkheid, alsof ze een robijn is. Geen mens of jinn heeft ooit gemeenschap met haar gehad, haar zachte stem, perfecte figuur, mooie haar, seksuele drang, lange wimpers, ze is oogverblindend! Ze wil niets anders dan jou behagen, haar ogen zijn versierd met kohl, ze is elegant en gebruikt zoete woorden, is goedgemanierd, stralend verfraaid, vol van liefde, vrij van verveling, haar ogen zijn geschapen om alleen jou te bekijken. Ze wenst je alles waar je maar naar verlangt. De verschijning van alleen haar nagel zou het licht van de volle maan doen verduisteren en haar armband zou de duisternis van de nacht doen verlichten. De verschijning van haar pols zou de hele mensheid kunnen betoveren. Wanneer zij haar aanblik zou werpen tussen de hemel en de aarde, zou deze vervuld worden van heerlijke geuren en haar speeksel zou zeewater omzetten in helder en fris water. Elke keer dat jij haar bekijkt, zal zij er nog beter gaan uitzien en elke keer dat jij naast haar zit, zal haar schoonheid vermeerderen. De wereldse vrouwen zullen mooier zijn dan de paradijsvrouwen en in de Ogen van Allah zullen ze veel hoger staan dan de Hoor Al Eyn, want zij hebben zelf gewerkt voor die plaats in het paradijs. De vrouwen van de gelovigen, zullen in het hiernamaals ook hun vrouwen zijn, ALS ze oprecht is. Allah zegt, 'Gaat het paradijs binnen, gij en uw echtgenoten, gelukkig zijnde'. [Qur'an 43:70]. En, 'Zij en degenen van hun vaderen en hun echtgenoten en hun kinderen rechtvaardig zijn zullen deze binnengaan'. [Qur'an 13:23]. En Hij zegt, 'Zij en hun echtgenoten zullen zich in de schaduw op tronen nedervlijen'. [Qur'an 36:56]. De wereldse vrouwen van het Paradijs zullen met hun laatste man zijn die ze op aarde hadden. In Taareekh Arraqqah, Abu 'Ali Al Hurani verhaalt van Maymun ibn Mahran dat Mu'aawiyah ibn Abi Sufyan een huwelijks aanzoek deed aan Umm Ad Darda' maar zij weigerde om met hem te trouwen en zei, 'Ik hoorde Abu Darda zeggen dat de boodschapper van Allah zei, 'Een vrouw zal met haar laatste man zijn [In het Paradijs]'. Ibn 'Asaakir verhaalt van 'Ikrimah dat Asma bint Abi Bakr getrouwd was met Az Zubayr ibn Al 'Awwaam en hij streng was tegen haar. Ze kwam naar haar vader en klaagde hierover, en hij zei, 'O mijn dochter, heb geduld, want als een vrouw een oprechte man heeft, en hij sterft en zij trouwt niet na zijn dood, zij zullen herenigd worden in het Paradijs'. Al Bayhaqee verhaalt in As Sunan, waarin staat dat Hudhayfah tegen zijn vrouw zei, ‘Als je mijn vrouw in het Paradijs wilt zijn, trouw dan niet als ik sterf, want de vrouwen van het Paradijs zullen met hun laatste man op aarde zijn'. En om deze reden trouwden de vrouwen van de Profeet, Allah's vrede zij met hem, niet met anderen na zijn dood. Allah zal de gelovigen ook trouwen met Hoor Al Eyn, die niet hun vrouwen waren op aarde, Allah zegt, 'Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen'. [Qur'an 44:54]. Allah zegt ook, 'Voorwaar, er is triomf voor de rechtvaardigen, Beschutte tuinen en wijnbergen. En jeugdige gezellen, gelijk in leeftijd'. [Qur'an 78:31 tot 33]. Deze vrouwen zijn maagden en alleen voor het Paradijs geschapen. Allah zegt, 'Voorwaar, Wij hebben dezen tot een wonderlijke schepping gemaakt, Wij maakten haar maagden, Beminnelijk, van gelijke leeftijd'. [Qur'an 56:35 tot 37]. Ze zijn maagden dus ze zijn nooit met iemand getrouwd, Allah zegt, 'Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik, door mens noch djinn ooit aangeraakt'. [Qur'an 55:56]. Het kleinste getal van het paradijs, dat iemand zal hebben in het Paradijs is 72. Al Mu'jam Al Awsat, At Tabaraani verhalen met een Saheeh Isnaad van Ibn 'Omar dat de profeet, Allah's vrede zij met hem, zei, 'De vrouwen van de mensen van het Paradijs, zullen zingen voor hun mannen op de meest mooie stem, zoals niemand het ooit gehoord heeft. Wat ze zullen zingen is, 'Wij zijn goed en mooi, de vrouwen van edele mannen, die naar hun mannen kijken, voortdurend en blij'. En ze zullen zingen, 'Wij zijn er voor eeuwig, en zullen nooit sterven, wij zijn veilig en hoeven niet te vrezen, wij blijven hier en zullen nooit weggaan'. [Saheeh Al Jaami As Sagheer, 2/48, no. 1557 ook Abu Na'eem, Addiyaa in Sifaat Al Jannah]. Samawayh verhaalt in Al Fawaa'id van Anas dat de profeet, Allah's vrede zij met hem, zei, 'Al hoor al eyn zingen in het Paradijs, 'Wij zijn prachtige hoories, wij zijn hier gehouden voor edele mannen'. [Saheeh Al Jaami', 2/58, no. 1598].

Surinamer
26-01-2009, 14:36
De vrouwen van het paradijs De wereldse vrouwen van het Paradijs zullen met hun laatste man zijn die ze op aarde hadden. [Saheeh Al Jaami', 2/58, no. Maar als een man bijvoorbeeld met een vrouw getrouwd is op aarde, maar na zijn dood hertrouwt diezelfde vrouw. Is die man dan als hij in het paradijs komt zonder wereldse vrouw?

Ghalala
04-02-2009, 22:04
Maar als een man bijvoorbeeld met een vrouw getrouwd is op aarde, maar na zijn dood hertrouwt diezelfde vrouw. Is die man dan als hij in het paradijs komt zonder wereldse vrouw? Dat weet ik niet. Allah weet het beste.

sahbtie
05-02-2009, 20:07
Masha'Allah bedankt. Ik heb ook meegekregen dat een vrouw eerder het paradijs in kan gaan dan mannen klopt dit? dat ze als ze wordt geboren 30 stappen van de hemel verwijderd is, maar door geroddel steeds verder geraakt van het paradijs weet iemand dit?

Riski
05-02-2009, 21:57


Dit klinkt very good!:D MAsha Allah. Insja'Allah yarab! Insja'Allah.

bouchra_007
26-02-2010, 15:30
Maar als een man bijvoorbeeld met een vrouw getrouwd is op aarde, maar na zijn dood hertrouwt diezelfde vrouw. Is die man dan als hij in het paradijs komt zonder wereldse vrouw? Dan mag de man kiezen tussen de 2 vrouwen; Wanneer een vrouw twee echtgenoten had in deze wereld zal zij tussen hen kiezen in het Paradijs. Wanneer een vrouw niet getrouwd was in dit leven zal Allaah haar laten trouwen met degene waarmee zij tevreden is in het Paradijs. Shaykh Mohammed Ibn Saalih al-’Othaymien

Somaya
26-02-2010, 17:43
Up, Interessant en ookal is het nieuw voor me. Bedankt voor het plaatsen.